Началник на рио на мон град пловдив училищенучебенпла нжүктеу 0.5 Mb.
бет1/4
Дата03.04.2019
өлшемі0.5 Mb.
түріЗаседание
  1   2   3   4

canvas 13


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с. Войводиново 4135 , ул. „Христо Ботев” № 51 тел. (03101) 22 31, e-mail: ouvoivodinovo@abv.bg

Одобрил: ..............................


НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН

ГРАД ПЛОВДИВ
У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н
ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

Съгласно Наредба № 6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време


Настоящият учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13/02.09.2015 г.

Директор:…………..........

/Грозденка Попова/

І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласно график, утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед РД 09-1221 / 28.08.2015 г.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна

02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна
2. Неучебни дни

22.09.2015 г. - Ден на независимостта.

03.03.2016 г. - Национален празник

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Учебни дни за други дейности:

11.05.2016 г. - Патронен празник на училището

01.06.2016 г. - Ден на детето


3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок

24.05.2016 г. І клас (13 учебни седмици)

31.05.2016 г. ІІ – ІV клас (14 учебни седмици)15.06.2016 г. V – VІІІ клас (16 учебни седмици)
ІІ. График за организация на обучението на една смяна


 1. Продължителността на учебните часове е:

 • І – ІІ клас е 35 мин.

 • ІІІ – VIII клас е 40 мин
 1. Почивките между учебните часовете - 10 минути
 1. Голямото междучасие е с продължителност 30 минути мужду 2 – рия и 3 – тия час.Час

Сутрин

Клас

ПИГ
І – II клас

ІІІ – VIII клас1

810 – 845
800 - 840

I - IV

1220 – 1650

2

855 – 930
850 - 930

II-IV

1220 – 1650

3

1000 – 1035
1000 – 1040

III-IV

1220 – 1650

4

1045 – 1120
1050 – 1130

V - VI

1310 - 1730

5

1130 – 1205
1140 – 1220

VI - VII

1310 - 1730

61230 – 131071320 - 1400
canvas 13


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

с. Войводиново 4135 , ул. „Христо Ботев” № 51 тел. (03101) 22 31, e-mail: ouvoivodinovo@abv.bg
Одобрил: ..............................
НАЧАЛНИК НА РИО НА МОН

ГРАД ПЛОВДИВ

Разпределение на учебните предмети начален етап за учебната 2015/2016 година
Културно-образователни области


Образователна степен

Начален етап
КЛАСОВЕ

I

II

III

IV

Общо
Учебни седмици

31

32

32

32

127

А.

Задължителна подготовка(ЗП)
1.

Български език и литература- Български език и литература

217

7

224

7

224

7

224

7

889

2.

Чужди езици- Английски език

-

64

2

96

3

96

3

256

3.

Математика, информатика, информационни технологии- Математика

124

4

112

3.5

112

3.5

128

4

476
Природни науки и екология- Човекът и природата

-

-

32

1

48

1.5

80
- Околен свят

-

32

1

-

-

32

3.

Обществени науки и гражданско образование- Роден край

31

1

-

-

-

31
- Човекът и обществото

-

-

48

1.5

32

1

80

4.

Изкуства- Музика

62

2

64

2

48

1.5

48

1.5

222
- Изобразително изкуство

62

2

48

1.5

64

2

48

1.5

222

5.

Бит и технологии- Домашен бит и техника

31

1

32

1

32

1

32

1

127

6.

Физическа култура и спорт- Физическо възпитание и спорт

62

2

64

2

80

2.5

80

2.5

286
ОБЩО ЗА ЗП

589

19

640

20

736

23

736

23

2701

Б.

Задължително избираема подготовка (ЗИП)- Български език и литература

31

2

32

1

32

1

32

1

127
- Математика

31

1

32

1

32

1

32

1

127
ОБЩО ЗА ЗИП

93

3

64

2

64

2

64

2

285

ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП

682

22

704

22

800

25

800

25

2986

В.

Свободно избираема подготовка (СИП)- Математика

-

32

1

32

1

-

64
- Група за автентичен фолклор

31

1

32

1

32

1

32

1

127
ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП + СИП

713

23

768

24

864

27

832

26

3177


Описание на организацията на обучението в училище – начален етап – І клас
І. График на учебното време през учебната 2015/2016 г., съгласно график, утвърден от Министъра на образованието и науката със Заповед РД 09-1221 / 28.08.2015 г.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:

31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. есенна

24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. коледна

30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. зимна

02.04. 2016 г. – 10.04.2016 г. вкл. пролетна
2. Неучебни дни

22.09.2015 г. - Ден на независимостта.

03.03.2016 г. - Национален празник

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VІІ клас по БЕЛ

20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

Учебни дни за други дейности:

11.05.2016 г. - Патронен празник на училището
3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г.

4. Край на втория учебен срок24.05.2016 г. І клас (13 учебни седмици)

ІІ. График за организация на обучението на една смяна


 1. Продължителността на учебните часове е:

 • І – ІІ клас е 35 мин.
 1. Почивките между учебните часовете - 10 минути
 1. Голямото междучасие е с продължителност 30 минути мужду 2 – рия и 3 – тия час.Час

Сутрин

Клас

ПИГ
І – II клас

ІІІ – VIII клас1

810 – 845
800 - 840

I - IV

1220 – 1650

2

855 – 930
850 - 930

II-IV

1220 – 1650

3

1000 – 1035
1000 – 1040

III-IV

1220 – 1650

4

1045 – 1120
1050 – 1130

V - VI

1310 - 1730

5

1130 – 1205
1140 – 1220

VI - VII

1310 - 1730

61230 – 131071320 - 1400Обучението се осъществява по училищен учебен план, разработен в съответствие с Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователен минимум по класове, етапи и степени на образование.

Паралелката в първи клас е една – режимът по който се организира образователно – възпитателния процес в нея е целодневен и се осъществява по първи вариант. За пътуващите ученици е осигурен транспорт.

За ЗИП в първи клас ученици и родители са избрали БЕЛ и Математика.Часовете по ЗИП са възложени на класната ръководителка.

За СИП в начален етап в първи клас учениците ще изучават Английски език, който ще се води от преподавател по английски език. Сформирана е и група за автентичен фолклор с преподавател - специалист.

Във първи клас ПИГ е сборна и обхваща I и IV клас. В ПИГ – първи клас заниманията са организирани както следва:


 • Самоподготовка – 10 часа

 • Дейност по интереси – 10 часа

 • Организиран отдих и спорт – 10 часа

Денят, в който се провежда Часа на класа за паралелката се определя със заповед на Директора, съгласно утвърден график.

Обучението по безопасност на движението по пътищата се осъществява по Учебни програми за възпитание и обучение по безопасност на движението по пътищата за ученици І – ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката през 2003 г.

Обучението по БДП за начален етап – І клас се провежда в часа на класа по утвърден от директора график от учител, преминал курса по методика на обучението по БД по пътищата съгласно Заповед № РД 09 – 773/19.09.2003г. на Министъра на образованието и науката.

Учебният час по физическо възпитание и спорт, извън учебния план, регламентиран в Чл.16. ал. 5 от ЗСООМУП, се реализира под формата на модули. Модулното обучение по предмета се осъществява съгласно решение на педагогическия съвет на училището. Избраните модули са: Подвижни и щафетни игри. Модулното обучение по предмета се провежда извън седмичното разписание на часовете в училището.

Часът по ФВС извън учебния план в начален етап – първи клас ще се води от директора, притежаващ квалификация „учител в начален етап“.

Учителите избират методиката за провеждане на модулното обучение, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база и времетраенето на модула.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет