Наказ №1 представяне на участник в обществена поръчка с предмет: „жүктеу 458.43 Kb.
бет1/3
Дата03.04.2019
өлшемі458.43 Kb.
түріНаказ
  1   2   3


ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА

По ОБЯВА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЧЛ.20, АЛ.3, Т.1 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) С ПРЕДМЕТ:

ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ НА ЧАСТ ОТ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДАТА НА СЪЩЕСТВУВАЩ ЦОП В ГРАД КАЗАНЛЪК“, НАХОДЯЩ СЕ НА УЛ. „ВОЙНИШКА“ № 25“, КАТО ЧАСТ ОТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗВЪРШАНЕ НА СМР ПО ПРОЕКТ „РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК”, ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.“гр. Казанлък,

03.2018 г.


Образец №1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в обществена поръчка с предмет: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“


Административни сведения

Наименование на участника
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН
Седалище и адрес на управление
Законен представител на участника
Адрес за кореспонденция при провеждане на поръчката: (адрес, факс, електронна поща, лице за контакт)
Адрес за кореспонденция при изпълнение на договора: адрес, факс, електронна поща, лице за контакт (ако участникът бъде определен за изпълнител)
Банкови реквизити (банка, банкова сметка, титуляр на сметката)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме желанието си да участваме в обявената от вас обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с горепосочения предмет, като подаваме оферта при условията, обявени в обявата и приложенията към нея и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на Възложителя, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения проект на договор.

4. Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде 180 (сто и осемдесет) календарни дни.

Неразделна част от настоящия документ са декларацията за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, подписана от законния представител на участника и декларации по чл.97, ал.5 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).
Дата:………………………..г.

Подпис и печат: …………………………………..
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/


Образец №2

ДЕКЛАРАЦИЯ

за обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС)

Подписаният/ата ____________________________________________________________/име, презиме, фамилия/
данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/
в качеството си на _________________________________________________________________,
на___________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М
за представляваното от мен дружество по смисъла на §1, т.1 от ДР на Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС):

1. Е регистрирано/ Не е регистрирано (ненужното се зачертава) в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на § 1, т, 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. Юрисдикцията с преференциален данъчен режим е __________________________ (попълва се в случай на регистрация в такава юрисдикция)

2. Е свързано/ Не е свързано (ненужното се зачертава) лице по смисъла на § 1 от Допълнителните Разпоредби на Търговския закон с дружества, регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

3. Попада в изключението на чл.4, т. ......... от ЗИФОДРЮПДРС. (попълва се в случай, че дружеството е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим)

4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от ЗИФОДРЮПДРС и § 7, ал.2 от Заключителните разпоредби на ЗИФОДРЮПДРС.

Тази декларация се представя във връзка с обществена поръчка: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
г. Декларатор:

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл.40 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)


Образец №3

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП)
Подписаният/ата ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/
данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/
в качеството си на _________________________________________________________________,
на___________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.108а, чл.159а – 159г, чл.172, чл.192а, чл.– 217, чл.219 – 252, чл.253 – 260, чл.301 – 307, чл.321, 321а и чл.352 – 353 е от Наказателния кодекс или с влязла в сила присъда имам постановено осъждане за престъпление съгласно т.1 или т.2 от настоящата декларация, но съм реабилитиран.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или трета страна.

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Тази декларация се представя във връзка с обществена поръчка: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

г. Декларатор:
*Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл.40 от ППЗОП

Образец №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП)
Подписаният/ата ____________________________________________________________

/име, презиме, фамилия/
данни по документ за самоличност ____________________________________________________

/номер на лична карта, орган и място на издаване/
в качеството си на _________________________________________________________________,
на_____________________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ______________________,

/наименование на участника/
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
1. Участникът, който представлявам

- няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата и към общината по седалището на Възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен*, или

- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, но е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

- няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен*; ( невярното се зачертава)


2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП;
3. Участникът, който представлявам не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо)

Тази декларация се представя във връзка с обществена поръчка: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“.


Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.
г. Декларатор:
Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП

Образец №5
СПИСЪК по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП
...............................................................................................................................................................

/наименование на участника/

представлявано от............................................................................................................................/трите имена/

в качеството на............................................................................................................................../длъжност, или друго качество/

участник в обществена поръчка по гл.26 от ЗОП с предмет Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Изпълненото от участника строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката е:


Предмет на услугата с описание на дейностите

Възложител

Стойност

Период на извършване на услугата (от - до)

В качеството на:

изпълнител, или участник в обединение; или

подизпълнител;

Дата:………………………..г.

Подпис и печат: …………………………………..
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/


Образец №6

СПИСЪК

по чл.64, ал.1, т.3 от ЗОП
ЗА СОБСТВЕНИ ИЛИ НАЕТИ ТЕХНИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО УЧАСТНИКЪТ ЩЕ ИЗПОЛЗВА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Подписаният: …………………………………………………………………................

(три имена)

Данни по документ за самоличност .........................................................................................(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………(длъжност)

на ……………………………………………………………………………………………… -(наименование на участника)

Участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“


Предлагам следните експерти :


Експерт*

Име, Презиме, Фамилия

Правоотно-шение

Професионална квалификация

Общ професионален опит -

години трудов стаж
2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното участие на експертите в изпълнението на предмета на поръчката.
…………………………….. г. Декларатор: ­…………………….

(дата на подписване)

Образец №7

ДО

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

БУЛ. „РОЗОВА ДОЛИНА“ №6

ГР. КАЗАНЛЪК, 6100

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

ОТ УЧАСТНИК: ____________________________________________________________

/посочете фирма/наименованието на участника/.АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

Седалище и адрес на управление:

 • Страна, код, град, община

 • Квартал, ул., №,

 • Телефон, факс,

 • E-mail:
Единен идентификационен код
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
Банкови сметки

Обслужваща банка • Град, клон, офис

 • Титуляр на сметката

 • Банкова сметка (IBAN)

 • Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/ пълномощника:

 • Трите имена

 • Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН

 • Длъжност

 • Телефон / факс / e-mail:
С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на предмета на обществената поръчка като:

1. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка заложени в клаузите на приложения към документацията за участие проект на договор;

2. Декларираме, че приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде …… (…….) месеца/дни, считано от датата, посочена за краен срок за получаване на оферти.

3. Декларираме, че при изготвяне на нашата оферта са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд;

4. Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме следните срокове за изпълнение на поръчката:

4.1. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката за този обект, посочен в инвестиционния проект и техническата спецификация, както следва :

…...…… (словом:……………………….) календарни дни.

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на Протокол за предаване на строителна площадка и заверка на заповедна книга и приключва със съставянето на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).

5. Гаранционни срокове:

Приемаме гаранционни срокове отговарящи на изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.), а именно 5 /пет/ години.

6. Ангажираме отговорността си, в съответствие с предложения проект на договор да извършим отстраняване на всички проявени дефекти в изпълнените СМР на обекта, вкл. съоръженията до изтичане на последния гаранционен срок, като времето за реакция за отстраняване на скрити недостатъци и появили се дефекти в периода на поетия гаранционния срок, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на обекта и назначената комисия е до три календарни дни след получаване на съобщението и да отстраним дефектите в срок до десет календарни дни.

7. Задължаваме се при сключването на договора за възлагане на обществена поръчка да представим валидна Застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ/или еквивалентна в съответствие с чл.62(1)ЗОП/ с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката и гаранция за изпълнението му в размер на 5% от стойността без ДДС.*Забележка:Когато Предложението за изпълнение на поръчката не съответства на Ценовото предложение по отношение на дейностите за изпълнение на поръчката и предложения срок за изпълнение, участникът се отстранява.

Предложението за изпълнение на поръчката и приложенията към него следва да са съобразени с насоките, дадени в указанията за подготовката на документите, техническата спецификация и условията на поръчката.

Ако участник не представи Предложение за изпълнение на поръчката и/или някое от изискуемите към него приложения или някой от тези представени документи не съответства на изискванията на Възложителя, той ще бъде отстранен от участие.

Дата:………………………..г.

Подпис и печат: …………………………………..
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/


Образец №8


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет