Общински съветДата14.03.2018
өлшемі40.46 Kb.
#20753
түріДоклад


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
от КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

ЗАМ.-КМЕТ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ И ИКОНОМИКА“ НА ОБЩИНА БУРГАС

За Кмет на Община Бургас

(Съгласно Заповед №2361/05.09.2017г. на Кмета на Община Бургас)
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се във в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Бургас е собственик на следните незастроени урегулирани поземлени имоти:

- УПИ І-62 в кв. 6, целият с площ 646 кв. м по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №6455/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“;

- УПИ LVІ-62 в кв. 6, целият с площ 664 кв. м по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №6454/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“;

Съгласно изготвени градоустройствени анализи по действащия ПУП-ПРЗ на вилната зона, в парцелите се предвижда изграждане на вилна сграда, в условия на свободно застрояване с максимална височина на корниза до 7 м и максимална кота било – 10м.

Имотите не са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2017г.

За УПИ са изготвени пазарни оценки от оценител, член на КНОБ, по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, приложени към настоящата докладна записка, с определена начална тръжна цена, както следва:  • За УПИ І-62 в кв.6, в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас,

в размер на 25 470 (двадесет и пет хиляди четиристотин и седемдесет лева) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 10 768,20 (десет хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) лева.

- За УПИ LVІ-62 в кв. 6, в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, в размер на 26 180 (двадесет и шест хиляди сто и осемдесет лева) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 11 068,20 (единадесет хиляди и шестдесет и осем лева и двадесет стотинки) лева.

Предвид изложеното и на основание правомощията ми по чл.60, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на община Бургас, приет от Общински съвет – Бургас, предлагам Общински съвет – Бургас на основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/, приета от Общински съвет – Бургас, да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:


  1. Допълва Програмата за управление и разпореждане с общинската

собственост на Община Бургас за 2017г., приета с Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №23), в раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“ със следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

- УПИ І-62 в кв. 6, целият с площ 646 кв. м по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №6455/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“;

- УПИ LVІ-62 в кв. 6, целият с площ 664 кв. м по плана на в.з. „Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №6454/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“.


  1. Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно

наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

- УПИ І-62 (едно римско за имот планоснимачен номер шестдесет и две), кв. 6 (шест), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – улица; изток – УПИ ІІ-61; юг – УПИ ХV-за озеленяване; запад – УПИ LVІ-62, актуван с Акт №6455/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2062 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, две, нула, шест, две), целият с площ 646 (шестстотин четиридесет и шест) кв. м по КК на гр.Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016 г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.2309; 07079.705.2063; 07079.705.3081; 07079.705.4016 и 07079.705.2308, с начална тръжна цена 25 470 (двадесет и пет хиляди и четиристотин и седемдесет лева) лева, без ДДС;

- УПИ LVІ-62 (петдесет и шест римско за имот планоснимачен номер шестдесет и две), кв. 6 (шест), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв. м, по плана на в.з. “Боровете“, землище кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: запад, северозапад – улица; изток – УПИ І-62; юг – УПИ LV, актуван с Акт №6454/06.12.2011г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 7 (седем) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.2309 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, две, три, нула, девет), целият с площ 664 (шестстотин шестдесет и четири) кв. м по КК на гр. Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016 г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.3095; 07079.705.3085; 07079.705.2063; 07079.705.3081, 07079.705.2062 и 07079.705.4016, с начална тръжна цена 26 180 (двадесет и шест хиляди сто и осемдесет лева) лева, без ДДС.

Приложение: 2 бр. актове за частна общинска собственост, 2 бр. скици по КК на гр.Бургас, 2 бр. скици по ПУП-ПРЗ, 2 бр. градоустройствени анализи, 2 бр. оценки от лицензиран оценител, 2 бр. данъчни оценки.

КРАСИМИР ИВАНОВ СТОЙЧЕВ

За Кмет на Община Бургас

(Съгл. Заповед №2361/05.09.2017г.

на Кмета на Община Бургас)

Съгласували:


БОЖИДАР КЪНЧЕВ

Секретар на Община Бургас


ЖИВКО ДИМИТРОВ

Директор на дирекция УОС


инж. МИНКА ЧАУШЕВА

Началник-отдел ОС в дирекция УОС


КАТЕРИНА СИДЕРОВА-ГРУДОВА

Гл. юрисконсулт в дирекция УОС


Изготвил:

инж. Райна Димова, Ст. експерт в дирекция УОС
Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
upload -> І. Балалардың ҚҰҚЫҚтарын қОРҒау саласындағы нормативтік қҰжаттар
upload -> Астана қаласының Балалардың құқығын қорғау департаментіне
upload -> О положении детей в Республике Казахстан
upload -> Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
upload -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы №415 Қаулысы
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> Адамгершілік-рухани білім мен тјрбие жґнінде


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет