Общинска администрацияДата03.04.2019
өлшемі53 Kb.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
6362, с.Стамболово, област Хасково

тел. 03721/2234; тел/факс 03721/2463

e-mail: kmet_stambolovo@dir.bg

Web site: www.stambolovo.bg

Изх. № С-3553/29.07.2014 г.ДО

УПРАВИТЕЛЯ/ДИРЕКТОРА

НА………………………………

………………………………….гр.……………………………….

Относно: Разяснения по постъпило запитване за участие в процедура с предмет: Консултант за изпълнение и отчитане на дейностите по проект „Реконструкция на път HKV 1173 / ІІІ-593, Маджари – Силен / Маджари - Войводенец – Долно поле – Долно Черковище - / ІІІ -593 /” с ИД.№26/321/01454. ПО ДОГОВОР № 26/321/01454/10.12.2013 г. ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО МЯРКА 321 ”ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2007-2013Г. (ПРСР), ПОДКРЕПЕНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ(ЕЗФРСР)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 3 от ЗОП във връзка с постъпило запитвания по документацията на горецитираната процедура, Ви предоставяме следните разяснения:
Въпрос № 1

В Раздел III1.1. от Обявлението е включен текст „Валидността на гаранцията за изпълнение, в случай че е представена банкова гаранция, е 30(тридесет) дни след датата на изтичане на гаранционния срок, посочен в Техническото предложение на участника“.


В т.32.1. от Указанията за подготовка на офертите е посочено: При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител трябва да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора, в съответствие с Обявлението за обществената поръчка: в размер от 2 % от стойността на договора и срок на валидност - 10 (десет) работни дни след одобрение от ДФ “Земеделие” – РА на подадената заявка за окончателно плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
В чл. 7от Проекта на договор е посочено:

Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни след одобрение от ДФ “Земеделие” – РА на подадената заявка за окончателно плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да се дължат лихви на КОНСУЛТАНТА“.


Моля Възложителят да отговори, какъв следва да е срокът на валидност на гаранцията за изпълнение.
Отговор на Въпрос № 1:

Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение следва да бъде 10 (десет) работни дни след одобрение от ДФ “Земеделие” – РА на подадената заявка за окончателно плащане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.


Въпрос № 2:

В Раздел III.2.3. от Обявлението Възложителят е поставил условие: „Участникът през последните 3 приключили финансови години - 2011, 2012, 2013 г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си) да е изпълнил минимум 2 (два) договора за услуга с предмет, сходен на предмета на настоящата поръчка.*Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление на инфраструктурни проекти; юридически и икономически консултации във връзка с изпълнението на такива проекти.

Като изискуеми документи, с които се доказва посоченото изискване Възложителят е посочил: „Списък на и основните договори за услуги, сходни с предмета на настоящата поръчка /от консултантска дейност по управление на инфраструктурни проекти ,юридически и икономически консултации във връзка с изпълнението на такива проекти финансирани от Оперативните програми или Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г./, изпълнени от участника през последните 3 години (2011, 2012 и 2013) с посочени обект, цена, място, срокове на изпълнение и клиенти.
Моля възложителят да отговори, кои дейности ще считат сходни с предмета на поръчката.
Отговор на Въпрос № 2:

За „сходни с предмета на поръчката“ ще се приемат дейности по управление на инфраструктурни проекти; юридически и икономически консултации във връзка с изпълнението на такива проекти.


Въпрос № 3

В Раздел ІІІ.2.2) от Обявлението е посочено: Изискуеми документи и информация: 1. Заверено копие от съставните части на годишните финансови отчети за последните 3 приключили финансови (2011, 2012, 2013) години, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен:
а) заверено копие на балансите за посочените години; б) заверено копие на отчетите за приходите и разходите за посочените години. За участници чуждестранни юридически лица се представят еквивалентни документи, изготвени съгласно приложимото законодателство на страната, където са установени. 2. Информация за общия оборот (декларация по образец) за последните 3 приключили финансови години (2011, 2012, 2013 г.), в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си от услуги сходни с предмета на поръчката /услуги по управление на дейности по проекти финансирани от Оперативните програми или Програмата за развитие на селските райони 2007 –2013г./.
Минимални изисквания: 1. Участникът трябва да има приход за последните 3 приключили финансови години - 2011, 2012, 2013г. (в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си да е реализирал оборот от консултантска дейност по управление на инфраструктурни проекти , юридически и икономически консултации във връзка с изпълнението на такива проекти , не по - малко от 140 000,00 лева / сто и четиридесет хиляди лева / без ДДС.) *Под „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират дейности по управление на инфраструктурни проекти; юридически и икономически консултации във връзка с изпълнението на такива проекти.


Моля възложителят да отговори, кои дейности ще считат сходни с предмета на поръчката.
Отговор на Въпрос № 3:

За „сходни с предмета на поръчката“ ще се приемат дейности по управление на инфраструктурни проекти; юридически и икономически консултации във връзка с изпълнението на такива проекти.


Въпрос № 4

В Раздел III.2.3. от Обявлението Възложителят е поставил условие:„Участникътда има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен на документи, издадени от независими лица акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от чуждестранен орган за акредитация, който е пълноправен член на Европейската организация за акредитация (EuropeanCooperationforAccreditation).
Моля възложителят да отговори какъв следва да е обхвата на представения сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен.
Отговор на Въпрос № 4

Участниците следва да представят сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват съответстващ на основната дейност на участника.


Въпрос № 5

В т.27.1. от Указания за подготовка на офертата е посочено:Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 30 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 работни дни от получаване на искането за това.


Моля възложителят да отговори ще се приемали предложение, което е с 30 на сто по благоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти за несъответстващо на приложимата нормативна уредба.
Отговор на Въпрос № 5

В документацията за участие е допусната техническа грешка. В хода на процедурата възложителят ще спази изискванията на разпоредбата на чл. 70, ал. 1 от ЗОП, която изрично указва, че „Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това“.С уважение,
Маджид Мандаджъ

Кмет на община Стамболово
Каталог: images -> File
File -> Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Міне көптен күткен 1 қыркүйек келді
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер стандарттарын бекіту туралы
File -> Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын
File -> Техникалық және кәсіптік білім беру саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер регламенттерін бекіту туралы
File -> Абсолютизм
File -> Даму мүмкіндігі шектеулі балаларды рухани адамгершілікке тәрбиелеу Қашқынова Ж. Е. Қарағанды қаласы «Даму мүмкіншіліктері шектелген балаларға арналған облыстық балалар үйі»
File -> Түлкібас ауданы бюджетінің 2011 жылдың орындалуы туралы түсініктемесі


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет