Община – бойниц ажүктеу 44.83 Kb.
Дата10.09.2018
өлшемі44.83 Kb.

О
Б Щ И Н А – Б О Й Н И Ц А


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
3840- Бойница, ул.”Г.Димитров” № 1, тел./0938 / 98 802; тел.: /938/ 98 803; Е-mail: boinica@mail.orbitel.bg
О Б Я В А

ОТНОСНО: Отдаване под наем на земя частна общинска собственост по чл.19 ЗСПЗЗ, чрез публичен търг с явно наддаване в землищата на с. Бойница, с. Бориловец, с. Раброво и с. Шишенци, община Бойница.

На основание Решения № 47 /10.05.2017 г., № 48 /10.05.2017 г., № 49 /10.05.2017 г. и № 50 /10.05.2017 г на Общински съвет – Бойница и чл. 4 от Наредбата за реда и условията за провеждане на търгове, конкурси по управление и разпореждане с общинско имущество.

  1. Община - Бойница открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за сключване на правна сделка – отдаване под наем за срок от 3 /три/ години на недвижим имоти, частна общинска собственост, находящи се в землищата на с. Бойница, с. Бориловец, с. Раброво и с. Шишенци,, община Бойница, представляващи земеделски земи:

1.1 Землище на с. Бойница, общ. Бойница, общо 71.664 дка , както следва:

Имот нива № 55025-3,808дка; №64003-5,340дка; №84013 - 4,916 дка; №86010-4,468дка; №88018 - 7,143 дка № 91001-5,161 дка; № 91032-4,305дка; №94014-4,854дка; № 95003-4,01дка; № 108015-2,739дка; № 109011-5,559дка; № 120002-2,614дка; № 131007-7,092дка; № 136022-8,404дка; №156012-1,251дка;1.2 Землище на с. Бориловец, общ. Бойница, общо 47.573 дка , както следва:

Имот нива № 19032-1,095дка; № 21021-3,137дка. № 21031-16,711дка; № 21033-6,802дка; № 47019-6,108 дка; № 70028-4,707дка; № 70029-2,633дка; № 71054-3,186дка; № 77051-1,238дка; № 82024-1,956 дка;1.3 Землище на с. Раброво, общ. Бойница, общо 5.689 дка, както следва:

Имот нива № 175033-4.998 дка; №175040 - 0.691 дка;1.4 Землище на с. Шишенци, общ. Бойница, общо 94.238 дка, както следва:

Имот нива № 013024-1.125 дка; №14016-1,594дка; №18025-2,602дка; №67015-0,451дка; №67059-2,091дка; №71003-5,301дка; №71034-2,091дка; №77015-32,93 дка; №78012-0,903дка; №79002-29,971дка; №83030-6,562дка; №83065-3,202 дка; №102010-2,552дка; №301021-2,863 дка;

2.Търгът да се проведе на 08.06.2017 г /четвъртък/ от 10:30 часа в сградата на общинската администрация с.Бойница, ул.”Георги Димитров” №1.

3.Участници – всички юридически и физически лица подали документи за участие.4. Документи за участие:

4.1. Заявление за участие по образец – подава се лично, всеки работен ден / от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.30 ч.до 17.00ч./ до 09.30ч. на 08.06.2017 год. в Деловодството на общинска администрация Бойница.

4.2. Копие от решението за регистрация на участника като стопански субект.

4.3. Копие от регистрация по регистър Булстат.

4.4. Нотариално заверено пълномощно, когато се участва чрез пълномощник.

4.5. Документ за внесен депозит – копие от документа се прилага към заявлението за участие.

4.6. Документ за самоличност – представя се при подаване на заявлението и при поискване от председателя на тръжната комисия.

4.7. Декларация, че участникът няма задължения към общината по сключени с нея договори.

5. Депозит за участие в търга : за землище Бойница по т.1.1 в размер на 215 .00 лв., за землище Бориловец по т.1.2 в размер на 140.00 лв, за землище Раброво по т.1.3 в размер на 20.00 лв., за землище Шишенци по т.1.4 в размер на 280.00 лв., се превежда по банкова сметка на община Бойница BG13IABG74963300267701, Интернешънъл Асет Банк.

6. Условия на търга:

Председателят на комисията води търга, като обявява правилата, предмета и началната цена – 30.00 лв./ дка (тридесет лв./дка) и наем за една стопанска година по землища.

Стъпката за надаване е 10% (3.00 лв./дка) от началната цена (30.00 лв./дка).

Наддаването се извършва по реда на подадените заявления за участие, чрез обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничена от председателя, като всяко увеличение трябва да бъде равно на определената стъпка.

Преди третото обявяване на последната оферта председателя прави предложение, че е последна, и ако няма друго предложение – обявява приключването на наддаването. Председателя обявява спечелилия участник и закрива търга.

Внесените депозити на не спечелилите участници се освобождават след връчване на протокола за резултатите от търга на гл. счетоводител на общината, но не по-късно от три дни след датата на търга.

В случай, че участниците в търга след изрична покана от председателя не изявяват желание да наддават над първоначално обявената цена, внесените от тях депозити не се възстановяват.

Участникът спечелил търга заплаща предложената цена в 7 дневен срок от връчване на протокола от търга на касата на общината или по банков път, като внесения депозит се прихваща от цената.

При не плащане на цената в определения срок спечелилия участник губи правото за сключване на правната сделка, както и внесения от него депозит.

7.Търгът се смята за редовно проведен, ако в него участват най-малко двама. Всеки участник задължително трябва да осъществи една стъпка на надаване.

8.При явяване само на един кандидат търга се отлага с два часа. В случай, че през това време не се яви друг кандидат, заявилият участие печели търга с цена равна на началната увеличена с една стъпка.9. При не явяване на кандидати да участват в търга определям дата 15.06. 2017 г. и всеки следващ четвъртък от 10:30 ч.
Каталог: docs -> obiavi
docs -> Республиканский форум «Технологические инновации библиотек для информационного общества», Усть-Каменогорск, 10-11 октября 2012 г
docs -> Әож 373. 016;821. 512. 122 Қолжазба құқығында
docs -> «Азаматтарға арналған үкіметте» бірыңғай ұйымдастырушылық құрылым енгізілді «Азаматтарға арналған үкімет»
docs -> Қазақстан республикасы қызылорда облысының Әкімдігі
obiavi -> Община иваново
obiavi -> Общински съвет община иваново докладна записка
obiavi -> Община иваново


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет