На основу члана 8жүктеу 119.62 Kb.
Дата23.10.2018
өлшемі119.62 Kb.
түріЗакон

На основу члана 8. Закона о заштити од буке у животној средини (“Сл. гласник РС” бр. 36/09 и 88/10), члана 2. Правилника о методологији за одређивање акустичних зона (“Сл. гласник РС” бр. 72/10) члана 20., став 1., тачка 11) и члана 32., став 1., тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС” бр. 129/07) и члана 39., став 1. тачка 7) Статута општине Бајина Башта (“Сл. лист општине Бајина Башта” бр. 6/08 и 7/11), Скупштина општине Бајина Башта на седници одржаној дана 28. децембра 2012. године, донела је

О Д Л У К У

О МЕРАМА ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком, у циљу заштите животне средине од буке:

- врши се акустично зонирање простора насељеног места Бајина Башта, обухваћеног Планом генералне регулације Бајине Баште (“Сл. лист општине Бајина Башта” бр. 4/11 и бр. 4-1/11);

- утврђују услови и прописују мере заштите од буке у животној средини и друге мере у складу са Законом и другим прописима.

Одредбе ове Одлуке се не односе на буку на радном месту и у радној околини, буку која настаје у превозном средству, буку која потиче од војних активности на армијским полигонима и активности на заштиту од елементарних непогода, природних и других удеса, буку од активности у домаћинству или буку из суседног домаћинства, као и на буку којој су изложени они који је стварају.Члан 2.
Буком, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки нежељен или штетан звук, односно свака звучна појава која прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави (у даљем тексту: бука).

Извор буке је сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као последица активности људи.

Извор буке, у смислу ове Одлуке, може да буде сваки уређај, средство за рад, саобраћајно средство, инсталација постројења, технолошки поступак, електроакустички уређај.

Изворима буке сматрају се покретни и непокретни објекти који под одређеним околностима генеришу звук, а такође и отворени и затворени простори за спорт, игру, плес, представе, концерте, слушање музике и слично, као и угоститељски објекти, гараже, паркинг простори и др.


Члан 3.
Привредна друштва, правна лица, предузетници и физичка лица (у даљем тексту: правна и физичка лица) дужни су да се старају о томе да својом делатношћу не угрожавају околину буком.

II АКУСТИЧНО ЗОНИРАЊЕ
Члан 4.
На основу одредаба Правилника о методологији за одређивање акустичних зона, извршено је акустично зонирање територије насељеног места Бајина Башта.

Акустичне зоне одређене су према постојећем стању изграђености, начину коришћења земљишта, као и према планираним наменама простора дефинисаним Планом генералне регулације Бајине Баште и дефинишу се граничним вредностима индикатора буке (за дан и ноћ) израженим у децибелима.

Акустична зона јесте подручје на чијој је целој површини прописана јединствена гранична вредност индикатора буке.

Према максималном допуштеном нивоу буке, подручје општине Бајина Башта обухваћена Планом генералне регулације Бајине Баште, подељено је на 6 зона и то:


I зона Подручја за одмор и рекреацију, болничка зона, културно-историјски локалитети, велики паркови:

- здравство, верски објекти, паркови и шеталишта, спомен паркови и обележја, јавно зеленило, спортско-рекреативне површине, приобаље и водене површине;II зона Туристичка подручја, кампови и школске зоне:

- туристичка подручја, кампови, излетишта, вртићи и предшколске установе, основне, средње школе и образовни центри, факултети и академије;

III зона Чисто стамбена подручја:

- индивидуално становање, стамбене зоне на парцелама (претежно ниске спратности и малих густина становања),

- стамбене зоне у блоковском-ивичном систему изградње (претежно средње и високе спратности и средњих и великих густина становања);

IV зона Пословно-стамбена подручја, трговачко-стамбена подручја и дечја игралишта:

- зоне и објекти са стамбеним (и у стамбеним) објектима намењени за пословну и трговачку делатност, зоне средње и високе спратности и средње и високе густине становања, посебне зоне, објекти друштвених и комерцијалних делатности (организације науке и културе, трговина, угоститељство, туризам, финансијске, пословне и техничке услуге, непроизводне делатности и сл.), дечја игралишта;

V зона Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж саобраћајница, магистралних и градских саобраћајница;

-градски центар, зоне и објекти комуналних делатности, паркиралишта и јавна паркиралишта, објекти и постројења водовода и канализације, градска чистоћа, гробља, депонија, зелена пијаца и продаја занатских производа, противпожарне станице, магистралне, регионалне саобраћајнице, градске саобраћајнице са терминалима јавног градског саобраћаја, регионалне саобраћајнице са аутобуским саобраћајем и теретним транзитом, саобраћајне услуге и терминали (аутобуска станица, паркинзи за теретна возила, оправка и одржавање возила, јавна складишта и сл.);

VI зона Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали без стамбених зграда:

- привредна и индустријска зона, производни и инфраструктурни објекти, складишта индустријског карактера.

На граници ове зоне бука не сме да прелази максимални ниво зоне са којом се граничи.

Наведена подела на зоне ће се ревидирати уколико дође до промене плана генералне регулације Бајине Баште или када мониторинг, односно мерења нивоа комуналне буке у наредном периоду покажу да је зонирање неадекватно.

Саставни део ове одлуке је графички приказ акустичких зона.


Члан 5.
Граничне вредности индикатора буке на отвореном простору по зонама:


Зона

Намена простора

Максимални дозвољени ниво буке у db(A)

за дан и вече

за ноћ

1.

Подручја за одмор и рекреацију, болничке зоне и опоравилишта, културно-историјски локалитети

50

40


2.

Туристичка подручја, кампови, школске зоне

50

45

3.

Чисто стамбена подручја

55

45

4.

Пословно-стамбена подручја, трговачко стамбена подручја и дечја игралишта

60

50

5.

Градски центар, занатска, трговачка, административно-управна зона са становима, зона дуж аутопутева, магистралних и градских саобраћајница

65

55


6.

Индустријска, складишна и сервисна подручја и транспортни терминали (подручја око аутобуске станице)

На граници ове зоне бука не сме прелазити граничну вредност у зони са којом се граничи

Гранична вредност индикатора буке дата у табели у ставу 1. овог члана, односи се на укупну буку која потиче из свих извора буке на посматраној локацији.

У смислу ове Одлуке, дан обухвата време од 06:00 -18:00 часова, вече од 18:00-22:00 часова, а ноћ време од 22,00 до 6,00 часова.
III МЕРЕ ЗА ЗАШТИТУ ОД БУКЕ
Члан 6.
У одређеној акустичној зони, услед коришћења извора буке или обављања других делатности, забрањено је емитовање буке изнад прописаних граничних вредности.

Изузетно, извори буке се могу користити и кад проузрокују буку изнад дозвољеног нивоа у случају елементарне непогоде и друге непогоде и отклањања кварова који би могли изазвати веће материјалне штете, али само за време док те околности постоје, о чему је корисник дужан да обавести Општинску управу -инспектора за заштиту животне средине.


Члан 7.
На подручју општине Бајина Башта, на отвореном или полуотвореном простору (настрешница, импровизована барака, зграда са незастакљеним прозорима, гараже, дворишта и слично) забрањује се инсталисање, пуштање у погон и коришћење било какве машине, уређаја, постројења и слично чији максимални ниво звучне снаге у било коме режиму рада проузрокује буку изнад прописаних граничних вредности.

У занатским и другим радионицама и погонима за обраду метала, дрвета, камена, пластике и слично у којима се обављају бучне радне операције (ковање, закивање, резање, брушење, дробљење, млевење, заваривање, фарбање, лакирање и слично), као и радионицама за сервисирање, оправку и прање аутомобила забрањује се рад при отвореним вратима и прозорима. У таквим радним просторима обавезно је инсталисање система вентилације.

Забрана из става 2. овог члана односи се на занатске радионице које се налазе на растојању мањем од 10 метара од суседних стамбених објеката, ако применом техничко-технолошких мера (постављањем звучно изолованих преграда-зидова као рефлектора звука и слично) није могуће остварити задовољавајућу заштиту околине од буке.

Извори буке – машине и уређаји у објектима за обављање пословне делатности могу се уграђивати и пуштати у погон ако за извор буке постоји исправа са подацима о нивоу буке при прописаним условима коришћења и одржавања, упуство о мерама за заштиту од буке, стручни налаз о мерењу нивоа буке и ако се извор буке употребљава и одржава тако да бука не прелази граничне вредности у средини у којој човек борави у околним објектима (ако је извршено подешавање нивоа звука и уграђен електронски лимитатор звука, или је адекватном звучном изолацијом објекта постигнуто да бука не прелази дозвољени ниво за зону у којој се објекат налази).

Изузеће од одредби овог члана може се допустити ако је другим мерама (удаљеношћу од стамбених објеката и слично) остварена задовољавајућа заштита околине од буке.
Члан 8.
Музика у угоститељским објектима, који се налазе у стамбеним зградама и другим објектима може се изводити само при затвореним вратима и прозорима, односно извори буке се могу употребљавати у времену и на начин прописан Одлуком о радном времену у области угоститељства, занатства и трговине на територији општине Бајина Башта и под условом да не ремете мир грађана.
Члан 9.
Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да при обављању делатности обезбеди да вредности индикатора буке у животној средини не буду изнад граничних вредности прописаних за акустичну зону у којој се извор буке налази.
Члан 10.
Правно или физичко лице које је власник, односно корисник извора буке дужно је да на прописан начин обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке и сноси трошкове мерења буке у зони утицаја, у складу са законом.
Члан 11.
Лице које користи изворе буке за обављање делатности на територији општине Бајина Башта, мора имати податке о нивоу звучне снаге коју емитују извори буке, при прописаним условима коришћења и одржавања као и упуство о мерама за заштиту од буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и слично).


Члан 12.
Забрањено је постављати звучне кутије на отвореном простору, у баштама отвореног и затвореног типа угоститељског објекта, на спољним отворима објеката (вратима, прозорима, вентиалционим отворима, тендама и слично), као и у њиховој непосредној близини.

Музички уређаји са којих се емитује музика или изводи уживо, код којих је мерењем утврђено да бука прелази дозвољени ниво у средини у којој човек борави, морају имати уграђене уређаје којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом (у даљем тексту-лимитатор).


Члан 13.
Угоститељски објекти који се определе, на основу Одлуке о распореду радног времена у угоститељским, трговинским и занатским објектима на територији општине Бајина Башта, за рад по ноћном распореду у својству “ноћног клуба” морају да испуне следеће услове у делу заштите животне средине од буке:

1. да се музички програм изводи искључиво у затвореном објекту,

2. да власник угоститељског објекта поседује, у објекту, сталне музичке уређаје преко којих се регулише емитовање звука (појачала, миксете и звучне кутије),

3. да бука која се емитује са музичких уређаја не прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави,

4. да музички уређаји код којих је, мерењем установељено да бука прелази дозвољени ниво буке у средини у којој човек борави, морају имати уграђене електронске лимитаторе звука којима се јачина звука ограничава на установљен максимални допуштени ниво утврђен стручним налазом,

5. да не постоје учестале пријаве о ремећењу мира и спокојства грађана (писмене примедбе грађана, сужбене белешке надлежних органа и слично).III ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
Члан 14.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа, а инспекцијски надзор и контролу примене мера заштите од буке у животној средини врши инспектор за заштиту животне средине општине Бајина Башта.
Члан 15.
У вршењу надзора над применом мере заштите од буке инспектор за заштиту животне средине има право и дужност да утврђује да ли се:

1. извори буке користе уз прописане исправе о подацима о нивоу буке (атест, произвођачка спецификација, стручни налаз о мерењу нивоа буке и сл.),

2. извори буке употребљавају и одржавају тако да бука не прелази прописани ниво,

3. врше прописана мерења буке,

4. поштују услови у делу заштите животне средине од буке.
Члан 16.
У вршењу послова из члана 16. ове одлуке инспектор је овлашћен да:

1. нареди у одређеном року отклањање неправилности,

2. забрани коришћење извора буке док се не отклоне утврђени недостаци,

3. нареди спровођење акустичних мера заштите од буке,

4. нареди извршење других прописаних обавеза или отклањање других утврђених неправилности у одређеном року у складу са Законом, овом Одлуком и другим прописима.

5. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка.
Члан 17.
Уколико странка која је поднела пријаву због буке не дозволи извршавање прописаних и наложених мерења нивоа буке на одређеним и одговарајућим мерним местима, Општинска управа - Одељење за инспекцијске послове - инспектор за заштиту животне средине донеће закључак којим се поступак обуставља.

Члан 18.
Физичка и правна лица на које се ова Одлука односи дужни су да инспектору за заштиту животне средине ставе на увид потребна документа и да у року који инспектор одреди изврше наложено.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице ако:

1. поступа супротно забрани из члана 6. и одребрама члана 7. ове одлуке,

2. емитује буку изнад прописаних граничних вредности (члан 9. ове одлуке),

3. не обезбеди мерење буке и израду извештаја о мерењу буке коју емитује (члан 10. ове одлуке),

4. нема податке о нивоу звучне снаге коју емитује, сходно одредбама члана 11. ове одлуке,

5. не омогући инспектору обављање контроле (члан 17. ове одлуке), односно не поступи по решењу инспектора (члан 16. ове одлуке).

За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новачаном казном од 50.000,00 до 250.000,00 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
Правна лица и предузетници дужни су да ускладе пословање са овом Одлуком у року од месец дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, а најкасније у року од 3 месеца (у случају извођења неопходних грађевинских радова у циљу обезбеђења одговарајуће звучне изолације објекта).
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о мерама за заштиту од буке (“Службени лист општине Бајина Башта” бр. 2/2001)

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Бајина Башта” .

01 Број: 06-34/2012

Бајина Башта, 28. децембра 2012. годинеСКУПШТИНА ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Адам Стефановић, с. р.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет