Общи положения


Определяне на хидравличния капацитет на ПСОВжүктеу 1.43 Mb.
бет7/7
Дата02.04.2019
өлшемі1.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Определяне на хидравличния капацитет на ПСОВ
1. Средното денонощно водно количество Qср. дн в m3/d се определя по формулата:

Qср. дн. = QБОВ, ср. дн.+ Qпроизв., ср. дн +. Q инфилтр. (1),


където:

QБОВ ср. дн. е средното денонощно количество на битовите отпадъчни води, определено съгласно чл. 16, m3/d;

Qпроизв, ср. дн. – средното денонощно количество на производствените отпадъчни води, които се заустват в градската канализация, определено въз основа на данни от производството, m3/d;

Q инфилтр. - водното количество в резултат на външни и/или инфилтрирани за канализационната система води, определено съгласно чл. 17, m3/d.


2. Максималното часово водно количество (Qmaxh) в m3/h се определя по формулата:
Qmaxh = QБОВ, maxh+ Qпроизв, maxh+ Qинфилтр. (2),
където:

QБОВ, maxh е максималното часово количество на битовите отпадъчни води, определено съгласно чл. 16, m3/h;

Qпроизв, maxh – максималното часово количество на производствените отпадъчни води, които се заустват в канализационната система, определено въз основа на данни от производството, m3/h;

Qинфилтр. –количеството на инфилтриралите води, m3/h.


3. Минималното часово водно количество (Qminh) в m3/h се определя по формулата:
Qminh = QБОВ, minh+ Qпроизв, minh+ Qинфилтр. (3),
където:

QБОВ, minh е минималното часово количество на битовите отпадъчни води, определено съгласно чл. 16, m3/h;

Qпроизв, minh – минималното часово количество на производствените отпадъчни води, които се заустват в канализационната система, определено въз основа на данни от производството, m3/h;

Qинфилтр. –количеството на инфилтриралите води, m3/h.


4. Оразмерителните водни количества Qор се определят, както следва:

а) за решетки, песъкозадържатели, вторични утаители и съоръжения за обеззаразяване - по формулата:


Qор = 2(QБОВ, maxh+ Qпроизв, maxh) (4);
б) (изм., ДВ, бр. 82 от 2014 г.) за първични утаители и самостоятелно физикохимично пречистване – по формулата:

Qор = Qmaxh (5);
в) (нова, ДВ, бр. 82 от 2014 г.) за биореактори – съгласно прилаганата оразмерителна методика (6).
5. Допълнителни изисквания при определяне на оразмерителните водни количества при смесена и/или комбинирана канализационна система:

а) за първичните утаители се допуска снижаване на ефективността на утаяване по време на дъжд;

б) разпределителните и събирателните канали, улеи и тръбопроводи се оразмеряват за Qор, като пропускателната им способност се увеличава с 20 %;

в) работата на съоръженията за биологично и/или физикохимично пречистване се проверява за хидравлично провеждане на водното количество по време на дъжд.

Приложение № 11

към чл. 81, ал. 2


Определяне на еквивалентния брой жители
Препоръчителните стойности на специфичните денонощни товари по основните замърсители са дадени в следната таблица:№ по ред

Параметър

Сурова отпадъчна вода

След първично утаяване с време за утаяване при Qсухо,2h,max

от 0,5 до 1,0 h

от 1,5 до 2,0 h

1.

БПК5

60

45

40

2.

ХПК

120

90

80

3.

НВ

70

35

25

4.

Nобщ (по Келдал)

11

10

10

5.

Pобщ

1,8 ÷ 2,5

1,6 ÷ 2,2

1,6 ÷ 2,2

Приложение № 12

към чл. 118, ал. 2
Кратност на въздуха и температура в производствените помещения на ПСОВ№ по ред

Наименование на съоръженията и помещенията

Температура на въздуха,

оС

Кратност на въздухообмена,

h


1.

Канализационни помпени станции (машинна зала) за препомпване на:
а) битови и близки по състав към производствените отпадъчни води и утайки;
б) производствени агресивни или взривоопасни отпадъчни води.

5


5

В зависимост от изчисленото топлоотделяне, но не по-малко от 3


При възможно отделяне на взривоопасни или отровни изпарения и газове се проектира допълнителна аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха за един час. Аварийната смукателна вентилация се проектира с автоматично задействане от газоанализатори и с включване на звуков и светлинен сигнал.

2.

Черпателни резервоари и помещения с решетки на помпени станции за препомпване на:
а) битови и близки по състав към производствените отпадъчни води и утайки;
б) производствени агресивни или взривоопасни отпадъчни води.

5

5


5

При възможно отделяне на взривоопасни или отровни изпарения и газове се проектира допълнителна аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха за един час. Аварийната смукателна вентилация се проектира с автоматично задействане от газоанализатори и с включване на звуков и светлинен сигнал.3.

Въздуходувни станции

5

В зависимост от изчисленото топлоотделяне

4.

Сгради с решетки

5

5

5.

Биофилтри в сгради

5

В зависимост от изчисленото влагоотделяне

6.

Метантанкове:
а) помпена станция;

б) ежекторни и гасосъбирателни станции.5


5

12

и осемкратна аварийна вентилация (при обосновка)


12

7.

Цех за механично обезводняване

5

По влагоотделяне и топлоотделяне на вредни и опасни емисии (при обосновка)

8.

Реагентни стопанства за приготвяне на разтвори от:
а) железен хлорид, амониев сулфат, натриева основа, хлорна вар;
б) варно мляко, суперфосфат, амониев нитрат, натриев карбонат, полиакриламид.

16

16


6

39.

Реагентни стопанства за дозиране на готови разтвори, съхранявани в затворени съдове:
а) железен хлорид, алуминиев и амониев сулфат, натриева основа, хлорна вар;
б) варно мляко, суперфосфат, амониев нитрат, натриев карбонат, полиакриламид.

5

5


5

3


10.

Складове за:
а) натриев бисулфит, железен хлорид, амониев сулфат, натриева основа, хлорна вар;
б) суперфосфат, амониев нитрат, натриев карбонат, полиакриламид.

5


5

6


5


Забележки:

1. Отоплението и вентилацията на сградите и съоръженията в пречиствателната станция, работещи при нормални експлоатационни условия, се проектират при спазване на нормативните изисквания за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

2. В помпените станции и машинните зали за препомпване на битови и близки към тях по състав отпадъчни води и утайки засмукването на въздух се осъществява в ниската зона.

3. В помпени станции, в които е възможно отделянето на взривоопасни или отровни изпарения и газове, се предвижда допълнително аварийна смукателна вентилация с осемкратен обмен на въздуха в час. Аварийната смукателна вентилация се задейства автоматично от газоанализатори, при което се включва звуков и светлинен сигнал.

4. За помещенията, за които не е предвиден обслужващ персонал, вентилацията трябва да осигурява температура през летния период не по-висока от 5 °С спрямо външната температура, а през отоплителния период - не по-ниска от 5 °С. Когато е предвиден обслужващ персонал, температурата на помещенията се определя съгласно нормативните изисквания.
Приложение № 13

към чл. 152, ал. 1


Изпитване на канализационни тръбопроводи с въздух


  1. Продължителността на изпитване на канализационните тръбопроводи е в зависимост от номиналния диаметър на тръбопроводите и методите на изпитване (LA, LB, LC и LD).

  2. При изпитването се използват подходящи херметични затворни устройства.

  3. При изпитването на тръби с големи номинални диаметри се вземат специални мерки за сигурност.

  4. Първоначално в продължение на около 5 min се поддържа налягане, по-голямо с около 10 % от изискваното налягане за изпитване (ро), след което се регулира съобразно налягането за изпитване, дадено в таблицата, в зависимост от метода на изпитване.

  5. Когато измереното понижение на налягането след времето за изпитване е по-малко от стойността на ∆р, дадена в таблицата, тръбопроводът отговаря на изискванията.

  6. Устройствата, използвани за измерване на понижението на налягането, трябва да позволяват измерване с точност до 10 % от ∆р.

Точността на измерване на времето е 5 s.

7. Изпитване на ревизионни шахти и ревизионни отвори с въздух може да се прилага при продължителност на изпитването, равна на половината от тази на тръбопровод с диаметър, еквивалентен на диаметъра на ревизионната шахта, респективно на ревизионния отвор.Вид на материала


Метод на изпит-ванеНалягане при изпитване ро, kPa

Пониже-ние на налягане-то ∆р, kPa

Продължителност на изпитване L, min

DN 100

DN

200


DN

300


DN

400


DN

600


DN

800


DN

1000

Ненамокрени бетонни тръби


LA

1

0,25

5

5

5

7

11

14

18

LB

5

1

4

4

4

6

8

11

14

LC

10

1,5

3

3

3

4

6

8

10

LD

20

1,5

1,5

1,5

1,5

2

3

4

5

Намокрени бетонни тръби и всички други материали

LA

1

0,25

5

5

7

10

14

19

24

LB

5

1

4

4

6

7

11

15

19

LC

10

1,5

3

3

4

5

8

11

14

LD

20

1,5

1,5

1,5

2

2,5

4

5

7

Приложение № 14

към чл. 152, ал. 1
Изпитване на канализационни тръбопроводи с вода
1. Налягането при изпитване се получава при напълване на изпитвания участък от темето на тръбите до нивото на терена. Максималното допустимо налягане е 50 kPa, а минималното - 10 kPa.

За тръбопроводи, които са проектирани за експлоатация при постоянно или временно повишено налягане, може да се определят по-високи налягания на изпитване.

2. След напълване с вода на тръбопроводите и/или ревизионните шахти и прилагане на изискваното налягане при изпитване се изчаква около един час.

2.1. Налягането се поддържа в граници от ±1 kPa спрямо налягането на изпитване, установено при напълването с вода.

2.2. За поддържане в посочените граници на изискваното налягане се добавя вода.

2.3. Количеството на добавената вода, както и напорната височина при изискваното налягане се измерват и записват.

3. Изискванията при изпитването са изпълнени, когато количеството на добавената вода е по-малко от:

а) 0,15 l/m2 в продължение на 30 min - за тръбопроводи;

б) 0,20 l/m2 в продължение на 30 min - за тръбопроводи, включително ревизионните шахти;

в) 0,40 l/m2 в продължение на 30 min - за ревизионни шахти и ревизионни отвори.Площта в m2 се отнася за намокрената вътрешна повърхност.Каталог: static -> media -> ups -> articles -> attachments
attachments -> Министерство на регионалното развитие и благоустройството
attachments -> Доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на
attachments -> Количествени аспекти на фискалната децентрализация
attachments -> Актьори, интереси, конфликти
attachments -> Списък на таблиците
attachments -> Решение на Министерския съвет за: промяна на собствеността от публична държавна в публична общинска на участък от републикански път ii-44, от км 24+090 до км 25+700


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет