Община маданжүктеу 145.98 Kb.
Дата10.09.2018
өлшемі145.98 Kb.


ОБЩИНА МАДАН
гр. Мадан, 4900, обл.Смолян, ул.”Обединение” № 14, тел. 0308/9- 82-20, факс: 0308/9 - 82-77; 9-80-28

e-mail: madanoba@gmail.com, www.madan.bgПриложение № 3

Одобрявам, (положен подпис и печат)

Кмет на община Мадан:

/Фахри Адемов Молайсенов/

Дата: 20.09.2016 г.
Настоящата техническа спецификация, съставлява неразделна част към отправената Покана от община Мадан с Изх. № 08-00-244 от 20.09.2016 г., свързана с определяне размера на разходи, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП, във връзка с проектно предложение: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения на територията на община Мадан”, с което община Мадан възнамерява да кандидатства при условията на Наредба №12 от 25.07.2016г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., който проект включва изпълнение на дейности, попадащи в обхвата на чл.4., т.3. от наредбата – „изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони”.С предоставянето на независими оферти, община Мадан ще може да определи част от заявените за финансиране разходи по проекта, чрез прилагане на способа на пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП.

С оглед на това обстоятелство и на основание чл.29, ал.16 от Наредба № 12/25.07.2016г. на МЗХ, следва за нуждите на община Мадан, да бъдат събрани оферти за целевите разходи по чл.29, ал.1, т.1 от наредбата, представляващи разходи, свързани с прякото изпълнение на строително-монтажните работи, в съответствие с предвиденото в проекта за съответните обекти, включени в проектното предложение и които разходи не са включени от ДФ „Земеделие” в обявения списък с активи и дейности с определени референтни разходи предмет на кандидатстване по подмярка 7.2. на мярка 7 от ПРСР 2014-2020 г.

В съответствие с настоящата Техническа спецификация, следва да бъдат представени Техническо предложение и Ценово предложение към представените предложения - оферти.

Проект: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Мадан” е осигурен с проектна готовност. С настоящата спецификация се обявяват параметрите, изискванията и условията на част от разходите, които общината ще заяви за финансиране по проекта.С цел да определим стойността на част от разходите, свързани с проектното ни предложение, в отделни части на техническите проекти, предоставяме на вниманоето Ви подробни спецификации по обекти, както следва:
1.обект „Водоснабдяване на с.Бориново-ремонт и реконструкция на довеждащ водопровод и разпределителна водопроводна мрежа, изграждане на водоем 175куб.м.”.

2.обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в местността „Хвойновица“ до съществуваща помпена станция, напорен водопровод от помпена станция до съществуващ водоем в село Букова поляна“.

3.обект: „Реконструкция и рехабилитация на система от довеждащи водопроводи от група извори в м.Полене, землище на с. Върбина, Община Мадан до съществуващ водоем в мах.“Камберовска“.

4.обект: „Външен водопровод за водоснабдяване на с.Чурка и с.Ловци”.І. СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПАРАМЕТРИ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ И ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ОФЕРТИ.
І.1. ОБЕКТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.БОРИНОВО-РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОЕМ 175КУБ.М.”.
Общи данни - Проектът като цяло засяга изграждането на водоснабдяване на с.Бориново, което ще обхваща Помпена станция, Водоем 175м3 Напорен водопровод и Улична водопроводна мрежа.

ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЯКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА:

 • Водоем – част Конструкции;

 • Водоем – суха камера/Монтажна част;

 • Водоем – ограда;

 • Ремонт на помпена станция – АС и Монтажна част;

 • Ремонт помпена станция – Ел. уредби;

 • Водоем – Ел. уредби.

Съществуващо положение - Село Бориново, Община Мадан се намира в планински район със средна нодморска височина около 850м. Природните условия не предлагат водоизточници с достатъчен ресурс, от които да се водоснабди и изгради водоснабдителна мрежа. Понастоящем с.Бориново е захранено с вода за питейно-битови нужди от няколко места: от кв.Шаренка, състоящо се от помпена станция, напорен водопровод и водоем и от няколко собствени водоизточника, водите на които са отведени до водоем на връх Чуката в района на Горно Бориново. Водните количества са крайно недостатъчни. С проекта се предлага решение за водоснабдяването на с.Бориново.

Помпена станция: Ползва се помещението на съществуващата такава в кв.Шаренка, като съответно ще бъде ремонтирана и преустроена, подменени помпените агрегати с два нови-един основен и един резервен. Параметрите на помпите са определени както следва: Qп=2л/сек, Нп=300м, като са отчетени загубите по дължина и е даден известен аванс, за да не работи помпата при 100% натоварване. Прието е цикълът на работа на помпените агрегати да е 2:1, т.е. 16 часа работа, 8 часа почивка на денонощие, като техният капацитет позволява възстановяването на водното количество във водоема след пълното му изпразване да става за 16 часа, а възстановяването на ПП резерв да става за 5 часа при нулева консумация на вода за питейно-битови нужди. Помпената станция ще бъде оборудвана изцяло с необходимата автоматика и защити от претоварване и хидравличен удар. С цел подсигуряване на цикличността на работата на помпените агрегати и неоказване на голямо влияние върху налягането на водата във водопровода от който се захранва ПС, ще се ремонтира черпателния резервоар, от където помпите ще черпят вода.

Водоем: 175м3, двукамерен, при коефициент на неравномерност 2, разположен на вр.Чуката, на кота 919.00, което позволява гравитачно водоснабдяване на селото. ПП резерв ще бъде защитен със сифонна връзка. Връзките в сухата камера ще позволяват работа в паралел на двете камери на водоема или само на една от тях при необходимост, при гарантирано съхранение на ПП резерв. Водоемът ще бъде оборудван с необходимата сигнална апаратура и автоматика. Водоема да се изпълни по технологична последователност и бетони по проект част конструктивна, като от външна страна изцяло да се положи двуслойна хидроизолация, която да предотврати достъпа до него на подпочвени или инфилтрирани води. Санитарно-охранителната се зона около него е не по-малка от 3м. и се изпълнява ограда по детайл. Вратите на оградата и на сухата камера са метални,заключващи се и включени към сигнално-охранителна система. Стената на едната камера, която не може да бъде засипана с обратен насип да се изолира с топлоизолация-фибран 10см. Всички СМР да се изпълняват и приемат съгласно действащите нормативи.
І.2. ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СИСТЕМА ОТ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ОТ ГРУПА ИЗВОРИ В МЕСТНОСТТА „ХВОЙНОВИЦА“ ДО СЪЩЕСТВУВАЩА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ, НАПОРЕН ВОДОПРОВОД ОТ ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ДО СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ В СЕЛО БУКОВА ПОЛЯНА“.
Общи данни – Проекта предвижда подмяна на съществуващия гравитачен водопровод – свързващ групата извори в местността „Хвойневица“ и помпена станция, подмяна на съществуващия тласкателен водопровод – свързващ помпена станция и съществуващ резервоар, саниране на каптажните съоръжения към изворите, събирателните шахти и рехабилитация на съществуващия водоем, намиращ се в селото.

ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЯКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА:

 • Водопровод от помпена станция до съществуващ резервоар, сведено до офериране на цена за: Доставка и монтаж на тръби HDPE 100 SDR17.4 PN25 0125, с фитинги; Хидравлично изпитване на тръби HDPE Ф125 и Дезинфекция водопровод ф125, в съответствие с количествата дадени в Приложение № 2 „Ценово предложение” – количествена сметка по която следва да оферирате цени.

 • Каптаж 1-6, събирателни шахти 1-2 - общо 8 бр.

 • Охранителна зона.

Съществуващо положение - В геоложко отношение, в района преобладават скални породи – изветрели до слабо изветрели гнайси. Водоснабдяването на населението с питейна вода се осъществява от група извори в местността „Хвойневица“. Състоянието на водоизточниците е незадоволително. Състоянието на гравитачния довеждащ водопровод също е незадоволително, което обуславя необходимостта от тяхната реконструкция и рехабилитация. От довеждащия водопровод водата постъпва в помпена станция, намираща се в територията на селото, след което посредством тласкателен (напорен) водопровод водата стига до съществуващ напорен резервоар (водоем). Състоянието и на тласкателния водопровод и на резервоара е незадоволително, което обославя необходимостта от тяхната реконструкция и рехабилитация!

Тласкателен водопровод – от помпена станция до съществуващ водоем – За целите на отправената покана, оферента следва да оферира единствено цена за 1. Доставка и монтаж на тръби HDPE 100 SDR17.4 PN25 0125, с фитинги; 2. Хидравлично изпитване на тръби HDPE Ф125 и 3.Дезинфекция водопровод ф125. Трасето на водопровода ще следва трасето на съществуващия водопровод, като амортизираните тръби ще бъдат подменени с тръби ПЕВП 100, SDR 7.4 PN 25. Дебит (най-голяма помпа): Qmax,s = 11 л/с; Оразмерително водно количество - Qmax,s = 11 л/с. В предвид голямата денивелация и получаващият се голям напор на места се предвижда водопровода да бъде изпълнен с ПЕВП 100, SDR 7.4 PN 25 и диаметър 125. Съединяването на отделните участъци се предвижда посредством челна заварка.

Група извори в местността „Хвойневица“ - Състоянието на изворите е незадоволително. Необходимо е да се рехабилитира. Това включва пълно разкриване на каптажите (разкопаване). Възстановяване до първоначално състояние на водоносния пласт, филтър, каменна зидария и уплътнен насип, водопроводна арматура и освежителен ремонт на каптажите. Предмет на освежителен ремонт е са: цялостно, обмазване, смяна на капак и/или упплътняване на фугите около нея, поставяне на охранителна ограда околко парцелите с цел ограничаване и контролиране на достъпа до питейната вода, поставяне на водопроводна арматура за коректно използване на съоръженията. Съгласно Наредба No3/16.10.2000 год. около каптажите се създава санитарно охранителна зона в един пояс I. Каптажите се ограждат с трайна ограда. Оградения терен се оформя с наклон, отвеждащ попадналите води навън от съоръжението. Вратите на оградата трябва да се заключват и да бъдат с размери, позволяващи свободно ослужване на съоръжението.. Пояс I се сигнализира с предупредителни табели – по 4 бр. за всеки каптаж.

Водоем (резервоар) - Санитарно - охранителна зона - Съгласно Наредба No3/16.10.2000 год. около водоемите се създава санитарно охранителна зона в един пояс I. Водоема се огражда с трайна ограда поставена на 3 м от петата на насипа. Оградения терен се оформя с наклон, отвеждащ попадналите води навън от съоръжението. Вратите на оградата трябва да се заключват и да бъдат с размери, позволяващи свободно ослужване на съоръжението. Пояс I се сигнализира с предупредителни табели.

Хлориране (предвижда се да се постави такава система във съществуващия водоем)- При всички случай се налага водата за питейно-битови нужди да бъде обеззаразена. Дозата на хлора е от 0,5 до 1,0 мг/л. За обезаразяване на вода е избран хлор-апарат на фирма „ProMinent“ със автоматична инсталация за дозиране на натриев хипохлорит ( NaOCl) за дезинфекция на питейна вода (пропорционално дозиране - дозиращата помпата се управлява от контактен водомер). Вашата оферта следва да включва хлор –апарат, който да е с еквивалентни на посочените характеристики.

Дезинфекция - Преди обезаразяване, да се извърши първоначално измиване на стените и дъното на водоема с водна струя, подавана посредством помпа от водоноска. Целта на тази

предварителна операция е отстраняването на механични налепи от прах, кал, строителни разтвори и други от стените и дъното на водоема. Използваната за целта вода ще се изпусне през изпразнителната система. След предварителното почистване се извършва дезинфекцията на водопровода и водоема. За дезинфекция да се използва избистрен разтвор на хлорна вар, съдържащ 20-25% активен хлор. Предвижда се след престой от 24 часа да се вземе проба за остатъчен хлор. Ако пробите не отговарят на изискванията оставяме хлорната вода да престои до достигане на разрешената концентрация. По време на дезинфекцията СК на изпразнителната система е затворен. След дезинфекцията се извършва промивка с чиста вода до изчезване на хлорната миризма и достигане на нормите на вода за пиене.


І.3. ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СИСТЕМА ОТ ДОВЕЖДАЩИ ВОДОПРОВОДИ ОТ ГРУПА ИЗВОРИ В М.ПОЛЕНЕ, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ВЪРБИНА, ОБЩИНА МАДАН ДО СЪЩЕСТВУВАЩ ВОДОЕМ В МАХ.“КАМБЕРОВСКА“.
Общи данни – В предмета на проекта са включени подмяна на съществуващия гравитачен водопровод – свързващ групата извори в местността „Поление“, землище на с. Върбина“ и населеното място, изграждане на нов водоем (резервоар) за „високата“ зона на с. Върбина, саниране на каптажните съоръжения към изворите, рехабилитация на съществуващия водоем, намиращ се в махала Камберовска.

ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЯКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ ЗА:

 • Каптажи от 1 до 6 – строителна част и охранителни зони, с количествата дадени в Приложение № 2 „Ценово предложение” – количествена сметка по която следва да оферирате цени.

 • Нов водоем (резервоар) с обем 40 куб.м., както и рехабилитация на съществуващия, намиращ се в махала Камберовска на с. Върбина, вкл. санитарно охранителна зона, хлориране и дизенфекция.

Съществуващо положение - В геоложко отношение, в района преобладават скални породи – изветрели до слабо изветрели гнайси. Част от водоснабдяването на населението с питейна вода се осъществява от група извори в местността „Поление“, землище на с. Върбина. Състоянието на водоизточниците е незадоволително. Поради недостига на вода във високата зона на селото се предвижда нов водоем (резервоар) с обем 40 куб.м., както и рехабилитация на съществуващия, намиращ се в махала Камберовска.

Група извори в местността „Поление“ - Състоянието на изворите е незадоволително. Необходимо е да се рехабилитира. Това включва пълно разкриване на каптажите (разкопаване). Възстановяване до първоначално състояние на водоносния пласт, филтър, каменна зидария и уплътнен насип, водопроводна арматура и освежителен ремонт на каптажите. Предмет на освежителен ремонт е са: цялостно, обмазване, смяна на врата и/или упплътняване на фугите около нея, поставяне на охранителна ограда околко парцелите с цел ограничаване и контролиране на достъпа до питейната вода, поставяне на водопроводна арматура (спирателни кранове, байпас) за коректно използване на съоръженията. Съгласно Наредба No3/16.10.2000 год. около каптажите се създава санитарно охранителна зона в един пояс I. Каптажите се ограждат с трайна ограда. Оградения терен се оформя с наклон, отвеждащ попадналите води навън от съоръжението. Вратите на оградата трябва да се заключват и да бъдат с размери, позволяващи свободно ослужване на съоръжението. Размерите на пояс I са показани в графичната част на проекта. Пояс I се сигнализира с предупредителни табели – по 4 бр за всеки каптаж.

Водоем (резервоар) за „висока“ зона на с. Върбина – 40 куб.м. - правоъгълна форма на резервоара по технологични съображения:

 • Успокояване и правилно разпределение и насочване на водните струи към смукателите;

 • С удълбана част на дъното при водовземането се подсигурява напълно използване обема на резервоара и се избягва възможността от засмукване на въздух;

 • На вливните тръби се предвижда СК ф80 с възможност за изключване на камерите;

 • Водовземането се извършва от водовземни ямки посредством водовземни цетки ф80. В сухата камера се предвиждат СК ф80;

 • Преливането ще се извърши с преливни фунии и посредством преливно изпразнителна система водата ще се извежда извън водоема;

 • Вентилацията във водоема ще се извършва с помощта на вентилационн комини при скорост на въздуха 50-80 дм3/час. Предвижда се по един вентилационен комин на всяка камера и един за сухата камера.

Санитарно - охранителна зона - Съгласно Наредба No3/16.10.2000 год. около водоемите се създава санитарно охранителна зона в един пояс I. Водоема се огражда с трайна ограда поставена на 3 м от петата на насипа. Оградения терен се оформя с наклон, отвеждащ попадналите води навън от съоръжението. Вратите на оградата трябва да се заключват и да бъдат с размери, позволяващи свободно ослужване на съоръжението. Пояс I се сигнализира с предупредителни табели..

Хлориране (предвижда се да се постави такава система и във съществуващия водоем) - При всички случай се налага водата за питейно-битови нужди да бъде обеззаразена.

Дозата на хлора е от 0,5 до 1,0 мг/л. За обезаразяване на вода е изпран хлор-апарат на фирма „ProMinent“ със автоматична инсталация за дозиране на натриев хипохлорит ( NaOCl) за дезинфекция на питейна вода (пропорционално дозиране - дозиращата помпата се управлява от контактен водомер). Вашата оферта следва да включва хлор –апарат, който да е с еквивалентни на посочените характеристики.Дезинфекция - Преди обезаразяване да се извърши първоначално измиване на стените и дъното на водоема с водна струя, подавана посредством помпа от водоноска. Целта на тази

предварителна операция е отстраняването на механични налепи от прах, кал, строителни разтвори и други от стените и дъното на водоема. Използваната за целта вода ще се изпусне през изпразнителната система. След предварителното почистване се извършва дезинфекцията.

За дезинфекция да се използва избистрен разтвор на хлорна вар, съдържащ 20-25% активен хлор. След престой от 24 часа се взема проба за остатъчен хлор. Ако пробите не отговарят на изискванията оставяме хлорната вода да престои до достигане на разрешената концентрация. По време на дезинфекцията СК на изпразнителната система е затворен. След дезинфекцията се извършва промивка с чиста вода до изчезване на хлорната миризма и достигане на нормите на вода за пиене.
І.4. ОБЕКТ: „ВЪНШЕН ВОДОПРОВОД ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА С.ЧУРКА И С.ЛОВЦИ”.
ПРЕДМЕТ НА ПАЗАРНАТА КОНСУЛТАЦИЯ Е ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРЯКОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ, В СЪОТВЕТСТВИЕ С КОЛИЧЕСТВАТА ПОСОЧЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА:


 • ВОДОЕМ 100М3 ЗА С.ЛОВЦИ С ХЛОРАТОРНО И ПОМПЕНА СТАНЦИЯ - КОНСТРУКЦИИ; СУХА КАМЕРА МОНТАЖНА ЧАСТ,ОГРАДА И ПЛАНИРОВКА; ПОМПЕНА СТАНЦИЯ -ЕЛ УРЕДБИ

 • ВОДОЕМ 100 М3 ЗА С.ЧУРКА - КОНСТРУКЦИИ; СУХА КАМЕРА МОНТАЖНА ЧАСТ,ОГРАДА И ПЛАНИРОВКА; ВОДОЕМ -ЕЛ. УРЕДБИ И ПОДПОРНА СТЕНА

Водоем с хлораторно - 100 куб.м. – с.Ловци - Проектиран е водоем 100 куб. м. Проектирани са две водни камери, суха камера и хлораторна. Предвидено е залагане на сухата камера и хлораторната на 1,00 м. под нивото на водни камери. Водоема по проект е засипан с насип макс. 70 см. Предвидени са: подложен бетон под дъно, циментова замазка, хидроизолации за водоема, два реда обсадни дренажни води около водоема. Вътрешните страни на стените на водоема да се обмажат с водоплътни циментови замазки. Вътрешната страна на дъно също да се обмаже с водоплътни замазки за постигане на наклони. При прекопаване на котлована котите на фундиране да се достигнат с подложен бетон В7,5. Разлика в нивата на фундиране да се преодолее с подложен бетон - клас 7,5 на стъпка 2:1.

Армирането и бетонирането на фундамента и е без прекъсване. Армирането и бетонирането на стените е без хоризонтални фуги Армирането и бетонирането на капак и без прекъсване. Да се осигури бетоново покритие на армировка 4 см. Бетонът да се вибрира, докато от него престанат да излизат въздушни мехурчета.

Обратният насип над водоем с обемно тегло = 1,8 т/ м3. Изпълнява се хидроизолация, обратен насип от ръчно реден камък и скална почва, дренажни тръби Ф200 зад стени на водоем. Водоемът е оразмерен за :

-р норм.почва = 20 т/м2

-y почва за обратен насип = 1,8 т/м3

-ъгъл на вътрешно триене /нормативен за обратен насип = 40 0

-сеизмичност VІІ степен Кс = 0,10

-хидростатичен натиск

При изпълнението се изолзват:

-подложен бетон- бетон клас В7,5 /Rв = 4,6 Мра/

-бетон за основа и стена -бетон клас В25/Rв = 14,5 Мра/,с клас по водонепропускливост W=0,4 ,клас по мразоустойчивост F = 50.

-стомана АІ/Rs = 225Мра/

-стомана АІІІ /Rs = 375 Мра/
Водоем - 100 куб.м. – с.Чурка - Проектиран е водоем 100 куб. м. Проектирани са две водни камери и суха камера. Предвидено е залагане на сухата камера на 1,00 м. под нивото на водни камери. Водоема по проект е засипан с насип макс. 70 см. Предвидени са: подложен бетон под дъно, циментова замазка, хидроизолации за водоема, два реда обсадни дренажни води около водоема. Вътрешните страни на стените на водоема се обмазват с водоплътни циментови замазки. Вътрешната страна на дъно също се обмзват с водоплътни замазки за постигане на наклони. При прекопаване на котлована котите на фундиране да се достигнат с подложен бетон В7,5. Разлика в нивата на фундиране да се преодолее с подложен бетон - клас 7,5 на стъпка 2:1. Да се осигури бетоново покритие на армировка 4 см. Обратният насип над водоем с обемно тегло = 1,8 т/ м3. Да се изпълни хидроизолация, обратен насип от ръчно реден камък и скална почва, дренажни тръби Ф200 зад сетни на водоем. Водоемът е оразмерен за :

-р норм.почва = 20 т/м2

-y почва за обратен насип = 1,8 т/м3

-ъгъл на вътрешно триене /нормативен за обратен насип = 40 0

-сеизмичност VІІ степен Кс = 0,10

-хидростатичен натиск

При изпълнението да се използват:

-подложен бетон- бетон клас В7,5 /Rв = 4,6 Мра/

-бетон за основа и стена -бетон клас В25/Rв = 14,5 Мра/,с клас по водонепропускливост W=0,4 ,клас по мразоустойчивост F = 50.

-стомана АІ/Rs = 225Мра/

-стомана АІІІ /Rs = 375 Мра/

Изготвил Техническата спецификация, включително представените в разработката извлечения от Обяснителните записки на техническите проекти: (положен подпис)Теменужка Димитрова – Мл. експерт „Проекти и стратегии”, община Мадан

Съгласувал Техническата спецификация: (положен подпис)Инж. Мартин Моллов – Директор на дирекция „Специализирана администрация”, община Мадан


ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ


Каталог: assets
assets -> 017 ж қаңтар 31 қаңтар дсұ санитарлық және фитосанитарлық шаралар бойынша Комитетпен жарияланған хабарламалар тізімі
assets -> Тоо "Аксесс Энерго птэц-2" объявляет о проведении тендера по закупкам следующих материальных, финансовых ресурсов и услуг: раз
assets -> Конверттерді ашу хаттамасы
assets -> Конкурсқа қатысуға жіберу туралы хаттама
assets -> Егемен Қазақстан. – 2014. №209. – 25 қазан Егемен-ақпарат Ақын қолымен жазылған өлең «Сәкеннің қоштасуы»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет