Община дряново


IV.3. Организация на изпълнениетобет16/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

IV.3. Организация на изпълнението.

Пряка отговорност за изпълнението на общинския план за развитие ще носи кметът на общината, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие (чл. 27). Той може да делегира на своите заместници да отговарят за изпълнението на отделни задачи по плана, които са в съответния им ресор.

По решение на кмета, одобрено от Общинския съвет, може да се създаде Обща Координационна Група за изпълнение на плана, а по всяка от сферите на развитието “Икономическо развитие”, “Инфраструктура и околна среда” и “Социална сфера” Тематични Групи за изпълнение. Като основа за формирането на тези групи могат да послужат създадените за разработването на общинския план работни групи. Ролята на тематичните групи ще бъде да съдействат и подпомагат подготовката и осъществяването на изпълнението на дейностите, включително чрез осигуряване на информация, консултации, привличане на подходящи партньори, съвместно разработване на проекти и тяхното управление.

Изпълнението на плана ще се осъществява чрез годишни програми за реализация. В тях ще се конкретизират мерки и дейности, които са предвидени за изпълнение в съответната година, имат проектна готовност и са финансово обезпечени или са с голяма вероятност да получат финансиране от различните източници. В годишните програми за реализация трябва да намерят място дейностите, за които са разчетени средства по общинския бюджет за съответната година, предвидени са средства от държавния бюджет, одобрени са или се очакват средства по проекти на национални и международни програми, има ясна индикация и декларирани намерения за инвестиции от страна на частния бизнес и държавни фирми.IV.4. Система и процедури за наблюдение /мониторинг/ и оценка на изпълнението на ОПР /вкл. индикатори за наблюдение на изпълнението/. Процедури за актуализация на ОПР.Мониторинг и оценка на изпълнението /вкл. индикатори за наблюдение/.

Разработването и прилагането на ясни процедури за наблюдение върху изпълнението на плана е от изключително важно значение за получаване на точна и навременна представа за това дали се постигат заложените цели и приоритети на развитието, за откриване на пропуски, трудности и спънки в реализацията на отделна дейност или комплекс от дейности, за настъпили сериозни промени в средата и обстоятелствата, налагащи коригиращи действия.

Контролът върху изпълнението на общинския план ще се осъществява от Кмета и Общинския съвет. С оглед постигане на оптимален ефект и оперативност в процеса на мониторинг и оценка на изпълнението ще се създаде Мониторингова група, в която ще бъдат включени общински съветници, представители на Общинската администрация и представители на другите институции – неправителствения сектор, бизнеса, държавни структури. Броят и съставът на Мониторинговата група се одобрява с решение на Общинския съвет. Ролята на тази група е да следи изпълнението на общинския план за развитие, да дава насоки и препоръки за корекции в действията на групите за изпълнение, да изготвя и представя на Общинския съвет и Кмета годишни доклади с оценка за изпълнението на плана за развитие. В докладите следва да бъде отразено: кои от поставените задачи за съответния период са изпълнени и кои не са; степента на достигане на заложените индикатори; причини за пълно или частично неизпълнение на отделни или комплекс от дейности; настъпили промени и необходимост от преориентация към други дейности, мерки и цели. Окончателни доклади за изпълнението на плана в края на всяка година и заключителен доклад за целия период се изготвя от Кмета на общината, като докладите се внасят за одобрение от Общинския съвет.

При оценката на изпълнението ще се наблюдават няколко групи основни индикатори, разпределени по сектори както следва:


За икономическото развитие:

брутен вътрешен продукт, вил. по отрасли

брой стопански единици, вкл. по отрасли

нетни приходи от продажби, вкл. по отрасли

разходи за ДМА, вкл. по отрасли

брой фирми с внедрени системи за качество по ISO и др.

заети площи с култури и средни добиви

размер на обработваемата земя и пустеещи земи

брой животни и средна продуктивност

брой туристи

брой превозени пътници по видове транспорт

обем на строителството

обем на външните инвестиции

обем на отпуснати кредити, вкл. по отрасли

обем привлечени средства от външни програми и проекти

За социалната сфера:
брой на населението

основни демографски характеристики /брачност, раждаемост, смъртност, механичен и естествен прираст/

брой заети и безработни лица и коефициенти на заетост и безработица

обхванати лица от програми за заетост

обхванати лица от социалните услуги

средна работна заплата и среден доход на домакинство

брой деца в детски градини и ученици в училищата

усвоени средства за изграждане и ремонт на социалната инфраструктура

усвоени средства за закупуване на ново оборудване и обзавеждане

усвоени средства за културни и спортни инициативи
За инфраструктурата:
брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на пътната инфраструктура /пътища, улици, пътни съоръжения и др./

брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на енергийната инфраструктура /подстанции, трафопостове, мрежи и др./

брой или км. изградени/ремонтирани/подменени обекти на водостопанската инфраструктура /водоеми, водопроводи, мрежи, канализации, хидромелиоративни съоръжения/

брой или км. изградени/ремонтирани/подменени елементи на съобщителната инфраструктура /централи, клетки, кабелни мрежи, станции и др./

площ санирани жилища

брой актуализирани устройствени планове
За околната среда:
замервания на параметрите на компонентите на околната среда /състояние на въздуха, водите, почвите, шума/

брой/площ нерегламентирани сметища

новосъздадени или благоустроени зелени площи

Съществен елемент от мониторинга и преценката за това доколко и как е изпълнен общинският план за развитие, ще бъде предвидената по закон междинна оценка на изпълнението, която ще се направи след изтичане на третата година на плановия период, т. е. в началото на 2010 год.Актуализация на ОПР
Реализацията на стратегически план за развитие на община е сложен и многообразен процес, свързан с влиянието на фактори и обстоятелства в един сравнително дълъг период от време, при различни политически, икономически и социални ситуации, въздействие на международни фактори и промени в микро- и макросредата. Много е важно да се подчертае, че общинският план дава перспективи и насоки за развитие и те не могат да бъдат строга рамка, ограничаваща възможните мерки и дейности.

Следователно, не е възможно да се предвидят точно всички промени, които ще настъпят при изпълнението на плана и програмата за реализацията му. Поради тези причини, изпълнението на общинския план следва да се възприема като един непрекъснат процес на наблюдение, контрол и актуализация, учейки се от грешките, трудностите и неуспехите и коригиране на съществуващите вече насоки за развитие и дейности, адаптирайки ги към настъпилите нови обстоятелства и променена среда.

Актуализацията на общинския план ще се извършва при настъпили съществени политически и социално-икономически промени и необходимост от корекции в набелязаните цели и приоритети. Конкретни корекции по изпълнението на дейностите ще се отразяват в годишните програми за реализация. Както в единия, така и в другия случай ще се вземат предвид докладите на Мониторинговата група.

Процесът на актуализация се организира от кмета на общината като актуализираният общински план и програмите за реализация се одобряват от Общинския съвет.
IV.5. Мерки за осигуряване на публичност и прозрачност при реализацията на ОПР.

Одобреният от Общинския съвет план за развитие на Община Дряново за периода 2007-2013 година ще бъде предоставен в електронен вид на всички кметства и важни местни институции. Разпечатани копия на плана ще са на разположение на гражданите при секретаря на общината и в стаята на Председателя на Общинския съвет.

Пълният текст на общинския план за развитие ще бъде поместен на уеб-страницата на Общината и периодично ще се актуализира с допълнителни доработки, информация за изпълнението, разработвани, разработени и спечелени проекти по плана, годишните програми за реализация.

На информационно табло пред сградата на общината ще се поставят информации по отделни компоненти от плана за развитие, които касаят конкретни дейности или инициативи.

Периодично в местните медии, телевизия и вестник, ще се отразяват материали от плана, включително ще се организират тематични дискусии по изпълнението на отделните мерки и дейности.

Преди разработването на всяка годишна програма за реализация на плана чрез медиите ще се съобщава на широката общественост какво конкретно се предлага да бъде включено в съответната програма и ще се събират мнения и предложения в писмен и електронен вид. Преди окончателното оформяне на годишната програма за реализация ще се провежда публично обсъждане. Подобно широко публично обсъждане ще се прави при всяка актуализация на плана, наложена от настъпили сериозни промени в социално-икономическата среда и нововъзникнали проблеми и потребности.

При реализацията на плана ще се разчита на активното участие на местния бизнес и на гражданското общество; ще се наблегне на ролята на неправителствените организации; ще се търси сътрудничество с всички местни структури, които могат да съдействат и допринесат за по-успешно и качествено изпълнение на дейностите; ще се изграждат публично-частни партньорства с бизнеса и НПО сектора за съвместно разработване, кандидатстване и управление на проекти.

Препис – извлечениеПРОТОКОЛ

4625.01.2006г.
ОТНОСНО: 5. Допълване на Общински план за развитие на Община Дряново за 2006-2013 година.

Докл.: инж.Д. Данков – кмет на община Дряново.
……………………………………………

РЕШЕНИЕ №330

На основание чл.21 ал.1 т.12 от ЗМСМА и във връзка с чл.14 ал.4 от Закона за регионалното развитие, Общински съвет - Дряново допълва Общински план за развитие 2006 - 2013 година на Община Дряново в Раздел „Индикативна финансова таблица” , Приоритет I – „Повишаване жизнения стандарт на населението и намаляване на социалния риск” като след Мярка I.4.2., добавя Мярка I.4.3.– „Развитие на модерно селско и горско стопанство” и Мярка I.4.4.– „Балансирано управление на горите” /Съгласно приложението/.

ГЛАСУВАЛИ


ЗА

ПРОТИВ

ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ

15

0

1

………………………………………….

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДРЯНОВО
ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/

/Цв.ЙОРДАНОВ/


ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:/п/

/Р. ВЪЛКОВА/

Вярно с оригинала при ОбС – Дряново, техн. сътрудник: /п/

/Р. Вълкова/П
риложение към Решение №33

Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет