Община борово, област русенскажүктеу 102.08 Kb.
Дата16.09.2018
өлшемі102.08 Kb.
түріРешение

ОБЩИНА БОРОВО, ОБЛАСТ РУСЕ


НАРЕДБА № 11
за опазване на околната среда на територията на община Борово, област Русе

/приета с решение № 130 по Протокол № 14 / 27.10.2004 г.; изм. Решение № 170/29.12.2008 г.; изм. Решение № 420/23.08.2010 г./

Настоящата Наредба определя правата и задълженията на физически и юридически лица, работещи, живеещи и временно пребиваващи в населените места на Община Борово, за опазване на околната среда на територията й.

С настоящата Наредба No:11 се уреждат тези обществени отношения, които не са уредени с нормативни актове от по-високо ниво.


Раздел 1 Общи положения:
Чл. 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 20 и 21 ЗМСМА

Чл. 2. Наредбата урежда:

 1. събирането и предоставянето на информация за състоянието на околната среда в община Борово

 2. осъществяването на контрол върху състоянието на околната среда в общината

 3. програмирането и осъществяването на мероприятия по опазване на околната среда

 4. правата и задълженията на общинската администрация, юридическите и физическите лица по опазване на околната среда

Чл. 3. Управлението на околната среда в общината се основава на принципите на законност, прозрачност, защита на живота и здравето на населението, гарантиран обществен достъп до информация и правилото “Замърсителят плаща”.
Раздел 2 Права и задължения на общинските органи
Чл.4. Общинският съвет:

 1. Приема предложената от кмета на общината програма за опазване на околната среда в Общината, съгласувана с компетентните органи.

 2. Забранява засаждането на култури, които изискват наторяване или обработка с пестициди, фунгициди, инсектициди и др. във вододайна зона “Б” на всички водохващания.

 3. Информира населението за състоянието на околната среда и предприеманите действия и дейности за опазване и въздействие върху нея.

 4. Създава общинска екоинспекция, съгласно чл.15 от ЗООС.

 5. При необходимост приема правилници, наредби, решения и инструкции по въпроси свързани с управлението на околната среда.
 1. Кметът на общината чрез общинската администрация в рамките на своите правомощия:
 1. Извършва периодично обследване на екологичната обстановка на територията на общината.

 2. Разрешава и контролира дейностите, свързани с третиране на всички видове отпадъци на територията на общината.

 3. Изгражда, поддържа и експлоатира инсталации за пречистване на битови отпадни води, канализационни системи и съоръжения за третиране на отпадъци.

 4. Съгласувано с органите на ДВСК и ХЕИ определя местата, контролира проектирането, изграждането и експлоатацията на екарисажи за животинските конфискати от месопреработвателните предприятия и трупове от животновъдни ферми.

 5. Контролира рекултивацията и облагородяването на ландшафта на територията на общината.

 6. Насочва и контролира средствата от събираните такси за наднормено замърсяване и използване на природните ресурси в бюджета на общината.

 7. Разработва собствени мерки за оповестяване и защита на населението при крупни производствени аварии и природни бедствия.

 8. Изисква, събира и обработва информация за дейността на физическите и юридическите лица, свързана с околната среда.

 9. Съхранява събраната по предходната алинея информация, съгласно Закона за защита на личните данни и Закона за класифицираната информация, в случаите когато събраните данни попадат в тези категории.

 10. Установява фактическото състояние, дава предписания за намаляване на вредното въздействие върху околната среда, съгласно чл.155 от ЗООС които са задължителни. /Образец на протокол – Приложение 1/

 11. Актове за установяване на административни нарушения издават упълномощени със заповед на кмета на общината длъжностни лица. /Образец на акт – Приложение 2/

 12. В срок до 20 Декември на всяка текуща година изготвя и обнародва в местните медии доклад за състоянието на околната среда.

Чл. 7. Когато в резултат от дейността на физически или юридически лица, на държавни и общински органи настъпва или може да настъпи бързо влошаване на екологичната обстановка на територията на общината, компетентен да предприема необходимите действия е кмета на общината.

Чл. 8. При извършено или възможно увреждане на околната среда, констатирано чрез оценка на въздействието, кмета на общината, кметовете на населените места или кметските наместници могат:

 1. Да спират производствени и други дейности на физически и юридически лица до отстраняване на нарушението.

 2. Да дават предписания за отстраняване на замърсители и/или на последици от увреждане.


Раздел 3 Права и задължения на физическите и юридическите лица за опазване на околната среда на територията на общината

/изм. Решение № 170/29.12.2008 г.; изм. Решение № 420/23.08.2010 г. /


Чл.9. При поискване от общинските органи да предоставят своевременно точна, вярна и ясна информация за дейностите си и влиянието, което те оказват върху околната среда.

Чл.10.(1) Да съдействат на общинската администрация за събирането на информация, установяване на фактическото състояние на техни обекти и/или дейности, вляещи върху околната среда.

(2)Да осигуряват безпрепятствен достъп на общинските служители, определени със заповед на кмета на общината до машини, съоръжения, сгради и др. за извършване на измервания, огледи и др.Чл.11. По опазване на почвите, горите, зелените площи и земеделските земи:

 1. Да извършват мероприятия по опазване на ландшафта и почвите, в т.ч. рекултивация на нарушените терени при строителни и други дейности.

 2. Да извършват мероприятия за отстраняване на отрицателни последици върху околната среда, вследствие извършено строителство и експлоатация на обекти.

 3. Да осигурят оползотворяване на отпадъците от производствения процес и строителството. При невъзможност да направят това да предвидят мерки за подходящо по-нататъчно третиране и/или депониране по най-подходящ начин незастрашаващ околната среда.

 4. Забранява се повреждане и/или унищожаване на флората. Дейностите при чието осъществяване се налага повреждане или унищожаване на дървесни и други растителни видове се съгласува с общинските служби и при аргументирана обосновка се осъществяват компенсационни мероприятия.

 5. Забранява се брането и повреждането на дървета, храсти, цветя, билки и косене на трева в парковете и защитените обекти без разрешение от общинските органи.

 6. Забранява се паленето на стърнища, крайпътни храсти, палене на огън без надзор, изгарянето на гуми, пластмаси, пестициди и други вредни и опасни вещества.

 7. Общинските органи, съвместно с ХЕИ, РИОСВ и ДВСК осъществяват контрол върху продаваната на общинските пазари продукция.

 8. Забранява се транспортирането на всякакви видове насипни материали от транспортни средства с неуплътнени каросерии и/или без предпазни мрежи.

 9. При разпиляване на товара водачът на транспортното средство е длъжен в най-кратък срок да събере разпиляното и да почисти замърсения участък. При невъзможност да стори това да предприеме мерки за ограничаване на замърсяването, както и да го обозначи по подходящ начин. При извършването на тези действия да се има предвид безопасността на движението, както и рисковете за живота и здравето на хората.

 10. Забранява се излизането на транспортни средства от селскостопански и строителни обекти с непочистена ходова част.

Чл.13. По опазване на водните ресурси:

 1. Забранява се отвеждането на непречистени до необходимата степен отпадъчни води от личните стопанства в стационарни, течащи и подземни водоеми, в частни имоти, в имоти частна общинска, публична общинска, частна държавна или публична държавна собственост.

 2. Забранява се замърсяването на всякакви видове водоеми с нефтопродукти.

 3. Забранява се миенето, смяната на масла и ремонтиране на моторни превозни средства и селскостопанска техника по уличните платна, тротоарите, зелените площи, площадите и в близост до водоизточници.

Чл.14. По опазване чистотата на въздуха:

 1. При зареждане на търговски обекти, товаро-разтоварни и други подобни дейности се забранява работата на двигателя на превозното средство на празен ход.

 2. Изключения по (1) се допускат само при обективни причини или когато естеството на работата ги налагат.

Чл.15. Физическите и юридическите лица на територията на Община Борово имат следните права по отношение на околната среда:

 1. Да участват в обществени обсъждания на доклади за оценка на въздействието върху околната среда и комплексни разрешителни за обекти на територията на общината;

 2. Да дават предложения, молби, жалби и сигнали за нарушения на настоящата Наредба, както и за подобряване на екологичното състояние в общината.

 3. Да участват при изготвяне на общинските планове и програми по реда на чл.79 от ЗООС и при изменение на регулационните планове, съгласно ЗУТ.

 4. Да получават пълна, точна и ясна информация за състоянието на околната среда на територията на общината, съгласно действащите процедури за достъп до информация.

 5. Да участват в кампании, проекти и инициативи на общинската администрация и/или на общинския съвет, свързани с опазване на околната среда в общината.

 6. При упражняване на правата си по (1), (2), (3), (4) и (5) гражданите могат да използват услугите на фронт-офиса, Интернет страницата на общината, електронна поща, телефон, факс или да се срещат лично с длъжностни лица от общината.

Чл.16. (1) Собствениците на имоти в регулационните граници на населените места са длъжни да поддържат прилежащите им тротоари, градинки и зелени площи.

(2) Действията по (1) се изразяват в почистване, плевене, окосяване, варосване на дърветата и бордюрите, снегопочистване. 1. При снегопочистването се забранява струпването на снежни маси около дърветата.

Чл.16 а /нов – Решение № 170/29.12.2008 г./

(1) Собствениците или лицата, които управляват строежите и поземлените имоти на територията на община Борово, са длъжни да ги поддържат в добро състояние и в изискващия се вид.

(2) Кметът на общината (кметството) въз основа на констативен протокол, съставен от служителите на общинската администрация, може да задължи със заповед лицата по ал. 1 за тяхна сметка да премахнат, преобразуват или ремонтират неподходящи по местонахождение, разположение, вид и материали огради, гаражи, второстепенни, селскостопански и временни постройки, септични ями, канализационни съоръжения, насаждения, както и да извършат необходимите работи в интерес на сигурността, безопасността на движението, здравеопазването, хигиената, естетиката, чистотата и спокойствието на гражданите. При установена непосредствена опасност кметът на общината (кметството) допуска предварително изпълнение на заповедта.

(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава на заинтересуваните лица и може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.”

(4) В случай че заповедта по ал. 2 не бъде изпълнена в указания срок, кметът на общината може да се разпореди необходимите дейности да се извършат от общината за сметка на собственика на обекта.

(5) Собствениците на обекти по ал. 1 са длъжни да осигурят достъп за извършване на необходимите работи въз основа на заповедта по ал. 2. В случай че те откажат, достъпът се осигурява принудително със съдействието на полицията.


Чл.17. /изм. Решение № 420/23.08.2010 г./

(1) При извеждането и прибирането на животните от/ в личните стопанства придвижването им става само с придружител и по определените за целта маршрути.

(2) Забранява се пашата и преминаването на животни в паркове и градини и на територията на учебни заведения, детски и спортни площадки и вододайни зони.

(3) За да бъде определена улица включена в маршрут по (1) то броя на домакинствата отглеждащи животни, излизащи на паша трябва да надвишава 70% от общия брой.

(4) Определените маршрути се обявяват във фронт-офиса, кметствата, по местните медии и/или по друг подходящ начин

(5) При определяне на маршрутите се вземат под внимание забележките, предложенията и фактите, депозирани от заинтересуваните страни в писмен вид във фронт-офиса на общината в едномесечен срок от обявяването.

(6) Окончателното определяне на маршрутите се извършва от комисия в двумесечен срок от изтичане на срока по (5).

(7) /нова – Решение № 420/23.08.2010 г./ Движението на превозни средства с животинска тяга да става след поставяне на подопашни престилки на животните при движение в населени места.


Раздел 4 Административно-наказателни разпоредби
Чл.18. (1) Нарушителите на настоящата наредба се санкционират съгласно разпоредбите на чл.22, ал.3 от ЗМСМА.

(2) За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, овластените за това органи налагат на място срещу квитанция глоба в размер до 10 лв.

(3) На физическите лица се налага глоба до 300 лв.

(4) На юридическите лица и едноличните търговци се налага глоба до 500 лв.

(5) За повторно нарушение на физически, юридически лица и еднолични търговци се налага глоба в двоен размер.

(6) Нарушенията се констатират с актове, съставени от длъжностни лица, определени от Кмета на общината.

(7) Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

(8) Административно наказателното производство по тази Наредба се осъществява по реда на ЗАНН.

(9) Независимо от административно наказателната отговорност по тази Наредба, нарушителите възстановяват направените разходи, свързани с установяване и отстраняване на нарушенията.
Преходни и заключителни разпоредби
§1.Контролът по изпълнение на настоящата наредба се осъществява от кмета на общината, от кметовете на населените места и кметските наместници, еколога на общината и други оправомощени със заповед на кмета на общината лица.

§2. Тази наредба отменя Наредба 11 за поддържане, опазване на чистотата и ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда на територията на община Борово.

§3. Управлението на дейностите с отпадъците на територията на общината се урежда в отделна наредба на ОбС – Борово.

§4. “Прилежащи площи: по смисъла на тази наредба са: • към жилища и дворове при индивидуално, кооперативно и сключено застрояване-отсечките от тротоарите, съответстващи на уличните регулационни линии на парцелите.

 • Към жилищни блокове, заведения, офиси, производствени и административни сгради, складови помещения, гаражи и други подобни-отсечките от тротоарите, съответстващи на фасадите на границите на обектите.

 • Към павилиони, фургони, маси за улична и пазарна търговия, строителни площадки и други подобни – територия не по-малка от площта на обекта.

Председател ОбС: Радослав Рачев

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет