Общински съветДата14.03.2018
өлшемі36.03 Kb.
#20756
түріДоклад


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС
Д О К Л А Д Н А З А П И С К А
От ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв. Банево, гр. Бургас
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Бургас е собственик на следните незастроени урегулирани поземлени имоти, находящи се в кв. 88 по действащия план на кв. Банево, гр. Бургас:

- УПИ VІ-общ., кв. 88, целият с площ 1704 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №3800/2004 г. за частна общинска собственост и Акт №7064/14.06.2012 г. за поправка на същия, отреден „за жилищно строителство“;

- УПИ VІІ-общ., кв. 88, целият с площ 660 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, актуван с Акт №6146/26.07.2010 г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“;

Приложени са градоустройствени анализи по действащия ПУП-ПРЗ на кв. Банево, гр. Бургас, съгласно които, във всеки един от парцелите се предвижда изграждане на две жилищни сгради, в условия на свободно за УПИ VІ и сключено за УПИ VІІ застрояване с височина до 10 м.

Имотите са включени в Програмата за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2016 г., приета с Решение по т.5 от дневния ред на проведеното на 26.01.2016 г. заседание на Общински съвет – Бургас (Протокол №7), в раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на публично оповестен търг/конкурс“.

За урегулираните поземлени имоти са изготвени пазарни оценки от оценител, член на КНОБ, по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 22, ал. 3 от ЗОС, приложени към настоящата докладна записка, с определена начална тръжна цена, както следва:

- За УПИ VІ-общ., кв. 88, целият с площ 1704 кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, е определена начална тръжна цена в размер на 53 950 (петдесет и три хиляди деветстотин и петдесет) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 31 280,30 (тридесет и една хиляди и двеста и осемдесет лева и тридесет стотинки) лева.

- За УПИ VІІ-общ., кв. 88, целият с площ 660 кв.м., по плана на кв. Банево, гр. Бургас, е определена начална тръжна цена в размер на 24 260 (двадесет и четири хиляди и двеста и шестдесет) лева, без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 12 115,60 (дванадесет хиляди сто и петнадесет лева и шестдесет стотинки) лева.

Предвид изложеното и на основание правомощията ми по чл. 60, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и взаимодействието му с Общинската администрация на община Бургас, приет от Общински съвет – Бургас, предлагам Общински съвет – Бургас на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи (НРПУРОИВ), приета от Общински съвет – Бургас, с решение №13-1/28.06.2016 г. да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
Да се извърши продажба чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, на недвижими имоти, частна общинска собственост, както следва:

- УПИ VІ (шест римско)-общ., кв. 88 (осемдесет и осем), целият с площ 1704 (хиляда седемстотин и четири) кв.м, по плана на кв. Банево, гр. Бургас, при граници на целия имот: северозапад – улица; североизток - улица; югоизток – УПИ VІІ-общ.; югозапад – УПИ V-1181, актуван с Акт №3800/2004 г. за частна общинска собственост и Акт №7064/14.06.2012 г. за поправка на същия, отреден „за малкоетажно жилищно строителство“, в режим на свободно застрояване с височина до 10 (десет) м, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 07079.705.1836 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, едно, осем, три, шест), целият с площ 1702 (хиляда седемстотин и два) кв.м по КК на гр.Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016 г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.4012; 07079.705.1181; 07079.705.1182; 07079.705.1835 и 07079.705.4010, с начална тръжна цена 53 950 (петдесет и три хиляди деветстотин и петдесет) лева, без ДДС;

- УПИ VІІ (седем римско)-общ., кв. 88 (осемдесет и осем), целият с площ 660 (шестстотин и шестдесет) кв.м, по плана на кв.Банево, гр.Бургас, при граници на целия имот: северозапад – УПИ VІ-общ.; североизток - улица; югоизток – УПИ VІІІ; югозапад – УПИ ІХ-1182, актуван с Акт №6146/26.07.2010 г. за частна общинска собственост, отреден „за малкоетажно жилищно строителство“, в режим на свързано застрояване с височина до 10 (десет) м, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.705.1835 (нула, седем, нула, седем, девет, точка, седем, нула, пет, точка, едно, осем, три, пет), целият с площ 661 (шестстотин шестдесет и един) кв.м по КК на гр.Бургас, одобрена със Заповед №РД-18-35-26.04.2016г. на ИД на АГКК, при съседи: 07079.705.1182; 07079.705.1834; 07079.705.4010; 07079.705.1836; 07079.705.1181, с начална тръжна цена 24 260 (двадесет и четири хиляди и двеста и шестдесет) лева, без ДДС.
Приложение: 2 бр. актове за частна общинска собственост, 2 бр. скици по КК на гр.Бургас, 2 бр. скици по ПУП-ПРЗ, 2 бр. градоустройствени анализи, 2 бр. оценки от лицензиран оценител, 2 бр. данъчни оценки.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Съгласували:


БОЖИДАР КЪНЧЕВ

Секретар на Община Бургас
ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА

Директор на дирекция ПНО
ЖИВКО ДИМИТРОВ

Директор на дирекция УОС
инж. МИНКА ЧАУШЕВА

Началник отдел ОС в дирекция УОС
Изготвил: инж. Райна Димова, ст.експерт в дирекция УОС


Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
upload -> І. Балалардың ҚҰҚЫҚтарын қОРҒау саласындағы нормативтік қҰжаттар
upload -> Астана қаласының Балалардың құқығын қорғау департаментіне
upload -> О положении детей в Республике Казахстан
upload -> Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
upload -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы №415 Қаулысы
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> Адамгершілік-рухани білім мен тјрбие жґнінде


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет