Община бяла слатинажүктеу 67.49 Kb.
Дата16.04.2019
өлшемі67.49 Kb.
ОБРАЗЕЦ № 2
тЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Наименование на поръчката:

Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт Кметство в село ХАН АСПАРУХОВО, Ремонт пенсионерски клуб в село ПЛОСКА МОГИЛА, Смяна дограма на Читалище в село КАЛИТИНОВО,Ремонт Кметство и пенсионерски клуб в село БОРОВО,Ремонт на читалище и тоалетна в кметство в село МИХАЙЛОВО, Ремонт Кметство в село ЗАГОРЕ,Ремонт Кметство в село БЪДЕЩЕ, Ремонт на читалище и тоалетна в Кметсво,в село СТРЕЛЕЦ, Ремонт на Здравна служба в село ПШЕНИЧЕВО,Ремонт на сградата на Кметство в село МОГИЛА, Смяна на дограма в читалище в село ГОРНО БОТЕВО,Ремонт на Кметство в село БЕНКОВСКИ, Ремонт на Кметство в село ДЪЛБОКИ, Ремонт Здравна служба и Кметство в село ПРЕСЛАВЕН,Ремонт на сградата на Кметство в село КИРИЛОВО, Ремонт Лекарски кабинет в село СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, Ремонт Пенсионерски клуб в село ЛОЗЕН,Смяна на дограма в Кметство в село СУЛИЦА, Ремонт на Кметство в село СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, Ремонт на Кметство и Здравна служба в село ОСТРА МОГИЛА,Ремонт на Кметство и тоалетна в село НОВО СЕЛО, Ремонт Кметство в село РАКИТНИЦА, Ремонт на здравна служба в село МАЛКА ВЕРЕЯ, Ремонт на Кметство в село ЛЯСКОВО, Ремонт на Кметство и тоалетна в село ПРЯПОРЕЦ.”


от ..................................................................................................................................................(наименование на участника)
и подписано................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е приложимо):...............................................................................................................;УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

       1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията посочени в документацията за участие в открита процедура с предмет: Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт Кметство в село ХАН АСПАРУХОВО, Ремонт пенсионерски клуб в село ПЛОСКА МОГИЛА, Смяна дограма на Читалище в село КАЛИТИНОВО,Ремонт Кметство и пенсионерски клуб в село БОРОВО,Ремонт на читалище и тоалетна в кметство в село МИХАЙЛОВО, Ремонт Кметство в село ЗАГОРЕ,Ремонт Кметство в село БЪДЕЩЕ, Ремонт на читалище и тоалетна в Кметсво,в село СТРЕЛЕЦ, Ремонт на Здравна служба в село ПШЕНИЧЕВО,Ремонт на сградата на Кметство в село МОГИЛА, Смяна на дограма в читалище в село ГОРНО БОТЕВО,Ремонт на Кметство в село БЕНКОВСКИ, Ремонт на Кметство в село ДЪЛБОКИ, Ремонт Здравна служба и Кметство в село ПРЕСЛАВЕН,Ремонт на сградата на Кметство в село КИРИЛОВО, Ремонт Лекарски кабинет в село СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, Ремонт Пенсионерски клуб в село ЛОЗЕН,Смяна на дограма в Кметство в село СУЛИЦА, Ремонт на Кметство в село СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, Ремонт на Кметство и Здравна служба в село ОСТРА МОГИЛА,Ремонт на Кметство и тоалетна в село НОВО СЕЛО, Ремонт Кметство в село РАКИТНИЦА, Ремонт на здравна служба в село МАЛКА ВЕРЕЯ, Ремонт на Кметство в село ЛЯСКОВО, Ремонт на Кметство и тоалетна в село ПРЯПОРЕЦ.”

       2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача” документация за участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.

4. Декларирам, че съм запознат/а с проекта на договора за възлагане на обществената поръчка, приемам го без възражения и ако участникът, когото представлявам, бъде определен за изпълнител, ще сключа договора изцяло в съответствие с проекта, приложен към документацията за участие, в законоустановения срок.

5. С подаване на настоящата оферта декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде ................. (............................) месеца от крайния срок за получаване на оферти, посочен в обявлението за процедурата

6. Декларирам, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

7. Предложение за изпълнение на поръчката:

Поемаме ангажимент да изпълним дейностите по предмета на обществената поръчка качествено и в срок в пълно съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, изискванията на Възложителя в документацията за участие и всички приложими нормативни актове. • КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“, включваща:

1.РАБОТНА ПРОГРАМА ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Ние потвърждаваме, че настоящата оферта е съобразена с изискванията посочени в документацията за участие в процедурата.

Всеки един от изброените в методиката за оценка на офертите задължителни елементи следва да бъде разработен и да присъства в предложението за изпълнение на поръчката на участника, като констатирането на липсата на който и да е от тях, ще доведе до отстраняването му.

Приложение:

- Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие (ако е приложимо);
Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия]

[качество на представляващия участник)

ОБРАЗЕЦ № 3
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ..................................................................................................................................................

(наименование на участника)
и подписано от ..........................................................................................................................

(трите имена и ЕГН)
в качеството му на ...................................................................................................................

(на длъжност)
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е приложимо):..............................................................................................................;
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: Текущ ремонт на села, намиращи се на територията на ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА: Ремонт Кметство в село ХАН АСПАРУХОВО, Ремонт пенсионерски клуб в село ПЛОСКА МОГИЛА, Смяна дограма на Читалище в село КАЛИТИНОВО,Ремонт Кметство и пенсионерски клуб в село БОРОВО,Ремонт на читалище и тоалетна в кметство в село МИХАЙЛОВО, Ремонт Кметство в село ЗАГОРЕ,Ремонт Кметство в село БЪДЕЩЕ, Ремонт на читалище и тоалетна в Кметсво,в село СТРЕЛЕЦ, Ремонт на Здравна служба в село ПШЕНИЧЕВО,Ремонт на сградата на Кметство в село МОГИЛА, Смяна на дограма в читалище в село ГОРНО БОТЕВО,Ремонт на Кметство в село БЕНКОВСКИ, Ремонт на Кметство в село ДЪЛБОКИ, Ремонт Здравна служба и Кметство в село ПРЕСЛАВЕН,Ремонт на сградата на Кметство в село КИРИЛОВО, Ремонт Лекарски кабинет в село СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ, Ремонт Пенсионерски клуб в село ЛОЗЕН,Смяна на дограма в Кметство в село СУЛИЦА, Ремонт на Кметство в село СТАРОЗАГОРСКИ МИНЕРАЛНИ БАНИ, Ремонт на Кметство и Здравна служба в село ОСТРА МОГИЛА,Ремонт на Кметство и тоалетна в село НОВО СЕЛО, Ремонт Кметство в село РАКИТНИЦА, Ремонт на здравна служба в село МАЛКА ВЕРЕЯ, Ремонт на Кметство в село ЛЯСКОВО, Ремонт на Кметство и тоалетна в село ПРЯПОРЕЦ.”

Ние предлагаме да изпълним поръчката за обща цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС в включени 10 % непредвидени разходи.

ІІ. Елементи на ценообразуване за видовете СМР са както следва:

1. П1 – Средна часова ставка ……. лв./час

2. П2 - Допълнителни разходи върху труд ……. %

3. П3 – Допълнителни разходи върху механизация ……. %

4. П4 – Доставно -складови разходи ……. %

5. П5 – Печалба ……. %

Предложената от нас цена включва всички разходи за цялостното, точно качествено и срочно изпълнение на поръчката, съгласно нормите и нормативите за такъв вид дейност, предвижданията и изискванията на Документацията за участие, проектодоговора, както и всички законови изисквания за осъществяване на строителство на обекти от вида и обема предмет на горепосочената обществена поръчка.

*посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на поръчката в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.
Дата: .............................. ПОДПИС И ПЕЧАТ: ................................

[име и фамилия][качество на представляващия участника]
Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет