Община дряново


II.3. Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в социалната сферабет8/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16

II.3. Анализ на състоянието, процесите и тенденциите в социалната сфера
  1. Население – основни демографски характеристики


Населението на общината е 11 482 човека, което живее в 63 населени места.

В град Дряново живеят 8 954 човека. Обособени са три кметства – Дряново, Царева ливада и Гостилица и девет кметски наместничества – Караиванца, Скалско, Славейково, Янтра, Денчевци, Керека, Соколово, Ганчовец и Радовци.

Към 31.12.2004 г. 17 броя населени места са напълно обезлюдени. 24 населени места са с население до 10 души, 12 броя населени места са с население до 50 човека, 3 населени места са с население до 100 човека, 4 са с население до 200 човека, 1 брой с население до 500 човека и 1 брой с население до 1000 човека. Прави впечатление големият брой обезлюдени населени места и такива с относително малък брой жители. Трайна е тенденцията към намаляване на населението както на общинския център град Дряново, така и на селата.

Населението е с 1,32 % по-малко в сравнение с предната година. Преобладаващ е броят на жените – около 51,9 %. Около 78 % от населението на общината живее в град Дряново, което е резултат от миграционните процеси, предизвикани от структурните промени и проблемите в селските икономики.

Раждаемостта е традиционно ниска, като се запазва между 5,5 – 5,6 на 1000 души и е най-ниската за областта. Тя е по-ниска дори от средната за страната с 3 на 1000 души. Заедно с ниската раждаемост се наблюдава сравнително висока смъртност – при средно за страната 14,3 тук е 20,5 на 1000 души за 2003 г. Всичко това води до спад в естествения прираст на населението, който е - 14,9 на 1000 човека при – 10,4 на 1000 за област Габрово и – 5,7 на 1000 за страната.

Възрастовата структура на населението е една от основните демографски характеристики. Тя е резултат от демографските процеси и оказва влияние върху бъдещото изменение на населението. Процесът на стареене на населението продължава да се задълбочава и през следващите години не може да се очаква ръст на трудоспособното население, поради ниската раждаемост и намаление на населението в под трудоспособна възраст. Тази тенденция се вижда от следващата таблица, където населението в под трудоспособна възраст е едва 14,65 %.
Показатели

Души - броя

%

Население в под трудоспособна възраст

1693

14,65

Население в трудоспособна възраст

6411

55,47

Население в над трудоспособна възраст

3454

29,88

ОБЩО

11558

100.00
Бълг.

Турци

Роми

Други

Не са се определили

Не са отговорили

10 325

936

207

21

189

37

Извършеният анализ показва задълбочаване на демографската криза в общината. Намалената раждаемост, високата смъртност, отрицателният естествен прираст и миграционните процеси са причините за непрекъснатото намаление на населението.
  1. Социални дейности

Органите на местната власт, които вземат решения и контролират дейността в социалната сфера, са: Общински съвет – Дряново, като законодателен орган и ръководството на Община Дряново, като изпълнителен орган. Специфичната социална проблематика се разглежда и обсъжда в Постоянната комисия по здравеопазване, социални дейности и жилищно настаняване към Общински съвет – Дряново. Общественият контрол при осъществяване на социалното подпомагане се извършва от “Обществен съвет за социално подпомагане”. В структурата на Общинска администрация по социалните проблеми работят: Зам. кмет “Хуманитарна политика” и мл. експерт “Социални дейности и програми”.

Социалните дейности на територията на общината са организирани от Община Дряново, Дирекция “Социално подпомагане” и “Бюро по труда”. Институциите за социални услуги на територията на общината са: Дом за възрастни с деменция и Дом за възрастни с психични разстройства, с. Радовци. В общината има силно развити неправителствени организации, които работят в областта на социалните услуги: Дружество за социално подпомагане – Дряново, Дружество за умствено и психически увредени лица, Местната организация на съюза на слепите в България.

Основна дейност на Дирекция “Социално подпомагане” е отпускането на различни видове помощи на социално слабите лица. Броят на подпомаганите лица от Д”СП” Дряново е относително постоянна величина. През 2004 г. той бележи спад, поради включване на безработните лица в НП”ОСПОЗ”. Тенденциите и очакванията за 2005 г. трудно могат да бъдат прогнозирани. Изразен в цифри броят на получаващите помощи от Д ”СП” лица и семейства изглежда така:


Таблица за броя на подпомаганите лица за периода 2002-2005 год.


Вид помощи и основание за подпомагане

Брой подпомагани 2002г.

Брой подпомагани 2003г.

Брой подпомагани 2004г.

Прогнози за 2005г.

Чл.9 ППЗСП месечни помощи

424

362

351

200

Чл.16 ППЗСП

3

6

12

-

Чл.16а ППЗСП еднократни

2

4

6

-

Чл.21 ППЗСП месечни за транспортно обслужване на хора с увреждания

799

518

696

600

Чл.24 ППЗСП месечни за телефон

345

281

320

330

Чл.22 ППЗСП балнеолечение

9

7

3

30

В дейност “Личен асистент” от НП “ОСПОЗ” за 2004 г. са включени 21 лица. Очакванията за 2005 г. са техният брой да се увеличи на 35 лица.

През последните години все по-голям проблем са тъй наречените “рискови групи”. Като рискови групи означаваме онези общности от населението, които поради своя социален статус са изложени на по-силно влияние от страна на рисковите фактори:
Хора с ниски доходи – това основно са:


 • Жителите на селски райони, особено ако са по-отдалечени от градовете;

 • Представители на етнически общности, като роми и турци;

 • Живеещи в големи домакинства или домакинства с много деца;

 • Продължително безработни;

 • Хора с ниска квалификация и образование;

 • Пенсионери.


Етнически общности - почти 2/3 от ромските семейства получават социални помощи, обезщетения за безработица или пенсии, които са основни пера в домакинските им бюджети. Над 1/3 от ромските деца се хранят под 3 пъти дневно. Месото, млякото и плодовете са недостатъчни в бедните семейства, особено в ромските.
Хора с увреждания - хората с увреждания са от различни възрастови групи, но значителна част от тях попадат в зоната на бедността с всички произтичащи от това последици.
Друга основна дейност на Д ”СП” е работата на отдел “Закрила на детето”. На територията на общината са обособени следните групи деца в риск:

  • Деца, живеещи в семейства в неравностойно социално положение;

  • Деца с увреждания;

  • Деца с отклоняващо се поведение и деца, отпаднали от училище;

  • Деца, настанени в специализирани институции;

  • Деца без родители или такива, за които родителите не полагат грижи, живеещи при близки и роднини;

  • Деца, жертва на злоупотреба, насилие или експлоатация в или извън семейната среда;

  • Деца с изявени дарби в областта на науката, изкуството и спорта.

От приемането на Закона за закрила на детето през 2000 г., отдел “Закрила на детето”/ЗД/ е консултирал и приложил мярка за закрила на около 400 деца от община Дряново. Тенденциите сочат увеличаване на броя им. Сигналите, разгледани от Отдел”ЗД”, са както следва:


2002г. - 132 бр.

2003г. – 148 бр.2004г. – 165 бр.
Предвид увеличаване информираността на населението, относно функциите и дейността на Отдел”ЗД” се очаква през 2005 г. сигналите да се увеличат до 200.
Социалните услуги на територията на общината се извършват от:


 • „Дом за възрастни с деменция” /ДВД/, гр. Дряново - Капацитетът на заведението е 52 домуващи. В него постъпват лица с следните диагнози: Лануларна деменция, Генерализирана атеросклероза, Епизоди на обърканост, Халюцинации. Персоналът на дома, който се грижи за домуващите, е от 28 души. Социалната работа в дома – групова и индивидуална е съобразена с индивидуалните възможности на всеки един от домуващите.
 • „Дом за възрастни с психични разстройства” /ДВПР/, с. Радовци - Капацитетът на дома е 115 домуващи. В момента там са настанени 114 жени. Диагнозите, с които лицата постъпват там, са: шизофрения, олигофрения и епилепсия. В дома работят 37 човека персонал, които полагат ежедневни грижи за настанените там жени.

  • В момента се ремонтира старата сграда на дома, което предполага създаването на

  • по-благоприятни условия и за домуващите, и за персонала.
 • Домашен социален патронаж - Капацитетът му е 116 души. В момента се обслужват 69 лица от които мъже - 31 и жени – 38. Персоналът на ДСП е 7 човека, които не са в състояние да обслужват 116 души и поради това капацитетът на дома не е изцяло запълнен. Необходимо е да се работи в посока за увеличаване на персонала на ДСП и ползване на услугите му от хората на територията на цялата община, а не само в града.

 • Дружество за социално подпомагане – Дряново е организирало Дневен център за стари хора. Този център работи по проект, спечелен от Дружеството, а от 01.03.2005г. е на издръжка на държавния бюджет, след сключен договор с Кмета на общината за възлагане на социалната услуга.

 • Дружество за умствено и психически увредени лица – Дряново по проект е изграден Дневен център за рехабилитация и интеграция на лица с интелектуални затруднения “Възкресение Христово”. В този център лицата, които го посещават се обучават на елементарни хигиенни и трудови навици за по-самостоятелен начин на живот. Екипът се състои от 8 души персонал. В дома е започнато интегрирано обучение на децата с увреждания в масовото училище “Св. св. Кирил и Методий”. От 01.02.2005г. заведението е на пълно финансиране от Републиканския бюджет след проведен конкурс за децентрализация на социалните услуги и е преименувано на Дневен център за деца и възрастни с увреждания. Капацитетът му е 50 човека, а персоналът 20 души.

 • Защитено жилище с настанени шест домуващи от „ДВПР”, с. Радовци. В момента се завършва второ. Те са организирани като държавна дейност и децентрализирана социална услуга, с капацитет общо 14 жени и 6 човека обслужващ персонал.

 • На територията на общината има изградени три пенсионерски клуба – Дряново, Царева ливада и Гостилица. В тях пенсионерите и ветераните от войните се срещат, общуват, обсъждат свои проблеми, провеждат различни занимания и културни мероприятия. Работят в партньорски взаимоотношения с Общината, кметовете и кметските наместници.

Мисията на общинска администрация е да координира, организира и управлява процесите по предоставяне на социални услуги. Да следи за тяхното качество и достъпност, да защитава интересите на социално неравнопоставените групи, като предлага на Общински съвет – Дряново да се въведат облекчения при ползването на някои социални услуги и предоставянето на еднократни помощи. Община Дряново работи успешно в ефективно в партньорство с НПО. Като основна цел тук трябва да посочим приоритетното развитие на социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на община Дряново.


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет