Общинскисъвет "мариц а"Дата03.04.2019
өлшемі66 Kb.
түріРешение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 245Взето с протокол № 11 от 25.09.2007 г.


ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността кмет на община и кмет на кметство за срок до полагане на клетва от новоизбраните кметове

ОСНОВАНИЕ: чл. 47 ал.1 от Закона за местните избори, чл. 42 ал.6 и чл. 21 ал.1 т.5 от ЗМСМА

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:

1. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващ длъжността кмет на община “Марица” – г-н Никола Томов – зам. кмет на общината за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет на Община “Марица”.

2. На основание чл. 42, ал.6 от ЗМСМА избира за временно изпълняващи длъжността кмет на кметство до полагане на клетва от новоизбраните кметове както следва:
 1. с. Бенковски – Иванка Атанасова Пачева – гл. спец. КАОН

 2. с. Войсил – Зоя Христоскова Дамянова – гл. спец. КАОН

 3. с. Радиново – Цветанка Петкова Куршумова – гл. спец. КАОН

 4. с. Костиево – Стоилка Тодорова Клявкова – гл. спец. КАОН

 5. с. Труд – Николай Веселинов Лазаров – гл. спец. КАОН

 6. с. Строево – Стоимен Стоилов Чалов – гл. спец. КАОН

 7. с. Гр. Игнатиево – Стоил Ламбрев Дернев –

 8. с. Войводиново – Делчо Желязков Пенев – общ. съветник

 9. с. Желязно – Валентина Димитрова Узунова – гл. спец. КАОН

 10. с. Крислово – Татяна Рангелова Кандрова –

 11. с. Динк – Меглена Георгиева Шикова – гл. спец. КАОН

 12. с. Скутаре – Мария Димитрова Георгиева – ст. спец. ГРАО

 13. с. Рогош – Мария Петкова Илиева – гл. спец. КАОН

 14. с. Трилистник – Мариана Йорданова Югова – гл. спец. КАОН

 15. с. Маноле – Атанас Иванов Христев – гл. спец. КАОН

 16. с. Ясно поле – Тодорка Николова Гитева – гл. спeц. КАОН

3. На основание чл. 21, ал.1 т.5 от ЗМСМА определя размер на основното месечно възнаграждение на временно изпълняващите длъжността кмет на община и кмет на кметство, съгласно Решение № 211/19.08.2007 г. на ОбС “Марица”.

4. С размера на средствата, необходими за изплащане на неизползвания платен годишен отпуск на кметовете в Община „Марица”, да се актуализира общинския бюджет в разходната част по §§ 02-08 Обезщетения с характер на възнаграждения в дейност 122 Общинска администрация – дофинансирана с местни приходи с 12 000 лв. и по приходната част по §§ 13-01 Данък върху недвижимите имоти с 12 000 лв.

5. Трудовите възнаграждения и осигурителните плащания на временно изпълняващите длъжността кмет на община и кмет на кметство, да се отчетат в дейност 122 Общинска администрация – дофинансирана с местни приходи в съответните параграфи.


Председател на ОбС “Марица”:
…………………………..

/инж. Петър Минков/Общ брой общ. съветници

29

Присъствали

29

Гласували

28

За

28

Против

0

Въздържали се

0

Вярно: ………………

/П. Стоева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 246Взето с протокол № 11 от 25.09.2007 г.


ОТНОСНО: Кандидатстване пред програма “САПАРД” и СОЦИАЛНО ИНВЕСТИЦИОНЕН ФОНД

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:


1. Дава съгласие Община “Марица” да кандидатства за финансиране с проект за залесяване на изоставени земеделски земи в землището на с. Калековец по програма САПАРД мярка 06 (1.4 от НПРЗСР).

2. Дава съгласие Община Марица да кандидатства за финансиране с проект “Ремонт на детска градина в с. Царацово”. Община Марица да съфинансира проекта с 20% от стойността му.

3. Възлага на Кмета на общината да организира подготовката на проектите за кандидатстване, както и да извърши всички необходими правни и фактически действия, свързани с кандидатстването по т. 1 и 2.

Председател на ОбС “Марица”:


…………………………..

/инж. Петър Минков/Общ брой общ. съветници

29

Присъствали

29

Гласували

29

За

29

Против

0

Въздържали се

0

Вярно: ………………/П. Стоева/О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 247Взето с протокол № 11 от 25.09.2007 г.


ОТНОСНО: Подписване на тристранно споразумение между Община “Марица”, Министъра на финансите и Министъра на регионалното развитие и благоустройство относно условията и реда за предоставяне на предварително финансиране за обект: “ Подмяна на главен клон на водопроводна мрежа на с. Рогош, Община “Марица” от помпена станция до км. 1+376

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА

След проведено гласуване Общински съвет “Марица” реши:
 1. Потвърждава действията във връзка със сключване на споразумението, предприето до момента.

 2. Упълномощава изпълняващия длъжността кемт за изпълнение на поетите ангажименти по споразумението.

Председател на ОбС “Марица”:
…………………………..

/инж. Петър Минков/Общ брой общ. съветници

29

Присъствали

29

Гласували

29

За

29

Против

0

Въздържали се

0

Вярно: ………………

/П. Стоева/

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 248Взето с протокол № 11 от 25.09.2007 г.


ОТНОСНО: Предоставяне на планираните средства за футболния отбор в с. Ясно поле на втори футболен отбор в с. Маноле.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:

В местна дейност 714 Спортни бази за спорт за всички, средствата планирани за футболен отбор в с. Ясно поле да се предоставят на втори футболен в с. Маноле.
Председател на ОбС “Марица”:
…………………………..

/инж. Петър Минков/Общ брой общ. съветници

29

Присъствали

29

Гласували

29

За

29

Против

0

Въздържали се

0

Вярно: ………………

/П. Стоева/


О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т “М А Р И Ц А”

Р Е Ш Е Н И Е № 249Взето с протокол № 11 от 25.09.2007 г.


ОТНОСНО: Отпускане на средства за ушиване на костюми на самодейните колективи към народните читалища в Община “Марица”.

ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА

След проведено поименно гласуване Общински съвет “Марица” реши:


72 000 лв. да се предоставят от общинския бюджет за ушиване на костюми на самодейните колективи към Народните читалища в Община “Марица”.

Председател на ОбС “Марица”:


…………………………..

/инж. Петър Минков/Общ брой общ. съветници

29

Присъствали

29

Гласували

29

За

24

Против

0

Въздържали се

5

Вярно: ………………/П. Стоева/


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет