Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігіДата05.05.2019
өлшемі171 Kb.
#134722
түріНұсқаулар

Әдістемелік нұсқаулар

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40
Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі

С.Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Қаржы кафедрасы

Экономикалық мамандығының студенттеріне

Қаржылық менеджмент пәнін оқуына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Павлодар


Әдістемелік нұсқауларға арналған

бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41


ОІ жөніндегі проректоры

_________ Н.Э. Пфейфер

201__ ж. «__» __________

Құрастырушы: аға оқытушы Мухамедова М.М. _______________

Қаржы кафедрасы

Экономикалық мамандығының студенттеріне

Қаржылық менеджмент пәнін оқуына арналғанӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Кафедра мәжілісінде ұсынылған «____»____________20 ж. Хаттама №____


Кафедра меңгерушісі ___________ Н.С.Кафтункина 201__ж. «___»__________
Қаржы-экономика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды 201__ж. «___»____________№__Хаттама
ОӘК төрағасы ______________А.Б. Темиргалиева 201__ж. «___»____________
КЕЛІСІЛДІ

Қаржы-экономика факультетінің деканы _______Т.Я. Эрназаров

201__ж. «___»____________
МАҚҰЛДАНДЫ:

ОҮЖжӘҚБ бастығы________ А.А. Варакута 201__ж. «___»____________


Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

201__ж. «___»____________№___ Хаттама1 Пәннің мақсаттары
Қаржылық менеджмент – стратегиялық және тактикалық мақсаттарға жетуге бағытталған кәсіпорынның басқару ғылымы.

Пәннің мақсаты – «Қаржы менеджменті» әлемдік экономикалық қоғамда қолдану және кәсіпорын қаржысымен тәжірибе түрінде басқару,қаржыны басқару әдістемесін қолдану және қаржы шешімін қолдану теориясын студенттерге беру.

Пәннің міндеті - курстың міндеттері бұл пәнді актуалдық зерттеуден шығады, инвестициялық жобаларды талдаудың теориялық негізін, жаңа білімдерді алу, инвестициялық шешімдерді қабылдауға инестициялық жобалардың қаржылық және экономикалық тиімділігін анықтайтын негізгі әдістер мен тәсілдерді әзірлеу.

Осы пәнді меңгеру нәтижесінде студенттерде:

Білу керек:


 • фирманы қаржылық басқарудағы теоретикалық негіздерін;

 • кәсіпорынды қаржылық басқарудағы тәжірибелік қолданыстарды;

 • нарықтық экономика жағдайындағы кәсіпорын байланыстары және қаржылық ресурстарды басқарудағы әдіс-тәсілдерін және жаңа қағидаларды.

Жасау керек:

- қаржы ақпараттарын жинау мен талдау;

- берешек құралдары мен жеке меншік құрылымдарының ұтымдығын анықтау;


 • активтердің оптимальді құрылымдарын қалыптастыру, құралдардың шығындалуына бағытталған негіздерді анықтау;

 • кәсіпкерлік тәуекел деңгейін бағалау;

 • кәсіпорынның қысқа мерзімдегі міндеттерімен айналым активтерін жалпылай басқаруын жүзеге асыру және т.б.

Студенттің тәжірибелік бағдырлары ақпараттарын жинау мен талдау, кәсіпкерлік тәуекел деңгейін бағалау, жобаларды талдау, басқару шешімдер қабылдау кезінде көрсетіледі..


2 Лекциялық жұмыстардың мазмұны
1 тақырып. Қаржылық менеджменттің мақсаты мен міндеттері.

Қаржылық менеджменттiң анықтамасы. Қаржылық менеджердiң ролi және мақсаты мен міндеттерi. Ұзақ мерзiмдi сипаттағы (стратегия) қаржылық шешiмдер. Қысқа мерзiмдi сипаттағы (тактика) қаржылық шешiмдер.

1 Вестник ПГУ

2 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

3 Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.


 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.


2 тақырып. Қаржылық менеджменттің тұжырымдамалары және базалық категориялары.

Категорияларды анықтау: активтер, мiндеттемелер, капитал, табыстар, шығыстар, қаржы құралдары және тәуекелдер, бағалау әдiстерi, капитал тұжырымдамасы (халықаралық стандарттарға сәйкес). Ақшаның уақытша құны, тәуекелдiк активтердiң құны. 1. Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.

 2. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.


3 такырып. Тәуекел және табыстылық. Корпорациялық тәуекелдіктердi басқару.

Тәуекелдiктi өлшеу және анықтамасы. Ықтималдылықты және күтiлген табыстылықты бөлу. Автономдық (жалпы) тәуекелдiктi нарықтық тәуекелдiкпен салыстыру. Автономдық тәуекелдiктi талдау: оқшаулау қаралатын активтер. Нарықтық тәуекелдіктi талдау: портфельге қатысты активтер.

1 Экономика и статистика

2 Банки Казахстана

3 Вестник ПГУ
4 тақырып. Активтердi бағалау әдiстерi және модельдерi.

Акциялар және облигацияларды бағалау. Дисконтталған ақша ағыны - DСF моделi. САРМ - қаржы активтерiн бағалау моделi. Капитал нарығының сызығы. Бағалы қағаздар нарығының сызығы.

1 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

2 Транзитная экономика 1. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


5 тақырып. Капиталдың құны.

Капиталдың құны. Капиталдың құрамдас бөлiктерi және олардың құны. «Карыз капиталы» деректемесiнiң құны. «Артықшылықты акциялар» деректемесiнiң құны. «Бөлiнбеген пайда» деректемесiнiң құнын бағалау әдiстерi. «Жаңа акциялар шығару» деректемесiнiң құны. 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 2. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


6 тақырып. Инвестициялық жобаларды талдау әдiстерi. Жоба тәуекелiн талдау.

Қаржы салымдар бюджетiн қалыптастыру. Күрделi жұмсалым бюджетiн қалыптастыру кезiнде шешімдер қабылдау критерийлерi: өтелiмдiлiк мерзiмi, табыстылық есебi, таза келтiрiлген тиiмдiлiк, iшкi табыстылық, рентабельдiк индексi, түрлендiрiлген iшкi табыстылық. Критерийлердi салыстыру. Болашақ шығындардың келтiрiлген құны.

1 Кафтункина Н С Финансовый менеджмент (часть 1,2): учебное пособие. – Павлодар, 2005. – 87 с.


 1. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : ИНФРА-М, 2004.– 283 с.

3 Транзитная экономика
7 тақырып. Инвестициялық жобаның ақша ағындарын болжамдау. Күрделi қаржы бюджетiн оңтайландыру.

Ақша ағындарын бағалау. Релевантты ақша ағындарын анықтау. Капиталдың таза айналымының өзгерiсi. Инвестициялық мүмкiншiлiктердiң графигi. Капиталдың шектi бағасының графигi. МСС және IOS графиктерiнiң бiрлескен талдауы.

1 Вестник ПГУ

2 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

3 Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.
8 тақырып. Ұзақ мерзiмдi қаржылық жоспарлау.

Стратегиялық және жедел жоспарлар. Қаржылық жоспар. Сату көлемi көрсеткіштерiне байланысты үйлесiмдiк әдiс негiзiнде қаржылық жоспарлау. Сырттан қаржыландыру қажеттiгi деңгейiн анықтаушы факторлар. Қолайлы өсу қарқыны. Сату көлемі көрсеткiштерiне байланысты үйлесiмдi әдiс негiзiнде жоспарлау тәсiлдемесiнiң проблемасы. 1. Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.

2 Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии

3 Экономика и статистика


9 тақырып. Компанияның құны және құндылыққа-бағдарланған менеджмент.

Корпорацияны бағалау моделi. Операцияның құнын бағалау. Акцияларды бағалау. Дивиденттердiң өсуi және корпорациялық бағалау моделдерiн салыстыру. Құндылыққа-бағдарланған менеджмент. Құндылыққа-бағдарланған менеджменттiң тәжiрибесi.

1 Банки Казахстана

2 Вестник ПГУ

3 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана


 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 2. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


10 тақырып. Мультипликаторларды пайдалану арқылы компанияның құнын басқару.

Мультипликаторлар және құнының мағынасын стандарттау. Мультипликаторларды пайдаланудың базалық кезеңдерi. DСF моделi негiзiнде және мультипликаторларды пайдалану арқылы алынған құнды келiсу.

1 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПб. : Питер, 2005. – 960 с.

2 Банки Казахстана

3 Вестник ПГУ

4 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана


11 тақырып. Операциялық тұтқаның нәтижесi. Фирманың ағымдағы шығындарын басқару.

Шығындарды жiктеу. Залалсыздықты талдау, заласыздық графигi. Операциялық тұтқа. Операциялық тұтқаның (DOL) күшi. DOL және заласыздық нүктесi. DOL және iскерлiк (операциялық) тәуекел.

1 Банки Казахстана

2 Вестник ПГУ

3 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана


 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 2. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


12 тақырып. Қаржылық тұтқасының нәтижесi. Қарыз қаражаттарын тарту саясаты.

Қаржылық тұтқа. Талғаусыздық нүкте. (DFL) Қаржы тұтқасының күшi. DFL және қаржылық тәуекел. 1. Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.

2 Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии

3 Экономика и статистика


13 тақырып. Капитал құрылымының теориясы: Модильяни-Миллер моделдерi; ымыралы моделдер.

Капитал құрылымы теорнясы: Модильяни-Миллер моделдерi. Нарықтық тәуекел контекстiндегi өндiрiстiк және қаржылық тәуекелдер. Модельяни-Миллер моделi мен Миллер моделiн сынау.

1 Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПб. : Питер, 2005. – 960 с.

2 Банки Казахстана

3 Вестник ПГУ

4 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана


14 тақырып. Дивидендтiк саясатты басқару.

Дивиденттер немесе инвестордың қалауы бойынша капиталдың өсiмiнен табыс. Дивидендтердiң артықшылығының үш теориясы. Дивидендтердiң тұрақтылығы.

1 Вестник ПГУ

2 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

3 Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.
15 тақырып. Айналым активтерi мен қысқа мерзiмді міндеттемелерді басқару.

Өтiмдiлiк. Айналым қаражаттарын қаржыландырудың сыртқы деректемелерiне қажеттiлiк. Ақша қаражаттарының айналымдығы. Айналым қаражаттарының көлемi мен қаржыландыру саласындағы стратегиялар. Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың артықшылықтары мен кемшiліктерi. Қысқа мерзiмдi қаржыландырудың көздерi.

1 Банки Казахстана

2 Вестник ПГУ

3 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана


 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 2. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


16 тақырып. Ақша қаражаттарын басқару.

Ақша каражаттарын басқарудың мақсаттары. Ақша қаражаттарының бюджетi. Ақша қаражаттарының мақсатты қалдығын анықтау. Ақша қаражаттарын басқарудың әдiстерi.

1 Вестник ПГУ

2 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

3 Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.

17 тақырып. Босалқы қорларды басқару

Босалқы қордарды басқарудың мақсаттары. Босалқы қорларды басқару процесiнде қабылданатын негiзгi шешiмдер. Босалқы қорлармен байланысты шығындарды жiктеу.

1 Вестник ПГУ

2 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

3 Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.
18 тақырып. Дебиторлық берешектерді басқару.

Дебиторлық берешектердi басқару. Кредиттiк саясат. Кредит кезеңi мен кредит қабiлеттiгi стандарттарын анықтау. Дебиторлармен жұмыс жүргiзу саясаты. Келiсiлген мерзiмдегi төлемнен шегерiм.

1 Банки Казахстана

2 Вестник ПГУ

3 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана


 1. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 2. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


3 Қолданылған әдебиеттер тізімі
Негізгі

 1. Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.

 2. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 3. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


Қосымша

 1. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПб. : Питер, 2005. – 960 с.

 2. Кафтункина Н С Финансовый менеджмент (часть 1,2): учебное пособие. – Павлодар, 2005. – 87 с.

 3. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : ИНФРА-М, 2004.– 283 с.

 4. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту: конспект лекций с задачами.– М. : Финансы и статистика, 2004. – 288 с.

8 Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с процентами: учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 111 с.9 Аль-Пари

9 Банки Казахстана

10 Вестник ПГУ

11 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

12 Транзитная экономика

13 Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии

14 Экономика и статистика

3 Әдебиеттер тізімі
Негізгі


 1. Сапарова Б. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2008.– 848 с.

 2. Ткачук М.И. Основы финансового менеджмента: учебное пособие. – Минск: Книжный дом, 2005. – 415 с.

 3. Найденова Р.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – М. : КНОРУС, 2009. – 208 с.


Қосымша

 1. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент: учебное пособие. – СПб. : Питер, 2005. – 960 с.

 2. Кафтункина Н С Финансовый менеджмент (часть 1,2): учебное пособие. – Павлодар, 2005. – 87 с.

 3. Финансовый менеджмент: учебник / под ред. А.М. Ковалевой. – М. : ИНФРА-М, 2004.– 283 с.

 4. Ковалев В.В. Практикум по финансовому менеджменту: конспект лекций с задачами.– М. : Финансы и статистика, 2004. – 288 с.

8 Морошкин В.А. Практикум по финансовому менеджменту: технология финансовых расчетов с процентами: учебное пособие. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 111 с.9 Аль-Пари

9 Банки Казахстана

10 Вестник ПГУ

11 Каржы-Каражат - Финансы Казахстана

12 Транзитная экономика

13 Труд в Казахстане: проблемы, факты, комментарии14 Экономика и статистика
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Жұмыс бағдарламасы қазақстан тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған
umk -> Программа дисциплины Форма для студентов ф со пгу 18. 2/07
umk -> Жұмыс бағдарламасы шет елдер тарихының тарихнамасы пәні бойынша 050203-Тарих мамандығының студенттеріне арналған Павлодар
umk -> АќША, несие, банктер
umk -> Жұмыс оқу бағдарламасының титулдық парағы
umk -> Пәннің жұмыс Нысан
umk -> Web-технологияныњ ±ѓымдары
umk -> Программа дисциплины для студентов
umk -> Ф со пгу 18. 2/05 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Јдістемелік нўсќаулыќ


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет