Образец №1 до община свищов оферт ажүктеу 27.33 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі27.33 Kb.

Образец №1

ДО

ОБЩИНА СВИЩОВ
О Ф Е Р Т А
Долуподписаният/-ната ...................................................................................................., с лична карта № ............................., издадена на ...................... от ............................................. с ЕГН..........................................., в качеството ми на ...................................................................

(посочете длъжността)

на ........................................................................, вписано в търговския регистър на Агенцията(посочете фирмата на участника)

по вписванията под единен индентификационен код № ............................, със седалище и адрес на управление .................................., тел. ................................, факс ..................................... - участник в процедура: „Избор на финансова или кредитна институция за финансиране на разходите за обект: Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Детелина”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Вежен”, ул. „Киряк Цанков”, ул. „Екзарх Антим Първи”, ул. „Васил Левски”, ул. „Вихрен”, ул. „Младост”, ул. „Веслец”, ул. „Нове”, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала”, ул. „Никола Петков”, ул. „Григор Стоянов”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Подполковник Манолов”, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов”, ул. „Градево”, ул. „Люлин”, ул. „Драган Цанков”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Петър Парчевич”, ул. „Никола Славков”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Дядо Димитър Паничков”, ул. „Одрин”, ул. „Витоша”, ул. „Рила”, ул. „Янтра”, ул. „Георги Катранов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Даскал Тодор Петров”, ул. „Григор Начович”, ул. „Черноризец Храбър”, ул. „Георги Владикин”, ул. „Генерал Киселов”, ул. „Опълченска”, ул. „Тодор Хрулев”, ул. „Георги Матев” и ул. „Димитър Шишманов”.УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас процедура: Избор на финансова или кредитна институция за финансиране на разходите за обект: Рехабилитация на част от уличната мрежа на територията на град Свищов, обхващаща улици: ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Детелина”, ул. „Княз Ал. Батенберг”, ул. „Филип Тотю”, ул. „Вежен”, ул. „Киряк Цанков”, ул. „Екзарх Антим Първи”, ул. „Васил Левски”, ул. „Вихрен”, ул. „Младост”, ул. „Веслец”, ул. „Нове”, ул. „Христо Ботев“, ул. „Мусала”, ул. „Никола Петков”, ул. „Григор Стоянов”, ул. „Ал. Стамболийски”, ул. „Подполковник Манолов”, ул. „Черни връх“, ул. „Димитър Ценов”, ул. „Градево”, ул. „Люлин”, ул. „Драган Цанков”, ул. „Бузлуджа”, ул. „Петър Парчевич”, ул. „Никола Славков”, ул. „Георги С. Раковски”, ул. „Дядо Димитър Паничков”, ул. „Одрин”, ул. „Витоша”, ул. „Рила”, ул. „Янтра”, ул. „Георги Катранов”, ул. „Христо Смирненски”, ул. „Даскал Тодор Петров”, ул. „Григор Начович”, ул. „Черноризец Храбър”, ул. „Георги Владикин”, ул. „Генерал Киселов”, ул. „Опълченска”, ул. „Тодор Хрулев”, ул. „Георги Матев” и ул. „Димитър Шишманов”.


1. Наименование на участника ……………………………………………………………......

със седалище и адрес на управление: гр./с./ ...........................................................................,

бул./ул. ............................................................... № .....

ЕИК по Булстат: ............................................., ДДС номер: ....................................................


2. Лице за контакти:.……….…………………………………….(трите имена и длъжност)

адрес за кореспонденция: гр./с./ ......................, ул.”...................................................” № .....

телефон: .................................... , факс: ..............................................., email: .........................
3. Декларираме, че срока на валидност на офертата е 90 ( деветдесет) календарни дни, считано от датата определена за краен срок за получаване на оферти.
5. Предлагаме следните параметри:

5.1. Надбавка над основен лихвен процент (ОЛП) за редовен дълг, не по – висок от 2,2 процентни пункта (в процент) ……………(словом:……………….);


5.2. Размера на годишен лихвен процент по кредита, който не може да бъде надвишен за целия срок на кредита, но не повече от 6,5 процентни пункта (в процент) ……………(словом:……………….);
5.3. Наказателна надбавка при просрочие (в процентни пункта). ……………(словом:……………….)
6. Допълнителни предложения…………………………………………………………………

7. Декларираме, че сме съгласни с поставените от Вас условия в обявената от Вас процедура, и ги приемаме без възражения. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор.


Приложения: Общи условия за отпускане на кредит

гр. ………………………... Участник: .....................................................

дата: .................................. (длъжност, име, подпис и печат)


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет