Община дряново


ІІ.2. Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в развитието на местната икономикажүктеу 3.1 Mb.
бет3/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
түріАнализ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ІІ.2. Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в развитието на местната икономика

    1. Основни характеристики


Икономическото развитие на Община Дряново през последните години се характеризира с общите белези на икономическото развитие на страната като цяло. Почти във всички сектори на стопанството приключиха процесите по преструктуриране и приватизация на съществуващите предприятия. Провежданата структурна реформа се отличава и с някои негативни страни - високо равнище на безработица, недостатъчно използване на наличните мощности, загуба на традиционни и труден пробив на нови пазари.

В Община Дряново структуроопределящ отрасъл на промишлеността е „Търговия и услуги”, заемащ 47.5% от общия брой предприятия, следван от „Преработваща промишленост” с 21,4%. Най-голям относителен дял бруто продукция, реализирани нетни приходи и брой заети лица се падат на преработващата промишленост.

В отрасъл „Преработваща промишленост” водещо място заема подотрасъл „Производство на хранителни продукти” с относителен дял 39,1% от общия брой предприятия. На второ място е подотрасъл „Машиностроене” с 21,8% от общия брой предприятия.

Подотрасъл „Производство на хранителни продукти” реализира най-голям обем бруто продукция – 8217 хил.лева за 2003 година, като за 1999 година той е бил 1292 хил.лева, което показва увеличение с 6.5 пъти. В подотрасъла са заети и най-голям относителен дял от работещите лица – 14,6%, докато през 2000 година те са били 6,3%.

Макар и на трето място по брой предприятия „Производството на текстил и облекло” е вторият подотрасъл на промишлеността по обем бруто продукция, заети лица и реализирани нетни приходи.

През 2003 година в Община Дряново функционират 299 предприятия и фирми. Преобладаващ е делът на частния сектор - 98%. В сравнение с 2000 година се забелязва тенденция на намаляване на броя на предприятията и фирмите в обществения сектор с 30%. Намаление се забелязва и в частния сектор със 7 %.


Брой на предприятия и фирми /нефинансов сектор/ по форма на собственост.

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

307

324

319

321

299

Обществен сектор

7

9

7

6

6

Частен сектор

300

315

312

315

293

По данни на ТСБ - гр.Габрово, броят на новооткритите фирми през 2003 год. намалява спрямо 2000 год. с 48 %.


Новооткрити фирми

1999

2000

2001

2002

2003
67

75

40

36

39


В структурата на общинската икономика най – голям относителен дял заемат микропредприятията до 10 заети – 90,6 % от общия брой. Същевременно най – голям относителен дял при формиране на бруто продукцията имат средните предприятия и фирми от 51 до 100 заети – 38,7 % през 2003 год.

Забелязва се тенденция на устойчивост при микропредприятията / до 10 заети /, тъй като поради липса на достатъчно средства повечето от предприемачите, започващи свой самостоятелен бизнес, се насочват предимно към търговски и ремонтни дейности.

Най-голям брой заети лица са в сферата на преработващата промишленост – 62.2% през 2003 година, следвани от заетите в търговия и ремонт – 14.6%.

За Община Дряново са характерни шивашка, дървопреработваща, хранително-вкусова промишленост, производство на инструменти.

Най-голям е делът на нетните приходи от продажби в преработващата промишленост – 61.6%. Тя формира и най-високия дял бруто продукция – 82.5%
ФИРМИ И ПРЕДПРИЯТИЯ (НЕ ФИНАНСОВ СЕКТОР) ПО ГОЛЕМИНА В ОБЩИНА ДРЯНОВО - ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ

 

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Брой единици


Всички единици

307

100.0

324

100.0

319

100.0

321

100.0

299

100.0

Микро до 10 заети

281

91.5

296

91.4

293

91.8

292

91.0

271

90.6

Малки от 11 до 50 заети

18

5.9

19

5.9

17

5.4

18

5.6

18

6.0

Средни от 51 до 100 заети

4

1.3

4

1.2

3

0.9

5

1.6

6

2.0

Междинна гр.от 101 до 250

3

1.0

4

1.2

5

1.6

4

1.2

3

1.0

Големи с над 250 заети

1

0.3

1

0.3

1

0.3

2

0.6

1

0.4


Бруто продукция - хил. левове


Всички единици

17239

100.0

15786

100.0

17169

100.0

24948

100.0

27303

100.0

Микро до 10 заети

2989

17.3

3385

21.4

3383

19.7

3342

13.4

3414

12.5

Малки от 11 до 50 заети

3065

17.8

3625

23.0

5459

31.8

5231

21.0

5806

21.3

Средни от 51 до 100 заети

..1

..

..

..

..

..

7415

29.7

10563

38.7

Междинна гр.от 101 до 250

3893

22.6

4384

27.8

3322

19.3

..

..

..

..

Големи с над 250 заети

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..


Нетни приходи от продажби - хил. левове


Всички единици

24439

100.0

24641

100.0

27189

100.0

40033

100.0

39491

100.0

Микро до 10 заети

8962

36.7

10373

42.1

11717

43.1

10797

27.0

10038

25.4

Малки от 11 до 50 заети

3496

14.3

5026

20.4

6757

24.9

11862

29.6

7608

19.3

Средни от 51 до 100 заети

..

..

..

..

..

..

8173

20.4

14109

35.7

Междинна гр.от 101 до 250

4064

16.6

4524

18.4

3543

13.0

..

..

..

..

Големи с над 250 заети

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..


 

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Общо

Отн. дял-%

Заети лица


Всички единици

2154

100.0

2145

100.0

2159

100.0

2480

100.0

2374

100.0

Микро до 10 заети

527

24.5

510

23.8

591

27.4

597

24.1

585

24.6

Малки от 11 до 50 заети

352

16.3

388

18.1

366

17.0

360

14.5

439

18.5

Средни от 51 до 100 заети

..

..

..

..

..

..

350

14.1

487

20.5

Междинна гр.от 101 до 250

518

24.0

581

27.1

703

32.6

..

..

..

..

Големи с над 250 заети

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..


Материални дълготрайни активи - хил. левове


Всички единици

13338

100.0

14153

100.0

9961

100.0

11104

100.0

12973

100.0

Микро до 10 заети

1403

10.5

936

6.6

1264

12.7

1667

15.0

2505

19.3

Малки от 11 до 50 заети

1471

11.0

1810

12.8

2014

20.2

1671

15.0

1334

10.3

Средни от 51 до 100 заети

..

..

..

..

..

..

2092

18.8

4861

37.5

Междинна гр.от 101 до 250

2048

15.4

2455

17.3

2416

24.3

..

..

..

..

Големи с над 250 заети

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..
 1 Данните са конфиденциални

Тенденция на увеличение бележат разходите за придобиване на дълготрайни материални активи с 273 % спрямо 1999 год., като най – висок е ръстът на увеличение в сектор “Преработваща промишленост” – 201,5 %.

РАЗХОДИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ПО СЕКТОРИ ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Сектори

По години

/Хиляди левове/

1999

2000

2001

2002

2003Общо

887

1050

979

2123

2421

Селско, горско и ловно стопанство

25

-

12

44

22

Добивна промишленост

-

-

-

-

-

Преработваща промишленост

528

644

392

1204

1064

Снабдяване с електроенергия, газ и вода

-

-

..1

-

-

Строителство

-

10

..

..

..

Търговия и ремонт

98

38

157

433

831

Хотели и ресторанти

..

-

139

..

-

Транспорт и съобщения

18

-

49

..

233

Финансово посредничество

-

-

-

-

-

Операции с имущество и бизнес услуги

-

..

..

21

9

Държавно управление; задължително обществено осигуряване

..

18

6

..

..

Образование

-

-

-

..

60

Здравеопазване и социални дейности

60

49

20

231

144

Други дейности

149

283

129

163

43 
1 Данните са конфиденциалниСъщата тенденция на увеличаване се забелязва и при придобитите дълготрайните материални активи с повече от два пъти, спрямо 1999 год., като най – голям ръст на увеличение е в сектор “Търговия и ремонт” - над 9 пъти.

ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ ПО СЕКТОРИ

ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО

Сектори

По години

/Хиляди левове/

1999

2000

2001

2002

2003Общо

970

770

992

1286

2361

Селско, горско и ловно стопанство

25

-

12

44

22

Добивна промишленост

-

-

-

-

-

Преработваща промишленост

479

448

461

654

882

Снабдяване с електроенергия, газ и вода

-

-

..1

-

-

Строителство

-

-

..

..

..

Търговия и ремонт

97

39

154

212

934

Хотели и ресторанти

..

-

139

..

-

Транспорт и съобщения

18

-

49

..

223

Финансово посредничество

-

-

-

-

-

Операции с имущество и бизнес услуги

-

..

..

21

-

Държавно управление; задължително обществено осигуряване

..

..

21

..

..

Образование

-

-

-

..

60

Здравеопазване и социални дейности

161

-

19

101

144

Други дейности

181

272

125

227

81 
1Данните са конфиденциални


Стойността на наличните дълготрайни материални активи в обществения сектор се запазва и леко намалява, докато в частния сектор се отчита увеличение повече от пет пъти спрямо 1999 година.

ПРИДОБИТИ ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ

ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ ЗА ОБЩИНА ДРЯНОВО

  

/Хиляди левове/ 

1999

2000

2001

2002

2003

Общо

970

770

992

1286

2361

Обществен сектор

575

347

389

366

437

Частен сектор

395

423

603

920

1924


Сериозният превес на вложените средства за машини, оборудване и транспортни средства показва, че инвеститорите все още се ориентират към модернизация на наличните мощности или подмяна само на оборудването, което осигурява по-бързо възвръщане на вложените инвестиции.    1. Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет