На основу члана 64Дата17.03.2018
өлшемі133.9 Kb.
#21218
түріЗакон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини ("Сл.лист Општине Богатић" број 18/2009), председник општине Богатић је дана 16.08.2011. године, донеоОДЛУКУ


О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БОГАТИЋи расписује

О Г Л А С


ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ
I

- Предмет јавног надметања -


1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у Општини Богатић у следећим катастарским општинама:К.О.

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

( дин / ха)Депозит

(дин.)


Период закупа

(год)


Црна Бара

1

4.0904

18.000,00

14.725,44

1 год.

Црна Бара

2

6.2822

18.000,00

22.615,92

1 год.

Црна Бара

4

8.8235

18.000,00

31.764,60

1 год.

Црна Бара

5

4.0890

18.000,00

14.720,40

1 год.

Црна Бара

6

2.1375

18.000,00

7.695,00

1 год.

Црна Бара

8

0.5227

18.000,00

1.881,72

1 год.

Црна Бара

9

0.2156

18.000,00

776,16

1 год.

Црна Бара

10

0.0125

18.000,00

45,00

1 год.

Црна Бара

11

0.0983

18.000,00

353,88

1 год.

Црна Бара

12

2.9817

18.000,00

10.734,12

1 год.

Баново Поље

13

0.0635

20.000,00

254,00

1 год.

Баново Поље

14

0.1512

20.000,00

604,80

1 год.

Белотић

15

0.2870

18.000,00

1.033,20

1 год.

Белотић

16

0.3557

20.000.00

1.422,80

1 год.

Богатић

17

1.2527

21.000,00

5.261,34

1 год.

Богатић

18

0.0963

26.000,00

500,76

1 год.

Богатић

19

0.3085

26.000,00

1.604,20

1 год.

Богатић

20

13.2060

21.000,00

55,465,20

1 год.

Глоговац

21

0.5822

18.000,00

2.095,92

1 год.

Глоговац

22

0.2970

21.000,00

1.247,40

1 год.

Глоговац

23

0.0958

21.000,00

402,36

1 год.

Дубље

24

0.1148

23.000,00

528,08

1 год.

Дубље

25

0.7271

18.000,00

2.617,56

1 год.

Дубље

26

0.0983

23.000,00

452,18

1 год.

Клење

27

0.2552

21.000,00

1.071,84

1 год.

Клење

28

0.3163

18.000,00

1.138,68

1 год.

Клење

29

0.2123

18.000,00

764,28

1 год.

Очаге

30

0.5830

21.000,00

2.448,60

1 год.

Ц.Салаш

31

0.3590

18.000,00

1.292,40

1 год.

Ц.Салаш

32

0.3409

28.000,00

1.909,04

1 год.

Сољак

36

0.3348

23.000,00

1.540,08

1 год.

Узвеће

37

1.0282

22.000,00

4.524,08

1 год.

Бадовинци

38

6.1542

18.000,00

22155,12

1 год.
УКУПНО:

56.4734


2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп, може се извршити у згради Општине Богатић, у канцеларији бр. 41сваког радног дана од 8 до14 часова.

Контакт особа Синиша Бабић тел.015 7786-126 локал 118.

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити: за К.О. Црна Бара дана 29.08.2011 год. од 10 часова

за К.О. Баново Поље дана 29.08.2011.год. од 11 часова

за К.О. Белотић дана 30.08.2011.год. од 10 часова

за К.О. Богатић дана 30.08.2011.год. од 12 часова

за К.О. Глоговац дана 29.08.2011.год. од 14 часова

за К.О. Дубље дана 30.08.2011.год. од 11 часова

за К.О. Клење дана 31.08.2011.год. од 10 часова

за К.О. Очаге дана 31.08.2011.год. од 12 часова

за К.О. Ц. Салаш дана 01.09.2011.год .од 10 часова

за К.О. Совљак дана 01.09.2011.год. од 11 часова .

за К.О. Узвеће дана 02.09.2011.год. oд 12 часова

за К.О. Бадовинци дана 01.09.2011.год .од 13 часова

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа пољопривривредног земљишта у државној својини сносиће лице које добије то земљиште у закуп.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.


II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-


1. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у држaвној својини има:

-правно и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава.
2. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање понуђач доказује оригиналним документима, односно овереним фотокопијама и то:

- лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

- важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава
3. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели из тачке I овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Општине Богатић 840-291804-44.

4. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа.

5. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварање понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

6. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање једна пријава.
7. Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у првом и другом кругу немају правна и физичка лица која нису испунила све обавезе из ранијих или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини као и она која су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта или која су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп.

.

III– Документација за пријављивање на јавно надметање – • формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан)

 • доказ о уплати депозита

 • лична карта за физичка лица, односно, извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица

 • важећи извод из Регистра пољопривредних газдинстава

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници Општине Богатић Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише:На предњој страни:


 • Адреса: Општина Богатић, улица и број: Мике Витомировића бр.1., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини

 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ

 • Број јавног надметања ____ (навести и К.О.)

На задњој страни:

 • име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.
IV

– Рок за подношење пријаве -


Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 08.09.2011. године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Општинске управе Општине Богатић до наведеног рока.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.


V

– Јавно надметање -


Јавно надметање за давање у закуп земљишта из тачке I. овог Огласа одржаће се у згради Општине Богатић, (Мала сала Општине Богатић) улица и број: Мике Витомировића бр 1., и то:
1. К.О. Црна Бара дана 12.09.2011. године са почетком у 10 часова

2. К.О. Баново Поље дана 13.09.2011. године са почетком у 10 часова

3. К.О. Белотић дана 13.09.2011. године са почетком у 11 часова

4. К.О. Богатић дана 13.09.2011. године са почетком у 12 часова

5. К.О. Глоговац дана 14.09.2011. године са почетком у 11 часова

6. К.О Дубље дана 14.09.2011. године са почетком у 12 часова

7. К.О. Клење дана 14.09.2011. године са почетком у 13 часова

8. К.О. Очаге дана 14.09.2011. године са почетком у 10 часова

9. К.О. Ц.Салаш дана 15.09.2011. године са почетком у 10 часова

10. К.О. Совљак дана 15.09.2011. године са почетком у 11 часова

11. К.О. Узвеће дана 15.09.2011. године са почетком у 12 часова

12. К.О. Бадовинци дана 15.09.2011. године са почетком у 13 часова


VI

- Плаћање закупнине -
Закупнина ће бити прерачуната у евре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.VII

– Средства обезбеђења плаћања -

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 10 дана од правоснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде преко Општинске управе Општине Богатић.

За уговоре чији је рок трајања дужи од једне године закупац плаћа закупнину најкасније до 30. септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа доставља и :


 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или

 • решење о упису хипотеке на пољопривредно земљиште у висини двоструке вредности годишњег закупа пољопривредног земљишта или

 • уговор о јемству јемца (правно лице)

Уколико закупац не достави уплату из става 2. ове тачке уговор о закупу се раскида а закупнина ће бити наплаћена из средстава обезбеђења наплате.


Ову одлуку објавити у локалном листу « Глас Подриња » Шабац, на огласној табли Општинске управе Општине Богатић и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у локалном листу « Глас Подриња » Шабац.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БОГАТИЋ

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Број: 251/2011-01 ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ БОГАТИЋ

Дана: 16.08.2011. године _____________________

Слободан Савић

Каталог: images -> stories -> Dokumenti
stories -> Педагогиканы ң жалп ы негіздер І
stories -> Әуе кемелерінің халықаралық ұшуын қамтамасыз етуге арналған әуежайларды ашу және жабу қағидасын бекіту туралы
stories -> Ќазакстан Республикасы Білім жјне єылым министрлігініѕ Бїйрыєымен бекітілді 17 тамыз 2000 ж
stories -> Хайдаров есқайрат ерболатұлы XX ғасырдың басындағы қазақ ұлттық-демократиялық жастар қозғалысы: тарих және тағылым
stories -> Ќазтђтынуодаѓы Ќараѓанды экономикалыќ универститеті
stories -> Ұсыныс беруге шақыру
Dokumenti -> Възложител: община горна оряховица


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет