Община дряново


Общ анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахибет14/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Общ анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи

Силни страни

Слаби страни

 • Благоприятно териториално разположение;

 • Развита междуселищна пътна инфраструктура, електропреносни мрежи;

 • Наличие на екологично чисти територии, благоприятен климат, богато биоразнообразие;

 • Традиции и професионализъм в машиностроенето, мебелното производство, овощарството;

 • Наличие на модерни предприятия в месо- и млекопреработката, шивашката промишленост и производството на инструменти;

 • Наличие на разнообразни и благоприятни ресурси за развитието на туризма;

 • Наличие на активни НПО и граждански организации, с опит в разработване и управление на проекти;

 • Наличие на квалифицирани кадри в социалната сфера, добре функциониращи структури, предоставящи разнообразни социални услуги;

 • Богато културно-историческо наследство;

 • Добри партньорски взаимоотношения между местната власт и неправителствения сектор;

 • Силна подкрепа от местната власт за младежки и спортни дейности;

 • Традиции в културата, образованието и спорта;

 • Наличие на културни институции с традиции

 • Много на брой, малки по население, разположени на голяма територия населени места;

 • Амортизирана пътна, съобщителна и ВиК инфраструктура;

 • Недостатъчни финансови средства за изграждане на нова и рехабилитация на съществуващата инфраструктура;

 • Необезпеченост на територията с актуални устройствени планове;

 • Амортизиран сграден фонд /жилищен, промишлен, публичен/;

 • Недоизградена канализационна мрежа в населените места. Липса на пречиствателни съоръжения;

 • Ограничени източници на питейна вода, сезонен режим на водоподаване, големи загуби във водопреносната мрежа;

 • Неотговарящо на изискванията депо за ТБО, наличие на нерегламентирани сметища;

 • Ниска екологична култура и слаба заинтересованост на гражданите и слаб контрол по проблемите на околната среда;

 • Изолация на периферните територии по отношение на административни, социално-икономически и културни дейности, съсредоточени в общинския център;

 • Висок процент незаети нискоквалифицирани и необразовани, с ниска битова култура;

 • Ниско равнище на доходите в общината;

 • Ниско плодородни почви, пустеещи разпокъсани земи и слаба заинтересованост за земеделски дейности;

 • Слаба предприемаческа инициатива, незначителен обем на инвестициите;

 • Остарели технологии и амортизирана МТБ;

 • Нестабилен сектор малки и средни предприятия;

 • Неефективно използване на наличните ресурси /природни, човешки и др./;

 • Недостатъчни съвременни информационни и технически средства;

 • Училищна мрежа и здравни услуги – несъобразени с реалните потребности на населението;

 • Наличие на групи в социална изолация /хора в неравностойно социално положение – малцинствени групи, хора с увреждания/;

 • Недостатъчна грижа за опазване и поддържане на културно-историческото наследство;

 • Ограничени финансови ресурси;

 • Липса на отредени терени за индустрия;

 • Липса на хотелска база в общината.

Възможности

Заплахи

 • Финансиране от национални и международни програми на проекти на територията на общината;

 • Привличане на външни инвестиции;

 • Изграждане и развитие на публично-частни партньорства;

 • Международно сътрудничество с организации и органи на управление;

 • Получаване на държавни преференции – район за целенасочено въздействие;

 • Наличие на законодателна база за насърчаване развитието на МСП;

 • Изграждане на алтернативни енергийни източници;

 • Нарастващ интерес към придобиване на имоти в общината;

 • Нарастване на туристопотока.

 • Влошаване на демографските характеристики;

 • Неблагоприятни миграционни процеси;

 • Завишени изисквания на ЕС към производителите;

 • Неблагоприятна данъчна и банкова политика за развитие на бизнеса;

 • Финансова невъзможност на общинските бюджети да осигуряват необходимото съфинансиране в процеса на усвояване на структурните и европейски фондове.ІІІ. Стратегия за развитиеВИЗИЯ


ДРЯНОВО – МЯСТО ЗА ИНВЕСТИЦИИ, СЪХРАНЕНИ ТРАДИЦИИ, СИГУРНОСТ, РЕАЛИЗИРАНИ МЕЧТИ”


Приоритет І
Повишаване жизнения стандарт на

населението и намаляване на социалния риск
Цел. 1. Увеличаване на инвестиционния потенциал на територията на общината.
Мярка

1. Маркетинг на потенциала на общината и рекламна дейност.

2. Активна политика на привличане на инвеститори.
Цел.2. Реализация на политика на ефективна заетост на човешките ресурси.
Мярка

1. Равни възможности за обучение и квалификация на кадри.
Цел.3. Повишаване конкурентно-способността на икономиката в общината.
Мярка

1. Повишаване качеството и производството на продукцията.
Цел.4. Стабилизиране на икономическото развитие.
Мярка

1. Изграждане на съвременни предприятия.

2. Създаване на условия за развитие на МСП.

Приоритет ІІ

Осигуряване на качествена жизнена

среда за населението
Цел.1. Осъвременяване на градоустройствената основа на населените места, модернизиране на инфраструктурата и сградния фонд.
Мярка

1. Усъвършенстване на териториалното устройство и плановата обезпеченост. 

2. Усъвършенстване на транспортната инфраструктура. 

3. Усъвършенстване на водостопанската система.

4. Усъвършенстване на енергийната инфраструктура.

5. Ремонт и модернизиране на сградния фонд.
Цел .2: Оптимално използване на природните дадености и културно-историческото наследство за развитието на туризма.
Мярка

1. Подобряване на туристическата инфраструктура


Цел .3: Опазване на околната среда и актуализиране на системата за управление на отпадъците
Мярка

1. Въвеждане на системи за превенция, контрол и последващи действия за опазване на околната среда.

2. Усъвършенстване на местните нормативни документи и развитие на администрацията.

3. Съхраняване на биоразнообразието и защитените територии.

4. Модернизация на системата за управление на отпадъците.

5. Повишаване ролята на гражданското общество.

6. Екологично възпитание на подрастващото поколение.

7. Повишаване ролята на гражданското общество за опазване на околната среда.
Цел ІІ.4. Съхраняване и развитие на традициите в социалната сфера
Мярка

1. Актуализиране на образователната система.

2. Подобряване на здравното обслужване.

3. Одобряване на социалните услуги и работа със специфични социални групи.

4. Инициативи за осмисляне на свободното време.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет