Общи положения


§ 1. По смисъла на тази наредбажүктеу 1.43 Mb.
бет5/7
Дата02.04.2019
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7
§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Водно количество в сухо време” е водно количество, което не се влияе от валежи или топене на снега.

2. „Водоприемник” е всеки воден обект, в който се заустват отпадъчни или дъждовни води.

3. „Водосборна област” е област, отводнявана към отводнителна система, канализационна система или водно течение.

4. „Защитна зона” е територията между помпени станции или съоръжения на ПСОВ и границата на жилищната зона на урбанизираните територии, курортни, туристически и други селищни образувания.

5. „Гравитационна канализационна система” е система, при която течението се предизвиква от силите на гравитацията и тръбопроводът е проектиран да работи обикновено при частично напълване.

6. „Смесена канализационна мрежа” е система, в която битовите, производствените и дъждовните отпадъчни води се събират и транспортират в една обща тръбна мрежа.

7. „Разделна канализационна мрежа” е система, в която битовите и производствените отпадъчни води се събират и транспортират в една обща тръбна мрежа, а дъждовните - в отделна тръбна мрежа, като между двете мрежи няма хидравлична връзка.

8. „Полуразделна канализационна мрежа” е система, в която битовите и производствените отпадъчни води се събират и транспортират в една обща тръбна мрежа, а дъждовните - в отделна тръбна мрежа, като между двете мрежи има определена хидравлична връзка, позволяваща първите (най-замърсените) дъждовни водни количества да се отвеждат в ПСОВ.

9. „Комбинирана канализационна мрежа” е комбинирана смесена и разделна система в отделни райони на дадено населено място.

10. „Интензивност на дъжда” е височина на дъжда, паднал за единица време, или обем на дъжда, паднал за единица време върху единица площ.

11. „Наводнение” е състояние, при което отпадъчните и/или повърхностните води излизат от дадена отводнителна или канализационна система или не могат да постъпят в нея и остават на повърхността или навлизат в сградите.

12. „Отточен коефициент” е коефициент, който зависи от повърхностното покритие и с който количеството на дъждовните води трябва да бъде умножено, за да се получи очакваният отток, който се отвежда към отводнителна или канализационна система.

13. „Икономически обоснован експлоатационен срок” е понятие, дефинирано в § 5, т. 65 от допълнителните разпоредби на ЗУТ.

14. „Ревизионен отвор” е отвор с подвижен капак, изграден върху тръбопровод или канал за отпадъчни води, който осигурява възможност за вкарване на устройство за почистване или контрол от нивото на терена, но не осигурява достъп на персонала.

15. „Самопочистване” е способност на потока в тръбопровод или канал за отпадъчни води да отнася твърди частици, които в противен случай биха се отложили в тях.

16. „Симулиране на оттока” е моделиране на потоците в канализационните системи.

17. „Напорна канализационна мрежа” е канализационна мрежа, в която отпадъчните води се движат под напор чрез препомпване.

18. „Вакуумна канализационна мрежа” е канализационна мрежа, в която отпадъчните води се движат под вакуум, създаван от съответни устройства и съоръжения.

19. „Хидравлично претоварване (препълване)” е състояние, при което отпадъчните води протичат под напор в една безнапорна тръбна система, без да залеят повърхността и да предизвикат наводнение.

20. „Техники”, „Техника” в пречистването на отпадъчни води включва както използваната технология, така и начина, по който дадена инсталация е проектирана, изградена, поддържана, управлявана и изведена от експлоатация.

21. „Съвременно познание” е ниво на техника на пречистване на отпадъчни води, разработена в мащаб, който позволява прилагането й в реални икономически и технически условия при отчитане на разходите и ползите, на опита от прилагането й и доколко е пригодна и достъпна за оператора на канализационната система.

22. „Най-добри налични техники” са най-ефективният и напреднал етап в развитието на дейностите и методите за пречистване на отпадъчните води, който показва практическата пригодност на съответните техники за принципно осигуряване на съответните стойности за допустими емисии така, че да се предотвратят, или когато това е практически невъзможно – да се намалят емисиите и въздействията върху околната среда.

23. „Най-добри практики” са метод или техника на пречистване, за които опитът и изследванията показват, че довеждат сигурно до исканите резултати, използват се за база за сравнение и трайно показват високи резултати в сравнение с тези, постигнати с други средства. За успешното и сигурно използване на най-добрите практики е необходимо да се използват всички налични знания и известни технологии.

24. „Еквивалентен жител” е термин за приравняване на товара от органично замърсяване от производствени води към товар от органично замърсяване от битови води. Еквивалентни жители са фиктивните жители, които биха внесли в пречиствателната станция товар, равен на товара на производствените води.

25. „Екстензивно биологично пречистване” е процес на биологично пречистване, при който се разчита на утаени бактериални култури и пречистването се осигурява чрез дългосрочно задържане в естествени водни басейни.§ 2. За нарушения на наредбата се прилагат административнонаказателните разпоредби на ЗУТ и на Закона за административните нарушения и наказания, освен ако по реда на друг закон не се предвижда по-тежко наказание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се издава на основание § 18, ал. 1 от заключителните разпоредби и във връзка с чл. 169, ал. 1 и 4 ЗУТ и отменя Норми за проектиране на канализационни системи, утвърдени със Заповед № РД-02-14-140 от 17.ІV.1989 г. на председателя на Комитета по териториално и селищно устройство (публикувани в Бюлетина за строителство и архитектура (БСА), бр. 9 и 10 от 1989 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.), и Правилата за изпълнение и приемане на СМР за канализационни системи от ПИПСМР – Външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване (публикувани в БСА, бр. 4 от 1984 г.; попр., бр. 3 - 4 от 1985 г.; изм., бр. 1 от 1993 г.).

§ 4. (1) Започналите производства по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се довършват по досегашния ред.

(2) За започнато производство по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се счита датата на внасяне на инвестиционния проект за одобряване от компетентния орган. За започнато производство се счита и наличието на съгласуван идеен инвестиционен проект.§ 5. Наредбата е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.

§ 6. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в „Държавен вестник”.
ЕКАТЕРИНА ЗАХАРИЕВА

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ

ПО ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА,

МИНИСТЪР НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И

МИНИСТЪР НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Приложение № 1

към чл. 2, ал. 5 и чл. 108, т. 6

Минимални защитни зони за помпени станции и за пречиствателни станции за отпадъчни води под 150 000 ЕЖ


по

редВид на съоръженията

Защитни зони, m

от 200 до 400 ЕЖ

от 400 до 1000 ЕЖ

от 1000 до

25 000 ЕЖот 25 000 до

150 000 ЕЖ1.

Съоръжения за механично и биологично пречистване в комбинация с изсушителни полета за стабилизирани утайки и за отделно разположени изсушителни полета

100

150

200

400

2.

Съоръжения за механично и биологично пречистване в комбинация с механично обезводняване на утайките в закрити помещения или без механично третиране на утайките

75

100

150

300

3.

Филтрационни полета

100

200

300

500

4.

Напоителни полета

70

150

200

-

5.

Биологични езера

100

200

200

-

6.

Окислителни канали

70

150

-

-

7.

Помпени станции

15

15

20

20


Забележки:

1. За помпените станции се допуска намаляване на отстоянията до 80 % от посочените, при условие че технологичното оборудване на съоръженията не позволява отделянето на вредни емисии и неприятни миризми.

2. За съоръженията на пречиствателната станция се допуска намаляване на отстоянията до 80 % от посочените след техническа обосновка, че с използваните пречиствателни технологии, съоръжения и/или технологично оборудване са осигурени съответните мерки за ограничаване на отделянето на вредни емисии и неприятни миризми или за недопускане на отделянето на такива.

Приложение № 2

към чл. 6, ал. 2, чл. 18 и чл. 156, т. 3
Определяне на дъждовното водно количество при хидравлично оразмеряване на гравитационни канализационни мрежи по рационалния метод
1. При прилагане на рационалния метод оразмерителното количество на дъждовните отпадъчни води (Qд) се определя по формулата:
Qд = qt ψ ср F (1),

където:


qt е интензивността на оразмерителния дъжд, l/s.ha;

ψ ср – средният отточен коефициент за канализираната територия;

F – площта на канализираната територия, ha.

1.1. Интензивността на оразмерителния дъжд се определя въз основа на оразмерителен хиетограф с определена повторяемост, получен чрез съответно обработени данни от най-близкия плювиограф от националата мрежа от дъждомерни станции с период на наблюдение не по-малък от 40 години. При липса на такива данни се допуска оразмерителният дъжд да се определя и по съответно обработени и публикувани данни и емпирични зависимости, валидни за територията на Република България, както и по метода, даден в края на това приложение.

1.2. Периодът на еднократно претоварване на канализационната мрежа (Р) се определя съгласно табл. 1.
Таблица 1


№ по ред

Вид на урбанизираната територия

и нейните елементи


Период на еднократно претоварване на мрежата*

Р, год.


1.

Дъждовна канализация

0,5

2.

Населени места с до 10 000 жители

1 - 2

Населени места с над 10 000 жители

3.

Жилищни територии

2 - 3

4.

Производствени територии

1 - 3

5.

Смесени централни територии, територии за обществено обслужване в урбанизираните територии

2 - 5

6.

Подземни пътни съоръжения

10

* За оразмерителния дъжд не трябва да настъпва хидравлично претоварване.


Забележки:

1. Периодът на еднократно претоварване на канализационните мрежи се избира в зависимост от вида на канализационната система, застрояването, конфигурацията на терена и конкретните местни условия, като се отчитат началните капиталови вложения спрямо щетите от препълване и необходимостта от евентуални бъдещи непредвидени разширения.

2. При обосновка се допуска отклонение от посочените стойности.
1.3. Стойността на интензивността на оразмерителния дъжд за разглежданото сечение от канализационната мрежа qt се определя от оразмерителния хиетограф чрез времеоттичането (t0) на дъждовната вода от най-отдалечената точка на водосборната област до разглежданото сечение. Времеоттичането (t0) в min се определя по формулата:
(2),
където:

а е ретензионен коефициент, отразяващ задържащата способност на мрежата; а = 1,2  2, като за по-стръмни терени се препоръчва по-малката стойност;

- сумата от изчислителните времеоттичания по участъците от канализационната мрежа по пътя на водата от най-отдалечената точка на съответната водосборна област до оразмеряваното сечение.

1.4. Средният отточен коефициент ψ ср се определя въз основа на стойностите на отточния коефициент за отделните видове повърхностни покрития и тяхната площ в канализираната територия. При липса на конкретни данни за стойностите на отточния коефициент ψ за отделните видове покрития неговата стойност се приема по табл. 2.


Таблица 2


№ по ред

Вид на повърхностното покритиеСтойности на отточния коефициент ψ

1.

Покриви – всички видове

0,90 - 0,95

2.

Плътни покрития – асфалтови, фугирани паважи, тротоари и заплочени терени

0,85 - 0,90

3.

Паважи с незапълнени фуги и грундирани трошенокаменни настилки

0,50 - 0,70

4.

Калдъръм

0,35 - 0,50

5.

Трошенокаменни настилки

0,30 – 0,40

6.

Незаплочени дворове, гарови, складови и спортни терени

0,15 – 0,30

7.

Тревни площи, паркове и градини, включително алеите и пътеките в тях

0,10 – 0,20

8.

Обработваеми терени

0,10

2. Метод за определяне на интензивността на оразмерителния дъжд.

2.1. В зависимост от интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща повторяемост страната се разделя на две зони - I и II, които са дадени на картата.

При период на еднократно препълване на канализационните мрежи една година q5 = 255 l/s.ha - за I зона, и q5 = 225 l/s.ha - за II зона.

2.2. Интензивността на оразмерителния дъжд qt в l/s.ha за съответните зони се определя по формулите:

а) за I зона:

q= [9,4771-3,1359 lg (t+5)]3(1-lg.p)+[11,2883-3,5422 lg (t+5)]3 lg. p, l/s.ha (3);
б) за II зона:

q= [9,0899-3,0077 lg .(t+5)]3 (1-lg.p)+[10,8270-3,3974 lg.(t+5)]3 lg p, l/s.ha (4),


където:

t е времетраенето на дъждовете, min;

р - периодът на повторяемост на дъждовете в години, респ. периодът на еднократно препълване на канализационните мрежи.

Формули (3) и (4) са в сила за t от 5 до 90 min и за р - от 0,5 до 100 години.

Когато населеното място се намира на границата между двете зони, интензивността на оразмерителния дъжд е равна на средноаритметичното от данните на двете зони.


Карта за интензивността на оразмерителните дъждове при една и съща повторяемост

Приложение № 3

към чл. 7
Изисквания към инвестиционния проект за канализационна система по отношение на канализационната мрежа и съоръженията към нея

1. Фазите на изработване на инвестиционните проекти за канализационната мрежа и съоръженията към нея се определят от възложителя при съобразяване с нормативните изисквания и типа на договорните условия за изграждане.

2. Минималният обем на прединвестиционните проучвания включва:

а) данни за съществуващото положение и проектните изисквания за устройството на територията на населеното място (устройствени, кадастрални и/или нивелетни планове);

б) климатични и метеорологични данни за района на населеното място;

в) геоложки и хидрогеоложки данни за населеното място;

г) демографски данни за населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на икономически обоснования експлоатационен срок съгласно изискванията на възложителя;

д) данни за промишлените, комунално-битовите и селскостопанските предприятия на територията на населеното място към момента на проектиране и прогнозни данни към края на икономически обоснования експлоатационен срок;

е) данни за потенциала на териториите с особена и превантивна устройствена защита (ако има такива) във връзка с режимите за опазване на териториите за природозащита и на обектите на културно-историческото наследство;

ж) други данни (обстоятелства), налагащи се от вида и спецификата на местните условия;

з) предвиждания на генералните планове за развитие на водоснабдителните и канализационните системи;

и) данни за съществуващата водоснабдителна система;

й) данни за съществуващата канализационна система (канализационна мрежа и ПСОВ);

к) данни за водоприемника – съгласно изискванията на действащите нормативни и административни актове;

л) необходимост от подмяна, реконструкция или ново строителство на канализационната система (канализационна мрежа и ПСОВ).

3. Изясняването на инвестиционното намерение включва:

а) изясняване на териториалния обхват на инвестиционното намерение;

б) разглеждане на алтернативни решения за канализационната мрежа и довеждащите колектори до ПСОВ;

в) изясняване на необходимостта от изготвяне/изменение на подробен устройствен план;

г) определяне на индикативна стойност на алтернативните решения;

д) определяне на отговорностите на участниците в инвестиционния процес;

е) оценка на риска за реализация на инвестиционното намерение;

ж) обосновка на социалната целесъобразност и ефективност на инвестиционната инициатива, в т.ч. подобряване на благоустройствените, хигиенните и екологичните условия, откриване на работни места и осигуряване на обществени услуги;

з) чертежи: обща ситуация в подходящ мащаб с обозначаване на териториалния обхват на инвестиционното намерение и основните елементи на алтернативните решения за канализационната система (канализационна мрежа и ПСОВ).

4. Минималният обем на идейния проект за канализационната мрежа и съоръженията към нея включва:

а) обяснителна записка, която съдържа информацията (данни и проучвания), описана в т. 2; обяснителната записка пояснява предлаганите проектни решения и съответствието им с изискванията на чл. 169 ЗУТ; в технологичните решения се разглеждат най-малко два съпоставими варианта на канализационната мрежа и съоръженията към нея; при обосновка проектът се разработва в един вариант;

б) хидравлични изчисления на канализационната мрежа и съоръженията към нея съгласно изискванията на заданието за проектиране;

в) етапност на строителството;

г) количествено-стойностни сметки по уедрени показатели и обобщени стойностни сметки по варианти с отразена етапност на строителството;

д) технико-икономическо сравнение на вариантите и предложение за избор на вариант за следващата фаза на проектиране;

е) чертежи:

- обща ситуация на урбанизираната територия в подходящ мащаб с обозначено местоположение на територията, обхваната от проекта;

- ситуация в М 1:2000(1000) – план с площоразпределение;

- ситуация в М 1:2000(1000) – план с оразмерителни данни;

- ситуация в подходящ мащаб с обозначаване на етапите на изпълнение;

- надлъжни профили в М 1:2000 на главните колектори;

- хоризонтален и вертикален разрез на съоръженията в подходящ мащаб;

- напречни профили на улиците в характерни точки с нанесена съществуваща и проектна подземна инфраструктура.

5. Проектните части на техническия и/или работния проект на канализационните мрежи се разработват съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (ДВ, бр. 51 от 2001 г.).


Приложение № 4

към чл. 7


Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
attachments -> Количествени аспекти на фискалната децентрализация
attachments -> Актьори, интереси, конфликти
attachments -> Списък на таблиците
attachments -> Решение на Министерския съвет за: промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на участък от републикански път ii-44, от км 24+090 до км 25+700


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет