Нұсқаулар «Кегль 14, буквы строчные, кроме первой прописной Европа тілі»жүктеу 150.8 Kb.
Дата13.04.2018
өлшемі150.8 Kb.
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулар нысын

ПМУ ҰС Н 18.1/08


Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасы

Пәнді зерделеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
«
Кегль 14,

буквы строчные, кроме первой прописной


Европа тілі» (А1,А2,деңгей) пәні бойынша

050205 «Филология: шет тілі филологиясы» мамандығы студенттері үшін

Павлодар

Әдістемелік нұсқауларға ФормаӘдістемелік нұсқауларға Ф СО ПГУ 7.18.1/05

БЕКІТЕМІН

Декан факультета ФЖиИ

_______________Сарбалаев Ж.Т.

«___»_____________200_г.

Құрастырушы: оқытушы___________ Айдашева Т.М.
Аударма теориясы мен тәжірибесі кафедрасы

050205 «Филология: шет тілі филологиясы» (2006) мамандығы бойынша


Пәнді зерделеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
«___»____________200_ж. күнінен кафедра отырысында мақұлданған

№_____ Хаттама.


Кафедра меңгерушісі ______________________ Демесинова Г.Х.

Филология, журналистика және өнер факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданған «_____»______________200_ж. №____ Хаттама.


ОӘК төрағасы_________________________ Жуманкулова Е.Н.
1 Жалпы мәліметтер

Берілген пән күндізгі оқу студенттері үшін 8 семестрде оқытылады. Пәннің оқытылуына 90 сағат берілген, олардың 45 сағаты аудиториялық жұмыс (тәжірибелік жұмыс), 45 сағаты- студенттің өздік жұмысына берілген. 8 семестрдің аяғында А1 және А2 деңгейлері бойынша 2 емтихан өткізіледі.

Сырттай оқу студенттері үшін берілген пән 8 және 9 семестрде оқытылады. Пәннің оқытылуына 90 сағат берілген,олардың 28 сағаты аудиториялық жұмыс (тәжірибелік жұмыс), 62 сағаты- студенттің өздік жұмысына берілген. Емтихандар 8 және 9 семестрлерде өткізіледі.

Берілген курстың үйрену ЖОО-ғы бірінші және екінші курстың шет тілін оқыту. Курстың орындалуы тіл білімі, кәсіби қатынастардың этикасы, информатика сияқты пәндермен өзара қатынаста болады.

Студенттердің мәдениетаралық коммуникативті және кәсіби құзіретін қалыптасу курстың мақсаты болып табылады. Коммуникативті құзірет деп студенттің өз білімдері, икемділігі мен жеке қасиеттеріне сүйене отырып, мәдениетаралық деңгейде шет тілде қатынасуға қабілеттілігі мен дайындығы көзделеді.

Оқытудың коммуникативті мәдениеттік мақсаты құрамына лингвистикалық (тілдік), пікірталас (сөйлеу) және әлеуметтік-мәдени бөліктері кіретін күрделі интегративті тұтастық болып табылады.

Лингвистикалық бөліктің құрамына кіреді:

- студенттердің қарым- қатынас және кәсіби әрекетінде оқып жүрген тілінің лексикалық, грамматикалық құбылыстар мен ережелерін қолдану білімі мен дағдылары;

Пікірталас бөлім қарастырады:

- белгілі бір жағдайда орынды тілдік және тілдік емес құралдар арқылы, пікірдің мән-мағынасын құру ережелеріне сәйкес басқа мәдениет өкілі, белгілі бір сұхбаттасушыға қатысты нақты әлеуметті-мәдени контексте, берілген жағдайда орынды тілдік және тілдік емес құралдар арқылы өзінің қарым-қатынас ниеттерін жеткізу дағдысы;

Әлеуметтік-мәдени бөліктің құрамына кіреді:

-мәдениетаралық қарым-қатынасты орнату дағдысы, яғни оқып жүрген тіл сөйлеушілерінің ұлттық-мәдени ерекшеліктерін ескере отырып шет тілдегі байланысты орнату. Оқудың бірінші жылында еуропалық стандартының сөйлеу әрекетінің барлық түрлерінің сөйлеу, оқу және жазудың ( жазба сөйлеу) А1, А2 деңгейлері қалыптасады.Пән міндеттері:

Қарым-қатынас әрекеттің төрт түрлері аудирование, сөйлеу, оқу және жазу (жазбаша сөйлеу) бойынша қарым-қатынас-мәдениетаралық құзіреттің негіздерін қалыптастыру.Пән оқудың нәтижесінде студенттің келесі дағдылары болуы қажет:

Сөйлеу (диалогтік сөйлеу)

- шет тілді әңгімелесушіге қарапайым мәліметті жеткізу ( жеке қарым-қатынас кезінде не телефон арқылы);

- шет тіл сөйлеушінің лингвомәдениетіне тән мінез-құлық ережелерін сақтай отырып, сұрақтарға жауап беру;

- берілген жағдайға байланысты отбасы, білімі мен әңгімелесушіге қажет мәлімет беру;

- берілген қоғамға тән сөйлеу ережелеріне сәйкес қарым-қатынас орнату;

- өзі және жақындары жайында әңгімелеу;

- өзі, қызметі мен мекен-жайы туралы әңгімелеу;

- басқа біреуді, оның қызметі мен мекен-жайы туралы әңгімелеу;

- визуалды негізде бейнелеу ( сурет, фотография, т.б);

- оқып жүрген тақырып бойынша ақпарата беру;

- ақиқат ақпаратты қабылдау және беру, әңгімелесушілердің күнделікті қажеттіліктерін қанағаттандыратын қарым-қатынас жағдайларына сәйкес әлеуметтік байланысты орнату және ұстау;

- белгілі қарым -қатынас жағдайдағы тақырыпқа байланысты шағын әңгімелерде белсенді қатысу;

- өзінің көңіл-күйін қарапайым сөзбен түсіндіру;

- шақыруларды қабылдау және шақыру, кешірім сұрау не кешірімдерді қабылдау,

- өзінің қалаулары туралы әңгімелеу;

- жақындарын бейнелеу;

- отбасы, тұру жағдайларын бейнелеу, ата-анасының білімі мен жұмыс орны жайында әңгімелеу;

- өзі және айналасы жайында (адамдар, жұмыс және оқу тәжірибесі) жайында әңгімелеу;

- тұжырымдамалар тізімі арқылы бір нәрсені (суреттеме) бейнелеу;

- әрекеттер және оқиғаларға шағын суреттемелер жасау;

- өзінің жоспарлары мен кездесулері, күнделікті істері мен әдеттері, жеке уақыты жайында әңгімелеу;

- қарапайым тілдік құралдар арқылы әр түрлі нәрселерді салыстыру;

- күнделікті өмірдегі нәрселер және құбылыстар жайында өз пікірін білдіру;

- өзіне ұнаған не ұнамаған нәрсені түсіндіру;

- оқыған/көрген/естіген құбылыстардың мазмұнын беру;

- өткен тақырып бойынша қысқаша баяндама жасау (қысқаша дәлелдер келтіріп, пікірін түсіндіріп);

- сөйлеуіне байланысты белгілі сұрақтарға жауап беру.Жазу және жазбаша сөйлеу

- шет тіл алфавитінің барлық әріптерін дұрыс жазу;

- 1-ші оқу жылының активті лексикалық минимумының барлық сөздерін дұрыс жазу;

- жалқы есімдер, сандар мен күндерді дұрыс жазу;

- қарапайым анкетаны, формуляр мен CV өзі жайында жеке мәліметпен толтыру;

- оқитын тілдің елінде тойланатын мерекелерге қарсы шет тілді сұхбаттасушыға құттықтау қағаздарын жазу, үлгіге сүйеніп жеке хаттарды құрастыру (өзі, отбасы және мүдделері жайында);

Деңгей 2

- жеке тәжірибе, қызметі мен оқиғаларға қарапайым қысқаша баяндамалар жасау;

- білімі, тұрмыс жағдайлары, қызметі, отбасы мен өзі жайында қысқаша сөйлемдерді құрастыру;

- жеке тәжірибесі, қызметі мен оқиғаларды бейнелеу;

- жеке мүдделерге қатысты шағын жазу жүргізу, телефон арқылы берілген бұйрықтарды тіркеу, қысқаша хабарламаларды жасау;

Аудирование

- тұрмыста қолданылатын күнделікті сөз тіркестерін қабылдау және түсіну;

- оқытушының қысқаша нұсқауларын, тұжырымдалған сұрақтар түсіну;

- сөз, сөз тіркестері мен қысқа сөз құрылымдары деңгейінде берілетін ақпараттың тақырыбын анықтау;

- кілт сөздер мен басқа мағыналық құралдар негізінде тыңдаған мәтіннің жалпы мағынасын түсіну;

- шет тіл сөйлеушінің әдебиет- қарапайым сөйлеуін кәсіби әрі қызметтен тыс жағдайда түсіну;

- жеке байланыс кезінде не телефон арқылы қабылдаған ақпараттың мән-мағынасын анықтау;

- нақты артикуляция мен ұзақ тыныстармен, баяу жылдамдықтағы сөйлеуді қабылдау және түсіну.

Түсіну керек

- әңгіменің тақырыбы мен мақсатын, бірнеше қатысушылармен шет тілде сөйлеудегі мән-мағынасын;

- адамның өзі және отбасы, қызметі, жұмыс орны және мекен-жайы жайында мәліметті;

- күнделікті өмірден алынған қысқаша аудиомәтіннің мағынасын және одан басты ақпаратты белгілеу;

- қарапайым, қысқаша және нақты хабарламалардың басты идеясын;

- қарапайым нұсқаулардың кеңістікте қолдану мақсатын;

- сөйлемнің қайталауы шартымен әңгімелесушінің күнделікті өмірде кездесетін жағдайға не тақырыпқа байланысты қаратпа сөйлеуін түсіну;

- визуалды түрде оқиғалар жайында репортаждармен берілетін радио- және телебағдарламалардың негізгі мағынасын;

- телефон арқылы өзінің сұхбаттасушысын;

- радио арқылы берілетін жарнамалық хабарламаларды.Оқу

- графемдік-фонемалық сәйкестіктерді орнату, сөз бен сөз тіркестерінің графикалық бейнелерін қабылдау және айту;

- сөз тіркестерін интонациялау;

- берілген оқуды дауыстап іске асыру;

- мәтінде берілетін таныс есімдер, сөздер, қарапайым сөз тіркестерін оқу және белгілеу;

- ас мәзірі, маңдайша жазулар, жол желістері мен сызбалары, түрлі нұсқаулар мен ескертпелер, кестелер мен бекітулер сияқты оқылатын тіл елі адамдарының кунделікті өмірін реттейтін прагматикалық мәтіндерді. жңа әлеуметтік-мәдени ортада негізгі бағыттық әрекеттерді тудыратын ақпаратты оқу;

- оқитын тақырып бойынша орындау қиындығының төмен деңгейінде тапсырмаларды орындау бойынша нұсқауларды оқу;

- шағын публицистикалық, әдебиет және ғылыми мәтіндерді оқу;

- жарнамалық хабарламалар мен жаңалықтар мәліметі, әлеуметтік-саяси тақырыбы бойынша преиодикалық басылымдар, жол сілтемелері мен кітапшалардан ақпаратты алып, өңдеу;

- алфавиттік анықтамалықтардан (қызметтер не сауда маркаларын іздеу) қызықты ақпаратты табу және өңдеу;

- қоғамдық орындарда (көшеде, мейрамханада, жұмыс орнында) кездесетін белгілер мен жазуларды (нұсқаулар, ескертпелер) толық әрі нақты түсіну;

- қарапайым жазба мәліметтерде (хаттар, кітапшалар, оқиғаларды бейнелейтін қысқа газет мақалалары) нақты ақпаратты табу;

- стандартты хаттар мен факс мәліметтер түрлерін (таныс тақырып бойынша сұратулар, тапсырыстар мен хаттар-растаулар) түсіну;

- жеке қысқа хаттарды толық әрі нақты түсіну;

- күнделікті өмірде кездесетін жағдайларда жабдықтарды пайдалану нұсқаулықтарын түсіну (телефон-автомат);
Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптар тізімі

1

Le cours d’introduction

2

Ma carte de visite.

3

Ma famille.

4

Ma journée de travail.

5

Mon appartement

6

Une annonce de loyer.

7

Les repas

8

La cuisine française

9

Le vetement. Au magasin.

10

Paris et ses monuments.

11

Les fetes et les traditions françaises.


Әдебиет тізімі:

Негізгі:

 1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. – Французский язык. «Издательство «Нестор Академик», 2007

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского языка. Практический курс французского языка. «Издательство «Нестор Академик Паблишер», 2000.


Қосымша:

 1. Може Г. Практическая грамматика современного французского языка.

Издательство «Лань» Сант-Петербург, 1996.

 1. Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка. Издательство « Международные отношения», 1967.


2 Пәнді зерделеу жөніндегі әдістемелік нұсқаулар

1 Тақырып

Le cours d’introduction.

Студент білуі тиіс:

- Пәнді зерттеу нәтижесінде студент білуі тиіс:

- тілдің грамматикалық құрылымы

- лексикалық минимум (1000-1300 лек. брл.)

- тілдің фонетикалық құбылыстары

- тілдің лингвоелдік негіздері

Студент істей білуі тиіс:

- Сөйлеу (диалогтық тіл)

- шетел азаматына жай фактылы мәліметтерді түсіндіру (телефон арқылы және жеке сөйлесулер кезінде);

- тілде сөйлейтін лингвомәдениетіне тән этикет ережелерін сақтап, берілген сұрақтарға жауап бере алу;

- берілген социумдағы сөйлеу әдетінің нормаларын сақтай отырып сәйлеу байланыстарын жүзеге асыру;
Әдебиет:


 1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. – Французский язык. «Издательство «Нестор Академик», 2007

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского языка. Практический курс французского языка. «Издательство «Нестор Академик Паблишер», 2000.

2 Тақырып

Ma carte de visite.

Студент білуге тиіс:

-Тақырып бойынша лексикалық сөздік.

-Грамматика: Француз тіліндегі сөйлемдегі сөз тәртібі. Зат есім алдында артикль қойылмайтынын. 3 жақтағы етістіктердің жіктік және көптік жалғаулары. Бастауышқа сұрақ қоя білу.

Студент істей білуі тиіс:

- өзі және туысқандары туралы айта білу;

- өзін, жұмысың, тұратын мекен жайын туралы айта білу;

- біреуді, оның жұмысы туралы, оның тұратын мекен жайы туралы айта білу;

- визуалды негізде бейнелеп айту (картина, фотография и с.с.с.);

- оқытыланын тақырып аясында қысқыша мәлімдемелер жасау;

- нақты мәліметтерді алып, оны түсіндіре білу, екіжаққа да күнделікті қажеттіліктерді қанағаттандыратын, тілдік қатынастардағы жағдайлар шегінде әлеуметтік қатынастарды қондырып, сақтау;

- белгілі бір тілдесу жағдайында, қызықтыратын тақырыпқа қатысты қысқаша сөйлесулерде қатынасу;

- өз денсаулық күйі жайында жай тіркестермен түсіндіре білу;

- шақыру және шақыруларды қабылдай білу, кешірім сүрау және кешірімдерді қабылдай білу; • өзіне ұнайтын заттар туралы айта білу.


Әдебиет:

 1. Може Г. Практическая грамматика современного французского языка. - Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 1996.

 2. Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка. Издательство « Международные отношения», 1967.


3 Тақырып

Ma famille.

Студент білуі тиіс:

- ілік септігіндегі сын есімдер, дауыссыз дыбыстардың түсуі, нақты артикль, зат есімнің баяндауыш ретіндегі болған кездегі артикльдің түсуі, осы шақ, жіктік жақтағы 1 және 3 жақтағы етістіктер, етістіктердің болымсыздық түрі, à, de предлогтары .

-3 жақтағы етістіктерді жіктеу, il est жақсыз түр, сын есім.

Көптік жақ пен сын есімнің 3 жағы.

- 3 жақтағы «être» және « avoir» етістіктерінің жіктелуі, ұлт, сұраулық сөйлем білдіретін зат есім алдындағы артикльдің түсуі. c’est кейін артикльдің қолнылуы .

Студент істей білуі тиіс:

- жақындарын баяндау;

- жанұясын суреттеу, тұру жағдайы, білімі мен ата-ана жұмысы туралы айта білу;

- өзің, жақындарың: адамдар,жұмыс тәжірибесі мен оқуы жайында;

- дәлелдемелер тізімі ретінде нәрсені (иллюстрации) суреттей білу;

- жағдайлар мен істердің жай суреттеулерді ұсыну;

- өзінің жоспарлары мен келісімдерің, әдеттер мен күнделікті істер, өзінің күнделікті уақыт өткізу тәжірибесі туралы жеткізе білу;

- дұрыс қабылдап, қажет болған кезде шығу тегі, жанұя, білімі және сөйлеушіге қажетті жеке мәліметтерді беру;


Әдебиет:

 1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. – Французский язык. «Издательство «Нестор Академик», 2007

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского языка. Практический курс французского языка. «Издательство «Нестор Академик Паблишер», 2000.


4 Тақырып

Ma journée de travail.

Студент білуі тиіс:

-Есімді етістік.

-en, y етіс. quand, comment сұраулы етіс. avoir, faire етістіктердің жіктелуі.

cela есімдігі. Болымсыз етістіктен кейін қойылатын белгісіз артикльдің түсуі. Сандық етістерден кейін артикльдің қойылмайтыны. combien етісінен басталатын сұраулы сөйлемдердің сөз тәртібі.

en есімдігі. Жай сан есімдер. être, mettre етістіктерінің жіктелуі. Зат есімге сұрақ қою. Количественные числительные.

Студент істей білуі тиіс:

- дәлелдемелер тізімі ретінде нәрсені (иллюстрации) суреттей білу;

- жағдайлар мен істердің жай суреттеулерді ұсыну;

- өзінің жоспарлары мен келісімдерің, әдеттер мен күнделікті істер, өзінің күнделікті уақыт өткізу тәжірибесі туралы жеткізе білу; • дұрыс қабылдап, қажет болған кезде шығу тегі, жанұя, білімі және сөйлеушіге қажетті жеке мәліметтерді беру;


Әдебиет:

 1. Може Г. Практическая грамматика современного французского языка. - Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 1996.

 2. Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка. Издательство « Международные отношения», 1967.


5 Тақырып

Mon appartement.

Студент білуі тиіс:

- Өздік етістікті етістер. Зат есімнен кейін санды білдіретін артикльдің қойылмайтыны. Реттік сан есімдер. 2 жақтығы етістіктердің жіктелуі. savoir етістігі.

Етістікті етістер, 1 жақтағы етістіктерді жіктеу ерекшеліктері, prendre сияқты етістіктерді жңктеу.

Студент істей білуі тиіс:

- күнделікті өмірдегі заттар жөнінде өзінің жеке ойын білдіру;

- ұнайтын және ұнамайтын жақтарды түсіндіре білу;

- оқылған/ көрген/ естігеннің қарапайым мазмұнын айта білу;

- өткен тақырып бойынша қысқаша баяндама жасау (қысқаша түсіндірулер мен ойларын түсіндіре отырып);

- өз мәлімдемесінде шектеулі сұрақтар қатарына жауап беру.

-өз пәтеріңдегі бөлмелер орнымен жиһаздың орны туралы айту.
Әдебиет:


 1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. – Французский язык. «Издательство «Нестор Академик», 2007

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского языка. Практический курс французского языка. «Издательство «Нестор Академик Паблишер», 2000.


6 Тақырып

Une annonce de loyer.

Студент білуге тиіс:

-Passé composé. Күрделі шақтағы анықтаушы етістік кезіндегі етістердің орны.

-Passé composé дағы етісті етістіктердің жіктелуі. Même – adjectif et adverbe. Сын есімнің орны- анықтауыш. Тура және басқа толықтауышқа сұрақ қою. Partir етістік түрлері .

- –eu, -eau, -al ға аяқталатын зат есімдердің көптік түрі.

- –al, -eau ға аяқталатын сын есімдердің көптік түрі. connaître етістігі.

Студент істей білуі тиіс:

- 1-ші оқу жылында жиі қолданылатын лексикалық минимумның сөздерін орфографиялық түрде дұрыс жазу;

- жалқы есімдерді, сандарды, күндерді жазу;

- жай анкетаны толтыру, формуляр, CV өзі туралы негізгі мәліметтерді;


Әдебиет:

 1. Може Г. Практическая грамматика современного французского языка. - Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 1996.

 2. Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка. Издательство « Международные отношения», 1967.


7 Тақырып

Les repas.

Студент білуге тиіс:

- Passé composé прономиналды етістіктердің жіктелуі.

-Сөйлемдегі сын есімдердің орны.

-тура толықтауышқа сұрақ, басқа толықтауышқа сұрақ қою.

-partir етістік түрі  .

Студент істей білуі тиіс:

- Түсіну


- сөйлесулер тақырыбы мен мақсатын білу, оның мазмұнын бірнеше шетелдіктерге жеткізе білу;

- адамның жанұясы, істері жайында, мекен жайы туралы қарапайым мәліметтерді жеткізе білу;

- қысқаша аудиомәтіндегі жалпы мазмұнын біліп, қажетті мағұлматтарды білу;

- қысқаша, нақты, жай мәліметтер мен хабарламалардың негізгі ойды түсіну;

- кеңістікте бейімделу мақсатымен жай нұсқаулар;

- сөйлемнің қайталану жағдайында, күнделікті өмір жағдайында немесе әңгімешінің жолдаған нақты нормативтік сөйлеуі;

- көзбен шолып байқаудың көмегімен радио- және телебағдарламалардағы оқиғалар туралы репортаждарымен жаңалықтардағы негізгі түйінд; ақпараттық бағдарламаларда тақырыптардың ауысуын белгілеу;

- телефон арқылы өз әңгімешіні;

- радио арқылы берілетін жарнамалар.

Әдебиет:


 1. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. – Французский язык. «Издательство «Нестор Академик», 2007

 2. Попова И.Н., Казакова Ж.А., Ковальчук Г.М. Грамматика французского языка. Практический курс французского языка. «Издательство «Нестор Академик Паблишер», 2000.

8 Тақырып

La cuisine française.

Студент должен знать:

-Предлогтарды.

-Все виды отрицаний.

-Глаголы 2 группы в Présent.

Студент білуге тиіс:

- оқытылатын тіл еліндегі адамдардың күнделікті өмірін реттейтін прагматикалық мәтіндерді оқу: меню және маңдайша жазу , маршруттар мен жолдар картасы, түрлі көрсеткіштер мен ескертулер, жаңа әлеуметтік-мәдени ортадағы нысана негізгі істерді қозғайтын мәліметтер, сабақ кестелері мен бекітуле;

- оқытылатын тақырыптар шегінде операциялық күрделіліктегі орташа деңгейлі тапсырмаларды оқи білу.

- публицистикалық, әдеби, ғылыми мәтіндерді оқу;

- брошюралардан, жол сілтемеден, қоғамды-саяси тақырыптағы мерзімді баспасөзден, жарнамалық хабарландырулардан, жаңалықтар тобынан мәліметтерді алу;


Әдебиет:

 1. Може Г. Практическая грамматика современного французского языка. - Санкт-Петербург: Издательство «Лань», 1996.

 2. Потушанская Л.Л. Практический курс французского языка. Издательство « Международные отношения», 1967.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет