Общински съветДата04.03.2018
өлшемі199.72 Kb.
#19368

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ТРОЯН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ДОНКА ИВАНОВА МИХАЙЛОВА

Кмет на община Троян
ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян
УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I. Предлагат се промени в размерите на патентния данък по някои дейности, насочени към допълнително насърчаване на дребния и среден бизнес. При извършена съпоставка с останалите общини от област Ловеч, се установи, че размера на данъка е един от най-високите при голяма част от патентните дейности. Предвид изложеното е основателно и целесъобразно да се намали размера на данъка за патентните дейности, които съгласно чл. 61к, ал. 1 от ЗМДТ не са определени в долните граници, които са посочени в Приложение 4 от ЗМДТ.

Предвид изложеното по-горе предлагам на Вашето внимание следния


Проект за решение:
На основание чл. 1, ал. 1, т.6, ал.2 и чл. 61к от ЗМДТ Общински съвет – Троян одобрява следните изменения в Наредба № 6 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Троян

§ 1. Приложение № 1 се изменя както следва:
Приложение № 1

Настоящето приложение се издава съгласно глава втора, раздел VI, Приложение № 4 от ЗМДТ
Видове патентни дейности и годишни размери на данъка
Патентни дейности
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАКЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА, IV ЗОНА ГР.ТРОЯН, ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ
  1. Средства за подслон и места за настаняване с не повече от 20 стаи —данъкът се определя за стая според местонахождението на обекта:
1 и 2 звезди

I ЗОНА -85,00лв.

II ЗОНА -76,00лв.

III ЗОНА-66,00лв.

57,00 лв.

47,00 лв.
Патентни дейности
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.
ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА,
IV ЗОНА ГР.ТРОЯН, ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

2. Заведения за хранене и развлечения—данъкът се определя за място за консумация, включително на открити площи, или за обект, според местонахождението на обекта:

а) ресторанти:

1—2 звезди

14,00 лв.

9,00 лв.

3,80 лв.

3 звезди

24,00 лв.

14,00 лв.

9,50 лв

б) заведения за бързо обслужване:

1—2 звезди

11,00 лв.

9,00 лв.

3,80 лв.

 3 звезди

17,00 лв.

14,00 лв.

7,60 лв.

в) питейни заведения, с изключение на посочените в буква “е”:

1—2 звезди

11,00 лв.

9,00 лв.

3,80 лв.

3 звезди

17,00 лв.

14,00 лв.

7,60 лв.

г) кафе-сладкарници

1—2 звезди

9,00 лв.

5,50 лв.

3,80 лв.

3 звезди

14,00 лв.

9,00 лв.

4,50 лв.

д) барове:

— дневни:2 звезди

14,00 лв.

12,00 лв.

4,50 лв.

3 звезди

34,00 лв.

28,00 лв.

14,00 лв.

  • нощни:

2 звезди

24,00 лв.

20,00 лв.

14,00 лв.

3 звезди

51,00 лв.

34,00 лв.

28,00 лв.

е) бюфети, каравани и павилиони — за обект: 

185,00 лв.

142,00 лв.

114,00 лв.

ПАТЕНТНИ ДЕЙНОСТИ
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,

ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ3. Търговия на дребно до 100 кв. м нетна търговска площ на обекта — данъкът се определя за 1 кв. м нетна търговска площ според местонахождението на обекта.


11,00 лв.

6,50 лв.

3,80 лв.

4. Платени паркинги — данъкът се определя в за 1 брой място за паркиране според местонахождението на обекта.
50,00 лв.

28,00 лв.

7,60 лв.

5. Дърводелски услуги — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта.   
285,00 лв.

170,00 лв.

95,00 лв.

6. Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.  
342,00 лв.

190,00 лв.

95,00 лв.7. Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
855,00 лв.

665,00 лв.

500,00 лв.8. Обущарски и шапкарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
114,00 лв.

95,00 лв.

76,00 лв.9. Металообработващи услуги—данъкът се определя според местонахождението на обекта.
470,00 лв.

285,00 лв.

190,00 лв.10. Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта:
437,00 лв.

188,00 лв.

142,00 лв.11. Машинописни и/или копирни услуги — данъкът се определя на брой устройство според местонахождението на обекта.
380,00 лв.

285,00 лв.

218,00 лв.12. Козметични услуги, поставяне на татуировки — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.
327,00 лв.

285,00 лв.

218,00 лв.13. Маникюр, педикюр — данъкът се определя за работно място според местонахождението на обекта.
350,00 лв.

123,00 лв.

95,00 лв.14. Часовникарски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
156,00 лв.

100,00 лв.

85,00 лв.15. Тапицерски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
390,00 лв.

285,00 лв.

256,00 лв.16. Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми — данъкът се определя според местонахождението на обекта: 
640,00 лв.

422,00 лв.

332,00 лв.17. Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
998,00 лв.

570,00 лв.

399,00 лв.18. Ремонт на електро- и водопроводни инсталации — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
256,00 лв.

190,00 лв.

142,00 лв.19. Стъкларски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта:
342,00 лв.

188,00 лв.

142,00 лв.20. Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
364,00 лв.

247,00 лв.

66,00 лв.21. Отдаване на видеокасети под наем — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
1254,00 лв.

855,00 лв.

427,00 лв.22. Компаньонки и компаньони — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
5985,00 лв.

5016,00 лв.

4275,00 лв.23. Масажистки и масажисти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
817,00 лв.

570,00 лв.

500,00 лв.24. Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
3800,00 лв.

2850,00 лв.

2375,00 лв.25. Фотографски услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
627,00 лв.

427,00 лв.

285,00 лв.26. Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
950,00 лв.

665,00 лв.

475,00 лв.27. Санитарни възли, наети под аренда — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
356,00 лв.

270,00 лв.

214,00 лв.28. Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
128,00 лв.

104,00 лв.

71,00 лв.29. Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
85,00 лв.

76,00 лв.

71,00лв.30. Заложни къщи
11400,00 лв.

6270,00 лв.

3000,00 лв.31. Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература — данъкът се определя в размер според местонахождението на обекта.
142,00 лв.

85,00 лв.

42,00 лв.32. Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни апарати, факс апарати, принтери и други) — данъкът се определя според местонахождението на обекта.
821,00 лв.

427,00 лв.

332,00 лв.33. Игри с развлекателен или спортен характер — данъкът се определя за брой съоръжения според местонахождението на обекта, както следва:

а) За развлекателни игрални автомати и други игри, функциониращи с монета или жетон
138,00 лв.

106,00 лв.

100,00 лв.б) За минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели, пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла
16,00 лв.

9,00 лв.

8,00 лв.в) За зали за боулинг и кегелбан — размера на данъка е за игрален коридор и билярд — размера на данъка е за маса
68,00 лв.

52,00 лв.

40,00 лв.34. Фитнес центрове и спортни зали — данъкът се определя според местонахождението на обекта, както следва:за 1 кв.м.
1,50 лв.

1,50 лв.

1,50 лв.

и за един фитнес уред
300,00 лв.

300,00 лв.

300,00 лв.35. Химическо чистене, пране и гладене — данъкът се определя на брой съоръжения според местонахождението на обекта:
345,00 лв.

285,00 лв.

190,00 лв.36. Мелничарски услуги:

а) За мелници за брашно —. данъкът се определя на линеен сантиметър от дължината на млевната линия.
18,00 лв.

18,00 лв.

18,00 лв.б) За мелници за фураж стационарни
855,00 лв.

855,00 лв.

855,00 лв.37. Услуги с атрактивен характер:ЛЕВА на брой
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК
ЗА ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,

ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ

а) корабчета

750,00 лв.

750,00 лв.

750,00 лв.

лв. на брой

б) лодки

450,00лв.

450,00лв.

450,00 лв.

лв. на брой

в) яхти

лв. на брой

900,00лв.

900,00лв.

900,00 лв.г) джетове

лв. на брой

900,00лв.

900,00лв.

900,00 лв.д) влакчета

лв. на място

42,00 лв.

42,00 лв.

42,00 лв.е) файтони

лв. на място

106,00 лв.

106,00 лв.

106,00 лв.ж) водни ски, водни планери и сърфове, водни колела, включително надуваеми, водни увеселения

лв. на брой оборудване

150,00 лв.

150,00 лв.

150,00 лв.з) зимни ски (включително ски-екипировка), зимни кънки, сноубордове, шейни

лв. на брой оборудване

150,00 лв.

150,00 лв.

150,00 лв.и) въртележки, виенски колела, блъскащи се колички, велосипеди и рикши

лв. на място

150,00 лв.

150,00 лв.

150,00 лв.й) детски колички и моторчета

лв. на брой

190,00 лв.

190,00 лв.

190,00 лв.к) стрелбища

лв. на брой стрелбище

380,00 лв.

380,00 лв.

380,00 лв.38. Обучение на водачи на моторни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство в следните размери:

а) мотопеди, мотоциклети

332,00 лв.

261,00 лв.

200,00 лв.б) други МПС

665,00 лв.

522,00 лв.

400,00 лв.39. Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства — данъкът се определя за брой моторно превозно средство.
ТРОЯН

I ЗОНА, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

II ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-СЕВЕР, ГР.ТРОЯН

III ЗОНА-ЮГ, ГР.ТРОЯНМЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НА С. БАЛКАНЕЦ, МЕСТНОСТ БЕКЛЕМЕТО КЪМ ЗЕМЛИЩЕТО НАС.БЕЛИ ОСЪМ,ВИЛНА ЗОНА С.

ЧИФЛИК, ВИЛНА ЗОНА С.ШИПКОВО-БАНИТЕ, С.ЧИФЛИК, С.ОРЕШАК

ЗА ВСИЧКИ
ОСТАНАЛИ
НАСЕЛЕНИ МЕСТА,

IV ЗОНА ГР.ТРОЯН,

ЗОНИ И ВИЛНИ ЗОНИ


2000,00 лв.

2000,00 лв.

2000,00 лв.40. Услуги със земеделска и горска техника—данъкът се определя за брой техника, както следва:

а) комбайн
330,00 лв.

330,00 лв.

330,00 лв.б) трактори, тракторни ремаркета, самоходни шасита и други самоходни и самодвижещи се машини
110,00 лв.

110,00 лв.

110,00 лв.в) прикачни, навесни и стационарни машини — ... лв.
11,00 лв.

11,00 лв.

11,00 лв.

Каталог: attachments -> article
article -> ҚазақТҰтынуодағЫ
article -> Элективті пәндер каталогы мамандық 5В070400 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыздандыру»
article -> Аудит пәнінен курстық ЖҰмыс жазу жөнінде әдістемелік нұСҚаулар, тақырыптар
article -> Капиталдыњ ауыспалы айналымы мен айналысы
article -> Кафедра Правового регулирования экономических отношений
article -> Қазтұтынуодағы
article -> Конспект урока биологии по теме: «Биотические связи в сообществе»
article -> ҚазтұтынуодағЫ
article -> Ќазтўтынуодаєы
article -> 1. Оқу-танысу практикасының мақсаты мен міндеттері


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет