Облыс әкімі Қ. А. Бозымбаевтың 2012 жылы атқарған жұмыстары туралы облыс жұртшылығы алдында жасаған есепті баяндамасыжүктеу 497.84 Kb.
бет1/3
Дата25.05.2018
өлшемі497.84 Kb.
  1   2   3


Облыс әкімі Қ.А.Бозымбаевтың 2012 жылы атқарған жұмыстары туралы облыс жұртшылығы алдында жасаған есепті баяндамасы

Құрметті көпшілік!
Еліміз Тәуелсіздік алған жылдары мемлекетімізде ұлан-ғайыр тірліктер іске асырылды.

Көпұлтты Қазақстан іргелі мемлекет болып қалыптасты.

Елдің ертеңге деген сенімі артты. Болашаққа деген үміті ақталды. Халықтың тұрмыс жағдайы жақсарды.

Мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы көтерілді. Жас Қазақ мемлекетін әлем таныды.

Ұлттық идеология өз жемісін беруде. Қазақстандық патриотизм – қоғам дамуының даңғыл жолына түсті.

«Нұр Отан» халықтық демократиялық партиясы – барша халықтың ажырамас серігі болды. Ұлтаралық қатынас өркен жайды. Достық пен татулық – мемлекет тірегіне айналды. Діни сенім бостандығы орнықты.

Бүгінгі таңда қасиетті Әулиеата өңірінде қоғамдық-саяси ахуал және ішкі тұрақтылық нығая түсті.

Осының барлығы – көпұлтты еліміздің, Тәуелсіз Қазақстанның баға жетпес байлығы.

Ал, облыс экономикасының серпінді дамуына өңірде бірлік пен ынтымақ, өзара келісім оң ықпалын тигізе білді.
Өткен жылдың ең басты жаңалығы – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған жаңа Жолдауы болды. Өйткені бұл Жолдауда «Қазақстан - 2050» стратегиясының даму жобасы айқындалды.

Еліміздің әлемдегі дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіру міндетін белігіленді.

Сондай-ақ, Елбасы стратегиялық құжатта ХХІ ғасырдың он жаһандық сын-қатерін ашып көрсетті.

Ал, еліміздің өркендеуіне кең жол ашқан «Қазақстан - 2030» стратегиясы өз міндетін мерзімінен бұрын абыроймен орындап шықты.

Сонымен қатар, мемлекет басшысы өткен жылы Қазақстанның Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамын құру идеясын жариялады.

Бұл құжат қоғамның әлеуметтік даму философиясына айналып отыр. Өйткені, қолжетімді және қажырлы еңбек – мемлекеттің өсіп-өркендеуінің айнасы.

Осы мақаланың негізгі принциптері - елімізде жаңа әлеуметтік саясатты қалыптастыру және қазақстандық патриотизмді нығайту бағытын белгілеп отыр.
Ардақты ағайын!
Мемлекет басшысы өткен жылғы облысқа жұмыс сапары барысында жергерлікті атқарушы органдардың жұмысына оң баға берді.

Сонымен қатар, алдағы уақытта атқаратын жұмыстардың басты міндеттерін белгіледі.

Сол жолы өткен өңірлік кеңес - аймақтың дамуына жаңа серпін әкелді.
2012 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша облыстың жалпы өңірлік өнімі 517 млрд. теңгені құрап, бұл 2011 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 9,7 пайызға өсті.

Жыл қорытындысы бойынша бұл көрсеткіш 707 млрд. теңгеге жетіп, өсім – 9 пайызды құрайды деп күтілуде.


Дорогие жамбылцы!
2012 год был определен Главой государства годом социально-экономической модернизации. Президент страны обозначил перед нами 10 приоритетных направлений развития Казахстана.

И сегодня в моем отчете будет отражена работа акимата области по исполнению поставленных задач.


В своем Послании Нурсултан Абишевич Назарбаев отметил, что «Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. В современном мире это коренной вопрос социально-экономической модернизации».

В качестве первого из десяти направлений социально-экономической модернизации страны Президент обозначил обеспечение занятости.

В 2012 году мы приступили к полномасштабной реализации Программы занятости – 2020. Программа предусматривает решение трех важных задач:

Первая - вовлечение самозанятых, безработных и малообеспеченного населения в активные программы занятости.

Вторая - развитие кадрового потенциала для реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию страны.

Третья задача - совершенствование системы оказания адресной социальной помощи.

Реализация Программы в первую очередь направлена на обучение, трудоустройство, содействие в открытии и расширении собственного дела по месту жительства, а в случае отсутствия таких возможностей, содействие добровольному переезду из населенных пунктов с низким экономическим потенциалом в населенные пункты с высоким экономическим потенциалом и центры экономического роста.


Для ее реализации во всех районных центрах и в городе Тараз созданы центры занятости населения.
В целом в рамках Программы занятости в 2012 году освоено 3,1 млрд. тенге.
В целях обучения и содействия в трудоустройстве самозанятого, безработного и малообеспеченного населения в 2012 году профессиональным обучением было охвачено 3256 человек, из них профессиональную подготовку прошли 2157, переподготовку - 849, повышение квалификации – 115 человек. Около 1700 человек, завершивших обучение, или 86%, трудоустроены.
Кроме того, на имеющиеся в базе вакансий свободные рабочие места по области трудоустроено 12,2 тыс. человек.
На развитие предпринимательства на селе из бюджета направлено около 570 млн. тенге. 159 сельчан обучились основам предпринимательства. Микрофинансовыми организациями области на организацию и расширение собственного дела выданы микрокредиты 238 участникам Программы на сумму 488,5 млн. тенге.
К реализации третьего направления Программы «Повышение мобильности трудовых ресурсов» мы приступаем в текущем году. Разработан четкий алгоритм действий по программе переселения граждан. В текущем году планируется переселение 151 человека. Уже подписаны соглашения на переселение 28 семей внутри Кордайского и Т. Рыскуловского районов.

На строительство жилья для переселенцев, ввод которого планируется в четвертом квартале 2013 года, предусмотрено более 600 млн. тенге. Будет построено 28 новых жилых домов общей площадью свыше 2 тыс. кв. метров. При этом все переселяемые сельчане будут обеспечены работой.


На развитие сельских населенных пунктов в отчетном периоде направлено 746 млн. тенге. Главная цель этого направления Программы – обеспечение занятости населения путем реализации инфраструктурных проектов в сельских населенных пунктах со средним или высоким потенциалом социально-экономического развития. Всего в области в 67 населенных пунктах реализовано 80 проектов, рабочими местами обеспечено 620 человек.
В целом в течение года занятостью было обеспечено около 30 тыс. человек.

Создано 21 900 рабочих мест, из них 5 100 – постоянные рабочие места, 16 800 – временные и сезонные.

Социальными рабочими местами обеспечены 1305 человек, а «молодежной практикой» – 2764 человека.

На оплачиваемые общественные работы привлечено около 4 тыс. человек.


Проводимые мероприятия в рамках Программы занятости и программы развития Жамбылской области на 2011-2015 годы оказали положительное влияние на рынок труда в регионе.

Уровень безработицы в области снизился до 5,4% (четвертый квартал 2011 г. 5,5%). При этом доля самозанятых в составе занятого населения уменьшилась на 0,6%.

В текущем году профессиональной подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации будут охвачены 1289 человек, трудоустроено на социальные рабочие места 915 человек, обеспечено «молодежной практикой» 1753 выпускников, обучено предпринимательству 346 человек. На микрокредитование 650 предпринимателей предусмотрено 1,4 млрд. тенге. Кроме того, в сельских населенных пунктах на сумму более 3 млрд. тенге предусматривается реализация 38 инвестиционных проектов по ремонту социальных объектов и строительству врачебных амбулаторий в 13 населенных пунктах.

В целом в 2013 году на обеспечение занятости населения в бюджете области с учетом Программы занятости предусмотрено 7,2 млрд. тенге, что в 2,3 раза превышает уровень 2012 года.

Ведется целенаправленная работа по укреплению социальной стабильности и защищенности населения.

Так, в прошедшем году социальная поддержка оказана 171 тыс. граждан на общую сумму 1 млрд. 650 млн. тенге, в том числе выплачено 162 млн. тенге адресной социальной помощи, 356 млн. тенге жилищных пособий, более 1 млрд. тенге пособий на детей до 18 лет, 55 млн. тенге на обучение детей инвалидов на дому.


В результате численность граждан, проживающих ниже черты бедности, сократилась на 32% и составила менее 12,5 тыс. человек.

Принимаются меры по развитию системы социального партнерства, в рамках которого заключено 12 соглашений, действуют 1 областная, 1 городская и 10 районных трехсторонних комиссий.

Проводятся мероприятия по повышению уровня оплаты труда работников.

В мае 2012 года между акиматом области, областным советом профсоюзов и 9 крупными предприятиями области заключены Меморандумы по повышению размера заработной платы до конца года в среднем на 20%, в том числе Таразским металлургическим заводом – на 30%.

Аналогичные мероприятия по подписанию меморандумов реализованы в г.Тараз и всех районах области. Всего подписано 220 меморандумов с руководителями предприятий, крестьянских хозяйств и индивидуальными предпринимателями.

В результате среднемесячная заработная плата на одного работающего за прошлый год по полному кругу предприятий выросла в номинальном выражении на 17%, в реальном – на 10,6% и составила 72274 тенге. По темпам роста заработной платы наша область вышла на второе место по республике.


ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Обеспечение доступности жилья, и в первую очередь для полумиллиона молодых семей – такую задачу поставил перед нами Глава государства в своем Послании.
В целях исполнения поручения Президента с 1 июля 2012 года начата реализация программы «Доступное жилье - 2020».
Для обеспечения жильем очередников в прошлом году введено в эксплуатацию два 70-ти квартирных и один 60–ти квартирный жилой дом общей площадью 14,5 тыс. кв. метров. Новоселами стали 200 очередников.

По линии Жилстройсбербанка сдан в эксплуатацию 75 квартирный жилой дом (8,9 тыс. кв. м) в г. Тараз.

В целом объемы строительства арендного и ипотечного жилья по сравнению с 2011 годом увеличились на 6,3%.

В индивидуальном секторе построено 202 тыс.кв. метров жилья за счет средств самих застройщиков.


В 2012 году завершено строительство 16 объектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры к строящимся жилым массивам, на что направлено около 2 млрд. тенге.

В целом инвестиции на строительство жилья составили 9,3 млрд. тенге, что на 16,1% больше уровня 2011 года, в том числе бюджетные вливания составили 2,9 млрд. тенге.


В рамках модернизации жилищного фонда на 813 млн. тенге отремонтировано 74 жилых дома, из них в городе Тараз - 46.
В текущем году за счет бюджетных средств планируется ввести в эксплуатацию около 23,3 тыс. квадратных метров жилья. Будет построено 6 многоквартирных жилых домов на 430 квартир в городе Тараз и восстановлен один 40 квартирный дом в г.Каратау.
На эти цели из республиканского бюджета выделяется 1,9 млрд. тенге, в том числе на строительство кредитного жилья – 700 млн. тенге, на строительство коммунального жилья – 1,2 млрд. тенге. На строительство объектов инженерно - коммуникационной инфраструктуры к новым жилым массивам предусмотрено 1,7 млрд. тенге.

В целом на реализацию программы «Доступное жилье» в области в течение трех лет будет направлено около 16 млрд. тенге. При этом свыше 1500 семей будут обеспечены жильем.

Кроме того, в текущем году, после завершения работ по подводке всей необходимой инфраструктуры, 1,5 тысячи очередников областного центра получат земельные участки для индивидуального жилищного строительства. Таким образом, собственным жильем будут обеспечены не менее 7 тыс. жителей города. В течении ближайших трех лет на застройку выделяемых земель будет вложено около 100 млрд. тенге средств самих застройщиков.

Одной из задач государственной региональной политики на современном этапе является развитие и поддержка городов и крупных сельских населенных пунктов с высоким потенциалом развития, имеющих возможность обеспечить высокую эффективность бюджетных расходов.


По результатам проведенного комплексного обследования всех 373 сельских населенных пунктов области на предмет перспектив их развития выявлено, что 55 сел имеют высокий, 286 - средний и 32 – низкий потенциалы развития.

Разработан финансовый инструмент государственной поддержки регионов – это Программа «Развитие регионов».

Одним из направлений Программы является финансовая поддержка местного самоуправления, которая осуществляется посредством привлечения населения к выработке предложений по определению мероприятий и проектов, направленных на развитие населенных пунктов и улучшение жизнеобеспечения сельского населения.

В этом направлении Программы в прошлом году в нашей области в пилотном режиме из республиканского бюджета выделено 82,8 млн. тенге. На эти средства в 32 населенных пунктах области с высоким и средним потенциалом развития реализовано 47 проектов.

Хочу отметить, что средства распределялись по населенным пунктам, исходя из численности населения, а направления их расходования обсуждались на сходах жителей этих сел.
В текущем году на обустройство и благоустройство перспективных аулов предусмотрено 513 млн.тенге средств республиканского бюджета. Мероприятия будут реализованы в 180 сельских населенных пунктах. На эти средства также будет осуществлен средний и текущий ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог.
Развитие местного самоуправления на современном этапе является одним из непременных условий экономического процветания, социального благополучия и формирования гражданского общества. Президентом отмечена важность развития местного самоуправления, расширения участия граждан в решении всех вопросов местного развития.
В рамках реализации данного поручения в республике разработана и утверждена Концепция местного самоуправления, в которой предусматривается введение выборности акимов, наделение сельских акимов соответствующим объемом материально-финансовых ресурсов, обеспечение участия местного населения в мониторинге использования бюджетных средств.
Одним из важных аспектов региональной политики является развитие моногородов. В области их два. Это - Каратау и Жанатас. В 2012 году разработаны комплексные планы развития двух городов на ближайшие три года, бюджет которых составляет 4,9 млрд. тенге.

В рамках программы в Жанатасе и Каратау будет восстановлено по 26 многоэтажек, снесено 104 и 18 аварийных домов соответственно. Кроме того, будет проведена реконструкция систем водо-, тепло-, газоснабжение и канализации на оптимальную численность населения, решены первоочередные вопросы обустройства городов (освещение и озеленение улиц, вывоз мусора и ликвидация несанкционированных свалок, снос бесхозных объектов, обустройство полигонов ТБО и скотомогильников, благоустройство площадей, улиц, скверов, установка дворовых детских игровых площадок, ремонт отопительных систем, объектов социальной сферы, внутригородских дорог, арычных сетей, проведение природоохранных мероприятий).


Для восстановления прежней специализации предусмотрена реализация проектов по строительству горнорудного комплекса и завода по выпуску минеральных удобрений компанией «Еврохим-Удобрения», строительство и реконструкция суспензионно-обогатительной и дробильно-размольной фабрик ТОО «Казфосфат», строительство ветровой электростанции, открытие других производств.

Реализация указанных проектов в моногородах позволит создать 3138 новых рабочих мест (в г. Жанатас – 1018, в г. Каратау – 2120).

В прошлом году на решение первоочередных вопросов обустройства моногородов в рамках Программы направлено 190 млн. тенге.

На развитие социальной инфраструктуры региона компания „ЕвроХимУдобрения“ уже направила более 735 млн. тенге. На эти средства будет восстановлен 120 квартирный жилой дом, капитально отремонтированы Детско-юношеский центр и детсад «Балдырған» в Жанатасе, восстановлен детский сад «Күн Нұры» и построен спортзал в Каратау.

Кроме этого, рассматриваютя вопросы обеспечения природным газом города Жанатас, строительства железной дороги от Жанатаса до Туркестана.
Поручаю акиму Сарысуского района обеспечить перенос за пределы города Жанатас печей цементного завода, работа которых вызывает обоснованное недовольство жителей города.
Этот год для нас начался с серьезного испытания. Пять районов области и город Тараз пережили стихийное бедствие. Все вы прекрасно знаете, что самый большой ущерб ураганом был нанесен Каратау и Жанатас.

Сейчас в пострадавших регионах все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, восстановительные работы идут к завершению.


В связи с этим хочу выразить благодарность тем, кто принимал участие в ликвидации ЧС, всем экстренным службам, коммунальным предприятиям, энергетикам, железнодорожникам, нашим военным и предпринимателям. Особая благодарность за оказанную помощь специалистам из Алматинской и Карагандинской областей, а также братского Кыргызстана. Всем тем, кто не остался в стороне и помогал нам в восстановлении. Отдельно признательность хочу выразить пострадавшим от стихии жамбылцам, за их терпение и понимание.

Замечу, что ни один житель области, чей дом или хозяйство пострадали от урагана, не останутся без помощи. Еще не всем она оказана. Выплата денежной компенсации будет производиться в скором времени, после завершения всех необходимых расчетов. Тот ущерб, который не сможем восстановить за счет бюджетных средств, будет компенсирован из внебюджетных фондов. Эти средства мы сейчас изыскиваем.


Теперь, о вопросах качественного роста человеческого капитала. Это, прежде всего, здравоохранение и образование.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В 2012 году объем финансирования системы здравоохранения составил 31,3 млрд. тенге, что на 32,6% больше чем в 2011 году. В том числе на обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи направлен 21 млрд. тенге, рост объема финансирования составляет 31,4%.

На 30% увеличен объем бюджетных средств, направляемых на бесплатное лекарственное обеспечение жителей области.

По области медицинскую помощь оказывают 54 больничных организаций (42 государственных, 12 частных) и 176 амбулаторно-поликлинических учреждений (151 государственных и 25 частных).

В 2012 году за счет средств республиканского бюджета велось строительство 3-х объектов здравоохранения, реализуемых в рамках проекта «Строительство 100 больниц», из них введена в эксплуатацию областная многопрофильная детская больница на 200 коек в городе Тараз. Больница по оснащенности не уступает европейским клиникам. Отрадно заметить, что здесь работают специалисты, заранее прошедшие специальное обучение для работы на ультрасовременном оборудовании.
За счет средств местного бюджета введены в эксплуатацию 4 врачебных амбулатории на 105 посещений в смену и 10 медпунктов на 100 посещений, бактериологическая лаборатория облтубдиспансера, завершен ремонт 9 объектов здравоохранения.
Укрепляется материально-техническая база детских и родовспомогательных организаций, первичной медико-санитарной помощи, организаций, оказывающих специализированную помощь, службы скорой медицинской помощи, а также областных и городских больниц. На их оснащение направлено около 1,4 млрд. тенге средств государственного бюджета.
На эти средства для областной больницы приобретены магнитно-резонансный томограф, неонатальный реанимобиль для областного перинатального центра, реанимобиль в Городскую станцию скорой медицинской помощи, ретинальный томограф в Городскую поликлинику, для Областного онкологического диспансера рентгеновский стационарный цифровой маммограф, для Областного кардиологического диспансера и Городской поликлиники №7 аппараты УЗИ диагностики сердца и сосудов, офтальмологическая система для Областного офтальмологического центра.
Приятно отметить, что нашим жителям более доступной стала высококвалифицированная медицинская помощь. В 7 медицинских организациях области в прошлом году проведено 514 кардиохирургических, 59 лапароскопических операций, 231 операции по пересадке коленного сустава.
На 25,6% по сравнению с 2011 годом возросло количество консультаций, осуществляемых посредством телемедицины (в 2011 году - 500, в 2012 году – 684).

Ведется работа по снижению дефицита и повышению квалификации врачебных кадров. По программе «С дипломом в аул» в 2012 году в область прибыло 98 молодых врачей, из них 59 трудоустроены в сельской местности, при этом нуждающимся выделено жилье.

Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров прошли 374 врача и 1379 средних медицинских работников.

Кроме того, 5 врачей области прошли обучение в Новосибирском научно-медицинском центре по вопросам внедрения инновационных технологии в кардиологии.

В Казахском национальном медицинском университете имени С.Асфендиярова за счет средств областного бюджета обучаются 59 студентов.
Одним из направлений обеспечения доступности медицинских услуг жителям отделенных населенных пунктов является развитие передвижной медицинской помощи. В области эти услуги оказывают 3 передвижных медицинских комплекса, из них 2 приобретены в прошлом году. На сегодня с их помощью уже более 126 тыс. сельчан получили возможность пройти обследование.
Кроме того, расширяется перечень скрининговых программ, направленных на ранее выявление заболеваний. В прошлом году скрининговые обследования проводились уже по 9 направлениям (в 2011 – по 7).
Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям, в области действуют 14 центров оздоровления, 2 антитабачных центра, 3 молодежных центра здоровья, 216 школ здоровья, из них 85 школ по профилактике артериальной гипертонии, диабета, астмы.
В результате реализованных мероприятий в отчетном году по сравнению 2011 годом зарегистрировано снижение уровня материнской смертности на 16,9%, младенческой на 8,3%, заболеваемость туберкулезом на 1,5%, болезнями системы кровообращения на 0,4%. Наблюдается увеличение продолжительности жизни (с 69,2 до 69,4 лет) и снижение общей смертности (с 7,62 до 7,6 на 1000 человек).
В сфере здравоохранения в предстоящие годы работа будет ориентирована на расширение доступности медицинских услуг. Для этого в ближайшие три года планируется построить 39 новых сельских амбулаторно-поликлинических учреждений по оказанию первичной медико-санитарной помощи (ВА, ФАП, МП), 3 больницы, 4 поликлиники, а также новый областной перинатальный центр.

Основное внимание будет уделено развитию социально-ориентированной первичной медико-санитарной помощи и укреплению материально-технической базы лечебных учреждений.

В текущем году объем финансирования сферы здравоохранения планируются на уровне 36 млрд. тенге, что на 15,2% превышает уровень прошлого года. В том числе, на укрепление материально - технической базы учреждений здравоохранения предусмотрено более 1,5 млрд. тенге, что на 9,5% больше чем в 2012 году.
В целом бюджет здравоохранения на ближайшие три года (2013-2015г.г.) составит порядка 115 млрд. тенге.

Главными показателями работы станет снижение общей смертности и рост средней продолжительности жизни жителей области.


ОБРАЗОВАНИЕ
Ежегодно увеличиваются объемы финансирования сферы образования. В 2012 году в эту сферу направлено 65 млрд. тенге бюджетных средств, что на 23,5% больше уровня 2011 года. В том числе на строительстве и реконструкции объектов образования – 9,5 млрд. тенге.
В рамках программы «Балапан» в 2012 году построены 3 государственных детских сада по 280 мест в Меркенском, Таласском и Сарысуском районах, реконструированы и введены в эксплуатацию 2 детских сада - один на 180 мест в г.Шу и один на 280 мест в городе Тараз, открыты 10 государственных и 2 частных дошкольных учреждений, 8 мини-центров, на 455 мест открыты дополнительные группы в действующих дошкольных учреждениях. Всего открыто более 4 тыс. мест (4030).

В целом на 1 января 2013 года детским дошкольным воспитанием охвачено 36,7 тыс. детей.

По сравнению с 2011 годом обеспеченность детей от 3-х до 6 лет местами в детских дошкольных учреждениях выросла с 60,5 до 64,6% (РК – 70,6%).

В текущем году мы введем в эксплуатацию 4 и приступим к строительству еще 7-и детских садов. Кроме того, планируется открытие 4 частных, 5 государственных садов, одного мини-центра. С учетом роста рождаемости охват дошкольным воспитанием превысит 65%.


В рамках государственной программы образования в 2012 году для решения проблемы 3-х сменного обучения построено 3 школы (на 600 мест в с.Сарыкемер Байзакского района, на 900 мест в ПГТ Гвардейск Кордайского района, на 1000 мест в с. Мерке Меркенского района).

Для решения проблемы аварийных введены в эксплуатацию 5 школ (на 600 мест им. Гагарина в с. Аса Жамбылского района, на 600 мест с.Булар батыр Кордайского района, на 150 мест в с.Салимбай района Т.Рыскулова, на 180 мест в массиве Кольтоган города Тараз, на 48 мест в с.Шагалалы Сарысуского района).


Завершен капитальный ремонт 27 объектов образования (15 школ, 8 детских садов, 4 других организаций) и подготовлена проектно-сметная документация на 39 объектов, на что было направлено 1,6 млрд. тенге.

В 188 объектах образования проведен текущий ремонт (148 школ, 20 детских садов и 20 других организаций). На эти цели было направлено 871 млн. тенге.

Решается проблема малокомплектных школ путем создания ресурсных центров. В области действует 4 опорных школ, из них 2 открыты в 2012 году.

Приобретены 66 кабинетов новой модификации, из них 40 кабинетов химии, 11 лингафонных кабинетов, 15 кабинетов биологии, химии и физики.


Продолжается работа по внедрению современных информационных технологий в процесс обучения. В 2012 году количество школ, подключенных к широкополосной сети Интернет возросло на 201. В среднем по области на один компьютер приходится 16 учащихся, в сельской местности этот показатель составляет 14.
В целях обеспечения доступности услуг образования, начиная с нового учебного года, в 45 учебных заведениях области внедрена электронная система обучения.
3 школы области – областная казахско-турецкая школа-интернат для одаренных детей (мальчиков), областная школа-интернат «Дарын» и гимназия №1 в городе Тараз утверждены как экспериментальные для распространения прогрессивной учебной практики Назарбаев-интеллектуальных школ.

Расширяется сеть организаций дополнительного образования. В 2012 году в области открыты 1 детско-юношеский центр в селе Отар Кордайского района и 3 центра технического творчества в 3-х сельских населенных пунктах Кордайского, Сарысуского и Мойынкумского районов.


Ведется работа по повышению квалификации педагогических кадров и привлечению молодых специалистов.

В 2012 году 525 преподавателей прошли курсы повышения по электронному обучению, 566 преподавателей – переподготовку по трехуровневой программе, разработанной педагогами «Назарбаев школ» совместно с Кембриджским университетом.

В сельскую местность привлечено 137 молодых преподавателей, каждый из которых обеспечен социальным пакетом в размере 113 260 тенге. Кроме того, 77 молодым специалистам предоставлены кредиты на приобретение жилья в размере 2,4 млн. тенге каждому.
Благодаря принимаемым системным мерам по укреплению материально-технической базы, повышению требований к подбору кадров и качеству обучения наблюдаются позитивные перемены.

Последние два года по итогам ЕНТ мы уверенно держимся в «золотой середине» среди регионов Казахстана.

В число лучших 100 школ республики по результатам ЕНТ вошли 7 наших. Это Казахско-турецкая школа-интернат для одаренных девочек имени Айша биби, казахско-турецкая школа-интернат для одаренных мальчиков, школа-интернат для особо одаренных детей «Дарын», гимназии №1, №40 и №45 г.Тараз, гимназия №39 с.Мерке.

У нас очень талантливые и одаренные дети. По итогам республиканской олимпиады по общеобразовательным предметам 2012 года команда нашей области заняла 1 место (в 2011 г. – 2 место), по итогам республиканских научных соревнований – 2 место (в 2011 г. – 3 место).

Кроме того, наши дети завоевали 3 золотых и 1 бронзовую медали на Президентской олимпиаде.
Всего в 2012 году на международных, всемирных предметных олимпиадах и научных соревнованиях учащимися области завоевано 36 медалей, что на 17 медалей больше по сравнению с 2011 годом!

На различных республиканских и международных интеллектуальных конкурсах участвовали 14280 учащихся, из них 1685 (11,8%) стали призерами.

Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет