Община дряновобет9/16
Дата04.03.2018
өлшемі3.1 Mb.
#19321
түріАнализ
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

ИЗВОДИ:

 1. В резултат от активната и съвместна работа на Общинска администрация с НПО, социалните услуги и дейности на територията на общината са добре развити и обхващат голяма част от лицата в неравностойно положение.
 1. Домашният социален патронаж на територията на общината отежнява общинския бюджет, въпреки пенсиите на ползвателите. В бъдеще е необходимо да се търсят начини за външно финансиране и по-малко да се разчита на общинския бюджет за издръжката му.
 1. Социалните услуги на територията на Общината са насочени към най-уязвимите групи от населението, но най-вече в града, затова трябва да се проучат възможностите и разшири обхватът им по селата.

SWOT анализ „Социални дейности”Силни страни

Слаби страни

 • Добра структура на социалните заведения в общината;

 • Наличие на относително голям брой заведения за социални услуги на територията на Община Дряново;

 • Предлагат се разнообразни социални услуги, обхващащи голяма част от нуждаещите се;

 • Добро взаимодействие между местните власти и неправителствения сектор;

 • Висок авторитет на заведенията за социални услуги и Дирекция «Социално подпомагане»;

 • Висока квалификация на наличните кадри в социалната сфера.

  • Висока безработица;

  • Липса на достатъчен брой високо квалифицирани кадри;

  • Наличие на голям брой ромско население с ниско образование и липса на квалификация;

  • Наличие на групи в социална изолация, силно зависими от социалното подпомагане;

  • Ниско ниво на заплащане на специализирания персонал;

  • Лошо състояние на материалната база;

  • Недостатъчен и амортизиран общински жилищен фонд.

Възможности

Заплахи

 • Кандидатстване с проекти по национални и международни донорски програми;

 • Утвърждаване на съществуващите и въвеждане на нови ефективни мерки в социалната сфера;

 • Създаване на центрове за социална интеграция;

 • Работа с целеви групи;

 • Социализация на продължително безработни лица чрез извършване на обществено полезни дейности, образователни и квалификационни програми;

 • Осигуряване на качествени грижи в семейна среда на хора с увреждания и тежко болни.

 • Влошени демографски показатели на населението;

 • Ниска покупателна способност на населението;

 • Несъвършена нормативна база и ограничени финансови ресурси за провеждане на ефективна социална политика;

 • Помощите, които получават лицата, не дават очаквания резултат;

 • Намаляване на възможностите за интеграция на хората с увреждания;

 • Липса на мотивация за работа сред хора, за които социалното подпомагане е начин на живот.
  1. Здравеопазване

Здравеопазването в Община Дряново се организира от: • “Общинска многопрофилна болница за активно лечение” /ОМБАЛ/ - ЕООД, Дряново;

 • 8 лекарски и 10 стоматологични практики;

 • Медицински център «Света Петка»;

 • Медицински център «Пулс»;

 • Медицинско обслужване в училищата;

 • Български червен кръст /БЧК/.

ОМБАЛ- Дряново” ЕООД обслужва населението на Община Дряново, което е около 11 000 души. Болницата е обезпечена с необходимите медицински кадри за осъществяване на своята дейност. В лечебното заведение работят 98 души, от които 18 - лекари, среден медицински персонал – 47, друг персонал - 33 души.

В структурата на “ОМБАЛ - Дряново” ЕООД са включени 6 отделения, от които 5 с 60 легла и 1 без легла. Лечебното заведение включва четири функционално обособени блока и болнична аптека.

Сдружение „Български червен кръст” е най-активната неправителствена организация в областта на здравеопазването и здравното образование на населението. Община Дряново работи в тясно сътрудничество с БЧК и в последните години са осъществени редица инициативи, с цел подобряване здравното състояние на населението на общината.


Здравен статус – тенденции.
Смъртността е особено важна характеристика за оценка здравното състояние на хората от общината. Очертана е ясна тенденция към постоянното й нарастване сред активното население във възрастовата група от 29 до 59 години.

За Община Дряново причините за смърт в продължение на повече от едно десетилетие запазват сравнително устойчива структура. През 2004 година водещи по класове болести са: Болести на органите на кръвообръщението – 69 %, Новообразувания – 16 %, Болести на дихателната система – 5,0 % и Травми и отравяния – 3 %, т.е. 93 % от умиранията в общината се дължат само на тези четири групи заболявания. Останалите се разпределят по следния ред: Болести на храносмилателната система – 2 %, Болести на ендокринните жлези, храненето и обмяната – 2 %, Болести на пикочо-половата система – 1 % и др. Увеличава се и процентът на умирания от пътнотранспортен травматизъм и самоубийства.

Общата заболеваемост, измерена чрез регистрираните случаи на заболявания по обръщаемост на населението към звената за извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията, по повод на които населението търси активно здравна помощ. Регистрираната заболеваемост показва значително преобладаване на болестите на дихателната система – 229,92 на 1000 души, следвани от болестите на органите на кръвообращението – 227,47 / на 1000 /, на нервната система и сетивните органи – 178,51, на ендокринните жлези, храносмилането и обмяната, психичните разстройства, травмите и отравянията.

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ:
 1. Новата методика на финансиране води до намаляване на приходите на лечебното заведение, което от своя страна оказва неблагоприятно влияние върху цялостната издръжка на дружеството.

 2. Амортизиран транспорт.

 3. Новото НРД 2005 е с повишени изисквания от страна на медицински специалисти и апаратура, с което лечебното заведение не разполага и се налага договориране с други лечебни заведения. Това се явява допълнителен разход на болницата.

 4. Невъзможността от самоиздръжка на лечебното заведение в този вид налага неговото преструктуриране.SWOT анализ – здравеопазване


Силни страни

Слаби страни

 • Съществува материална база за болнична медицинска помощ;

 • Висок обхват на населението от общо практикуващи лекари.
 • Повишаване на заболеваемостта, регистрирана по обръщаемостта за медицинска помощ към лечебните заведения;

 • Липса на съвременна актуална медицинска апаратура за част от медицинските дейности;

 • Амортизация на част от МТБ;

 • В извънболничната медицинска помощ има недостиг на лекари – специалисти;

 • Недостатъчно обхващане на учениците и възрастните с профилактични програми и прегледи;

 • Слабо стоматологично обслужване на учениците;

 • Транспортни проблеми затрудняват медицинското обслужване на определени заболявания и ограничават достъпа на пациенти в селата до специализирана медицинска помощ;

 • Ниска здравна култура на ромското население и трудности при медицинското им обслужване.
Възможности

Заплахи

 • Провеждане на политика за стимулиране на инвестициите в здравеопазването;

 • Подобряване качеството и бързината на медицинското обслужване;

 • Участие в национални и международни програми в областта на здравеопазването;

 • Запазване на „ОМБАЛ - Дряново” ЕООД като многопрофилна болница за активно лечение;

 • Повишаване на квалификацията на ОПЛ.

 • Влошени демографски показатели на населението;

 • Несъвършена нормативна база и ограничении финансови ресурси за провеждане на ефективна здравна политика;

 • Голям брой здравно неосигурени лица, което ще ограничи достъпа им до медицинско обслужване;

 • Текучество на здравни кадри.
  1. Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет