Общински съветДата14.03.2018
өлшемі29.84 Kb.
#20758
түріДоклад


ОБЩИНА БУРГАС

8000 Бургас, ул.”Александровска” № 26

тел. централа: 056/ 84 09 15-19; факс: 056/ 84 13 14

www.burgas.bg; електронна поща: obshtina@burgas.bg


ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

БУРГАС

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

от ДИМИТЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ

КМЕТ на ОБЩИНА БУРГАС
ОТНОСНО: Продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в кв.Банево, гр.Бургас

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Община Бургас е собственик на незастроени урегулирани поземлени имоти (УПИ), както следва:

1. УПИ ІV в кв.8 по плана на в.з.“Боровете“, землище кв.Банево, гр.Бургас, целият с площ 696 кв.м., за който е съставен Акт №2179/03.02.2000г. за частна общинска собственост, отреден „за вилно строителство“.

2. УПИ ІV-662, кв.45, целият с площ 403 кв.м., по плана на кв.Банево, гр.Бургас, за който е съставен Акт №2382/21.03.2000г. за частна общинска собственост, отреден „за жилищно строителство“.

Посоченият в т.1 имот е включен в годишната програма за управление и разпореждане с общински имоти и вещи за 2015г., приета от Общински съвет - Бургас, с Решение по т.2 от дневния ред на четиридесет и осмото заседание, проведено на 17.02.2015 г. /Протокол №48/, в раздел І „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг“, а посоченият в т.2 – не е включен.

Целесъобразно е с оглед постъпления в бюджета, същата да бъде допълнена с имота по т.2, съгласно разпоредбата на чл.8, ал.9 от ЗОС, изречение второ.

За урегулираните поземлени имоти са изготвени пазарни оценки от оценител, член на КНОБ, по реда на чл.41, ал.2 от ЗОС, във връзка с чл.22, ал.3 от ЗОС, приложени към настоящата докладна записка, с размери както следва:  • За УПИ ІV в кв.8, в.з.“Боровете“, землище кв.Банево, гр.Бургас –

начална тръжна цена в размер на 22 300 (двадесет и две хиляди и триста лева) лв., без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 13843,40 лв.  • За УПИ ІV-662 в кв.49, кв.Банево, гр.Бургас – начална тръжна цена в

размер на 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин лева) лв., без ДДС.

Данъчната оценка на имота е в размер на 7397,90лв.

Предвид изложеното, предлагам Общински съвет – Бургас на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл. 37 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общински имоти и вещи /НРПУРОИВ/, приета от Общински съвет – Бургас, да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:
І. Допълва раздел І-ви „Продажба на общински имоти чрез провеждане на търг“ от Годишната програма за управление и разпореждане с общинската собственост на Община Бургас за 2015г., приета от Общински съвет - Бургас, с Решение по т.2 от дневния ред на четиридесет и осмото заседание, проведено на 17.02.2015 г. /Протокол №48/, със следния имот - УПИ ІV-662 в кв.45, с площ 403 кв.м., по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, при граници на целия имот: север – улица; изток – УПИ V-659; юг – УПИ ХVІІ-661; запад – УПИ ІІІ-1262.

ІІ. Да се извърши продажба на недвижими имоти, частна общинска собственост чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване по реда на глава седма от НРПУРОИВ, приета от Общински съвет – Бургас, както следва:

- УПИ ІV в кв.8, с площ 696 кв.м., по плана на в.з.“Боровете“, кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за вилно строителство“, актуван с Акт №2179/03.02.2000г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север – УПИ ІІІ; изток – улица; юг – УПИ V; запад – улица, с начална тръжна цена в размер на 22 300 (двадесет и две хиляди и триста) лв., без ДДС.

- УПИ ІV-662 в кв.45, с площ 403 кв.м., по плана на кв.Банево, гр.Бургас, отреден „за жилищно строителство“, актуван с Акт №2382/21.03.2000г. за частна общинска собственост, при граници на целия имот: север – улица; изток – УПИ V-659; юг – УПИ ХVІІ-661; запад – УПИ ІІІ-1262, с начална тръжна цена в размер на 13 800 (тринадесет хиляди и осемстотин) лв., без ДДС;Приложение: 2 бр. актове за ЧОС, 2 бр. скици, 2 бр. протоколи на Комисия по ОС, 2 бр. оценки от лицензиран оценител, 2 бр. данъчни оценки.

ДИМИТЪР НИКОЛОВ

Кмет на Община Бургас

Съгласували:ЗЛАТИНА ГЕОРГИЕВА - Директор на дирекция ПНО
СТОЯН АРНАУДОВ - Директор на дирекция УОС
ИНЖ. МИНКА ЧАУШЕВА - Началник отдел ОС
КАТЕРИНА СИДЕРОВА-ГРУДОВА – Гл. юрисконсулт в дирекция УОС
Изготвил: инж.Райна Димова - Ст.специалист в дирекция УОС


Каталог: sites -> default -> files -> upload
upload -> 016 жылдың тоқсанында Солтүстік Қазақстан облысы Әділет департаментімен тіркелген жергілікті өкілді және атқарушы органдарының нормативтік құқықтық актілерінің тізбесі
upload -> І. Балалардың ҚҰҚЫҚтарын қОРҒау саласындағы нормативтік қҰжаттар
upload -> Астана қаласының Балалардың құқығын қорғау департаментіне
upload -> О положении детей в Республике Казахстан
upload -> Қазақстан Республикасы Әділет министрінің
upload -> Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 24 мамырдағы №415 Қаулысы
upload -> І. Балалардың құқықтарын қорғау саласындағы нормативтік құжаттар
upload -> Адамгершілік-рухани білім мен тјрбие жґнінде


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет