Наказ №1 представяне на участник в обществена поръчка с предмет: „жүктеу 458.43 Kb.
бет3/3
Дата03.04.2019
өлшемі458.43 Kb.
түріНаказ
1   2   3

Част: ВиК

 

  

Сградна водопроводна инсталация

 

 1

Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20мм - студена вода, включително фитинги

м

15,002

Доставка и монтаж на полипропиленови тръби ф20мм - топла вода, включително фитинги

м

15,003

Доставка и монтаж на смесителна батерия за тоалетна мивка - стояща

бр

2,004

Доставка и монтаж на смесителна батерия за кухненска мивка

бр

1,005

Доставка и монтаж на смесителна батерия за душ

бр

1,006

Доставка и монтаж на спирателен вентил без изпразнител ф20

бр

3,007

Доставка и монтаж на спирателен вентил с изпразнител ф20

бр

1,008

Доставка и монтаж на водомер тип „мокър“ за Q=5m3/h

бр

1,009

Доставка и монтаж на електрически бойлер ЕБО - 80л.

бр

1,00 

 

 

  

Сградна битова канализация

 

 1

Доставка и монтаж на PVC тръби ф50, включително фитинги

м

11,002

Доставка и монтаж на PVC тръби ф110, включително фитинги

м

2,003

Доставка и монтаж на вентилационна шапка ф100

бр

1,004

Доставка и монтаж на тоалетна мивка

бр

2,005

Доставка и монтаж на моноблок

бр

1,006

Доставка и монтаж на подов сифон ПСф50

бр

2,007

Доставка и монтаж на кухненска мивка

бр

1,00


Общо без ДДС:Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от указанията към Обявата по поръчката.

Приложение: Анализ на единичните офертни цени за всички видове монтажни работи, включени в КСС.
Дата:………………………..г.

Подпис и печат: …………………………………..
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/


Образец №9

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участие на подизпълнители
Долуподписаният/-ната _____________________________________________________

/име, презиме, фамилия/
ЕГН: _________________, притежаващ лична карта № _________________, издадена на ___________________________ от МВР-гр. ___________________________________________,
адрес: __________________________________________________________________________,

/постоянен адрес/

представляващ _________________________________________________________________,

/ЕТ, Дружество, Фирма/


участник в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. При изпълнението на поръчката няма да ползвам подизпълнители/ще ползвам подизпълнители, които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в нея. (невярното се зачертава)

2. Подизпълнители, видове работи, които ще изпълняват, и делът им:


Подизпълнител/Наименование

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

Седалище и адрес на управление


Видове работи от предмета на поръчката, които ще изпълнява всеки подизпълнител

% от общата стойност на поръчката
3. Подизпълнителите отговарят на изискванията за критериите за подбор съобразно вида и дела в поръчката, който ще изпълняват и за тях не са налице основания за отстраняване.         1. 4. Подизпълнителите са запознати с изискването, че не може да представят самостоятелна оферта за тази поръчка.

         2. 5. Приемам да отговарям за действията и бездействията на подизпълнителите като за такива на представлявания от мен участник.


Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата:………………………..г.

Подпис и печат: …………………………………..
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/


Образец №10
Д Е К Л А Р А Ц И Я

за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/ ……………………………………………………….. с лична карта № ………………., издадена на ……………………..от ……………………., с ЕГН…………….............…………….., в качеството ми на…………….............……….……….., (посочете длъжността) на …………….......………………………………………..(посочете подизпълнителя, който представлявате) във връзка с участие в обществена поръчка с предмет: Преустройство и ремонт на част от помещения в сградата на съществуващ ЦОП в град Казанлък“, находящ се на ул. „Войнишка“ № 25“, като част от дейностите по извършане на СМР по Проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък”, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020г.“
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние, ………………………………, сме съгласни да участваме като (посочете подизпълнителя, който представлявате) подизпълнител на ………………………………………… (посочете участника, на който сте подизпълнител) при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

(изброите конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като подизпълнител)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да участваме като самостоятелен участник в горепосочената поръчка.

Във връзка с изискванията на Възложителя, приложено представяме следните документи:

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП,- Декларация/и по чл.3, т.8 и чл.4 /ако е приложима/ от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал);.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.


Дата:………………………..г.

Подпис и печат: …………………………………..
/име и фамилия/
/длъжност на представляващия участника/
Този документ е създаден в рамките на проект „Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца в община Казанлък” по Договор за БФП № BG16RFOP001-5.001-0037-C01, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Казанлък и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Община Казанлък, 6100 Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, тел.0431 / 98 201, 98 211, факс 0431 98 266

www.kazanlak.bg

Страница |Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет