Навчальний посібник у двох частинах


Основні релігійні першоджерелажүктеу 4.54 Mb.
бет22/22
Дата21.04.2019
өлшемі4.54 Mb.
түріНавчальний посібник
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22

Основні релігійні першоджерела

 • Апокрифы древних христиан. – М., 1989.

 • Біблія або Книги Святого Письма Старого і Нового Заповіту (різні видання).

 • Бхагават-Гіта (різні видання).

 • Катехизис. – К., 1991, 193.

 • Коран. – М., 1990.

 • Талмуд (різні видання).

 • Трипітака (різні видання).

  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

  ЗАСВОЄННЯ ЗМІСТУЗАКОНСПЕКТОВАНИХ ТЕКСТІВ З ПРОБЛЕМ

  ФІЛОСОФІЇ РЕЛІГІЇ

   Примітка: Питання складені на основі контрольних завдань, запитань та тематики рефератів до окремих розділів “Академічного релігієзнавства” (Див.: Академічне релігієзнавство. Підручник / За наук. ред. проф.А.Колодного. – К.: Cвіт Знань, 2000. – 862 с.).

  1. Що є спільним об’єктом релігієзнавства (конфесійного, богословсько-теологічного та неконфесійного, академічного), релігійної філософії, філософії релігії (філософської теології та філософського релігієзнавства)?

  2. Які є визначення релігії і в чому обмеженість даного їй Ф.Енгельсом “класичного атеїстичного” визначення?

  3. Що є основою поділу релігієзнавства на академічне, неконфесійне та богословське, конфесійне?

  4. Що відрізняє релігієзнавство від теології? Які переорієнтації відбуваються останнім часом в теології?

  5. Який предмет релігієзнавства як науки?

  6. Що є підставою для виокремлення його окремих дисциплінарних утворень?

  7. У чому полягає специфіка і яке змістовне наповнення окремих релігієзнавчих дисциплін?

  8. Які особливості вільнодумства як духовного феномену та які його форми?

  9. Які межі і риси теології?

  10. Який предмет богословсько-теологічного релігієзнавства?

  11. Які є категоріально-понятійні ряди релігієзнавства?

  12. Яка етимологія поняття “релігія” в понятійно-категоріальній системі теології, релігієзнавства, філософії?

  13. Яке співвідношення філософського і герменевтичного осмислення поняття “релігія”?

  14. У чому обмеженість опійних оцінок релігії (оцінок релігії як “опійного чинника”) марксизмом?

  15. Позаконфесійність академічного релігієзнавства як вияв принципу об’єктивності. Чому?

  16. Чим зумовлена зміна парадигм методологічного мислення в сучасному релігієзнавстві?

  17. Які підходи в оцінках релігії були притаманні релігієзнавчій думці?

  18. У чому полягає відмінність у ставленні до релігії мислителів епохи античності, середніх віків, Нового часу?

  19. Які основні особливості становлення релігієзнавства як галузі філософського і наукового знання?

  20. Які дисциплінарні вияви (дисциплінарна структура) релігієзнавства?

  21. У чому особливість розвитку релігієзнавчих досліджень в др. пол. ХІХ – ХХ ст.? Який сучасний стан релігієзнавчої науки (компаративний аналіз змін в пріоритетах та парадигмах методологічного мислення, які відбулись в ній нині)?

  22. Які основні особливості таких різновидів вільнодумства, як єресі, богоборство, нігілізм, скептицизм, антиклерикалізм, деїзм, пантеїзм, антитеїзм, атеїзм (порівняльний аналіз)?

  23. На чому ґрунтується критичний аналіз марксистської релігієзнавчої концепції?

  24. Про які тенденції у філософії релігії свідчить порівняльний аналіз релігієзнавчих шкіл кін. ХІХ  поч.ХХ ст.?

  25. Як вирішується проблема з’ясування суті і природи релігії в творчому доробку відомих філософів-релігієзнавців (на прикладі конкретних персоналій)?

  26. Який критерій виокремлення з філософії релігії таких дисциплінарних утворень релігієзнавства, як філософія історії релігії та історіософія?

  27. Які особливості розвитку релігієзнавчої думки (включно з філософією релігії) в Україні?

  28. Яке предметне (проблемне) поле філософії релігії?

  29. Що таке релігійна філософія?

  30. Яке співвідношення філософії релігії, релігійної філософії і теології?

  31. Яке місце філософії релігії (неконфесійної, позаконфесійної та конфесійної) в структурі релігієзнавства?

  32. Яке предметне поле соціології релігії, у чому специфіка соціологічного дослідження релігії та співвідношення з філософією релігії?

  33. Яке предметне поле психології релігії? У чому полягає особливість психології релігії та її співвідношення з філософією релігії?

  34. Яка специфіка історіософії релігії як релігієзнавчої дисципліни? Яке її співвідношення з історією та філософією релігії?

  35. У чому полягає особливість феноменології релігії, специфіка феноменологічних досліджень релігії та співвідношення з філософією релігії?

  36. Яка специфіка і тенденції розвитку лінгвістичного релігієзнавства? Яке його предметне поле у філософії релігії?

  37. Яке місце метафізики релігії в змісті філософії релігії?

  38. Проблема визначення релігії: в чому складність визначення релігії?

  39. Яке місце займає в метафізиці релігії характеристика структурних елементів релігії?

  40. У чому особливість буття-з-Богом людини? Буття-з-Богом як глибинна праця душі: які вияви цього?

  41. Проблема витоків релігії: які особливості витоків релігії?

  42. Чим відрізняється аксіологічний підхід до релігії від онтологічного?

  43. Взаємозв’язок складових релігійного комплексу: у якому зв’язку знаходяться складові елементи релігійного комплексу?

  44. Що робить релігію духовно-онтологічною основою буття антропологічної цілісності?

  45. У чому обмеженість марксистського тлумачення сутності релігії?

  46. Які особливості релігійної віри?

  47. У чому полягає людиномірність релігії?

  48. Які місце і роль культу в релігійній системі?

  49. Яка внутрішня і зовнішня структура релігії?

  50. Який зміст мають поняття “природне” і “надприродне”? В чому полягає релігієзнавче осмислення категорій “природне” і “надприродне”? Яка специфіка їх філософської експлікації?

  51. Які Вам відомі докази з метою обґрунтування буття Бога? Якою була еволюція доказів буття Бога?

  52. У чому полягає зміст таких основних філософських форм усвідомлення Бога, як теїзм, пантеїзм та панентеїзм?

  53. Як сучасна теологія вирішує питання походження світу? У чому полягає теологічне осмислення концепції “вибуху Всесвіту”?

  54. Яка природа людини в релігійному витлумаченні? Які особливості витлумачення природи людини різними конфесіями?

  55. Які є теологічні версії структури людини?

  56. Яка перспектива, згідно богословських версій, очікує людство? Які конфесійні особливості есхатологічних вчень?

  57. Що таке епістемологія релігії? Які завдання епістемології релігії як форми філософії релігії?

  58. У чому суть та специфіка ейдетичного пізнання?

  59. Які існують можливості пізнання релігії?

  60. Бога можна знати чи пізнати?

  61. У чому полягає раціональний та емоційний аспекти богопізнання?

  62. Які особливості релігійного знання?

  63. Які є форми актуалізації релігії як знання?

  64. У чому особливість релігійної істини?

  65. Яка природа релігійної істини?

  66. У чому специфіка відображального відношення релігійного феномену?

  67. Яке місце праксеології релігії в структурі філософії релігії?

  68. Які форми вияву релігійної діяльності?

  69. Які особливості релігійної діяльності у витлумаченні її різними конфесіями?

  70. Які праксеологічні виміри має культова діяльність?

  71. Яка роль культової діяльності у конфесійному виокремленні?

  72. Чому символізм виступає як основа релігійної обрядовості?

  73. У чому полягає інтегративна природа релігійного обряду?

  74. Чому обрядовість виступає як чинник конфесійної диференціації релігії?

  75. У чому полягає специфіка інтелектуальної діяльності в релігії?

  76. Християнська мораль і підприємництво: чи має якесь релігійне виправдання підприємницька діяльність?

  77. У чому специфіка антропології релігії як релігієзнавчої і філософської дисципліни?

  78. Як розуміли сутність людини представники філософської і теологічної думки?

  79. Релігійна антропологія: минуле і сучасне. У чому специфіка релігійної антропології?

  80. Людина як культурно-історичний феномен: у чому полягають відмінності між філософським і теологічним осмисленням цієї проблеми?

  81. Який зміст теорії походження людини з релігійної точки зору?

  82. У чому полягає зміст теорії теодіцеї (на прикладі конкретних вчень)?

  83. Які відмінності в розв’язанні проблеми сенсу буття: філософське і релігійне осмислення?

  84. У чому сенс буття людини як вищого служіння Богу?

  85. Що таке свобода у філософському та релігійному розумінні?

  86. Свобода людини як сутнісно людська риса. У чому полягає відмінність філософського і теологічного погляду на неї?

  87. Історична природа релігії: які характеристики релігії засвідчують її історичну природу?

  88. Які загальні закономірності характеризують релігійний процес? Які внутрішні джерела еволюції релігії?

  89. Яке співвідношення об’єктивного і суб’єктивного в релігії? У чому виявляється роль особи в історії релігії?

  90. У чому полягає єдність і множинність історично-релігійного процесу? У чому причини конфесійної диференціації релігії?

  91. У чому складність періодизації історії релігії та проблеми її типологізації і класифікації?

  92. Які особливості східної релігійної та релігійно-філософської традиції?

  93. Як висвітлюється проблема походження та наступної еволюції релігії в працях відомих вчених, філософів (на прикладі конкретних персоналій)?

  94. Які умови сприяли появі первісних релігійних вірувань? Яке співвідношення гносеологічних і соціумних передумов у виникненні первісних вірувань?

  95. Які основні форми первісних вірувань, етапи розвитку первісних вірувань? Чи збереглися залишки первісних вірувань у віронавчальному змісті сучасних релігій?

  96. Яке місце віри в надприродне в структурі релігійної свідомості? Які характерні риси демоністичного типу віри? Якої еволюції зазнала ідея надприродного в процесі розвитку релігійних вірувань? Яку роль відіграла магія (магічні вірування) в появі і розвитку релігійного культу?

  97. Чому на зміну первісним релігіям приходять етнічні релігії? Які умови й причини виникнення етнічних релігій?

  98. Яка класифікація етнічних релігій? Які характерні особливості етнічних релігій? У чому полягає порівняльний аналіз народних і національних релігій? Що таке народні релігії? Які характерні риси національних релігій? Чим вони відрізняються від народних релігій?

  99. Які особливості індійських, китайських, японських, іранських релігійних систем? Яка специфіка іудаїзму як національної релігії євреїв (які особливості віровчення і культу іудаїзму)?

  100. Порівняльний аналіз світових релігій. Які ознаки характеризують буддизм, християнство та іслам саме як світові релігії?

  101. У чому своєрідність буддизму як релігії? Яка роль Сіддхархи Гаутами в контексті появи буддизму як релігії? Які течії буддизму та їх відмінності? Яке місце Ісуса Христа в контексті появи християнства як релігії? Чому після християнства не може з’явитися більш досконала релігія? У чому своєрідність ісламу як світової релігії та його виникнення як виклику часу?

  102. Які догмати християнського віровчення? Який зміст віросповідних формул Символу віри? У чому особливість християнського вчення про Святу Трійцю? Яка специфіка моральної доктрини християнства (у співставленні моральних принципів Декалогу і Нагірної проповіді Ісуса Христа)? Які основні структурні елементи християнського культу і їх зв’язок з віровченням християнства?

  103. У чому особливості конфесійної філософії релігії і взагалі релігійної філософії? У чому полягає процес інтеграції філософії в теологічний контекст?

  104. Яке проблемне поле буддійської філософії? Які вияви східної філософської традиції в буддійській філософії?

  105. Чим відрізняються августиніанство (неоавгустинізм) і томізм (неотомізм) як філософські течії? Які основні напрямки розвитку сучасної католицької філософії?

  106. Чим зумовлене велике різноманіття філософських течій в протестантизмі останніх століть? Що Ви знаєте про протестантську філософію ХХ ст.?

  107. Які етапи еволюції православної філософії (які етапи у своєму розвитку пройшла православна філософія)?

  108. Яка природа органічного взаємозв’язку філософії і теології ісламу? Які основні школи мусульманської філософської теології?

  109. Що засвідчує невідокремленість релігії від тканини суспільного життя? Які соціальні детермінанти (“корені”) релігії? Що говорить сучасна філософія та соціологія релігії про суспільну природу релігії?

  110. Яку роль відіграє релігія в змінах суспільного життя? Які суспільні (соціальні) функції релігії? У чому виявляється суспільна цінність релігії? У чому значення релігії як моральної цінності?

  111. Які причини інституціалізації релігії і які особливості типів релігійних інститутів? Яка типологія релігійних інституцій?

  112. У чому полягає феномен світських релігій? Які особливості світських релігій? У чому специфіка марксизму як світської релігії? Що Ви знаєте про критику марксизму М.Бердяєвим та С.Булгаковим?

  113. Які психологічні корені релігії та релігійності? У чому особливість релігійних переживань? У чому полягає об’єктивне і суб’єктивне в релігійних переживаннях? Яке співвідношення релігії і психічного життя особи? Які психологічні функції виконує релігія?

  114. Яке місце займає віра в релігійності особи? Яка природа релігійної віри? У чому суть релігійного досвіду? Яка типологія релігійного досвіду?

  115. У якому співвідношенні знаходяться релігія і релігійність? У чому специфіка релігійності як буття релігії? Яка структура релігійності (які складові компоненти релігійності)? Які мотиви релігійності особистості? Які критерії релігійності (яка система критеріїв релігійності)?

  116. У чому полягає специфіка релігійної духовності? Яка природа і структура релігійної духовності? У чому полягає особливість релігійного життя як певного виду діяння?

  117. Чому функціональність релігії є її сутнісною характеристикою? Яке функціональне визначення релігії? Яка функціональна природа релігії? У чому функціональна роль кожного з елементів релігійного комплексу? Які особливості різних рівнів вияву функціональності релігії?

  118. Як співвідноситься релігія і культура (яке співвідношення релігії і культури)? Яке співвідношення релігії і освіти? У чому специфіка релігійного мистецтва? У чому символізм релігійного мистецтва?

  119. У чому полягає об’єктивність процесу взаємовпливу релігії та політики? Які основні функції релігії мають вплив на політичне життя суспільства? Які головні ідеї соціальних вчень різних конфесій? Як вони впливають на політичні доктрини? У чому полягає ідея поєднання “Божого” та “кесаревого” в історії людства?

  120. Які Ви знаєте визначення співвідношення етносу, нації і релігії? Чим є релігія в структурі етносу і чим є етнос щодо релігії? Як би Ви визначили основні історичні віхи та закономірності етнорелігієгенезу? Які функції і роль релігії в світових етнічних процесах? Яку роль відіграла релігія в житті різних народів: яка роль релігії в їх самоідентифікації, зокрема, який вплив християнства на розвиток різних етносів?

  121. Які характерні риси етнічних і світових релігій? У чому особливість етнічних (національних) релігій як історичного етапу взаємодії етнічного і релігійного? Яка специфіка національних церков як релігійних інституцій? У чому полягає космополітизм та позаетнічність християнства?

  122. Що дає підставу говорити про релігійну мораль як специфічний феномен? Яка природа релігійної моралі? Які етичні виміри релігії?

  123. У чому особливості релігійних моральних вчень: які особливості моральних концепцій різних конфесій (за вибором)? Як релігія витлумачує мету і сенс життя людини? Як вирішується проблема безсмертя в різних конфесійних витлумаченнях? Яка роль десяти заповідей і заповідей блаженства як основи християнської моралі? Яких оновлень зазнала релігійна мораль останнім часом? Як можна поєднати бізнес з правилами християнського життя, як розглядається бізнес у світлі моральних вимог Біблії?

  124. Який філософський зміст категорій “свобода совісті”, “свобода релігії”, “свобода віровизнань” (“свобода віросповідання”), “свобода церкви”, “свобода в релігії”, вживаного в Конституції України поняття “свобода світоглядів”? Яка специфіка філософського і правового розуміння свободи буття релігії?

  125. Яка структура свободи совісті? Свобода релігії і свобода віровизнання (свобода віросповідання): що між ними спільне, а що відмінне? Що включає в себе свобода буття релігії, зокрема її індивідуальний зріз? Толерантність як принцип міжконфесійних відносин: у чому має виявлятися толерантність міжконфесійних відносин?

  126. Чи можемо ми говорити про кризу релігії в наш час? Які об’єктивні і суб’єктивні вияви кризових явищ в релігії? В чому своєрідність громадянської релігії і чим вона відрізняється від релігій трансцендентних? З якими проблемами зіткнулося християнство на межі тисячоліть? У чому виявляється політизація релігії і чи не суперечить вона відомому християнському принципові: кесареве – кесарю, а Боже – Богові? Політизація релігії як шлях її входження в сучасне життя – чому?

  127. Феномен християнського екуменізму: які шляхи розвитку християнського екуменізму і ті проблеми, з якими він зустрічається? Яке конфесійне майбутнє християнства? Як Ви розумієте принцип – релігія: єдність в багатоманітності?

  128. Як розуміють різні конфесії природу глобальних проблем сучасності та які шляхи вирішення їх пропонують? Як розв’язується проблема війни і миру в їх християнському осягненні?

  129. Який зміст має католицьке аджорнаменто і яку роль відіграло воно в житті Церкви? Яка роль ІІ Ватиканського Собору як початку католицького аджорнаменто?

  130. Яким шляхом відбувається в наш час інтеграція теології та філософії? Які міркування Івана Павла ІІ про співвідношення філософії та теології (за енциклікою “Віра і розум”)? Які варіанти модернізації християнства запропонувала сучасна протестантська теологія (які протестантські варіанти модернізації християнського віровчення)?

  131. У чому відмінність антропологічної пантеїзації християнства від онтологічної? У чому зміст модерної концепції інкультурації? У чому зміст концепції “смерті Бога” та які її різновиди? Які особливості коадаптації науки і релігії ХХ ст. (які шляхи коадаптації науки і релігії нашого часу)?

  132. Що таке НРТ (новітні релігійні течії), нетрадиційні релігії, неорелігії, “релігії нового віку”? Які прчини і умови виникнення нових релігій: чому з’являються новітні релігійні течії і які складнощі супроводжують цей процес? Які характерні особливості НРТ? Яка класифікація НРТ?

  133. Що Ви знаєте про характеристику окремих НРТ? Які зміст і форми християнської нетрадиційності? Які особливості східного релігійного світогляду? Які Ви знаєте неоорієнталістські течії? Яка роль неорелігійних рухів у діалозі “Схід-Захід”? Які сучасні тенденції в неоязичництві? Якііснують прогнози щодо майбутнього нових релігій?

  134. Що таке секуляризація і чим вона спричинена? Секуляризація як закономірність духовного розвитку – чому? Яка природа вільнодумства (які джерела вільнодумства)? У чому особливість вільнодумства різних етапів духовної історії людства і хто їх репрезентував? Які основні напрями сучасного вільнодумства (дати їх коротку характеристику)? Що Ви знаєте про вільнодумство в історії української духовності?

  135. У чому сутність атеїзму як духовного феномену (як форми духовності)? У чому специфіка натуралістичної міфотворчості як білярелігійної свідомості? Які натуралістичні міфи поширилися і під впливом чого в останнє півстоліття?

  136. Які Вам відомі релігійно-філософські вчення НРТ? Хто їх творці, сучасні головні представники?

  137. Що таке “ідеаційна основа релігії”, у чому полягає її плюралізм та яке її місце в проблемному полі філософії релігії?

  138. У чому полягав апріорно-історичний підхід до витлумачення релігії в класичній європейській філософії релігії?

  139. Які головні напрями розвитку сучасної філософії релігії?

  140. Які зміни в головних пріоритетах проблематики філософії релігії відбулись останнім часом?

  141. Які Вам відомі головні представники української релігійно-філософської або філософсько-релігієзнавчої думки ХVІІ–ХІХ ст.?

  142. Що Ви знаєте про творчість сучасних вітчизняних філософів-релігієзнавців (персоналії та публікації їх досліджень)?

  Навчальне видання

  ФІЛОСОФІЯ РЕЛІГІЇ

  Тексти для самостійної роботи студентів
  Навчальний посібник
  У двох частинах
  Частина 2
  Автор оригінальних та упорядник законспектованих текстів

  Валерій Іванович СТЕЦЕНКО

  Редактор
  Технічний редактор
  Коректор
  Комп’ютерна верстка Л.Ф.Траспова

  Підп. до друку . . . Формат 6084/16. Папір друк. Друк. на різогр.  Умовн.-друк.арк. . Обл.-вид.арк. . Тираж 300 прим. Зам. .
  Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка. 79000 Львів, вул.Дорошенка, 41

   Амбівалентність (від лат. ambo – обидва і valentia – сила) – суперечливе, двоїсте (те, що має в собі, напр., задоволення й незадоволення) емоційне переживання щодо однієї й тієї самої події або предмета.  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   22


  ©kzref.org 2019
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет