Община дряновобет10/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16

Образование
Обща характеристика


Учебно-възпитателният процес в Община Дряново се осъществява от 7 учебни заведения, 2 детски градини и една детска ясла.

Мрежа на учебните заведения в Дряновска община


Вид учебни заведения

Общо

Общински бюджет

Детски заведения

Бр. групи

Бр. деца

Детска ясла

2

29

ЦДГ „Детелина”

9

188

ЦДГ с. Царева ливада

1

19

ОУ и СОУ

Бр. паралелки

Бр. ученици

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Дряново

12

230

ОУ „Васил Априлов” – с. Гостилица

5

71

ОУ „Бачо Киро” – с. Царева ливада

4

45

СОУ „Максим Райкович” – гр. Дряново

23

482

Републикански бюджет

Професионални гимназии

Бр. паралелки

Бр. ученици

ПГИ „Рачо Стоянов” – гр. Дряново

9

214

ПТГ „Димитър Крусев” – гр. Дряново

12

268

Специални училища

Бр. паралелки

Бр. ученици

ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Керека

7

56

Числеността на работещия персонал в учебните заведения на територията на общината е 184 бр., от които 140 бр. педагогически специалисти /с висше образование – 116, с полувисше – 14 бр., със средно – 1 бр., неотговарящи на изискванията – 1 бр. и 8 условни бройки/ . Непедагогическият персонал е 45 бр.

С придобита професионално-квалификационна степен ПКС са 63 педагози. От тях с І ПКС – 4, с ІІ – 26, с ІІІ – 4, с ІV – 12, с V – 17. Без квалификационна степен са 72 педагогически специалисти.

Основно и средно образование


Структурата на основното и средното образование в Община Дряново е наследила традициите на образователната ни система. През учебната 2002-2003 година числеността на персонала е 159 бр. За същия период броят на учениците е 924. За учебната 2003-2004 г. числеността на персонала е 157 бр., а на учениците 888. Намалява броят на първокласниците – 87 за учебната 2002-2003 г., 111 за 2003-2004 г. и 78 за учебната 2004/2005 г. Това води до свиване пълняемостта на паралелките и намаляване на техния брой, а след 2-3 г. и до стесняване на училищната мрежа, най-вече на основните училища, което ще доведе до закриване на училища, съкращаване на броя на паралелките и броя на учителите в основните и средните училища.

Наблюдава се засилване на интереса към професионалното обучение. Това се дължи на желанието на учениците да получат определена специалност след завършване на средното си образование. Най-голям е делът на учениците, изучаващи професии и специалности в областта “Железопътна техника”, следвани от производствените специалности. През последните години се повишава интересът към икономическите специалности. Липсата на финансиране затруднява подържането на съвременна МТБ за професионално обучение. Необходимо е специалностите да бъдат съобразени с реалното състояние на икономиката в региона. Проблемите, свързани с реализираните собствени приходи от стопанската дейност, следва да бъдат нормативно решени в полза на училищата.Детски заведения


Поради демографската криза през последните години се наблюдава тенденция на намаляване броя на детските заведения: 1999 г. – 67 родени; 2000 год – 71; 2001 г. – 47; 2002 – 39; 2003 – 49; 2004 – 54. От учебната 2004/2005 г. е закрита ЦДГ в с.Гостилица и функционират само 2 ЦДГ : ЦДГ ”Детелина” – Дряново и ЦДГ с. Царева ливада и детската ясла в Дряново. Броят на децата в тях е 236, разпределени в 11 групи. Педагогическият персонал в детските заведения е 22 души за 2004-2005 г. От данните се вижда, че на един педагог се падат по 11 деца. Структурата и количеството на детските заведения задоволяват на този етап потребностите на общината.

Специфични проблеми на образованието


Образованието е отворена система, която влияе и се влияе от обществено икономическото развитие. Икономическите и социалните проблеми в страната и областта през последните години доведоха до оформянето на някои специфични проблеми при прехода към демократизиране на образователната система.

Много сериозен проблем е намаляването на мотивацията за образование у голяма част от учащите се. Налице е силно понижаване на успеха по основните учебни дисциплини.

Съществуват 7 слети паралелки.

Проблем в работата на Отдел “МДХП” е липсата на схеми за проучване на потребностите на стопанския сектор и изискванията на пазара на труда към училището. Налице са специалности по отрасли със затихващи функции. Затруднено е практическото обучение на учениците в професионалните училища, поради нарушените връзки между училищата и фирмите и липса на възможности за заплащане на това обучение.

Финансирането е основен проблем на образованието, особено за селските училища и за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. В бюджетите на общините средствата за образование са недостатъчни, което оказва влияние върху редица дейности в училищата:

- Затруднено е поддържането на сградния фонд. Проблеми за обучението на учениците създава и остарялата учебна материална база, която не съответства на съвременните изисквания за водене на учебния процес. В училищата липсва възможност за сериозно компютърно и интернет обучение на учениците. В същото време нерядко процедурата на провежданите от Общината търгове е тромава и не позволява ефективен контрол за отпуснатите за ремонти и модернизация на МТБ средства.

- В училищата, или поне в по-голямата част от тях, не са създадени предпоставки за стимулиране повишаването на квалификацията и постоянното осъвременяване на преподаването както по съдържание, така и по форма. Все още учебните програми в училищата са далече от налагащата се световната практика, която предполага да се преподава не информация, а умения как да се борави с нея.

Малко се използват в училищата възможностите за включването им в конкретни проекти и програми, финансирани от фондовете на ЕС, Световната банка и други донори. Практиката в някои училища показва, че това може да бъде една добра възможност за развитието на материалната база, за повишаване на квалификацията на учителите, за подобряване на обучението на учениците. Учебните заведения и техните ръководства трябва да бъдат подпомагани и стимулирани в тази насока. Необходимо е да се организира обучение на учителите за писане на проекти и за търсене на информация за участие в проекти.Специфични проблеми в образованието сред малцинствата


Процентът на децата, обхванати в образованието сред малцинствата, е висок. Като цяло посещението на учебни занятия е редовно, а отсъствията са в рамките на допустимите. Присъствието в училище на учениците до IV клас е високо, но поради отслабен контрол от страна на родителите след VI клас това присъствие спада видимо. По-голямата част от децата от малцинствата, постъпващи в първи клас, не владеят български език, което сериозно затруднява нормалния учебен процес.

ИЗВОДИ :
 1. Прогресивното намаляване на броя на учениците, води до закриване на училища и детски градини.

 2. Разминаване между потребността от кадри на пазара на труда и специалностите в професионалните учебни заведения.

 3. Намаляване на мотивацията за придобиване на образование.

 4. Нарастване броя на безпричинните отсъствия от училищата.

 5. Нараства делът на децата, отпадащи по различни причини от училище

 6. Нисък социален статус на работещите в образователната сфера.

 7. Слаба заинтересованост на обществото от проблемите в образованието.

 8. Липсват алтернативни форми за осмисляне на свободното време на учениците в малките селища.

 9. На заден план остава работата с талантливите деца.

 10. Материалната база на учебните заведения е доста остаряла, особено в селата.

 11. Утвърденият и реализиран държавен план - прием не е съобразен с изискванията на пазара на труда.SWOT анализ Образование

Силни страни

Слаби страни

 • Достатъчно квалифицирани учители с висше образование;

 • Всички училищата имат изградени компютърни кабинети;

 • Сравнително добра задоволеност със сграден фонд. Ежегодно се извършват текущи ремонти;

 • Наличие на здравни кабинети и медицински кадри по училищата, финансово обезпечени от общинските бюджети;

 • Добри връзки между образователните институции и училищата, изразяваща се в ежемесечни срещи, семинари и обучения;

 • Наличие на профилирани паралелки;

 • Наличие на професионални гимназии;

 • Засилване ранното чуждоезиково обучение;

 • Участие с проекти в национални и международни програми в областта на образованието;

 • Работещи училищни настоятелства.

  • Остаряла база от дидактически средства и учебни пособия, нуждаеща се от осъвременяване;

  • Амортизирана материално-техническа база /сграден фонд, обзавеждане и оборудване/ и недостатъчна финансова обезпеченост за подържане и осъвременяване на тази база;

  • Неотговарящи на съвременното ниво компютърни конфигурации;

  • Недостатъчен брой квалифицирани учители по чужди езици;

  • Наличие на слети паралелки в малките селища.
Възможности

Заплахи

 • Проучване на нуждите на пазара на труда в региона и преориентиране на професионалното образование, съобразено с тези нужди;

 • Оптимизиране на училищната мрежа, с цел повишаване качеството на образование. • Слаба активност на учебните заведения за финансиране на проекти по различни международни и национални образователни програми;

 • Несъвършенство в нормативните документи и ограничени финансови ресурси за провеждане на ефективна образователна политика;

 • Липса на ефективна система за насочване към преквалификация на съкратените педагогически кадри;

 • Занижена мотивация и липса на стимули сред педагогическия персонал. Демотивиране на усилията на добрите учители поради неефективна система за измерване, нормиране и заплащане на труда.
  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет