Община дряново


ІV. Реализация на Общинския план за развитие



бет15/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

ІV. Реализация на Общинския план за развитие.




ІV.1. Описание на съвместни проекти със съседни общини и други териториални и организационни структури.


Основен приоритет в Плана за развитие на Община Габрово 2005 – 2013 г. е изграждането на тунел под връх Шипка като част от Европейски транспортен коридор 9 /I – 5/ , който преминава и през община Дряново. Осъществяването на тунела е особено важно с оглед перспективите за развитието на двете общини, в това число подобряване на външно – икономическите връзки, инфраструктурата, стимулиране на местната икономика, туризма, стабилизиране на миграционните процеси и др. В своя планов документ Община Габрово предвижда рехабилитация на пътища, които имат отношение и към община Дряново. Следователно предмет на съвместно изграждане са следните проекти:


Път ІV – 60939, който е част от път Царева ливада – Донино, от граница с община Дряново, до първокласен път Велико Търново – Габрово
Път ІV – 60943 Стойчевци – Лесичарка (от граница с община Дряново, Стойчевци, Лесичарка до третокласен път Донино – Велковци)
Път ІV – 60951 „Костенковци – Лесичарка – Раховци – Балиновци” от границата с община Дряново – Лесичарка до първокласен път В. Търново – Габрово

Съвместно с Община Севлиево може да се реализира проект

Рехабилитация на път 406 – (Севлиево – Велико Търново – Дряново – Севлиево) през село Янтра.

Реализацията на тези проекти може да се постигне при съвместни усилия, партньорство и координирани действия между Общини Габрово, Дряново и Севлиево.




ІV.2. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА




Дейност

Индикатор за постигане

Срок за изпълнение

Отговорни

институции

Необходими средства /лв/

Източници на финансиране

/лв/


Средства на местните власти

Средства от държавния бюджет

Фондове на ЕС, друга чуждестранна и донорска помощ

Частни средства




1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ПРИОРИТЕТ І : ПОВИШАВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО И НАМАЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИЯ РИСК

Цел I.1.: Увеличаване на инвестиционния потенциал на територията на общината

Мярка І.1.1. Маркетинг на потенциала на общината и рекламна дейност

І.1.1.1.

СЪЗДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННА БАЗА ДАННИ: ЗА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ, ТУРИЗЪМ

Създадена база данни

2006 2013

Община

80 000

40 000

30 000

10 000

-

І.1.1.2.

Изготвяне на маркетингова стратегия

Разработена 1 бр. стратегия

2006

Община

20 000

20 000

-

-

-

І.1.1.3.

ИЗГОТВЯНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА РЕКЛАМНИТЕ МАТЕРИАЛИ НА ОБЩИНАТА




2006

2013


Община

50 000

50 000

-

-

-

Мярка І.1.2. Активна политика на привличане на инвеститори

І.1.2.1.

СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП

изградени 2

2006

2013


Община

50 000

5 000

-

15 000

30 000

І.1.2.2.

Партньорства със сродни общини от ЕС и други държави

3 общини

2006

2013


Община

10 000

5 000

-

-

5 000

І.1.2.3.

ОРганизиране и участие в инвестиционни форуми

8 участия

2006

2013


Община,

ЧБ


20 000

5 000

-

-

15 000

І.1.2.4.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ

1 бр.

2007

Община, ЧБ

15 000

3 000




5 000

7 000

Цел І.2: Реализация на политика на ефективна заетост на човешките ресурси

Мярка І.2.1. Равни възможности за обучение и квалификация на кадри

І.2.1.1

Организиране на курсове за следдипломна професионална квалификация

обучени 700 души

2006 2013

БТ

70000

-

50000

10000

10000

І.2.1.2.

Програма за професионално обучение в областта на пчеларството, ОВОЩАРСТВО, БИЛКАРСТВО, БУБАРСТВО

Обучени 200 души

2006 2013

Община, БТ, НПО

40 000

-

10 000

10 000

20 000

І.2.1.3.

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ И ПРЕКВАЛИФИКА-ЦИЯ НА БЕЗРАБОТНИ И РИСКОВИ ГРУПИ

Разработени 4 програми

2007 2013

Община, БТ, НПО








280 000



Цел І.3: Повишаване конкурентноспособността на икономиката в общината

Мярка І.3.1 Повишаване качеството и производството на продукцията

І.3.1.1.

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В ОБЩИНАТА.

Изградена 1 система

2006

2013


Община,ЧБ

200 000

-

-

100 000

100 000

І.3.1.2.

ПОДДЪРЖАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ 6 БР. СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА В ЧБ

Поддържани 6 системи

2006

2013


Община,ЧБ

20 000 000

-

-

15 000 000

5 000 000

І.3.1.3.

ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДСТВА

6

2006

2013


ЧБ

7 000 000







3 500 000

3 500 000

І.3.1.4.

ВНЕДРЯВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДСТВА И НОВИ ИЗДЕЛИЯ

5 произв.

5 изделия



2006

2013


ПЧП

ЧБ


5 000 000







3 500 000

1 500 000

Цел І.4: Стабилизиране на икономическото развитие

Мярка І.4.1. Изграждане на съвременни предприятия

І.4.1.1.

СЪЗДАВАНЕ НА МСП

Създадени 3 бр.

2006

2013


ЧБ

10 000 000

-

-

7 000 000

3 000 000

І.4.1.2.

СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯ С ЧУЖДЕСТРАННО УЧАСТИЕ

Изградени 2 предпр.

2006

2013


ЧБ

20 000 000

-

-

15 000 000

5 000 000

Мярка І.4.2. Създаване на условия за развитие на МСП

І.4.2.1.

РАЗРАБОТКА И ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИФИЧНИ СХЕМИ ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС




2006

2009


НПО, ЧБ

15000

3000




7000

5000































Мярка І.4.3. Развитие на модерно селско и горско стопанство (добавена с Решение №330/25.01.2006г. на ОбС-Дряново – Протокол 46)

І.4.3.1.

СДРУЖАВАНЕ НА СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМИ И ЗП ЗА ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА СЪВРЕМЕННИ ТЕХНОЛОГИИ

2 орг.

2007

Частен бизнес

70000

-

-

70000

-

І.4.3.2.

ПОВИШАВАНЕ ОБРАЗОВАТЕЛНОКВАЛИФИКАЦИОННОТО РАВНИЩЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

100 ЗП

2007-2010

Частен бизнес, Община

60000

-

10000

50000

-

І.4.3.3.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРАДИЦИИТЕ В ОВОЩАРСТВОТО

500 дка възстановени ов.нас.

2008-2010

Частен бизнес

100000

-

-

50000

50000

І.4.3.4.

УСВОЯВАНЕ НА ПУСТЕЕЩИ ЗЕМИ С ЦЕЛ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФУРАЖНАТА БАЗА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

3000 дка

2007-2009

Частен бизнес

30000

-

-

30000

-

І.4.3.5.

ПРОИЗВОДСТВО НА НЕТРАДИЦИОННИ ЗА РАЙОНА КУЛТУРИ С ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА ПРОДУКЦИЯ

100 дка

2009-2012

Частен бизнес

100000

-

-

50000

50000

І.4.3.6.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАШИННО-ТРАКТОРНИЯ ПАРК

3 бр.

2007-2010

Частен бизнес

100000

-

-

50000

50000

І.4.3.7.

РАЗВИТИЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

2 ферми

2012

Частен бизнес

1500000

-

-

1000000

500000

Мярка І.4.4. Балансирано управление на горите (добавена с Решение №330/25.01.2006г. на ОбС-Дряново – Протокол 46)

І.4.4.1.

РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТИ свързани с използването на горския фонд

2

2007-2010

Частен бизнес, Община

170000

10000

50000

100000

10000

І.4.4.2.

ЗАЛЕСЯВАНЕ НА ЕРОЗИРАЛИ ТЕРЕНИ СЪВМЕСТНО С НПО

200 дка

2006-2010

Община, ДЛ

100000

-

25000

75000

-

ПРИОРИТЕТ ІІ : ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВЕНА ЖИЗНЕНА СРЕДА ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

Цел ІІ.1: Осъвременяване на градоустройствената основа на населените места, модернизиране на инфраструктурата и сградния фонд.

Мярка ІІ.1.1. Усъвършенстване на териториалното устройство и плановата обезпеченост 

ІІ.1.1.1.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОГП

НА ОБЩИНА ДРЯНОВО



разработенОГП

2006

2009


Община

500 000

50 000

450 000







ІІ.1.1.2.

КАДАСТАРАЛНИ КАРТИ

Изготвени кадастр. карти за

33 нас. м.



2006

2013


Община


1 500 000

200 000

1 300 000







ІІ.1.1.3.

ПОДРОБНИ УСТРОЙСТВ. ПЛАНОВЕ

Изработени ПУП за 10 нас. м.

2006

2013


Община

2 000 000

300 000

1 200 000

500 000




Мярка ІІ.1.2. Усъвършенстване на транспортната инфраструктура 

ІІ.1.2.1.

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ ІІІ-609

ГР.ДРЯНОВО-ГР. ТРЯВНА



рехабилитац.

на 20 км


2006

2010


ИА "Пътища"

10 000 000




5 000 000

5 000 000




ІІ.1.2.2.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЪТ ГР. СЕВЛИЕВО-ГР.ДРЯНОВО ПРЕЗ С. СКАЛСКО

ремонт и

реконструкц.

20 км


2009

2012


ИА "Пътища"

20 000 000


5 000 000

15 000 000



ІІ.1.2.3.

УКРЕПВАНЕ ПЪТ ІІІ-5002 С.СКАЛСКО-ГР.ГАБРОВО /СВЛАЧИЩЕ/

укрепване

свлачище



2006

2008


МРРБ

ПКЗНБАК


2 500 000


1 000 000

1 000 000

500 000

ІІ.1.2.4.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЪТ ІІІ- 609 ГР. ДРЯНОВО – СЕЛО БУРЯ

ремонт и

реконструкц. 18 км



2008

2012


ИА "Пътища"

16 000 000


6 000 000

10 000 000



ІІ.1.2.5.


РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ 406 -(О.П. СЕВЛИЕВО - В. Т.) - (ДРЯНОВО - ЯНТРА)

7 км

2009

ИА "Пътища"

7 000 000



1 000 000

6 000 000



ІІ.1.2.6.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ІV КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА

90,3 км

2006

2013


МРРБ

ОбА


30 000 000

1 000 000

13 000 000

16 000 000




ІІ.1.2.7.

ОСН.РЕМОНТ ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ІV КЛАСНА ПЪТНА МРЕЖА

57 бр.

2006

2013


МРРБ

ОбА


2 800 000

200 000

1 300 000

1 300 000




ІІ.1.2.8.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА ГР. ДРЯНОВО, „ЛАРГО” И ПЛОЩ. ПРОСТРАНСТВА

50 км.

2006

2013


ОбА

7 000 000

1 000 000

2 000 000

4 000 000



ІІ.1.2.9.

РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА В КМЕТСТВАТА

117 км

2006

2013


ОбА

28 000 000

3 000 000

10 000 000

15 000 000




ІІ.1.2.9.1

РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩА УЛИЦА В С. ГОСТИЛИЦА ОТ О.Т.121 ДО 122 И ОТ О.Т.157 ДО 160, С. ГОСТИЛИЦА, ОБЩ. ДРЯНОВО, ОБЛ. ГАБРОВО




2006

2013


ОбА

100 000







100 000




ІІ.1.2.10.


ИНФРАСТРУКТУРА КВАРТАЛ "АПРИЛЦИ", Ж.П.ГАРА, КВАРТАЛ „ИЗГРЕВ”, ЖК „УСПЕХ”



2006

2013


ОбА

2 400 000

400 000

800 000

1 200 000



ІІ.1.2.11

ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТОВО СЪОРЪЖЕНИЕ НАД ГЛАВЕН ПЪТ І

15 м

2013

МРРБ

5 000 000




5 000 000







Мярка ІІ.1.3. Усъвършенстване на водостопанската система

ІІ.1.3.1.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА ГР. ДРЯНОВО

20 км.

2006 2013

ОбА

ВИК


2 500 000

80 000

500 000

1 720 000

200 000

ІІ.1.3.2.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА СЕЛАТА В ОБЩИНА ДРЯНОВО

4 бр.

н. м.


2006

2013


ОбА

4 500 000

500 000

3 000 000

1 000 000




ІІ.1.3.3.

ИЗГРАЖДАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ДРЯНОВО

25 км.

2006

2013


ОбА

8 000 000

1 000 000

4 000 000

3 000 000




ІІ.1.3.4

КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР С ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕН.

ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР



1 бр.

2006

2013


ОбА

1 500 000

200 000

500 000

800 000




ІІ.1.3.5

ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНЕ - С. ГОСТИЛИЦА

1 бр.

2007

2012


ОбА

2 000 000

200 000




1 800 000




ІІ.1.3.6.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ С. Ц. ЛИВАДА




2008

2013


ОбА

2 000 000

200 000




1 800 000




ІІ.1.3.7.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ - ДРЯНОВО

1 бр.

2009

2013


ОбА

10 000 000

1 000 000

4 000 000

5 000 000




ІІ.1.3.8.

ПРЕЧИСТВАТЕЛНО СЪОРЪЖЕНИЕ – С. ГЕША

1 бр.

2006/07

ОбА Симпли Бългер.

1 000 000

100 000







900 000

Мярка ІІ.1.4. Усъвършенстване на енергийната инфраструктура

ІІ.1.4.1.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРОПРЕНОСНАТА МРЕЖА




2007

2013


НЕК

10 000 000

1 000 000

1 500 000

7 500 000




ІІ.1.4.2

ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР.ДРЯНОВО




2007

2013


ЧТК

10 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

7 000 000

ІІ.1.4.3

ИЗГРАЖДАНЕ НА ВЕЦ

2 бр.

2006 2013

ОбА

ЧБ


8 020 000

20 000




6 000 000

2 000 000

Мярка ІІ.1.5. Ремонт и модернизиране на сградния фонд

ІІ.1.5.1.

ПОВИШАВАНЕ ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДНИЯ ФОНД

12 бр.

2006

2013





5 000 000

500 000

3 000 000

1 500 000

 

ІІ.1.5.2.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕМОНТ НА АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ГРАДСКО ПАЗАРИЩЕ

8 бр.

2006

2009





3 000 000

500 000

2 000 000

500 000




ІІ.1.5.3

Основни ремонти на ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА, детски градини и училища

14 сгради

2006

2013


ОбщинаМОН

1 320 000

100 000

500 000

720 000

-

ІІ.1.5.4

ОСНОВНИ РЕМОНТИ НА ЧИТАЛИЩА И ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

5 читалища, 4 сгради на ИМ

2006

2013


ОбщинаМинистерство на културата, НПО

3 650 000

250 000

2 300 000

1 100 000

-

ІІ.1.5.5

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗДРАВНИ ПУНКТОВЕ В КРАЙНИТЕ КВАРТАЛИ

обособени центрове

2007

Община и НПО

55 000

5 000

20 000

30 000




ІІ.1.5.6

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА БОЛНИЦА, ПОЛИКЛИНИКА И ЗДРАВНИ КАБИНЕТИ

3 сгради

2006

2013


Община

1 500 000

300 000

1 050 000

150 000




ІІ.1.5.7

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА СОЦИАЛНИ ДОМОВЕ И СГРАДИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

4 сгради

2006

2013


Община Държава

660 000

60 000

450 000

150 000

-

ІІ.1.5.8

ИЗГРАЖДАНЕ НА МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

1 център

2006

2008


ОбщинаНПО

450 000

50 000

200 000

200 000

-

ІІ.1.5.9

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

6 бр.

2006

2010


Община,НПО

200 000

25 000

75 000

100 000

-

ІІ.1.5.10

РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СПОРТЕН КОМПЛЕКС „ЛОКОМОТИВ”

1 бр. спортен комплекс

2006 2013

Община

1 150 000

50 000

440 000

660 000




ІІ.1.5.11

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ

Изграден Дом

2010 2013

НПО

1 000 000




100 000

900 000




ІІ.1.5.12

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ЗА ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ ДО ПУБЛИЧНИТЕ СГРАДИ

Осигурен достъп до 10 сгради

2006 2009

Община

600 000

40 000

160 000

300 000

100 000

ІІ.1.5.13

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СТАЦИОНАРЕН ХОСПИС ЗА СТАРИ ХОРА

1 хоспис с 25 легла

2008 2013

Община, НПО, здравни институции

600 000

50 000

200 000

350 000




ІІ.1.5.14

ИЗГРАЖДАНЕ НА СПОРТНЕН И РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ – ДРЯНОВО

1 бр. изграден център

2007

община

1 000 000

200 000

300 000

500 000




ІІ.1.5.15

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВРЕМЕННО НАСТАНЯВАНЕ НА БЕЗРАБОТНИ И БЕЗДОМНИ ЛИЦА

1 дневен център

2008 2013

Великотърновска Митрополия,

Дирекция „Социално подпомагане”, Община



500 000

20 000

100 000

380 000




ІІ.1.5.16

ИЗГРАЖДАНЕ НА „КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА” ПО СЕЛАТА

2 клуба

2006

2009


Община, НПО

50 000

15 000

35 000







ІІ.1.5.17

ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР ЗА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

1 център

2006

2009


Община, НПО

300 000

30 000

120 000

150 000




ІІ.1.5.18

РЕСТАВРАЦИЯ НА ЦЪРКВИ И ПАМЕТНИЦИ

15 църкви и 26 паметника

2006 2013

Община, МКТ

10 000 000

500 000

1 500 000

8 000 000




ІІ.1.5.19

ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕХАБИЛИТАЦИОНЕН ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ЛИЦА СЪС ЗРИТЕЛНИ УВРЕЖДАНИЯ

1 дневен център

2006 2007

Община, НПО

8 000

2 000

1 000

5 000


























































































































































Цел ІІ.2: Оптимално използване на природните дадености и културно-историческото наследство за развитието на туризма.

Мярка ІІ.2.1. Подобряване на туристическата инфраструктура

ІІ.2.1.1.

РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В РАЙОНА НА ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР

реконстр. 2 бр. паркинги, простр. пред пещерата

2006 2013

Община

2 000 000

400 000

600 000

1 000 000




ІІ.2.1.2.

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА КРЕПОСТ „БОРУНА” И „СТРИНАВА”

2 бр.

2006 2013

Община МК

3 000 000

300 000

700 000

2 000 000




ІІ.2.1.3.

СЪЗДАВАНЕ НА ДИВЕЧОВ РЕЗЕРВАТ

1 бр.

2007 2013

Община ЛРД

2 000 000

200 000







1 800 000

ІІ.2.1.4.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ АТРАКЦИИ

2 бр.

2006 2013

Община ТД, ЧБ

2 000 000

200 000




900 000

900 000

ІІ.2.1.5.

РЕСТАВРАЦИЯ И КОНСЕРВАЦИЯ НА „ДИСКОДУРАТЕРА” И РИМСКИТЕ ПЪТИЩА

1 Римско тържище и 3 Римски пътя

2007 2010

Община, МКТ

800 000

20 000

80 000

700 000




ІІ.2.1.6.

ПРОЕКТИРАНЕ И ПОСТРОЯВАНЕ НА СКИ ПИСТА В РАЙОНА НА ДРЯНОВСКИ МАНАСТИР

1 ски писта

2007

Частен бизнес













600 000

ІІ.2.1.7.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

1 бр.

2006

Община

50 000













Цел ІІ.3: Опазване на околната среда и актуализиране на системата за управление на отпадъците

Мярка ІІ.3.1. Въвеждане на системи за превенция, контрол и последващи действия за опазване на околната среда

II.3.1.1.

СЪЗДАВАНЕ НА ПУНКТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ И КОНТРОЛ НА СЪСТОЯНИЕТО НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1 пункт

2010 2011

община

2 000 000

50 000

350 000

1 500 000




II.3.1.2.

СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОИНСПЕКТОРАТ КЪМ ОБЩИНАТА

1 отдел

2007 2008

община

30 000

20 000

10 000

-

-

II.3.1.3.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО СМЕТИЩЕ В ГР.ДРЯНОВО

1 сметище

/ 10.008 дка/



2010 2011

община

10 000 000

-

2 000 000

8 000 000

-

II.3.1.4.

РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

6 дка.

2007 2013

община

2 000 000

200 000

600 000

1 200 000

-

Мярка ІІ.3.2. Усъвършенстване на местните нормативни документи и развитие на администрацията

II.3.2.1.

АКТУАЛИЗИРАНЕ НА ЦЯЛОСТНАТА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1 програма

2007-2008

община

10 000

10 000

-

-

-

II.3.2.2.

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МЕСТНИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

-

2007

2013


община

1 000

1 000

-

-

-

II.3.2.3.

ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА КАДРИТЕ В ОТДЕЛ “ОС”

6 човека

2007

2013


община

20 000

5 000

5 000

10 000

-

Мярка ІІ.3.3. Съхраняване на био-разнообразието и защитените територии

II.3.3.1

РАЗРАБОТВАНЕ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

2 програми

2008

2010


община

5 000

5 000

-

-

-

II.3.3.2.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИТЕ ПЛОЩИ

дка

2007

2013


община

1 400 000

100 000

100 000

1 000 000

200 000

II.3.3.3.

ПОЧИСТВАНЕ НА ПОРЕЧИЯТА НА РЕКА ДРЯНОВСКА, РЕКА ЯНТРА.

Км.

2007

2013


Община

Държава


6 000 000

1 000 000

5 000 000







Мярка ІІ.3.4. Модернизация на системата за управление на отпадъците

II.3.4.1.

ИЗЧИСТВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НОВООБРАЗУВАНИ НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ СМЕТИЩА

15 дка

2006

2013


община

100 000

30 000

-

60 000

10 000

II.3.4.2.

ВЪВЕЖДАНЕ НЕ ПИЛОТНА СИТЕМА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ В ГР.ДРЯНОВО

въвеждане

2006

2010


община

1 000 000

100 000

300 000

600 000

-

II.3.4.3.

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВА ТЕХНИКА И СЪДОВЕ

3 машини,

3 000 съда



2006

2011


община

1 600 000

200 000

400 000

1 000 000

-

II.3.4.4.

ВЪВЕЖДАНЕ НА НОВА СИСТЕМА НА СМЕТОСЪБИРАНЕ И ОБРАБОТВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – РЕГИОНАЛНО ДЕПО




2006

2013


община

1 000 000

100 000

600 000

300 000

-

II.3.4.5.

СЪЗДАВАНЕ НА ПУНКТОВЕ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ

5 пункта

2008

2010


община

60 000

10 000

10 000

30 000

10 000

Мярка ІІ.3.5. Повишаване ролята на гражданското общество

II.3.5.1.

ИЗЛЪЧВАНЕ НА РУБРИКИ С ЕКОЛОГИЧНА НАСОЧЕНОСТ ПО МЕСТНИТЕ МЕДИИ

1 седмично

2006

2013


Община, местни медии

50 000

25 000

-

20 000

5 000

II.3.5.2.

ДИПЛЯНКИ И БРОШУРИ

3 500 бр. годишно

2006

2013


Община, НПО сектор

5 500

2 000

-

3 500

-

II.3.5.3.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ИНФОРМАЦИОННИ ДНИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА

2 годишно

2006

2013


Община, НПО сектор

15 000

5 000

-

10 000

-

II.3.5.4

СЪЗДАВАНЕ НА МЕСТНА ЕКОЛОГИЧНА НПО

1НПО

2007

НПО сектор

1 000

-

-

-

1 000

II.3.5.5.

РАЗРАБОТВАНЕ НА СЪВМЕСТНИ ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО- ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА




2007

2013


Община, НПО сектор

30 000

10 000

-

10 000

10 000

Мярка ІІ.3.6. Екологично възпитание на подрастващото поколение

II.3.6.1.

ПРОВЕЖДАНЕ НА “ЗЕЛЕНИ УЧИЛИЩА”

1 годишно за всяко училище

2006

2013


Училища,

НПО сектор, Община



50 000

-

5 000

15 000

30 000

II.3.6.2.

УЧАСТИЕ В ЕКОЛОГИЧНИ ИНИЦИАТИВИ

2 прояви годишно

2007

2013


Община, училища, НПО сектор

15 000

7 000

7 000

1 000

-

II.3.6.3.

ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧАСОВЕ ПО ЕКОЛОГИЯ В ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

1 час месечно

2007

2013


МОН, МОСВ,

Учебни заведени



7 000

-

7 000

-

-

Цел ІІ.4. Съхраняване и развитие на традициите в социалната сфера

Мярка ІІ.4.1 Актуализиране на образователната система

ІІ.4.1.1.

ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА




2006

2010


Община

Държ. институции



100 000

50 000

50 000

-

-

ІІ.4.1.2.

РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ СПЕЦИАЛНОСТИ В УЧИЛИЩАТА, СЪОБРАЗНО НУЖДИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА




2007 2013

Обл.КЗ

Община, учил. Ръков., Д”БТ”, МОН



300 000

30 000

270 000







ІІ.4.1.3.

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

за 13 учебни заведения

2006

2013


Община,МОН

1 240 000

100 000

840 000

250 000

50 000

ІІ.4.1.4.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТОЛОВОТО ХРАНЕНЕ В УЧИЛИЩАТА

В 4 училища

2008 2010

Учил. ръководства, Община

1 000 000

700 000

200 000

100 000




ІІ.4.1.5.

СЪЗДАВАНЕ НА КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ

1 колеж

2006

Община, МОН, бизнес, учил.ръководства

1 000 000

100 000

400 000

500 000




ІІ.4.1.6.

ВЪВЕЖДАНЕ НА ИНТЕНЗИВНО КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА С ВИСОКО СКОРОСТЕН ИНТЕРНЕТ

За всички училища

2006

2009


Държ. институции

65 000

-

65 000

-

-

ІІ.4.1.7.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УЧИЛИЩНОТО МЕДИЦИНСКО И СТОМАТОЛОГИЧНО ОБСЛУЖВАНЕ И ПРОФИЛАКТИКА

Във всяко училище


2007 2008

Община, държ. инстит.

400 000

40 000

300 000

60 000


































Мярка ІІ.4.2 Подобряване на здравното обслужване

ІІ.4.2.1.

ОСИГУРЯВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТЕН ДОСТЪП ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТДАЛЕЧЕНИТЕ СЕЛА

2 бр. транспортни средства за всички села

2006

2008


Община

25 000

25 000

-

-

-

ІІ.4.2.2.

ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА АКТИВНА ПРОФИЛАКТИКА НА ЗДРАВЕТО

-

2007

2008


Община, Държ. институции

150 000

-

100 000

50 000

-

ІІ.4.2.3.

ОСИГУРЯВАНЕ НА МОДЕРНА ТЕХНИКА ЗА БОЛНИЦАТА

спец. мед. техника и трансп. ср.

2006

2013


Болница

150 000

-

150 000

-

-

ІІ.4.2.4.

ОСИГУРЯВАНЕ НА НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ И ОРГАНИЗАЦИИ

за 6 инст.

2006

2013


Община, Държава

1 000 000




300 000

700 000

-

Мярка ІІ.4.3 Подобряване на социалните услуги и работа със специфични социални групи

ІІ.4.3.1.

ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ

20 души

2006

2010


Община, Социални инст.

120 000

10 000

10 000

100 000

-

ІІ.4.3.2.

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ НА ЛИЦА ОТ РИСКОВИ ГРУПИ

3 програми

2006

2013


Соц. институции, Община

20 000

-

-

20 000

-

ІІ.4.3.3.

СЪЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНОСИ

Обособен център

2007

НПО

Община


16 000

2 000

4 000

10 000




ІІ.4.3.4.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ДЪЛГОСРОЧНА ПРОГРАМА И ПРЕВАНТИВЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ

Разработена програма

2006

Община

НПО


10 000

2 000

8 000







ІІ.4.3.5.

НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СПОРТНИ КЛУБОВЕ И СПОРТНИ ОБЕКТИ

оборудване 2 клуба

1 обект


2006

2008


Община

НПО


180 000

60 000

20 000

100 000




ІІ.4.3.6.

НОВО ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ ЗА КУЛТУРНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

за 5 читалища

2007

2013


Община

ЧН и МК


120 000

10 000

70 000

40 000

-

Мярка ІІ.4.4. Инициативи за осмисляне на свободното време

ІІ.4.4.1.

СЪЗДАВАНЕ НА НОВИ МЕСТНИ КЛУБОВЕ ПО ИНТЕРЕСИ

4 бр.

2006

2009


Община, Читалища

НПО


5 000

2 000

3 000

-

-

ІІ.4.4.2.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ: ОБЩИНСКИ, РЕГИОНАЛНИ, НАЦИОНАЛНИ, МЕЖДУНАРОДНИ

20 прояви годишно

2007

2013


Община,спортни клубове

260 000

80 000

20 000

160 000




ІІ.4.4.3.

РАЗШИРЯВАНЕ И РАЗНООБРАЗЯВАНЕ КУЛТУРНИЯ КАЛЕНДАР НА ОБЩИНАТА (РЕАЛИЗИРАНЕ НА НОВИ ИНИЦИАТИВИ)

10 прояви годишно

2006 2013

Община, НПО

360 000

40 000

200 000

100 000

20 000

ІІ.4.4.4.

СЪЗДАВАНЕ, РАЗШИРЯВАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ КОНТАКТИ С ОБЩИНИ, ТВОРЦИ, ТВОРЧЕСКИ ГРУПИ, МЛАДЕЖКИ ОРГАНИЗАЦИИ, СПОРТНИ КЛУБОВЕ И ИНСТИТУЦИИ

Сключени 6 договора

2006

2013


Община, НПО, държава

200 000

20 000

30 000

150 000




ІІ.4.4.5

УЧРЕДЯВАНЕ СТИПЕНДИЯ „К. ФИЧЕТО” ЗА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА”, „ВИК”, „ЛАНДШАФТЕН АРХИТЕКТ”

6 души

2006

2012


Община

18 000

18 000

-

-




ІІ.4.4.6.

СТИМУЛИРАНЕ НА МЛАДЕЖКИ НПО ЗА УЧАСТИЯ В ПРОЕКТИ

Разработени 18 проекта

2006 2013

Община, НПО

18 000

18 000










ІІ.4.4.7.

УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ

7-8 програми, 600 души

2006

2013


Община, Държавни институции, Частен бизнес

7 000 000

250 000

6 500 000

-

250 000

ІІ.4.4.8.

РАЗРАБОТВАНЕ И ПРИЛАГАНЕ НА МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ ЗА ЗАЕТОСТ

2-3 програми, 30 души

2006

2013


Община

380 000

100 000

-

180 000

100 000

ІІ.4.4.9.

РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ НА РИСКОВИ ГРУПИ

1-2 програми,

40 души


2006

2013


Община, Държавни институции

500 000

20 000

150 000

300 000

30 000



Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16




©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет