Общи положенияДата13.03.2018
өлшемі344.16 Kb.
#20584
ОБЩИНА ДРЯНОВОІ. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО: 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Снежните виелици и заледявания са често явление за нашата страна. Характерни са за декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни месеци. Снежните бури и заледявания водят до разрушаване на въздушните комуникации, блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора.

Снеговалежите могат да имат бедствен характер главно в населените места, където възпрепятстват, а често и блокират напълно всички видове транспорт за различни периоди от време.

Сериозен проблем през зимата са обилните снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В резултат на тях се образуват снегонавявания, които блокират транспортната инфраструктура на страната.

Ниските температури са причина за обледяването на електропроводите и други открити комуникационни линии.2. ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДРЯНОВО:
Ниските температури през зимата предизвикват обилни снеговалежи, поледици и обледявания на територията на общината поради обстоятелството, че основната част е разположена непосредствено в Предбалкана, което ще доведе до следните последствия:

 1. Затрупвания и непроходими участъци от пътната мрежа с условия за изолация на част от населените места.

 2. Силния вятър и обледяванията предизвикват прекъсване на електрозахранването и водозахранването.

 3. Автомобилния и ж. п. транспорт ще бъдат изключително затруднени с възможни нарушения на графиците за движение.

 4. Част от обектите на стопанството ще нарушат нормалния си производствен ритъм.

 5. Възможни са нарушения на националната съобщителна
  система.


 6. Осезателно ще се наруши снабдяването на кметствата от високопланинските райони с храни и стоки от първа необходимост.

 7. През територията на общината преминава главен път I - 5 (Е - 85) Русе - Стара Загора - Свиленград. Осигуряването на нормална проходимост през зимата изисква денонощна работа на групите на Районна пътна служба и фирмите поддържащи общинска пътна мрежа и уличната мрежа в населените места.

На територията на общината по статистически данни валежи от сняг се очакват от средата на м. ноември до началото на месец май. Дните със снеговалеж са от 40 до 50.

Макар и рядко опасни са дните с интензивни валежи от сняг и натрупване на снежна покривка при умерен и силен вятър, когато възникват преспи и навявания.

За особено опасни се считат:

- снеговалежи с образуване на снежна покривка над 20 см за време от 6 часа и при натрупване на мокър сняг по проводници и дървета;

- снежни виелици със скорост на вятъра над 15 м/сек. Тук от голямо значение е границата на видимост и големината на снежните преспи;


Снежни бури са възможни в месеците ноември до края на март включително като снежната покривка при нормален снеговалеж достига до 80 - 100 см. в централната част на общината и до 130 см. във високите части на общината.
Снегонавяванията са характерни по пътищата: Царева ливада - Трявна, Дряново - Радовци, Гостилица -Буря, Ганчовец - Руня, Дряново - Керека, Радовци - Българене.

Обледявания са възможни в периоди с температури под - 4 0 С по електроснабдителната далекопроводна мрежа. С поледици са застрашени пътните участъци къмпинг Бряста до моста на ж. п. линия с. Соколово, Гостилица - Буря, Буря - Янтра и Янтра в участъка след разклона за с. Буря до граница с Община Севлиево.
Мъгливите дни в зимния период са 19 до 36.

ІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ГАБРОВО:

Организират се чрез разработване и изпълнение на:

- годишни програми по превенция на риска на общинско ниво в съответствие с Националната програма за защита при бедствия;

- превантивен контрол на обектите от стопанството, критичната инфраструктура и бази за отдих и туризъм изградени във високата част на Балкана;

- обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението при тежки зимни условия.

На база прогнозираните рискови фактори за възникване на усложнена зимна обстановка общинската администрация да организират изпълнението на превантивни мероприятия за осигуряване на нормални условия за работа и живот в зимни условия по следните направления:


1. Възстановяване (изграждане) на съоръжения

За предотвратяване и свеждане до минимум на риска от възникването на усложнена обстановка в зимния период са планирани: • Превантивни мероприятия за осигуряване проходимостта на републиканската и общинска пътна мрежа в зимни условия.

 • Поддържане на системи за наблюдение на обстановката в базите за отдих и туризъм.

 • Профилактика и ремонт на отводнителната система за повърхностни води в централната градска част на общината.


2. Експертизи на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения

За установяване нивото на риска на картотекираните обекти от критичната инфраструктура общинската администрация организира технически експертизи за обекти от критичната инфраструктура в съответствие с утвърдена методика на бази за отдих и туризъм в района на Дряновски манастир.


3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението.

На територията на общината няма щатно структурирана хидрометеорологична станция.


4. Обучението на органите за управление, силите за реагиране и населението

Планира се обучение на:

- общинския щаб за изпълнение на плана за ЗБ.;

- състава на ЕСС;

- подготовка на населението и учащите се.
5. Дейности за намаляване на риска

Постигат се чрез:

Извършване на превантивен контрол в изпълнение изискванията на чл. 64 (1), т. 5 и т.6 от Закона за защита при бедствия за привеждане в готовност на община Дряново за осигуряване на нормални условия за работа и живот при зимни условия по отношение на:


 • Договориране снегопочистването на републиканска и общинска пътна мрежа;

 • Актуализиране на общинските наредби за задълженията на ведомства, фирми и населението за почистване на прилежащите им към собствеността площи;

 • Готовност на базите за отдих и туризъм за работа при зимни условия;

 • Готовност на „Енерго-Про Мрежи” АД – РОЦ Г. Оряховица -Габрово, В и К дружествата и „Виваком” АД - БТК за изпълнение на неотложни аварийно-възстановителни работи в зимни условия;

 • Превантивни мероприятия и готовност за овладяване на грипни епидемии.

 • Готовност на инфраструктурата за работа при тежки зимни условия;

 • Спиране при необходимост движението по републиканската и общинска пътна мрежа до нейното почистване и обезопасяване;

 • Поддържане на запаси от материали, необходими за поддържане на пътната инфраструктура при тежки зимни условия;

 • Непрекъснато следене на метеорологичните бюлетини за своевременно реагиране при очаквани обилни снеговалежІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ПОЛЕДИЦИ:

На база предварително създадена организация е необходимо да се проведат в кратки срокове неотложни аварийни работи в района на бедствието („място на намеса”) за осигуряване защитата на населението, създавайки условия за пълно ликвидиране на последствията.

Основните усилия се съсредоточават в организацията на снегопочистването на пътната мрежа по приоритетите на оперативните планове, осигуряване на електрозахранването, водоснабдяването и зареждане на магазинната мрежа с храни и стоки от първа необходимост.

При провеждане на снегопочистване, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи се създават групи от сили. При продължителни действия се въвежда сменен режим на работа.

НАВР се организират за непрекъснат режим на работа. Силите от ЕСС се организират в действащи и резерв на база предварително утвърдени оперативни планове.

Кмета на общината чрез ръководителя на НАВР в мястото на намеса (Началникът на ОУ ПБЗН - Габрово) организира изпълнението на НАВР на две нива:1. Защита на населението – тук се включват дейностите за оказване на медицинска помощ и подслоняване на затрупани по пътищата граждани.

2. Неотложни аварийно-възстановителни дейности – в обобщен вид това са дейности за възстановяване проходимостта на пътищата и нормализиране на обстановката в мястото на намеса.

 • Временно извеждане на населението

Извършения анализ на статистическите данни за усложнената обстановка в населените места от общината показва, че не се налага планиране на защита чрез извеждане на населението. Останалите без стоки от първа необходимост хора от махали и колиби разположени във високата част на планината се осъществява от общинския щаб.


 • Места за временно настаняване на населението

Подслоняването на групи, блокирани в МПС поради непроходимост на пътни участъци е планирано на общинско ниво да се организира в хотелски бази, общежития и бази за отдих на територията на общината. (Приложение № ).


 • Оценка на нуждите от храна, вода и други стоки от първа необходимост

Осигуряването на храна за бедстващото население се организира се със собствен транспорт на фирмите произвеждащи и търгуващи с хляб и хранителни продукти, а при необходимост с техника с висока проходимост на фирмите осъществяващи почистването на общинската и улична мрежа, РПС –Дряново.

При невъзможност ползването на техника за откъснати населени места с малко живеещи в тях хора, ще се използват екипи на Туристическо дружество "Бачо Киро".


 • Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между бедстващите общини

Неотложните аварийно-възстановителни работи при снежни бури, снегонавявания и поледици се провеждат на база предварително утвърдени оперативни планове на общинската администрация и ОПУ в следния ред:
Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимостта им

Поддържането на пътищата от републиканската пътна мрежа в общината се осъществява от силите на РПС и "Пътни Строежи"ЕООД Габрово - клон Дряново, а за пътищата в чертите на града със сили и средства на фирма”Екосервиз” ООД – гр. Дряново, която в зависимост от интензивността на движение е разделена на три степени, а според стопанското им значение, в нива по важност А, Б и В. Те трябва да бъдат приведени в нормална експлоатация, съответно най - късно до 2, 4, и 8 часа.

Разпределение на пътищата в Община Дряново поддържани от РПС и фирма "Пътни Строежи" ООД-Габрово по степен на важност и ниво за зимния период:НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ

ДЪЛЖИНА

(km)

ПЪРВА СТЕПЕН НИВО "А" - 18.5 km

1

1-5 Граница Велико Търново - Дряново - Граница Габрово

18,3

ВСИЧКО

18,3

ВТОРА СТЕПЕН НИВО "Б" - 150.2 km

1

III - 609 граница Община Трявна - Царева ливада - Дряново - Денчевци - Гостилица - граница Община Севлиево

31,3

2

III - 4041 Дряново - Геша - Скалско - Янтра - Граница Севлиево

17,8

3

III - 406 граница Община Севлиево - Буря - Янтра - III 4041

9,0

4

III - 5002 граница Община Габрово - Скалско - III 4041 - Славейково -Гостилица - III 609

8,8

5

III - 5502 Дряново - Ганчовец - Руня - Граница Велико Търново (през с. Ялово)

11,4

6

III - 303 граница Община Велико Търново - Пушево - Керека - III 609

9,0

всичко

87,3

ОБЩА ДЪЛЖИНА НА ПЪТИЩАТА ОТ РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА

105,6

1

Всички улици в града

38,0

ОБЩО Републиканска и улична пътна мрежа в гр. Дряново

143,6

ТРЕТА СТЕПЕН НИВО "В" - 90r3 km

1

GAB 3110 - III - 303 - Пушево - Дряново - Керека - граница общ. Велико Търново - Шемшево - Велико Търново /I - 4/ - 1,5 км. (IV - 34259 - III - 303 Керека - граница Община Велико Търново + отбивка Еленци - 1,5 км.)

1,5

2

GAB 3144 - III 303 - Керека - Дряново - Туркинча - Катранджии -Соколово - Маноя - /GAB 1111/ -10,2 км.

(IV - 34263 - III - 303 Туткинча - Катранджии - Соколово - Маноя -Граница В.Търново + отклонение помпена станция Маноя - 11, 5 км.)10.2

3

GAB 1111 - GAB 3144 - Маноя - Граница общ. Велико Търново -Килифарево - Плаково /III - 551/ -1,3 км.

1.3

4

GAB 3112 - GAB 1111 - Туркинча - ж. п. гара Соколово/ - Катранджии -Гоздейка - 2,3 км.

(IV - 34265 - IV - 34263 Катранджии - Гоздейка - 2,3 км.)2.3

5

GAB 3113 - GAB 1111 - GAB 3112 - Туркинча - Катранджии - Длъгня -/GAB 3112/-0,7 км.

(IV - 34267 - IV - 34263 Длъгня - IV - 34265 - 1,0 км.)0.7

6

GAB 2114 -1 - 5 - Соколово - Дряново/ Зая - ж. п. гара Гначовец -Ганчовец - 3051 - 1,4 км.

(IV - 50007 - I - 5 Зая - Ганчовец - III - 5502 - 2,0 км.)1.4

7

GAB 1115 - I - 5 - Дряново - кв. Цинга - Дряновски манастир - 4,5 км. (IV - 50009 - I - 5 Цинга - Др. Манастир - 4,0 км.)

4.5

8

GAB 3116 - III 4041 - Скалско - Дряново - Караиванца - /III 4041/ - 3,7 км.

(IV - 52551 - III - 4041 Караиванца - Геша - Дряново - I - 5 - 3,7 км.)3.7

9

GAB 3118 - III - 609 - Трявна - Царева ливада - Кумани - 3,7 км. (IV - 60929 - III - 609 Кумани - 3,7 км.)

3.7

10

GAB 3119 - III - 609 - Трявна - Царева ливада - Бочуковци - 2,5 км. (IV - 60931 - III - 609 Бочуковци - 2,5 км.)

2.5

11

GAB 3120 - III - 609 - Дряново - Муця - Българени - Игнатовци - Кукля -12,0 км.

(IV - 60932 - III - 609 Дряново - Липово градище - Българени -Игнатовци - Върбановци - 12,0 км.)12.0

12

GAB 3121 - GAB 3120 - Игнатовци - Кукля - Радовци - 1,7 км.

1.7

13

GAB 3122 - III - 609 - Трявна - Дряново - Царева ливада - граница община Габрово - Донино - /III 5524/ - 4,0 км.

(IV - 60939 - III - 609 Царева ливада - Граница Габрово + отбивки Горни върпища, Добрени, Доча, Нейчовци - 4,0 км.)4.0

14

GAB 3123 - GAB 1111 - Маноя - Килифарево - помпена станция - 1,0 км.

1.0

15

GAB 3124 - GAB 3122 - Царева ливада - Донино - Долни върпища - 2,0 км.

(IV - 60943 - IV - 60939 Долни върпища - 2,0 км.)2.0

16

GAB 3125 - III - 5502 Ялово - Дряново - Руня - 1.5 км. (IV - 60946 - III - 5502 Руня - 1,5 км.)

1.5

17

GAB 2128 - III - 5002 - Скалско - Гостилица - Славейково - граница община Габрово - Костенковци - Лесичарка - Раховци - 10,3 км. (IV - 60951 - III - 4041 Ритя - Балалея - Граница Габрово - 11,5 км.)

10.3

18

GAB 3126 - III - 609 Пейна - / Дряново - Чуково/ - Плачка - Каломен -6,1 км.

(IV - 60947 - III - 609 Пейна - 1,0 км.)(IV - 60954 - III - 609 Плачка - Каломен + III 303 - отбивка Балванци -5,4 км.)

6.1

19

GAB 2127 - III - 609 - Дряново - кв. Марча - 3,0 км. (IV - 60948 - III - 609 Марча - 3,0 км.)

3.0

20

GAB 3129 - GAB 2128 - Славейково - Геша - Ритя - 1,2 км.

1.2

21

GAB 3130 - III - 303 - Дряново - Керека - Балванците - 1,5 км.

1.5

22

GAB 3131 - III - 303 - Дряново - Керека - Еленците - 1,8 км.

1.8

23

GAB 3132 - I - 5 - Соколово - Дряново - Геня - 1,5 км.

1.5

24

GAB 3133 - III - 609 - Царева ливада - Дряново - Долни Драгойча - 1,2 км.

1.2

25

GAB 3134 - III - 609 - Царева ливада - Добрените - Доча - Нейчовци -3,5 км.

3.5

26

GAB 3135 - GAB 3137 - Дряново - Раданчето - Банари - 1,0 км.

1.0

27

GAB 3136 - GAB 3120 - Дряново - Българени - Гърня - 1,0 км.

1.0

28

GAB 3137 - GAB 3120 - Дряново - Българени - Раданчето - 1,5 км.

1.5

29

GAB 3138 - GAB 2117 - Радовци - Малки Станчовци - Дурча - 4,0 км.

4.0

30

GAB 3139 - GAB 3122 - Царева ливада - Донино - Горни Върпища - 1,5 км.

1.5

31

GAB 3140 - III 4041 - Скалско - Дряново - Балалея - 1,6 км.

1.6

32

GAB 3141 - GAB 2117 - Дряново - Радовци - Сяровци - 0,8 км.

0.8

33

GAB 3142 - GAB 2117 - Радовци - Малки Станчовци - Русиновци - 0,6 км.

0.6

34

GAB 3143 -1 - 5 - Дебелец - Дряново - Саласука - 0,9 км.

0.9

35

Отбивки към селата Муця, Кукля, Сухолоевци, към санитарно депо. (Отбивки към селата Гърня, Муця, Раданчето, Банари, Кукля, Русиновци, Сухолоевци и към санитарно депо -17,7 км.)
ВСИЧКО

94,8

ОБЩО

238,4Улиците и пътищата в чертите на град Дряново се почистват съгласно предварително разработен оперативен план от фирмата предпочетена след провеждане на конкурс и сключен договор;

Селата и пътищата от IV "то класната (общинска) пътна мрежа се почистват от фирми сключили договори с общината, като за целта разработват собствени оперативни планове.

При необходимост се привлича инженерна техника на други организации, чрез сключени договори и по решение на кметовете на общини. По решение на Областния управител, могат да се привлекат и сили от съседни общини, а след разрешение от ГД „ПБЗН” - МВР - сили съседни ОУ „ПБЗН”.


Отстраняване повреди по контактната мрежа на жп транспорт

При необходимост се привличат силите от Ж.П. управление - гр. Горна Оряховица.


Отстраняване на аварии по комунално-енергийните мрежи

Осъществява се от ЕРГ и АВГ в общината и техническите отделения във фирмите /"ВиК - Габрово" ООД - клон Дряново, "Енерго-Про мрежи" АД Мрежови и измервателен район Дряново, "Виваком" (Технологичен възел далекосъобщения) – Дряново/. При необходимост се привличат сили от съседни общини.


 • Комуникационно осигуряване

Комуникационното осигуряване при НАВР (Приложение № ) изпълнява следните задачи:

1. Осигуряване преминаването на сигналите за оповестяване при бедствия и аварии по веригата НОКИЦ - ОКИЦ - място на намеса.

2. Осигуряване преминаването на сигналите за привеждането в готовност на силите и средствата от ЕСС за изпълнение на НАВР.

3. Осигуряване обмена на информация между пунктовете за управление на щабовете и разузнавателните групи.

4. Осигуряване обмена на информация за взаимодействие при извършване на НАВР.

5. Осигуряване обмена на информация при евакуация на пострадалото население.

Комуникационно - информационната система се изгражда на базата на комплексното използване на различни свързочни средства и широко, използуване на мрежите на обществените далекосъобщителни оператори.

За развръщане на комуникационно - информационната система и осигуряване необходимите свръзки при провеждане на спасителни и аварийни дейности, общинския щаб за изпълнение на плана за ЗБ разполага със Аварийно-възстановителна група към „Виваком” БТК АД- район Дряново – в състав от 2 души.


Организация на оповестяването на населението, попадащо в зоните на поражение при бедствия на територията на община Дряново.

Населението се оповестява и получава указания за действие при създалата се обстановка, чрез електронните медии с преки включвания на определен от Щаба за изпълнение на общинския план за ЗБ говорител.

Следи се информацията на републиканската метеорологична служба за прогнозата на времето. Информация за населението се дава в емисиите на кабелна телевизия "Боряна".


 • Законност и ред


Отцепване и охрана

Целта е при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при снегонавявания, поледици и обледенявания да се осигури обществения ред за регулиране на транспорта, предотвратяване на блокиране и задръствания по пътищата във високата част на Балкана. Основните задачи, които стоят за изпълнение са:

- отцепване на непроходимите райони;

- ограничаване на движението или пренасочването му по обходни маршрути;

- провеждане на охранителни мерки в местата на бедствието.

Задачите се изпълняват от силите на РУ „Полиция” в общината.


Осигуряване на обществения ред

Организира се със силите на РУ „Полиция” в общината, които осигуряват пропускателен режим и охрана на обществения ред. Органите на МВР осигуряват въвеждането на групировките от сили за провеждане на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи.

Провежданите мероприятия са:

- регулиране на движението;

- предотвратяване на мародерства, кражби и други престъпления;

- развръщане на КПП на входовете и изходите на населеното място;

- съдействие на медицинските формирования за своевременно евакуиране на пострадали от измръзване към лечебните заведения;

- охрана на изоставени МПС.
 • Логистика

Когато за изпълнение на НАВР са необходими повече от наличните в общината МПС с повишена проходимост се изисква от Кмета на общината, техника от съседни общини.

 • Транспорт

При изпълнение на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи техническото и транспортно осигуряване се организира от съответните служби и ведомства от състава на ЕСС.

Дейността на общинския щаб за изпълнение на плана за ЗБ се осигурява транспортно с автомобили на съответните ведомства.
 • Здравеопазване

Целта на медицинското осигуряване е своевременно да се осигури медицинска или специализирана лекарска помощ на евентуално измръзнали при снегонавявания, поледици и обледенявания, хоспитализация на родилки, спешни случаи и хемодиализа. Основните задачи, които се изпълняват са:

- организация за своевременно оказване на всички видове медицинска помощ на пострадалите;

- организация за оказване на медицинска помощ на пострадали в зоните за отдих и туризъм.

Организира се от силите и средствата на РЗИ и ЦСМП по утвърдената от МС схема за действията на здравните заведения при бедствия и аварии (Приложение № ). Основни задачи, които се организират са:

- своевременно оказване на всички видове медицинска помощ на пострадалите чрез мобилни екипи на ЦСМП;

- хоспитализиране на тежко пострадали в ОМБАЛ и МБАЛ “Д-р Т. Венкова” АД – Габрово в зависимост от обстановката.


ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ:
1. Ръководство на действията на органите за защита при бедствия

В изпълнение на чл. 65 (1) от ЗЗБ Кмета на общината организира и ръководи защитата при обилни снеговалежи, поледици и обледявания на територията на общината като създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с областния и националния щаб. При обилни снеговалежи, поледици и обледявания на територията на общината, Кмета може да въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия.

На основание чл. 65 (2), т. 3 от Закона за защита при бедствия, Кмета на общината може да обяви бедствено положение на територията на общината. На база постъпилата информация в ОСС-Дряново се привеждат в готовност Общинския щаб и предвидените в Общинския план за защита при бедствия съставни части на ЕСС. Уточняват се редът за действие, разполагане в засегнатия район, режима на работа и видовете осигурявания. При сложна обстановка с тежки последици по искане на Кмета на общината могат да бъдат включени допълнителни сили и средства предвидени в плана за защита при бедствия.


 1. Задължения на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия:

 • Създаване на необходимата организация за получаване и обмен на информация за обстановката;

 • Своевременно оповестяване и информиране на населението за предприетите действия и правилата за поведение;

 • Координира действията на силите и средствата за провеждане на НАВР;

 • Следи за изпълнение на дейностите, извършвани от силите на основните части на единната спасителна система и тези, привлечени от общините;

 • Определя времето, реда и последователността за изпълнение на НАВР;

 • Определя реда за спасяване и настаняване на хората от блокираните поради непроходими пътища МПС;

 • Определя, съвместно с Кмета/кметския наместник на засегнатите селища реда за снабдяване на населението с хляб, лекарства и продукти от първа необходимост;

 • Осъществява контрол по състоянието и възстановяването на пътната, съобщителната, енергийната и В и К мрежа;

 • Осигуряване чрез ОД на МВР избягване на задръствания по основните пътища и осигуряване на алтернативни маршрути;
 1. Задължения на екипите в мястото на намеса:

3.1. При постъпване на първоначална информация за обилни снеговалежи в ОЦ на ОУ ПБЗН – Габрово дежурният уведомява Началника на Управлението и докладва на ОД в НОЦ на ГД ПБЗН - МВР.

3.2. Дежурният в ОЦ уведомява за бедствието компетентните съставни части на ЕСС и органите на изпълнителната власт и координира спасителните дейности.

3.3. При обилни снеговалежи се извършва разузнаване за определяне на:


 • затрудненията и нарушенията в транспортните комуникации;

 • прекъснато електрозахранване

 • нарушаването на водоснабдяването;

 • нарушаването на комуникационните връзки;

 • блокираните населени места в резултат на натрупаните преспи;

 • нарушено снабдяване на населението с храна и продукти от първа необходимост;

 • затруднение при доставки на твърди и течни горива за отопление;

 • затруднения при придвижване на медицинските екипи до блокирани от снега населени места и необходимостта от транспортирането на болни, родилки, нуждаещи се от хемодиализа до лечебни заведения;

 • образуване на преспи и лавинни участъци и блокиране на хора в планината.

3.4. По данните от проведеното разузнаване ръководителят на място извършва оценка на обстановката, поставя задачи на екипите, определя реда за провеждане на НАВР и следи за спазването на безопасните условия на труд.

3.5 Извършването на НАВР при обилни снеговалежи се насочва към провеждане на дейности и оказване съдействие на аварийните екипи от структурите от ЕСС с цел ограничаване на щетите и осигуряване на условия за възстановяване нормалния ритъм на живот.

 1. Отговорни структури за осъществяване на действията:

В изпълнение на спасителните и аварийните дейности се включва цялата планирана предварително групировка от сили, които използват наличната снегопочистваща , инженерна и друга техника.
 • При получаване на информация за закъсали МПС се организира тяхното извличане и се създава организация по оказване на първа медицинска помощ, настаняване и осигуряване с храна. Извличането на закъсали МПС се осъществява с техника на ОУ ПБЗН - Габрово, ОПУ и фирмите договорирали почистването на общинските пътни мрежи и др.;

 • Настаняването и изхранването на бедстващи хора се организира от общинската администрация;

 • При необходимост първа медицинска помощ се оказва от екипи на ЦСМП;

 • Посредством органите на ОПУ и договорените фирми се организира денонощно почистване на републиканската и общинска пътна мрежа от първи до четвърти клас по предварително разработен и утвърден график.

 • Опесъчаването, лугирането и обработването с други материали се осъществява от депата на фирмите за снегопочистване;

 • Отстраняването на авариите по комунално – енергийната мрежа се осъществява със силите на „Енерго-Про Мрежи” АД – РОЦ-Г. Оряховица- Габрово, ЕСО ЕАД – мрежови експлоатационен подрайон Габрово, В и К ООД, и „Виваком” АД.

 • Осигуряването на населението с хляб и др. продукти от първа необходимост се организира и осъществява от общинската администрация. С предимство се осигуряват Домовете за отглеждане на деца лишени от родителски грижи, детски градини и ясли, училища, магазините в отдалечените населени места.V. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Мероприятията по реализацията и усвояването на общинския план се осигуряват от:

- републиканския бюджет – средства от резерва на държавния бюджет на Република България за непредвидени разходи по реда утвърден от ПДМКВП към МС - ПМС №58/06.04.2010 г.

- бюджетите на общинската администрация – чрез предварително планиране на непредвидени разходи на основание на чл. 8, т. 14 от Закона за общинските бюджети и чл.61, т.2 и чл.65(1), т.5 от ЗЗБ;

- стопански организации за конкретно бедстващи обекти – чрез предварително планиране на непредвидени разходи от собствени средства.

Редът за предоставяне на средства за финансиране от Републиканския бюджет чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет е регламентиран в ПМС №58/06.04.2010 г. Могат да се заявяват финансови средства за разплащане на непредвидени разходи за НАВР при бедствия на включените чрез ОЦ сили и средства на ЕСС и за предоставяне на възстановителна помощ.


VІ. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА:
Взаимодействието и координацията между съставните части на единната спасителна система, участващи в неотложните аварийно – възстановителни работи в района на бедствието се извършва от ръководител на място.

Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на Единната спасителна система (ЕСС) при провеждането на спасителни дейности.

При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.

При сложна обстановка с тежки последици, налагаща нарастване на силите и средствата организацията на взаимодействието се осъществява на база предварително утвърдени планове за взаимодействие на областно и общинско ниво с наличните териториални единици и доброволни формирования.


VІІ. РЕД ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА:
Оповестяването се извършва чрез Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез областният контролен възел (ОКВ) в ОЦ на ОУ ПБЗН - Габрово и осигурява информация и координацията на областно и общинско ниво, както и за отделните кметства и населени места. Групите за оповестяване на областно и общинско ниво са:

  • областна администрация;

  • областен щаб за изпълнение на плана за ЗБ;

  • общинска администрация;

  • общински щаб за изпълнение на плана за ЗБ;

  • кметство;

  • населено място;

  • съставни части на Единната спасителна система на областно и общинско ниво.

Длъжностните лица, включени в групите, се разпределят по приоритети за реда, по който ще бъдат оповестявани, съобразно заеманата длъжност, функции и отговорност.
За начало на оповестяването на органите за управление се счита получаване на сигнал за бедствие. Обстоятелствена информация постъпва от НОЦ на ГД ПБЗН. След оценка на информацията ОД в ОКИЦ уведомява:

  • органите на изпълнителната власт;

  • компетентните съставни части на ЕСС;

  • при необходимост допълнителни сили и средства от състава на единната спасителна система по разпореждане на ръководителя на място или областния управител.Допълнителни данни за усложнената зимна обстановка се излъчват по БНР и БНТ. Местните радиостанции и кабелни телевизионни оператори излъчват информация за последствията, указания за поведение и действие на населението чрез определен от Щаба за изпълнение на областния план за ЗБ говорител.
По разпореждане на кмета на общината ОД в ОКИЦ уведомява членовете на щаба за изпълнение на плана за ЗБ и личния състав на ЕСС чрез СРПОБ по предварителна схема със сигнала “Бедствие” (Приложение № ). Времето за оповестяване в зависимост от ограниченията в обстановката е до Ч+20 минути. Времето за явяване на определеното работно място след оповестяване е както следва:

- в работно време – до 20 мин.;

- в извънработно време – до 60 мин.;
VІІІ. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
ОУ ПБЗН – Габрово разполага с професионални сили за повеждане на НАВР в случай на обилни снеговалежи. При необходимост, в зависимост от конкретната обстановка се привличат екипи на ОУ ПБЗН от съседните области. От специалисти на ОУ ПБЗН – Габрово се изгражда оперативна група с численост и състав в зависимост от мащаба на снеговалежа. Тя е осигурена ресурсно, комуникационно и транспортно от МВР.

В общината са изградените обектови формирования:

- с общо назначение - 3 бр. с личен състав 118 души;

- със специализирано назначение - 10 бр. с личен състав 130 души.

В изпълнението на НАВР приоритетно ще бъдат привлечени, в зависимост от обстановката специализираните формирования:

силите и средствата на фирмите, договорирали снегопочистването на пътната мрежа;

- обектовите формирования със специално назначение;

 • санитарни дружини и постове - 2 бр. с общ личен състав 20 души;

 • енерговъзстановителни и електроремонтни команди - 1 бр. с общ числен състав 10 души;
 • команда "ВиК" - 1 бр. с общ числен състав 10 души.

 • обектовите формирования със специално назначение.


1. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕНО ПОДЧИНЕНИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА

1.1 РПС гр.Дряново, ул.”Васил Левски”№54, Ръководител: тел. 7-24-22, Координира и осигурява разпределението на автотракторната техника в общината. При необходимост от разчистване на пътни участъци за осигуряване на проводимост на речните русла участва с наличната си автотракторна техника – общо 7 машини. Обслужва община Дряново.

-Състав - в зависимост от сложността на обстановката

-Срок на готовност – Ч+4

-Сборен район – база РПС в общината

1.2 „Виваком” АД (Технологичен възел далекосъобщения)- Дряново, ул.”Стефан Стамболов” №43, тел.7-24-00,чрез изградената аварийно-възстановителна група осигурява свързочно изпълнението на НАВР

-Срок на готовност – Ч+2

-Сборен район – административна сграда на ТВД


2. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕНО ПОДЧИНЕНИ НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

2.1 Център за спешна медицинска помощ: ул. “Шипка” №164, Ръководител: тел.7-20-68.

Базира се на:

- 1 специализиран реанимационен екип;

- 4 лекари за оказване на медицинска помощ при необходимост. Възможно е извънредно да бъдат сформирани още два екипа. Екипите са осигурени с 1 реанимационен абтомобил и 1 линейка.

-Срок на готовност – незабавно

-Сборен район – ЦСМП

3. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕНО ПОДЧИНЕНИ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА

3.1 Сили и средства на “Енерго-Про Мрежи”АД – РОЦ- Г. Оряховица - Габрово, МИР- Дряново.

Чрез една електроремонтна група (за подстанции и за далекопроводи) се изпълняват НАВР по електропреносната мрежа над 110 kV.

-Състав- 10 енергетика в група

-Срок на готовност- 30 минути

-Сборен район- административната сграда

3.2 Сили и средства на “ Енерго-Про Мрежи”АД – Рeгионален център Габрово.

Чрез 6 аварийно-ремонтни групи, базирани в общинитe се изпълняват неотложните аварийно-възстановителни работи по електропреносната мрежа до 110 kV. При нужда АРГ се подсилват от екипи, осигурени на домашно дежурство за всяка община. Групите са осигурени с:

- УАЗ 469;

- Автокран 8 и 16 т;

- Автовишка 12 м;

- ЗИЛ- 131 (триосен)

-Състав – по 9 енергетика в група

-Срок на готовност – 30 минути

-Сборен район – ДЕЦ- база.
4. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕНО ПОДЧИНЕНИ НА МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО.

Сили и средства на “ВиК” ООД Габрово –клон Дряново: ул. “Столетов” №13; Началник – тел: 0676 / 7-33-70.

Чрез изградената команда “ВиК” в състав от 10 души се организира изпълнението на неотложните аварийно-възстановителни работи по водоснабдителната система на общината.

-Състав – 10 души

- Срок на готовност – 4 часа

- Сборен район – административната сграда на “ВиК” дружеството.5. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ФОРМИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕНО ПОДЧИНЕНИ НА НК “ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

Сили и средства на НК „Железопътна инфраструктура”- поделение Г. Оряховица

организира и ръководи неотложните аварийно-възстановителни работи чрез възстановителен влак с товароподемност 100 т, администрира и поддържа гаровия персонал и пътникопотока по жп мрежата.
6. СИЛИ И СРЕДСТВА НА ОбС НА БЧК – гр. Дряново: ул. “Никола Мушанов” № 3, Председател: Иван Пенчев Иванов.

На база съгласуван план за взаимодействие ОбС на БЧК предоставя за изпълнение на НАВР екип от хора от отряда на ПСС за осигуряването на хляб и хранителни продукти за откъснати населении места.


ІХ. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА

1. Областно управление “Пожарна безопасност и защита на населението ” – Габрово поддържа постоянна готовност за управление, координация на съставните части на единната спасителна система и провеждане на спасителни и аварийно-възстановителни работи.

Началникът на Управлението организира и ръководи взаимодействието със силите за реагиране на други органи на изпълнителната власт, доброволните формирования, физически и юридически лица и сили на единната спасителна система,

За ограничаване и/или ликвидиране на произшествия чрез ОЦ привличат за участие в СД сили и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система по ЗЗБ, включително доброволните формирования, юридическите и физическите лица съгласно плановете за защита при бедствия.

2. Ред за привеждане в готовност:

Привеждането в готовност е действие, с което служителите по предварително изготвени схеми за оповестяване се събират и подготвят за изпълнение на задачи по СД във взаимодействие при необходимост със специализираните екипи от Единната спасителна система.

Организационната готовност се поддържа чрез планираните тренировки и учения за усвояване на плана за ЗБ съвместно с Областния щаб за изпълнение на плана за ЗБ.

- Време за привеждане в готовност:


 • за екипите на дежурство - незабавно;

 • за екипите на разположение – 30 мин.;

 • за всички останали – 60 мин.;

- Време за реагиране на произшествие:

  • за екипите на дежурство – 2-3 минути;

  • за екипите на разположение – 30 мин.;

  • за всички останали – 60 мин.;

  • за предислоцираните от други области екипи – 120 мин. от получаване на заповедта.

- При получаване на съобщение за произшествие незабавно се изпраща дежурната смяна/екип, в чийто район на действие е възникнало.. По време на пътуването до пристигане на мястото на произшествието старшият по длъжност служител поддържа постоянна радиовръзка с оперативния дежурен.

- В случай на възникнали две и повече произшествия старшият по длъжност служител от състава на дежурната смяна или екип определя поредността за ликвидирането им, като ги степенува по опасност.

- Привеждането на силите и средствата в състояние на готовност за ограничаване и ликвидиране на произшествие се извършва чрез подготовка за разгръщане, предварително разгръщане и пълно разгръщане.

- Ръководителят на място определя необходимостта от привличане на допълнителни сили и средства от съставните части на единната спасителна система.Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет