Община дряново


Трудова заетост и безработицажүктеу 3.1 Mb.
бет11/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
түріАнализ
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Трудова заетост и безработица
   1. Трудова заетост


Отнесена към броя лица в трудоспособна възраст, заетостта в общината през последните години се увеличава. От долу приложените таблици може да се проследи средно списъчният брой на наетите лица по трудово и служебно правоотношение и както и заетите лица по отрасли и години от нефинансовия сектор и техния относителен дял.


СРЕДЕН СПИСЪЧЕН БРОЙ НА НАЕТИТЕ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО ПРАВООТНОШЕНИЕ В ОБЩИНА ДРЯНОВО

Номенклатура А17

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

3707

3085

2917

3150

3098

Селско, горско и ловно стопанство

108

70

50

49

37

Рибно стопанство

-

-

-

-

-

Добивна промишленост

-

-

-

-

-

Преработваща промишленост

1976

1514

1281

1523

1484

Снабдяване с електроенергия, газ и вода

64

66

68

65

66

Строителство

64

59

66

59

46

Търговия и ремонт

108

114

125

168

202

Хотели и ресторанти

35

58

50

38

87

Транспорт и съобщения

333

370

331

287

246

Финансово посредничество

26

25

26

..1

..

Операции с имущество и бизнес услуги

35

38

161

200

..

Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване

88

97

97

113

121

Образование

387

341

326

304

308

Здравеопазване и социални дейности

365

288

274

269

259

Други дейности

118

45

62

..

591 Данните са конфиденциални
ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (НЕФИНАНСОВ СЕКТОР) ПО ОТРАСЛИ В ОБЩИНА ДРЯНОВО - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ
Номенклатура А17

1999

2000

2001

2002

2003
Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%
Заети лица
Общо

2154

100,0

2145

100,0

2159

100,0

2480

100,0

2374

100,0
Селско, горско и ловно стопанство

129

6,0

83

3,9

57

2,6

54

2,2

40

1,7
Преработваща промишленост

1514

70,3

1394

65,0

1275

59,1

1524

61,5

1476

62,2
Снабдяване с електроенергия, газ и вода

-

-

-

-

-

-

-

-
-
Строителство

83

3,9

65

3,0

52

2,4

48

1,9

37

1,6
Търговия и ремонт

250

11,6

257

12,0

291

13,5

332

13,4

347

14,6
Хотели и ресторанти

70

3,2

93

4,3

102

4,7

80

3,2

105

4,4
Транспорт и съобщения

..

..

..

..

65

3,0

76

3,1

44

1,9
Операции с имущество и бизнес услуги

33

1,5

23

1,1

152

7,0

..

..

..

..
Образование

-

-

-

-

-

-

-

-
-
Здравеопазване и социални дейности

9

0,4

164

7,6

153

7,1

157

6,3

138

5,8
Други дейности

5

0,2

6

0,3

12

0,6

21

0,8

..

..


   1. Равнище на безработицата.

По данни на Бюро по труда, клон Дряново към 31.05.2005г. равнището на безработица в Общината е 11,37% /620 лица/ от икономически активното население, което е с 2,29% по-ниско от равнището към 31.05.2004г., когато безработицата е била 13,66% /722 лица/. Какво се е променяло в равнището на безработица за периода 2003 г.-2005 г. се вижда от следната таблица:


Към 31 май

Регистрирани безработни

процент

2003г.

788

14,91%

2004г.

722

13,66%

2005г.

620

11,37%

Видно от посочените данни, равнището на безработицата в община Дряново прогресивно намалява за периода 31.05.2003г. – 31.05.2005г. Въпреки положителните показатели, община Дряново е с най-високата безработица, спрямо другите общини в областта:Община Габрово 5,41%

Община Севлиево 6,22%

Община Трявнa 10,06%

Община Дряново 11,73%

   1. Структура на безработицата.По възраст

Възраст

Към 31 май 2003г.

Към 31 май 2004г.

Към 31 май 2005г.

До 19г.

62

45

43

19г. – 24г.

89

88

70

25г. – 29г.

69

78

61

30г. – 34г.

72

66

60

35г. – 39г.

88

81

62

40г. – 44г.

82

81

71

45г. – 49г.

94

84

70

50г. – 54г.

135

117

94

Над 55г.

125

121

119


Данните показват, че с най-висок относителен дял са безработните от 50 г. до 54 г. и тези над 55 г., т.е. хората, останали без работа в предпенсионна възраст, изпитват най-големи трудности при намирането на работа. Като тенденция може да се отбележи намаляването на безработните до 24 г. възраст, което показва нарастващо желание от страна на работодателите да наемат млади хора, без голям опит. Намаляват и безработните в останалите възрастови групи, което в голяма степен се дължи на разработените национални програми за заетост.


Професионална структура


Показател

Към 31 май 2003г.

Към 31 май 2004г.

Към 31 май 2005г.

С работна професия

155

145

126

Специалисти

159

149

144

Без квалификация

517

466

380Затвърждава се като тенденция безработните без квалификация да преобладават над останалите групи в община Дряново. Значителният спад в тази група през изследвания период се дължи предимно на реализирането на националните програми за осигуряване на заетост.Структура по образованиеОбразование

Към 31 май 2003г.

Към 31 май 2004г.

Към 31 май 2005г.

Висше

65

46

49

Средно

279

276

266

Основно

254

225

217

Начално и по-ниско

152

131

118Данните показват, че безработните с основно и средно образование преобладават значително над останалите групи, дори и над групата с начално или по-ниско образование. Почти 100% от хората с начално или по-ниско образование са безработни, но броят им е значително по-малък от броя на останалите групи, което обяснява този парадокс. Голяма част от безработните с начално и по-ниско образование са от ромската общност, което налага изработване на програми и мерки за привличане и задържане на ромските деца в училище, за да бъдат те конкурентноспособни на пазара на труда.

Наличието на голям процент безработни с ниско образование и ниска квалификация предполага разработването и прилагането на специални мерки и програми за тези групи.

Регистрираните безработни не са с равни възможности за намиране на работа. С по-малки шансове са хората с увреждания или с намалена работоспособност, хората в предпенсионна възраст и продължително безработните лица. За тези хора също е необходимо да се прилагат специфични програми за обучение и адаптиране към новите условия на пазара на труда.


   1. Динамика на равнището на безработица по месеци.


Динамиката на равнището на безработица по месеци за периода 01.01.2003г. – 31.05.2005г. е отразена в следната таблица:


Месец

2003г.

2004г.

2005г.

Брой

Процент

Брой

Процент

Брой

Процент

Януари

944

17,87%

820

15,52%

695

13,15%

Февруари

931

17,62%

802

15,18%

702

13,29%

Март

871

16,48%

758

14,35%

702

13,29%

Април

813

15,39%

745

14,10%

667

12,62%

Май

788

14,91%

722

13,66%

620

11,37%

Юни

735

13,91%

704

13,32%

-

-

Юли

698

13,21%

668

12,64%

-

-

Август

690

13,06%

690

13,06%

-

-

Септември

681

12,89%

631

11,94%

-

-

Октомври

665

12,59%

655

12,40%

-

-

Ноември

665

12,59%

626

11,85%

-

-

Декември

651

12,32%

718

13,59%

-

-

В динамиката на броя на регистрираните безработни в Община Дряново се наблюдава постоянно намаляване на равнището на безработица през цялата година и рязко покачване през месец януари на следващата година. Тази тенденция се дължи на приключването на бюджетната година и освобождаването на наетите по националните програми за осигуряване на заетост.
   1. Мерки за защита на безработните и насърчаване на заетостта.


Община Дряново участва както в пасивните мерки за защита на безработните, така и в специално функциониращите програми и инициативи за насърчаване на заетостта.

Пасивните мерки обхващат действия за социална защита при безработица, като се изплащат обезщетения или парични помощи.

Реализацията на активната политика на пазара на труда за община Дряново е свързана с прилагане на: посреднически услуги, насърчителни мерки по ЗНЗ, обучения за повишаване на квалификацията или преквалифициране, участие в национални програми – „От социални помощи към осигуряване на заетост”, „Заетост на младежи с висше образование в публичната администрация”, „Личен асистент”, „Социален асистент” и др.

В общи линии новите национални мерки за водене на активна политика на пазара на труда са положителни и дават видими резултати, но все още има нестабилност в нормативната уредба на тези мерки, която води до неяснота и непрекъснати промени в условията. Това пречи, както на структурите, управляващи програмите, така и на клиентите – работодатели и безработни, които не могат да планират за по-дълъг период от време ефективното им прилагане.

Сериозен недостатък се явява слабата адаптивност на голяма част от безработните към новите условия и изисквания на пазара на труда. В известна степен фактор за затруднената реализация на трудовия пазар, особено за младите хора, е и състоянието на образователните програми, които не са пряко насочени към конкретни потребности на работодателите, слаба е връзката на местно ниво между образователната система и бизнеса.

ИЗВОДИ :
 1. Ръстът на безработицата в община Дряново е по-нисък от средния за страната, но е по-висок от средния за областта.

 2. Равнището на безработица в община Дряново е с тенденция да намалява.

 3. С най-висок дял са безработните над 50 г. възраст, което се дължи най-вече с ниската степен на квалификация и на невъзможността да отговорят на изискванията на съвременния пазар на труда.

 4. Значитилен брой безработни с ниско образование и квалификация, голяма част от които са роми. Това налага разработване на по-ефективни програми и мерки за намаляване на безработицата сред ромското население.

 5. Прилаганите програми и мерки за насърчаване на заетостта дават добри резултати и общината следва да продължи активно да участва в тях.

  1. Култура

На територията на община Дряново няма професионални културни институти. Проблемите на културата се разглеждат и обсъждат в Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Общински съвет – Дряново. В структурата на Общинска администрация по дейности, свързани с организация и провеждане на традиционни културни инициативи, работят зам. кмет “Хуманитарна политика” и мл. експерт “Образование и култура”.Културни институцииНЧ "Развитие" гр. Дряново

НЧ "Развитие" е едно от първите читалища в страната. Основано е през 1869 г. от учителя Христо Максимов. В началото то е именувано Градска библиотека "Развитие", която по-късно прераства в читалище и изпълнява всички негови дейности. През годините читалището се превръща в истинска съкровищница на просвета и културни начинания. В момента институцията разполага с две сгради, една от които читалищна. Големият салон на едната от сградите е с 654 места и голяма подвижна сцена. Липсва подходяща озвучителна техника. Над 50 години към читалището съществува танцов ансамбъл "Балкан". Колективът е самодеен, с доказан висок професионализъм. Ежегодно самодейците представят страната ни на международни сцени. Към читалището е изграден и детско - юношески танцов състав "Балканджийче", който разполага с богат репертоар. Друга самодейна формация е народният оркестър. Освен че обслужва танцовите колективи, той разполага и със самостоятелен репертоар. Общо 104 дряновски деца се обучават от квалифицирани преподаватели в Школата по изкуствата. За настоящата учебна година Читалищното настоятелство е одобрило два класа по акордеон и по един по пиано, цигулка и солфеж, класическа китара, изобразително изкуство и български танци. Съвместно със столичния център за икономическо развитие, в читалището бе открита приемна за граждани по проблемите на корупцията. Заедно с фондация "Конрад Аденауер" бе разкрит културно – просветен център, който предлага безплатен достъп до Интернет, художествена и научна литература на немски език. Вече е факт финансирането от програмата на ООН за развитие на Интернет – център. Читалището е едно от 25 – те в страната, което ще реализира тази идея в рамките на Проекта "Гражданско развитие и участие чрез мрежата на читалищата". В рамките на Обществения форум, който се финансира от Швейцарското правителство, бе спечелен проект "Културните дейности на читалище "Развитие" – в полза на дряновци и групите в неравностойно социално положение". В рамките на идеята бе обновен гардеробът на танцовия състав с ушиването на национален шопски костюм.

През 1888 година е основана дряновската библиотека. От периода на нейното създаване тя се е помещавала на най-различни места в града. През 1938 година тя е преместена в читалището и до днес се намира в неговата структура. Нейната дейност непрекъснато се разраства, като в момента тя разполага с отдел за възрастни, детски отдел, справочен отдел, читалня за периодика и отдел "Изкуство". Книжното богатство наброява над 90 000 тома библиотечни единици и обслужва 2 500 читатели. Във фонда се намират книги, които са закупени още от основаването на библиотеката. Последните години са се превърнали в "бум" на дарителството. Много автори и издателства са предоставили безплатно свои издания за дряновските читатели.

НЧ "Христо Ботев"- с. Гостилица

Читалището в с. Гостилица е основано през 1894 година.

Към читалището има създадена група за автентичен фолклор и няколко клуба: "Клуб на учителя", "Клуб на хумориста" и клуб "Забавни минути - Лятото при баба и дядо".
НЧ "Денчо Славов"- с. Ганчовец

Идеята за просветна дейност е възникнала сред будното ганчовско население още преди първата половина на миналия век. През 1900 година се образува благотворително дружество "Братска любов" с Устав утвърден на 21 V 1902 година от Министерството на вътрешните работи под № 80. Според чл.1 на Устава целта на дружеството е главно благотворителна, но постепенно прераства в просветно движение и се превръща в читалище. Купуват се книги, урежда се библиотека. Но настъпват разногласия и дружеството прекратява дейността си през 1911 година. След "голямата" война 1915 – 1918 година отново стои проблемът за нуждата от читалище. Така се поставя началото и основата на читалище "Просвета", през месец март 1920 година. Уставът е приет на 21 III 1920 година от Министерство на народното просвещение. Дейността на читалището започва с даване на представления за набиране на средства, необходими за книги, с тази задача се възобновява и обичая "Сурвакня". Значителен разцвет има след 1924 - 25 година. Тогава се набавят много книги, поставят се по две, три пиеси на сезон. Създават се добри условия за просветна дейност. След 9 IX 1944 година възниква идеята за построяване на читалищна сграда, със средства и труд на населението от с.Ганчовец, която се осъществява през 1954 година.

Всяка година, вече е обичайно, любителската театрална трупа при читалището да подготвя и изнася по няколко представления. Възстановяват се обичаи, характерни за района – Бабин ден, Лазаруване, Коледари, Сурвакня, Такия и др.

Поддържането на библиотеката и на читалнята е свързано с много трудности.НЧ "Върбан Генчев"- с. Царева ливада

Читалището е основано на 16.03.1924 година. Библиотеката разполага с 14 337 тома литература, разпределени в осем специализирани отдела.

Читалището, съвместно с ОУ "Бачо Киро", провежда мероприятия, свързани с празниците – 1 март, 3 март, 8 март, 24 май, Великден, 1 юни, Коледа и Нова година.

Липсата на достатъчно средства ограничава възможностите за избор на кадри и дейност за читалищата, поради което от регистрираните 10, функционират само горепосочените.

В общинския център към НЧ „Развитие” действа възстановеното кино „Дряново” с 50 места.

Исторически музей - гр. Дряново

Исторически музей – Дряново е културна институция, която съхранява историческото и етнографско наследство на дряновския край. Към него са създадени следните отдели: “Строителство и етнография”, „История на България XV – XІX в”, «Нова и най–нова история”. Музеят е открит през 1970 година. Музейната експозиция отразява важни събития от жизнения и творчески път на Майстор Колю Фичето чрез богат снимков материал и макети на строежите му. Колю Фичето е роден през 1800 год. в гр. Дряново и умира през 1881 г. в гр. Велико Търново. В галерията от образи на всички българи Първомайсторът, строител и самобитен творец, заема достойно място като основоположник на монументалния стил във възрожденското българско строителство. Неговите мостове, църкви, къщи, чешми въплъщават висок художествен вкус и национална характерност.

Етнографската експозиция “Градски бит от края на XІX и началото на XX век” се намира в Лафчиевата къща, построена около 1840 г., национален паметник на архитектурата от периода на Възраждането. В двата жилищни етажа на сградата е представена уредбата на заможно дряновско семейство. Интериорите са оформени с мебели и предмети на бита, местно производство и внос от западна Европа. Показан е домашният занаят тъкачество с необходимия за извършване на дейността инструментариум и образци от тъкани и облекло, характерни за дряновския край.

Колекцията от средновековни и възрожденски икони /края на XVІІ-XІX в./ произхожда от храмовете в Дряновката община. Експонирани в Икономовата къща, архитектурен паметник с национално значение, построена от майстор Колю Фичето около 1859 г. Сред ранните икони вниманието привличат сцените със страданията на Исус Христос, “Св.св. Георги и Димитър Войни”/ в резбена рамка, ”Св.Св. Зосим и Мария Египетска”. Преобладават творбите на зографите от Тревненската художествена школа, работили през XІX в. и на близки до техните виждания автори.

Експозицията на Историческия музей „Археология и Възраждане” е в Дряновския манастир “Св. Арх. Михаил”, на 5 км. югозападно от града. Тя запознава с историческото развитие на Дряновския край и възникването на манастира: с най – древното палеолитно поселение в Средна Европа; с местните енеолитна и бронзова култури; с крепостните съоръжения, изградени от траки, ромеи и българи. Подчертано е значението на Дряновския манастир за съхраняването на националния дух, превръщането му в поклонническо средище през Възраждането; в убежище на четата на поп Харитон от 1876 г. и приносът на Дряново в Освобождението/1877-1878г./


КУЛТУРНИ ПРОЯВИ

В Общината се провеждат следните по-важни културни празници и чествания: • Прием на Кмета на Община Дряново, по случай националния празник на Република България – 3-ти март, с ученици, ръководители, спортисти, треньори, вписани в Почетната книга „Дарования и постижения”.

 • Общоградско тържество за 3-ти март – ежегодно с програма и поднасяне на венци пред Руски паметник.

 • Традиционно честване на годишнини от Дряновската епопея – ежегодно, посветено на подвизите на четата на Бачо Киро и Поп Харитон по време на обсадата на Дряновския манастир.

 • Прием на Кмета на Община Дряново с просветните културни дейци в чест на Деня на славянската писменост и културата – ежегодно.

 • Номинация „Учител на годината” – ежегодно, съвместно със СБУ.

 • Шествие на просветни и културни дейци и тържествен концерт, във връзка с 24-ти май – ежегодно, съвместно с НЧ „Развитие”.

 • Общински детски празник, посветен на 1-ви юни – ежегодно, съвместно с Отдел „Закрила на детето”, НЧ „Развитие”, БЧК, НПО и спортните клубове.

 • Национален събор на пенсионерите „От дума на дума, от песен на песен” – ежегодно, съвместно с „Клуб на пенсионера” – Дряново и НЧ „Развитие”.

 • Празник на балканските градове Дряново, Трявна, Елена, Котел, Твърдица и Гурково – „Балканът пее и разказва” – ежегодно, последователно в един от посочените градове.

 • Културни празници „Поезия и песен на Балкана” – през 3 години, съвместно със Съюза на българските писатели, Съюза на българските композитори и НЧ „Развитие”.

 • Национален лекоатлетически шосеен пробег „Колю Фичето” – ежегодно, съвместно с Федерацията по лека атлетика и спортните клубове.

 • Празник на град Дряново и традиционен Дряновски панаир – ежегодно, предпоследните петък, събота и неделя на месец октомври.

 • Честване годишнина от рождението на Колю Фичето – на 5 години по специално изработена програма.

 • Общинско честване на Деня на будителя – ежегодно, съвместно с училищата и НЧ „Развитие”.

 • Коледни и Новогодишни празници – ежегодно, съвместно с НЧ „Развитие, частни фирми, НПО и училища.

Проблеми, състояние и тенденции в областта на културата

Наличието на културни институции формира творческата памет и националното самочувствие на населението. Тя е една от предпоставките за опазване и обогатяване на културното наследство и развитие на туризма в областта. Проблем е недостатъчната финансова обезпеченост за развитието на културата и поддържане на базата. Необходимо е да се търсят алтернативни финансови източници за осъществяване на довършителни и ремонтни дейности, обновяване и реконструкция на сградите на отделни културни институти, с цел осигуряване на по-добри условия за работа и на по-качествени услуги за гражданите. Нужно е решаване на проблема с отоплението на сградите на културните институти и читалищата.Като общ проблем за богатото културно-историческо наследство в общината следва да се посочат недостатъчните грижи за поддържане на паметниците на културата, поради недостига на средства и подходящи механизми. Някои от тях са изоставени и без сериозна защита, нанесени са значителни щети и от времето, и от иманяри. Друг важен аспект е засилване на културната идентичност на региона и интензифициране на културния обмен. Включването в оборот на културните ресурси на региона ще създаде мултипликационен ефект и в други сектори на местната икономика, в частност туризма.

SWOT АНАЛИЗ КУЛТУРА
Силни страни

Слаби страни

 • Наличие на културни институции и обекти: читалища, музеи;

 • Квалифицирани ръководители на формациите;

 • Наличие на живи традиции и автентичен фолклор – етнографско богатство и историческо наследство; множество паметници на културата и забележителни местности - предпоставки за развитие на културен туризъм.
 • Амортизирана и морално остаряла инфраструктура и материално техническа база на културните институции;

 • Недостатъчни съвременни информационни и технически средства;

 • Недостатъчни грижи за опазване и поддържане на паметниците на културата;

 • Липса на предприемаческа култура и инициативност за използване на културните прояви и традиции за привличане на посетители и туристи;

 • Недостатъчна промоция и реклама на културните прояви и организации;

 • Недостатъчна активност на културните институции и НПО в областта на културата за осигуряване на средства.

Възможности

Заплахи

 • Използване донорски програми за финансиране на дейностите и инфраструктурата;

 • Възстановяване и развитие на традиционни културни инициативи и разнообразяване на културния календар;

 • Масово участие на детската и младежка публика в образователни програми в сферата на културата;

 • Използване на възможностите за трансграничен културен обмен;

 • Използване на културно-историческото наследство за развитие на туризъм;

 • Внедряване на съвременна техника и технологии в културните институции и създаване на научна и културно – информационна мрежа за регионален, национален и международен обмен.

 • Ограничаване на средствата за дейността на културните институции;

 • Намаляване на населението и на интереса на хората към културните прояви.
Насоки за развитие на културата в общината

 • Запазване, утвърждаване и развитие на традиционните за общината културни форуми и инициативи.

 • Масово участие на детската и младежка публика в образователните програми и прояви в сферата на културата. Интегриране на подрастващото поколение към богатата фолклорна традиция на областта. Развитие и увеличаване многообразието на детските школи. Създаване на условия за развитие на млади дарования чрез достъпни школи, клубове и кръжочни форми по изкуствата и провеждане на конкурси, викторини и състезания на културни теми с подрастващите.

 • Изучаване, възстановяване, опазване, поддържане на местните паметници на културата, на паметниците, свързани с историческото минало на града и общината и изграждане на нови; поддържане, обновяване, развитие и изграждане на съвременна материално техническа база. Осъществяване на довършителни и ремонтни дейности, обновяване и реконструкция на отделните културни институти с цел осигуряване на по-добри условия за работа и на по-качествени услуги за гражданите:

 • Възстановяване, развитие и популяризиране на местното фолклорно богатство и традиции. Разработване на програми и проекти за съхраняване на културната идентичност и стимулиране на културното многообразие и насърчаване културата на малцинствените общности чрез музикални и театрални формации и културно – информационни центрове.

 • Разработване и изпълнение на съвместни проекти между сродни културни организации, разширяване на международните културни контакти, организиране на съвместни културни прояви и включване в Балканската културна мрежа.

 • Използване на съществуващите предпоставки за развитие на културен туризъм заради богатото културно-историческо наследство. Подобряване на инфраструктурата и успешен маркетинг за привличане на туристи. Възстановяване на традиционни за областта занаяти и превръщането им в туристически продукт. Подобряване маркетинга на туристическия продукт в областта на културата.

 • Разработване и издаване на рекламно-информационни материали. Активно включване на медиите като партньор в процеса на създаване и разпространение на културни новини и събития.

 • Подкрепа на частната инициатива при стимулиране на културно-предприемачески дейности. Неправителствените организации да заемат ролята на посредник в културните и предприемаческите инициативи.

 • Внедряване на съвременна техника и технологии в културните институции и включването им в научна и културно-информационна мрежа на местно, национално и международно ниво.

 • Разширяване на традицията на художествената самодейност при читалищата и създаване на клубове по интереси, насочени не само към детската, но и към по-възрастната аудитория. Превръщане на читалищата и библиотеките в центрове за подкрепа и насърчаване на културното образование и възпитание на младите хора и за интеграция на малцинствата в структурите на гражданското общество, както и утвърждаване ролята им като културно-информационни центрове.

 • Създаването на устойчива система стимулираща креативността на всички участници в процеса на разработването на програми за социална интеграция със средствата на изкуството.  1. Спорт

Съществуващата спортна база в общината е недостатъчна и не може да удовлетвори нуждите на желаещите да спортуват.

Към началото на 2005 година тя включва:


 • Общински стадион “Локомотив”;

 • Спортен интеграционен и рехабилитационен център - предстои пускане на техническия модул и фитнес зала;

 • Физкултурни салони в училищата и техните открити спортни площадки;

 • Квартални спортни площадки;

 • Квартални детски площадки и съоръжения;

 • Спортни площадки и детски съоръжения в селата;

 • Басейни с платен достъп.

На територията на общината има регистрирани и лицензирани 7 спортни клуба: • Клуб по лека атлетика “Локомотив” – Дряново;

 • Баскетболен клуб “Локомотив” – Дряново;

 • Футболен клуб “Локомотив” – Дряново;

 • Волейболен клуб – Дряново;

 • Шахматен спортен клуб – Дряново;

 • Спортен клуб по ориентиране “Бачо Киро 94” – Дряново;

 • Спортен клуб по самбо и джудо – Дряново;

 • Клуб по спелеология.

Ежегодно се провеждат традиционните спортни прояви :

 • Лекоатлетически пробег “Колю Фичето”;

 • Състезание по шах за купа “Дряново”;

 • Състезание по ориентиране за купа “Дряново”;

 • Състезание по стрийтбол;

 • Турнир по волейбол;

 • Общински празник, по случай Международния ден на детето;

 • Участие в етапите на ученическите игри;

 • Награждаване на „Десетте най – добри спортисти на общината”.

Приета е програма за управление и развитие на спорта и обогатяване на спортната база за периода 2004 – 2008 година. Основните спортни направления са: масов спорт, ученически спорт и спортни клубове, поддръжка и ремонт на спортните съоръжения и обекти. Ежегодно Общинската спортна комисия разработва и приема годишен технически и финансов план за своята дейност. Община Дряново подпомага финансово всяка година развитието на спорта, поддържането на материално техническата база и дейността на спортните клубове.

Ежегодно Община Дряново взема участие в етапите на ученическите игри.

През последните години бяха разработени, спечелени за реализация и успешно завършени много проекти, спомагащи развитието на спорта и обогатяването на материално-техническата база – спортни площадки на СОУ “Максим Райкович”, физкултурен салон – ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”, открита спортна площадка – ПГИ “Рачо Стоянов”, открита спортна и детска площадка – квартал Априлци, детска площадка – квартал “Изгрев”, детски съоръжения на територията на града.


Основни проблеми:

 • Липса на съвременна спортна база за извършване на тренировъчна и състезателна спортна дейност;

 • Липса на достатъчно средства и недостатъчни грижи в поддържане и опазване на изградените спортни и детски площадки;

 • Недостатъчна мотивация сред подрастващите.

Насоки за развитие на спорта:

 • Доизграждане на спортната зала;

 • Цялостна реконструкция на стадион “Локомотив” и пускане в експлоатация на плувните басейни и възстановителния център;

 • Реконструкция и модернизация на спортните бази;

 • Изграждане на тенис корт, стрелбище, картинг-писта и игрище за плажен волейбол;

 • Осигуряване на средства за поддържане на съществуващите спортни площадки и детски съоръжения;

 • Разработване на програми за деца и граждани в неравностойно положение – инвалидизирани, от малцинствени групи и др.;

 • Осигуряване на безопасен и свободен достъп на инвалиди до спортните съоръжения;

 • Увеличаване на субсидията за подпомагане на развитието на спорта;

 • Приобщаване на широки слоеве от населението, особено на децата и младите хора, към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.


Нeправителствени организации, действащи на територията на община Дряново
На територията на Община Дряново има регистрирани около 60 неправителствени организации, като реално функциониращи са около 30.
СПОРТНИ КЛУБОВЕ:

Спортен клуб по ориентиране “Бачо Киро – 94”;

Клуб по лека атлетика “Локомотив”;

Футболен клуб “Локомотив – Дряново”;

Клуб “Волейбол”;

Клуб по самбо и джудо;

Шахматен спортен клуб – Дряново;

Баскетболен клуб “Локомотив”.

МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ:

Сдружение “Мога”;

Сдружение “Доми”;

Сдружение “Дряново 2007”.

СОЦИАЛНА СФЕРА:

Съюз на ветераните от войната;

Дружество за социално подпомагане – Дряново;

Дружество за умствено и психически увредени лица;

Районна организация на слепите;

Общински съвет на пенсионерите;

Съюз на офицерите и сержантите от запаса – Дряново;

Дружество на инвалида при с. Гостилица “Дискодуратера”;

Общински съвет на БЧК.

ЧИТАЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА:

Читалищно настоятелство – Дряново;

Читалищно настоятелство - с. Царева ливада;

Читалищно настоятелство - с. Гостилица.

УЧИЛИЩНИ НАСТОЯТЕЛСТВА:

Училищно настоятелство при “Св. св. Кирил и Методий”;

Училищно настоятелство при ЦДГ “Детелина”;

Училищно настоятелство при СОУ “Максим Райкович”.

ДРУГИ:


Ловно-рибарско дружество “Стринава” ;

СТД “Бачо Киро”;

Сдружение “Пчела”;

ТССТ;


Фондация “Първомайстор – К. Фичето”;

“Инициативен комитет Васил Левски”.  1. Младежки дейности

Младежките дейности на територията на Общината се организират и осъществяват главно от: три НПО; новосъздадения Младежки съвет; Отдел „Младежки дейности и хуманитарна политика” при ОбА – Дряново; Постоянна комисия „Образование, култура, младежки дейности и спорт”.Наличната база, с която разполагат младежите е:

 • Помещение на Младежки съвет в административната сграда на стадион “Локомотив”;

 • Клубове по интереси в училищата – клуб “Дебати”, клуб “Знание” и други;

 • НЧ “Развитие” със своите дейности – танцови състави, школувано пеене, акордеон, пиано, цигулка, компютърна грамотност, аеробика и др.;

 • Компютърни зали;

 • Кино;

 • Бази за спорт и социален туризъм.


Сдружение “МОГА” е неправителствена младежка организация, регистрирана на територията на община Дряново през юни 2003 г. Мисията й е насърчаване личностното развитие на деца и млади хора чрез гражданско образование и участие, взаимодействие с местните власти и предоставяне на социални услуги. В организацията членуват 25 младежи. Реализирани са редица проекти, от които с най-голяма тежест е “Младите в защита на човешките права”.
Сдружение “Дряново 2007” е най-младата неправителствна организация, регистрирана на територията на общината. В нея членуват 10 младежи, но техният брой постоянно нараства. Мисията на организацията е: подпомагане младите хора от общината, разработка и реализация на проекти, насочени към младите, консултации, обучения, подпомагане на граждански инициативи, развитие на туризма и др. Реализирани са редица проекти, като най-значимите от тях са: изграждане на детска площадка в квартал “Изгрев” и създаване на „Младежки пчелин”, при който е осигурена заетост на 10 дългосрочно безработни младежи.
ДОМИ” е младежка организация, развиваща дейност от 1999 г. на територията на град Дряново. Мисията й е подпомагане на личностното развитие на младите хора от Дряново като доброволци и свободни граждани. В момента е замразила дейността си.
Младежки съвет – Основна цел на МС е обединяване на младите хора на територията на общината за защита на техните права и за ефективно взаимодействие с местните власти в процеса на вземане на решения. Участва в реализирането на различни инициативи съвместно с общината, отдел “Закрила на детето”, спортните клубове и други. През 2004 г. представители на Младежкия съвет взеха участие в международна среща в Страсбург и международен семинар в Благоевград, а през 2005 г. в Полша и Кипър.
Отдел “МДХП” – координира и подпомага развитието на младежките дейности. Осъществява дейността си пряко с приетите принципи на Европейската харта.
Отдел “Закрила на детето” – приета е Общинска стратегия за закрила на детето 2004 – 2006 г. Ежегодно приема план за действие. Сътрудничи тясно с Общинска администрация и спомага за подобряване на диалога и координацията между общинските и местни институции, между НПО и гражданските групи за осъществяване на единна политика за закрила на детето.
Детска педагогическа стая – сътрудничи тясно с Общинска администрация и отдел “Закрила на детето”.
Общински съвет по наркотичните вещества – Приета е Общинска програма за действие, свързана с превенция, контрол и противодействие срещу разпространението и злоупотребата с наркотични вещества и борбата с наркотрафика.
Младежките организации ежегодно инициират следните традиционни изяви:

 • Честване на Свети Валентин;

 • Изработване на мартеници за социално слабите, деца-сираци и хората от домовете;

 • Великденска благотворителна дарителска кампания;

 • Седмица на младежката активност;

 • Световен ден на земята;

 • Ден на храбростта;

 • Ден на Европа;

 • Международен ден на детето;

 • Световен ден на околната среда;

 • Ученическа борса;

 • Младежки форум;

 • Балкански младежки фестивал;

 • Седмица на мобилността;

 • Ден на народните будители;

 • Антиспин кампания.

През 2004 година са разработени и спечелени за реализация над 10 проекта, насочени към младежите. През 2005 е осигурена временна заетост на около 70 безработни младежи, преминали различни курсове на квалификация и придобиване на умения. По време на обучението си те са получавали стипендии. На част от завършилите успешно курсовете на обучение ще бъде осигурена работа.


Основни проблеми, свързани с младежките дейности:


 • Липса на база;

 • Липса на достатъчно средства;

 • Апатия, граничеща с разочарование сред младежите и последваща незаинтересованост.Насоки за развитие:


 • Осигуряване на работни места и трудова заетост;

 • Изграждане на младежки дом с клубове по интереси;

 • Организиране и провеждане на по–голям брой и разнообразни младежки културно–развлекателни мероприятия;

 • Подобряване качеството на образованието;

 • Провеждане на активна политика за превенция и контрол с разпространението и злоупотребата с наркотичните вещества;

 • Обединяване усилията на младежките неправителствени организации;

 • Повишаване доверието на младите към управлението на общината и конкретно развитието на младежките дейности;

 • Активна политика на младежките НПО.

SWOT анализ „Социална сфера”

Силни страни

Слаби страни

 • Наличие на квалифицирани кадри в социалната сфера;

 • Добре функциониращи структури в социалната сфера;

 • Активни местни НПО и граждански организации;

 • Опит в кандидатстване и управление на проекти в социалната сфера;

 • Разнообразни социални услуги;

 • Добри партньорски взаимоотношения между местната власт и НПО;

 • Силна подкрепа от местната власт за младежки и спортни дейности;

 • Традиции в културата, образованието и спорта;

 • Богато културно-историческо наследство.

 • Недостатъчна материално- техническа база за младежки и спортни дейности / закрита спортна зала, младежки бази и др./;

 • Амортизирана социална инфраструктура;

 • Ограничени финансови ресурси за дейности в социалната сфера;

 • Недостатъчна информираност на организации и институции;

 • Високо равнище на безработица;

 • Лоша координация между младежките организации;

 • Морално и материално износване на медицинската апаратура;

 • Създадени устойчиви стереотипи в поведението на гражданите по отношение на здравната система и отговорността за собственото здраве.


Възможности

Заплахи

 • Участие в национални и международни програми и проекти;

 • Привличане на външни инвестиции;

 • Изграждане и развитие на публично- частни партньорства;

 • Участие в национални курсове за повишаване квалификацията;

 • Международно сътрудничество с организации и органи на управление;

 • Максимално скъсяване на лечебния процес. • Ограничаване финансирането на дейности в социалната сфера;

 • Влошаване на демографските характеристики;

 • Трудно адаптиране на местните общности и институции към процесите на Евроинтеграция;

 • Политизиране и комерсиализиране на процесите в социалната сфера.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет