Общински съветДата14.03.2018
өлшемі36.03 Kb.
#20755
түріДоклад


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
От ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Бургас е собственик на следните незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в кв. 26 по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас:

- УПИ ІV-общ. в кв.26, целият с площ 677 кв. м, по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас, отреден „за малкоетажно жилищно строителство“, идентичен с ПИ с иден-тификатор 07079.705.1558, целият с площ 673 кв. м, по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №8666/10.04.2017г. за частна общинска собственост,

- УПИ V-общ. в кв.26, целият с площ 472 кв. м, по действащия план на кв. Банево, от-реден „за малкоетажно жилищно строителство“, гр. Бургас, идентичен с ПИ с иден-тификатор 07079.705.1559, целият с площ 473 кв. м, по КК на гр. Бургас, актуван с Акт №8667/10.04.2017г. за частна общинска собственост.

Приложени са градоустройствени анализи по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Банево, гр. Бургас, съгласно които, във всеки един от парцелите се предвижда изграждане на жилищни сгради, в условия на свободно застрояване с височина до 10 м.

Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2017г., приета с Решение по т. 2 от дневния ред на проведеното на 31.01.2017г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №23), в раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“.

За урегулираните поземлени имоти са изготвени пазарни оценки от оценител, член на КНОБ, по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, приложени към настоящата докладна записка, както следва:

- За УПИ ІV-общ., кв. 26, целият с площ 677 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, е определена пазарна оценка в размер на 29 700 (двадесет и девет хиляди и седемстотин лева) лв., без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 12 427,70 (дванадесет хиляди четиристотин двадесет и седем лева и седемдесет стотинки) лева.

- За УПИ V-общ., кв. 26, целият с площ 472 кв. м., по плана на кв. Банево, гр. Бургас, е определена пазарна оценка в размер на 20 700 (двадесет хиляди и седемстотин лева) лв., без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 8 664,50 (осем хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и петдесет стотинки) лева.

Предвид изложеното и на основание правомощията ми по чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на община Бургас, приет от Общински съвет – Бургас, предлагам Общински съвет – Бургас на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 37, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, с решение №13-1/28.06.2016 г. да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

- УПИ ІV (четири римско)-общ., кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 677 (шестстотин седемдесет и седем) кв. м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІІ; изток - улица; юг – УПИ V-общ.; запад – УПИ VІ, актуван с Акт №8666/10.04.2017г. за частна общинска собственост, отреден „за малкоетажно жилищно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 10 (десет) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1558 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, едно, пет, пет, осем), целият с площ 673 (шестстотин седемдесет и три) кв. м по КК на гр.Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016 г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.27; 07079.705.1559; 07079.705.3058; 07079.705.1570; 07079.705.25, с начална тръжна цена 29 700 (двадесет и девет хиляди и седемстотин лева) лв., без ДДС;

- УПИ V (пет римско)-общ., кв. 26 (двадесет и шест), целият с площ 472 (четиристотин седемдесет и два) кв. м, по плана на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: север – УПИ ІV-общ.; изток - улица; юг – улица - тупик; запад – УПИ VІ, актуван с Акт №8667/10.04.2017г. за частна общинска собственост, отреден „за малкоетажно жилищно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 10 (десет) м, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.1559 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, едно, пет, пет, девет), целият с площ 473 (четиристотин седемдесет и три) кв. м по КК на гр.Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.27; 07079.705.3058; 07079.705.1558, с начална тръжна цена 20 700 (двадесет хиляди и седемстотин лева) лв., без ДДС.
Приложение: 2 бр. актове за частна общинска собственост, 2 бр. скици по КК на гр.Бургас, 2 бр. скици по ПУП-ПРЗ, 2 бр. градоустройствени анализи, 2 бр. оценки от лицензиран оценител, 2 бр. данъчни оценки.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Съгласували:


ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на дирекция ПНО


ЖИВКО ДИМИТРОВ

Директор на дирекция УОС


ИНЖ. МИНКА ЧАУШЕВА

Началник-отдел ОС в дирекция УОС


КАТЕРИНА СИДЕРОВА – ГРУДОВА

Гл. юрисконсулт в дирекция УОС


Изготвил: инж. Райна Димова, ст.експерт в дирекция УОС


Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
upload -> І. Балалардың ҚҰҚЫҚтарын қОРҒау саласындағы нормативтік қҰжаттар
upload -> Астана қаласының Балалардың құқығын қорғау департаментіне
upload -> О положении детей в Республике Казахстан
upload -> Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
upload -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы №415 Қаулысы
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> Адамгершілік-рухани білім мен тјрбие жґнінде


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет