Новые проверочные тесты для ент 2013 по физике на казахском языкежүктеу 200.71 Kb.
Дата20.12.2018
өлшемі200.71 Kb.

- -ҰБТ 0001 - нұсқа

1. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалу траекториясы

A) түзу сызық.

B) тармақтары төмен бағытталған парабола.

C) тармақтары жоғары бағытталған гипербола.

D) тармақтары жоғары бағытталған парабола.

E) тармақтары төмен бағытталған гипербола.2. Қатаңдығы k серіппенің ұзындығы ∆х-ке артты. Осы кезде серпінді деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы

A) артады

B) энергиясының мәні кез-келген болады

C) өзгермейді

D) басында кемиді, соңында артады

E) азаяды3. Біртекті зарядталған сфераның ішіндегі А нүктесіндегі электр өрісінің кернеулік векторының бағыты

A) 1.


B) 2.

C) 3.


D) = 0.

E) 4.


4. Электр тогы жүру үшін орындалуы керек шарттар:

1. еркін зарядталған бөлшектер қажет

2. зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысын тудыру және оны демеп тұратын электр өрісі қажет

3. электр тізбегі тұйық болуы керек

4. амперметр қажет

5. кедергі қажет

A) 2, 4, 5

B) 1, 2, 3

C) 2, 3, 4

D) 1, 3, 5

E) 3, 4, 5


5. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 100 мс ішінде 40 мВб -ден 30 мВб-ге дейін кемісе, ондағы индукцияның ЭҚК-і

A) 0,2 В


B) 0,4 В

C) 1 В


D) 0,3 В

E) 0,1 В


6. Тербеліс теңдеуі болса, онда тербелістің сызықтың жиілігі

A) 0,02 м

B)

C)

D) 0,5 с

E) 2 Гц


7. Толқындардың түзу сызықты таралудан ауытқуы, яғни толқындардың толқын ұзындығымен салыстырғанда шағын бөгеттерді орағытып өту құбылысы –

A) интерференция.

B) дисперсия.

C) поляризация.

D) инвертация.

E) дифракция.8. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:

1.Бірдей жиілік.

2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.

3.Бірдей амплитуда.

A) 1 және 2.

B) тек қана 2.

C) тек қана 3.

D) 2 және 3.

E) тек қана 1.


9. - сәулелерінің тыныштық массасы

A) позитрон массасына тең.

B) нольге тең.

C) протон массасына тең.

D) гелий атомы ядросының массасына тең.

E) электрон массасына тең.10. Жылдамдық графигі бойынша дененің 5 с уақыт аралығында жүрген жолы

A) 6 м.

B) 15 м.


C) 18 м.

D) 24 м.


E) 12,5 м.

11. 4Н күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы

A) 2 Н/м.

B) 200 Н/м.

C) 700 Н/м.

D) 500 Н/м.

E) 0,5 Н/м.12. Массасы 75 кг, әрбір бәтеңкесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұшар алдындағы Жер бетіне түсіретін қысымы ()

A) 9·103 Па

B) 9·104 Па

C) 9·105 Па

D) 9·106 Па

E) 9·102 Па13. 5 м биіктіктен құлаған, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)

A) 60 Дж


B) 50 Дж

C) 80 Дж

D) 70 Дж

E) 90 Дж14. Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқылы әрекеттесетін денелердің...

A) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы нольге тең.

B) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.

C) кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең болады.

D) кинетикалық энергиясы және потенциалдық энергиясы тұрақты болады.

E) кинетикалық энергиясы тұрақты болады.15. Судың мольдік массасы 0,018 кг/моль. Судың бір тамшысында 1020 молекула болса, тамшының массасы (NА = 6,021023 моль-1)

A) 3·106кг.

B) 2·10-3кг.

C) 3·10-6кг.

D) 3·102кг.

E) 2·104кг.16. Идеал газды қыздырғанда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артса, газдың абсолюттік температурасы

A) 2 есе артады.

B) 4 есе артады.

C) 16 есе артады.

D) 12 есе артады.

E) 8 есе артады.17. Екі зарядталған кішкентай шарлар бір-бірімен Кулон заңы бойынша 0,1 Н күшпен әсер етеді. Егер шарлардың ара қашықтығы өзгермесе, ал әрбір шардың заряды 2 есе артса, онда шарлардың кулондық әсерлесуінің күші

A) 0,1 Н.

B) 0,4 Н

C) 0,025 Н.

D) 0,05 Н.

E) 0,2 Н.18. R1 = 1 Ом; R2 = 1 Ом; R3 = 8 Ом; R4 = 1 Ом; R5 = 10 Ом; R6 = 1 Ом. Тізбектің жалпы кедергісі

A) 7 Ом.

B) 0,7 Ом.

C) 12,2 Ом.

D) 12,5 Ом.

E) 22 Ом.


19. Тербелмелі контурдағы конденсатордың заряды амплитудалық мәнінің жартысына тең болатын уақыт (Заряд косинус заңымен өзгереді)

A)

B)

C)

D)

E)20. Қайықтың суға қатысты жылдамдығы өзеннің ағыс жылдамдығынан n есе артық болса, екі пункт арасында ағысқа қарсы жүзгендегі уақыт ағыс бойымен жүзгендегі уақыттан

A) n есе артық.

B) n – 1 есе артық.

C) n+1 есе артық.

D) есе артық.

E) есе артық.21. Массасы 50 кг снаряд вертикальға 300 бұрыш жасай 600 м/с жылдамдықпен ұшып келіп, тыныштықта тұрған массасы 950 кг, құм тиелген платформаға тиіп, оған бойлай енеді. Снаряд тигеннен кейінгі платформаның жылдамдығы ()

A) 20 м/с

B) 60 м/с

C) 15 м/с

D) 10 м/с

E) 30 м/с22. Ванна дайындау үшін температурасы 110С салқын су мен температурасы 660С ыстық суды араластырды. Температурасы 360С болатын 110 л су алу үшін (ваннаның жылу сыйымдылығын ескермеуге болады)

A) 40 л суық, 70 л ыстық су алу керек.

B) 20 л суық, 90 л ыстық су алу керек.

C) 80 л суық, 30 л ыстық су алу керек.

D) 60 л суық, 50 л ыстық су алу керек.

E) 45 л суық, 65 л ыстық су алу керек.23. ПӘК-і 27 % автокөлік қозғалтқышы 55 кВт қуат өндіреді. 2 сағ ішінде қозғалтқышта жанатын бензин мөлшері (qб = 4,6·107)

A) 32 кг.

B) 40,7 кг.

C) 22 кг.

D) 42 кг.

E) 25,2 кг.24. Кедергісі 310-2 Ом контур арқылы өтетін магнит ағыны 2 с-та 1,210-2 Вб-ге өзгереді. Контурдағы ток күші

A) 2 А.


B) 0,1 А.

C) 4 А.


D) 1 А.

E) 0,2 А.25. Калий үшін электрондардың шығу жұмысы 3,6210-19 Дж. Калийге толқын ұзындығы 410-7 м жарық түссе, фотоэлектрондардың ең үлкен кинетикалық энергиясы (h = 6,6210-34 Джс; с = 3∙108 м/с)

A) 30,110-19 Дж.

B) 1,351019 Дж.

C) 22,91019 Дж.

D) 1,3510-19 Дж.

E) 22,910-19 Дж.


ФИЗИКА


1. 80 км жолды 160 км/сағ тұрақты жылдамдықпен жүріп өткен дененің қозғалыс уақыты

A) 200 с.

B) 1800 с.

C) 2000 с.

D) 3000 с.

E) 1500 с.2. Гидравликалық машинаның жұмыс істеу принципі негізделген заң

A) энергияның сақтау заңы.

B) зарядтың сақталу заңы.

C) импульстің сақталу заңы.

D) Гук заңы.

E) Паскаль заңы.3. Дененің кинетикалық энергиясын анықтайтын өрнек

A) m.


B) 2m.

C) .

D) 2m2.

E) .4. Қалта фонары шамының қуаты 1 Вт және 3,5 В кернеуге есептелген. Шам қылы арқылы өтетін ток күші

A) 0,28 А.

B) 3,5 А.

C) 2,8 А.

D) 0,35 А.

E) 28 А.5. Магнит индукциясы сызықтарына перпендикуляр орналасқан ұзындығы 50 см өткізгіштен 3 A ток өткенде әсер ететін күш 0,12H. Магнит индукциясының мәні

A) 0,02 Тл.

B) 0,2 Тл.

C) 0,8 Тл.

D) 0,08 Тл.

E) 0,4 Тл.6. Материялық нүктенің гармоникалық тербелісінің х = А × cos(wt + j0) теңдеуі берілген. Осы өрнектегі тербелмелі қозғалыстың фазасын анықтайтын физикалық шама

A) cos(wt + j0)

B) х

C) j0D) wt

E) (wt + j0)7. Механикалық көлденең толқындар тарала алатын орта

A) тек қана газдар.

B) тек қана сұйықтар.

C) қатты денелер және сұйықтың бетінде.

D) сұйықтар мен қатты денелер.

E) қатты денелер, сұйықтар және газдар.8. Жарық сәулесі айна бетіне 35° бұрышпен түседі. Түскен сәуле мен шағылған сәуле арасындағы бұрыш

A) 70°.


B) 55°.

C) 35°.


D) 90°.

E) 145°.


9. α-, β- және γ- сәуле шығаруларының магнит және электр өрісінде ауытқымайтыны

A)  – сәулесі.

B) β – сәулесі.

C)   сәулесі.

D) үшеуі де бірдей ауытқиды.

E) үшеуі де әр түрлі дәрежеде ауытқиды.10. Дене бірқалыпты шеңбер бойымен 2 с қозғалып 5 м жол жүреді. Айналым периоды 5 с болса, центрге тартқыш үдеу

A) 314 м/с2.

B) 0,314 м/с2.

C) 0,0314 м/с2.

D) 3,14 м/с2.

E) 4 м/с2.11. Қатандығы 0,3 кН/м трос массасы 2 кг денені тең үдемелі вертикаль жоғары көтергенде 8 см – ге созылады. Дененің үдеуі ()

A) -8 м/с2.

B) 6 м/с2.

C) -4 м/с2.

D) 12 м/с2.

E) 2 м/с2.12. 400 Н күштің әсерінен сығылған, қатаңдығы 104 Н/м, серіппенің потенциалдық энергиясы

A) 10 Дж


B) 60 Дж

C) 6 Дж


D) 80 Дж

E) 8 Дж


13. Бірінші дененің массасы 2 кг, жылдамдығы 6 м/с, ал екінші дене тыныштықта тұр. Соқтығыстан кейін, екі дене бірге 2 м/с жылдамдықпен қозғалып кетті. Екінші дененің массасы

A) 4 кг.


B) кг.

C) кг.

D) 2 кг.

E) 6 кг.14. Газ қысымы тұрақты болған жағдайда, оның көлемі 5 есе артса, онда газдың температурасы

A) есе кемиді.

B) 5 есе кемиді.

C) 10 есе артады.

D) 5 есе артады.

E) 10 есе кемиді.15. Көлденең қимасының ауданы 1 мм2 ұзындығы 1,5 м болат сым 200 Н күштің әсерінен 1,5·10-3 м-ге ұзарды. Болаттың Юнг модулі

A) 6 Н/м.

B) 4 Н/м.

C) 7 Н/м2.

D) 5Па.

E) 2 Па.16. Парафинмен толтырылған жазық конденсатордың астарларындағы кернеу 100 В. Әрбір астарының ауданы 50 см2, олардың арақашықтығы 1 мм. Конденсатордың заряды (ε=2, ε0=8,85·10-12 Кл2/Н·м2)

A) 6,25 нКл.

B) 10 нКл.

C) 8,85 нКл.

D) 9,85 нКл.

E) 9,25 нКл.17. Кернеу көзiне қосылған конденсатор астарларының ара қашықтығын 2 есе ұлғайтса, конденсатордың энергиясы

A) 2 есе артады.

B) 2 есе азаяды.

C) 4 есе азаяды.

D) өзгермейдi.

E) 4 есе артады.18. Кедергісі 1 Ом сымды созып, 3 есе ұзартқанда, оның кедергісі

A) 3 есе артады

B) 6 есе артады

C) 9 есе артады

D) 6 есе кемиді

E) 3 есе кемиді19. Электромагниттік толқындарды шығару үшін зарядталған бөлшектер

A) тұрақты жылдамдықпен қозғалуы керек.

B) тыныштықта болады.

C) спираль бойымен қозғалуы керек.

D) тұйық траекториямен қозғалуы керек.

E) үдеумен қозғалуы керек.20. Массасы 100 кг, ұзындығы 2 м тақтай горизонталь жазықтықтың үстінде жатыр. Тақтайдың ұзындығы 2 м. Оны тік вертикаль орналастыру үшін атқарылатын жұмыс ()

A) 2 кДж.

B) 5 кДж.

C) 2 Дж.


D) 1 кДж.

E) 1 Дж.21. Массасы 2 т ұшақ горизонталь бағытта 50 м/с жылдамдықпен ұшып барады. 420 м биіктікте ол двигателін өшіріп, төмендей бастады да, 30 м/с жылдамдықпен аэродром жолына келіп жетті. Ұшақ қалықтап төмен түскенде ауаның кедергі күшінің жұмысы (g = 10 м/с2)

A) 0,2 МДж.

B) 12 МДж.

C) 10 МДж.

D) 56 МДж.

E) 22 МДж.22. Ыдысқа температурасы 100С салқын су құйып, оны плитаға қояды. 10 минуттан кейін су қайнады. Су толығымен буға айналатын уақыт (энергия шығыны жоқ, ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С; rсу = 23∙105 Дж/кг)

A) 608 мин

B) 0,6 мин

C) 6080 мин

D) 60,8 мин

E) 0,608 мин23. Қыздырғыштың температурасы 527 0С. Қыздырғыштан алынған әрбір кДж энергия есебінен двигатель 450 Дж механикалық жұмыс атқаратын болса, идеал двигательдің ПӘК-і мен суытқыш температурасы

A) 50 %, 300 0С

B) 35 %, 52 0С

C) 65 %, 300 0С

D) 45 %, 167 0С

E) 40 %, 127 0С24. Индуктивтілігі 0,4 Гн орамдағы ток күші 0,02 с ішінде 5 А –ге бірқалыпты өзгерсе, өздік индукцияның ЭҚК-і

A) 500 В


B) 100 B

C) 400 В


D) 2 B

E) 800 В


25. Электрон импульсі толқын ±зындыѓы 5,2·10-7 м фотон импульсына тењ болатын, электронның қозѓалыс жылдамдыѓы (mе = 9,1· 10-31кг, h = 6,63· 10-34Дж· с)

A) 3 км/с.

B) 10 км/с.

C) 18 км/с.

D) 1,9 км/с.

E) 1,4 км/с.


ФИЗИКА


1. Суретте дененің қозғалыс жылдамдығының уақытқа тәуелді графигі берілген. Графиктен бір қалыпты үдемелі және кемімелі қозғалатын бөлігін көрсетіңіз.

A) Барлық бөлігінде.

B) Тек қана АВ бөлігінде.

C) АВ және ВС бөлігінде.

D) ОА және ВС бөлігінде.

E) ОА және АВ бөлігінде.


2. Суретте денеге әсер етуші күштің қозғалыс уақытына тәуелдік графигі көрсетілген. Дене оң үдеумен бірқалыпты үдемелі қозғалатын уақыт аралығы

A) 0 - 2.

B) 8 - 10.

C) 4 - 6.

D) 6 - 8.

E) 2 - 4.3. Қатаңдығы 104 Н/м серіппе 3 см-ге сығылғанда, оның потенциялдық энергиясы

A) 4 Дж.


B) 3,5 Дж.

C) 5 Дж.


D) 4,5 Дж.

E) 5,5 Дж.4. 5 кДж толық жұмыс жасаған ПӘК-і 75% қондырғының пайдалы жұмысы

A) 3 кДж.

B) 3,5 кДж.

C) 5 кДж.

D) 3,75 кДж.

E) 3,2 кДж.5. Суреттегі вольтметрдің көрсетуі

A) 8 В


B) 4 В

C) 0,5 В


D) 0,25 В

E) 2 В


6. Ток күшін өзгертпей магнит өрісінің энергиясын 4 есе азайту үшін контурдың индуктивтілігін

A) 2 есе азайту керек.

B) 24 есе азайту керек.

C) 8 есе азайту керек.

D) 16 есе азайту керек.

E) 4 есе азайту керек.7. Суреттегі график бойынша тербеліс жиілігі

A) 1 с.

B) 2 с.

C) Гц.D) Гц.

E) 4 с.


8. Ұзындығы 30 м, жылдамдығы 3 м/с болса, тербеліс жиілігі

A) 0,5 Гц.

B) 0,4 Гц.

C) 0,3 Гц.

D) 1,2 Гц.

E) 0,1 Гц.9. Линзаның оптикалық күші 4 дптр. Фокус аралығы

A) 0,25 см.

B) 2 м.

C) 0,25 м.D) 4 м.

E) 4 см.10. Катушкаға 10 секунд ішінде 6,28 м жіңішке сым оралды. Катушканың орташа айналу жиілігі 20 айн/с болса, шеңбердің радиусы

A) 10 мм.

B) 1 мм.

C) 2 мм.


D) 5 мм.

E) 15 мм.11. Үйдің төбесінен еркін түскен бүтін кірпіш Жер бетіне 2 с-та жетеді. Сол төбеден еркін түскен жарты кірпіштің түсу уақыты

A) с.

B) 2 c.

C) 2 c.D) 1 c.

E) 4 c.


12. Су станциясындағы генератордың орташа қуаты 2,5 MВт. Оның бір сағат ішіндегі атқарған жұмысы

A) 9∙109 Дж

B) 3∙1011 Дж

C) 9∙1014 Дж

D) 9∙1015 Дж

E) 9∙1012 Дж13. Газ температурасы 27 º С, ал қысымы 830 кПа болса, газ молекулалар шоғыры (k=1,38∙10-23 Дж/К)

A) 1∙1026 м-3

B) 4∙1026 м-3

C) 6∙1026 м-3

D) 2∙1026 м-3

E) 3∙1026 м-314. Болат арқанның (трос) көлденең қимасының диаметрі 1 см, болаттың беріктілік шегі 109 Па. Болат тростың үзілуі үшін түсірілетін күш шегі

A) 68,5 кН

B) 108,5 кН

C) 78,5 кН

D) 98,5 кН

E) 88,5 кН15. Гелийдің бейтарап атомы бір электронын жоғалтса, онда ол

A) оң ионға айналады.

B) теріс ионға айналады.

C) молекула болады.

D) атом ядросы болады.

E) бейтарап болады.16. 400 В кернеуге дейін зарядталған, сыйымдылығы 6 мкФ конденсаторға, сыйымдылығы 19 мкФ зарядталмаған конденсаторды параллель жалғады. Конденсаторлардағы кернеу

A) 220 В.

B) 96 В.

C) 185 В.

D) 200 В.

E) 125 В.17. 1 А ток өтетін кедергіде 3 с ішінде 30 Дж жылу мөлшері бөлінеді. Осы кедергі арқылы 2 с-та 2 А ток өткенде бөлінетін жылу мөлшері

A) 40 Дж.

B) 60 Дж.

C) 90 Дж


D) 80 Дж.

E) 120 Дж.18. Катушканың индуктивтігін 5 есе арттырғанда, оның индуктивті кедергісі

A) өзгермейді.

B) 5 есе кемиді.

C) 5 есе артады.

D) 2,5 есе кемиді.

E) 2,5 есе артады.19. =310-9 м толқын ұзындығына сәйкес фотон энергиясы (, с=3·108)

A) Е = 6,610-17 Дж.

B) Е = 6,610-35 Дж.

C) Е = 19,810-43 Дж.

D) Е = 19,810-26 Дж.

E) Е = 6,610-51 Дж.20. Қозғалыстағы массасы 6 кг денені толығымен тоқтату үшін 1200 Дж жұмыс атқарылса, дененің бастапқы жылдамдығы

A) 15 м/с

B) 40 м/с

C) 20 м/с

D) 30 м/с

E) 10 м/с.21. Баллонда температурасы 270 0С және қысымы 60 кПа газ бар. Температурасын 73 0С –қа дейін төмендетсе, газ қысымы

A) ≈ 0,4 кПа

B) ≈ 4 кПа

C) ≈ 400 кПа

D) ≈ 0,04 кПа

E) ≈ 40 кПа22. Моторлы қайық қозғалтқышының қуаты 80 кВт, ПӘК-і 30%. Егер қайық 20 км/сағ жылдамдықпен жүрген болса, онда массасы 1 т бензин жаққанда жүрген жолы (q=46∙106 Дж/кг)

A) 1000 км.

B) 870 км.

C) 750 км.

D) 960 км.

E) 450 км.23. Салмақсыз жіпке ілінген дене заңы бойынша тербеледі. Жіптің ұзындығы ()

A) 40 см.

B) 160 см.

C) 30 см.

D) 25 см.

E) 75 см.24. Тербелмелі контур катушкасының индуктивтігін 0,88 мГн – ге арттырғанда оның тербеліс жиілігі 20% – ға кеміді. Катушканың бастапқы индуктивтігі

A) 2 мГн


B) 1 мГн

C) 4,5 мГн

D) 1,6 мГн

E) 3,14 мГн25. Жартылай ыдырау периоды 27 жыл болатын, 8 кг радиоактивті цезийден 135 жылдан кейін қалған атомдарының массасы

A) 25 кг.

B) 4 кг.

C) 0,25 кг.

D) 1,256 кг.

E) 0,4 кг.

ФИЗИКА


1. Тыныштықтан еркін түскен дененің 3 с уақытта жүрген жолы (g = 10 м/с2)

A) 3,3 м.

B) 45 м.

C) 90 м.


D) 15 м.

E) 30 м.2. Теңестірілген таразының табақтарында жатқан өлшемдері бірдей кубтардың тығыздықтары

A) r1 = r2

B) r1 > r2

C) r2 > r1

D) r1 ¹ r2

E) тығыздықтарды салыстыру мүмкін емес.3. Жылдамдығы 4 м/с, массасы 3 кг дененің кинетикалық энергиясы.

A) 24 Дж.

B) 12 Дж.

C) 18 Дж.

D) 48 Дж.

E) 6 Дж.4. Күш моменті –

A) күш пен иіннің көбейтіндісі.

B) күш пен дене үдеуінің көбейтіндісі.

C) күш пен күш әсері уақытының көбейтіндісі.

D) күш пен дене жылдамдығының көбейтіндісі.

E) дененің массасы мен оның жылдамдығының көбейтіндісі.5. Ток көзiнiң iшiнде оның бiр полюсынан екiншi полюсына 15 Кл зарядты көшiргенде, бөгде күштер 30 Дж жұмыс iстейдi. Ток көзiнiң ЭҚК-і

A) 6 В.


B) 5 В.

C) 3 В.


D) 2 В.

E) 0,5 В.6. Магнит ағынының өзгеру жылдамдығы 4 Вб/с. Орам саны 100-ге тең катушкадағы индукцияның ЭҚК-і

A) 4 В.


B) 400 В.

C) 25 В.


D) 2 В.

E) 0,04 В.7. Бір ортадан екінші ортаға өткенде өзгермейтін шаманы көрсет

1. - жарық жылдамдығы;

2. l - толқын ұзындығы;

3. n - электромагниттік толқынның тербеліс жиілігі.

A) 1.

B) 2.


C) 2 және 3.

D) 3.


E) 1 және 2.

8. πt теңдеуімен берілген гармониялық тербеліс үдеуі

A) a=-5 π sin πt

B) a=5 π sin πt

C) a=-5 π2sin πt

D) a=-5π2cos πt

E) a=5π2cos πt9. Азот (N) ядросы α-бөлшекті (He) қармап алып, протон бөліп шығарғанда пайда болатын элемент

A) F.

B) N.

C) O.

D) O.

E) F.10. Дене 36 км/сағ жылдамдықпен ОХ-осіне қарсы бірқалыпты қозғалып келеді. Бастапқы координатасы 20 м болса, 4 с-тен кейінгі дененің орны мен жүрген жолы

A) 20 м, 40 м.

B) -20 м, 40 м.

C) 40 м, 40 м.

D) -60 м, 30м.

E) 60 м, 40 м.11. Әрқайсысының көлемі 0,6 м3 болатын 10 бөренеден жасалған салдың ең үлкен көтеруші күші (rсу = 1000 кг/м3, rб = 700 кг/м3; g = 10 м/с2)

A) 17 кН.

B) 60 кН.

C) 19 кН.

D) 18 кН.

E) 42 кН.12. Жылдамдықпен 400 м/с оқ бөгетке тиіп, тоқтағанға дейін 0,5 м ұшып өтеді. Массасы 24 г оқтың қозғалысына бөгеттің жасаған кедергі күші

A) 384 кН.

B) 38000 кН.

C) 3,84 Н.

D) 380 Н.

E) 3,84 кН.13. Қалыпты жағдайдағы ауаның тығыздығы r = 1,29 кг/м3.(р0 = 100 кПа; Т0 = 273 К; R=8,31). Ауаның молярлық массасын анықта

A) M=29×103 кг/моль.

B) M=2,9×103 кг/моль.

C) M=0,29×103 кг/моль.

D) M=2,9×10-3 кг/моль.

E) M=29×10-3 кг/моль.14. Температурасы 100°С массасы 250 г буды суға айналдырғандағы бөлінетін жылу мөлшері (r = 2,3∙106Дж/кг)

A) 25 кДж

B) 375 кДж

C) 57,5 кДж

D) 475 кДж

E) 575 кДж15. Екі нүктелік зарядтардың әсерлесуінен кейін олардың арақашықтығы төрт есе азайды. Кулон күші

A) 4 есе көбейеді

B) 16 есе көбейеді

C) 16 есе азаяды

D) 4 есе азаяды

E) өзгермейді16. Зарядтың орналасу қашықтығын 3 есе арттырса, онда электр өріс кернеулігінің модулі

A) 3 есе артады.

B) 9 есе кемиді.

C) өзгермейді.

D) 9 есе артады.

E) 3 есе кемиді.17. Ұзындығы 4 м, ауданы 0,4 мм2 болат сымның кедергісі

(=12∙10-2 Ом∙мм2/м).

A) 4,0 Ом.

B) 3,2 Ом.

C) 3,5 Ом.

D) 1,2 Ом.

E) 3,8 Ом.


18. Электромагниттік толқынның вакуумдегі ұзындығы 60 м, ал біртекті ортада 40 м. Электромагниттік толқынның біртекті ортада тарайтын жылдамдығы ( м/с)

A) м/с.

B) м/с.

C) м/с.

D) м/с.

E) м/с.19. Гамма-сәулесінің толқын ұзындығы  = 0,1 нм. Гамма-сәулесі фотонының энергиясы (h = 6,6210-34 Джс; с = 3∙108 м/с)

A) 19,1610-16 Дж.

B) 20,3610-16 Дж.

C) 19,4610-16 Дж.

D) 20,5610-16 Дж.

E) 19,8610-16 Дж.20. Белгілі бір ара қашықтықта массалары бірдей денелер өз-ара тартылады. Егер бір дененің массасын 200 кг-ға артырсақ, олардың тартылыс күші 3 есе артады (сол ара қашықтықта). Денелердің бастапқы массасының мәні

A) 300 кг.

B) 200 кг.

C) 400 кг.

D) 100 кг.

E) 50 кг.21. Үстіндегі адамды қоса есептегендегі массасы 100 кг қолшана биіктігі 8 м, ұзындығы 100 м төбешіктен сырғанап түсті. Егер төбешіктің етегінде шананың жылдамдығы 10 м/с және бастапқы жылдамдығы нөлге тең болса, қозғалыстың орташа кедергі күші (g = 10 м/с2)

A) 5 Н


B) 10 Н

C) 15 Н


D) 30 Н

E) 45 Н


22. Жұмыстық дене қыздырғыштан алған әрбір килоджоуль энергияның арқасында 300 Дж жұмыс атқарады. Суытқыштың температурасы 290 К. Жылу машинасының ПӘК-і және қыздырғыштың температурасы

A) 0,3; 823 К

B) 0,03; 414 К

C) 0,3; 414 К

D) 0,03; 207 К

E) 0,3; 207 К23. Жабық ыдыстағы температурасы 300 К массасы 40 г неон молекулаларының орташа квадраттық жылдамдықтарының қатынасы 1,41 тең болуы үшін газға берілетін жылу мөлшері (М=20∙10-3 кг/моль, R=8,31 Дж/моль·К)

A) ≈ 5 кДж

B) ≈ 15 кДж

C) ≈ 7,5 кДж

D) ≈ 12,5 кДж

E) ≈ 10 кДж24. Біртекті магнит өрісіне оның күш сызықтарына перпендикуляр бағытта протон мен - бөлшегі енеді. Егер олардың энергиялары бірдей болса, онда бөлшектердің қозғалыс траекториясы радиустарының қатынасы (,)

A) .

B) 4 .

C) 1.


D) .

E) 2.


25. Қос дөңес линзаның фокус аралығы 40 см. Нәрсенің шын кескінін 2 есе кішірейту үшін, нәрсені линзадан орналастыру қашықтығы

A) 1,2 см.

B) 12 см.

C) 120 см.

D) 12,5 см.

E) 125 см.Каталог: wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №21 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №2 хаттама
2013 -> Бір көзден алу тәсілімен мемлекеттік сатып алу қорытындысы туралы №6 хаттама
2013 -> Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан 010 000, г
2013 -> Тақырыптың өзектілігі
2013 -> «Алаш» либералдық-демократиялық қозғалысы идеологиясының маңызд


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет