Община смолянжүктеу 41.21 Kb.
Дата23.03.2019
өлшемі41.21 Kb.

ОБЩИНА СМОЛЯН

MUNICIPALITY OF SMOLYAN

бул. България 12, 4700 Смолян, България

Bulgaria, 4700 Smolyan, 12 Bulgaria blvd

Тел/tel: +359/301/626-62, Факс/fax: +359/301/624-26

e-mail:obshtina_smolyan@abv.bg, www.smolyan.bgПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ
І. Предмет на услугата:

Обект на настоящата обществена поръчка е изпълнение на услуга с предмет:

Събиране, транспортиране и временно съхраняване на биоотпадъци от зелената система и личните стопанства в община Смолян на площадка м. Вельово, землище с.Турян”
ІІ. Обхват на услугата:


  1. По смисъла на §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на ЗУО

Биоотпадъци“ са биоразградимите отпадъци от парковете и градините, хранителни и кухненски отпадъци от домакинствата, ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обект, както и подобни отпадъци от предприятията на хранително-вкусовата промишленост.

Предмет на настоящата процедура са единствено биоотпадъците от парковете, зелените площи, междублоковите пространства и личните стопанства в регулационните граници на следните населени места в община. Смолян :
гр. Смолян

с. Търън

с.Влахово

с. Бостина

с.Подвис

с. Соколовци

с. Ровино

с. МомчиловциНе са обект на процедурата биоотпадъците от ресторантите, заведенията за обществено хранене и търговските обекти и предприятията на хранително-вкусовата промишленост.
2. Услугата следва да включва следните основни групи дейности:

2.1. Ръчно пренасяне на биотпадъка на разстояние до 30 м.

2.2. Натоварване на биоотпадъците на транспортно средство.

2.3. Транспортиране на биоотпадъците до площадката в мест. „Вельовото” землище с. Турян.

2.4. Почистване на 10 м2 площадка и събиране на отпадъка

2.5. Сортиране на биоотпадъка

2.6. Шредиране на биоотпадъка

2.7. Подготовка на биоотпадъците за временно съхранение /подравняване и оформяне на откоси/.


3. Източници на биоотпадъци предмет на настоящата обществена поръчка са:

3.1. Отпадъци от дървета и храсти

3.2. Окосената трева от площите за обществено ползване

3.3. Окапали листа от широколистните дървета

3.4. Градински отпадъци от гр. Смолян

3.5. Градински отпадъци от селата

3.6. Гробищни паркове от гр. Смолян


    1. Райони с фамилни къщи
  1. Маршрути за обслужването на населените места.

2.3.1. I – ви маршрут гр. Смолян - територии за обществено ползване, улици и гробищни паркове – 84,00 км.


2.3.2. II– ри маршрут: гр.Смолян → с.Влахово → с.Подвис → с. Ровино → с. Търън – 53,00 км
2.3.3. III – ти маршрут : гр. Смолян→ с. Бостина → с. Соколовци→ с. Момчиловци – 61,00 км


  1. График за обслужване на територията

По приложения към настоящата покана график - Образец № 5.


  1. Количествени показатели

Минимален прогнозен обем на събраните и транспортирани биоотпадъци 200 тона/год.;

Транспортно разстояние 22 920 км/год.– съгласно маршрутите по т.4;

Кратност на обслужваните площадки и съдове – съгласно графика по т. 5;

Количество на небиологичната компонента в биоотпадъците за третиране 5 %;

Обща площ на площадките със съдовете за биоразградимите отпадъци при източника на образуването им - 16.8 дка.;
ІІІ. Резултати , които следва да бъдат постигнати от Изпълнителя:

Подготвените за последващо третиране биоотпадъци /което ще се извършва по друг ред съгласно ЗУО/, следва да бъдат оформени във фигури с права геометрична форма.

Оператора на площадката полага грижи оформените купчини от биоотпадъци да бъдат в добро състояние.
ІV. Стойност на поръчката

Стойността на поръчката се определя в лева, без включен данък върху добавената стойност (ДДС). Договора за настоящата поръчка ще бъде сключен за срок – за 2/две/ години, считано от датата на подписването или до достигане на стойността от 65 000 / шестдесет и пет хиляди лв. / без включен ДДС при оферираните от участниците единични цени. Участниците в настоящата обществена поръчка чрез ценовата си оферта внасят подробна калкулация за цената на 1 тон биоотпадък на площадката в м. Вельовото, с. Турян и подробни анализи на единичните си цени по видове работи.

Цената на 1тон биоотпадък по калкулация трябва да включва всички разходи за качественото изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, в описания вид, обхват и срок, включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране, транспорт, командировъчни и други подобни, както и непредвидените разходи и печалба.
V. Финансиране и заплащане на услугата.

1. Финансирането се осигурява от бюджета на Възложителя – Община Смолян.

Авансово плащане не се предвижда.

Заплащането на извършените услуги ще се извършва до 15-то число на следващия месец, на базата на Протокол за приемане на извършената работа, подписан и от двете страни, придружен със съпровождащите го документи /моментни и месечни протоколи – Образци № 6 и № 7/ и фактура, издадена от Изпълнителя.VI. Критерий за оценка на офертите:

Най-ниска предложена цена за 1 тон биоотпадък.

Съгласувал: ………………………

Д. Калайджиева – Главен експерт в дирекция СДЕДостарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет