Общинскисъвет перни кДата13.03.2019
өлшемі36.5 Kb.
#71341
түріРешение

О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т - П Е Р Н И К

П Р О Т О К О Л


6


гр. Перник, 07.05.2015 г.
Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на 07.05.2015г., след като обсъди Докладна записка /вх.№ 116/12.03.2015 г./ от инж. Ив. Иванов – Кмет на Община Перник и Становища на ПК“УТИИ“ и ПК“ОСКПСК“, относно: Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване на част от поземлени имоти /ПИ/ 022001 и ПИ 021012 по КВС на с.Витановци, община Перник с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в терен за застрояване на техническата инфраструктура-помпена станция и улица.

На основание чл. 21 ал.1 т.11 във връзка с т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124а ал.5 във връзка с чл.125 от ЗУТ, след поименно гласуване с 27 /двадесет и седем/ гласа „ЗА”, прие
Р Е Ш Е Н И Е

1064


ОДОБРЯВА представеното техническо задание за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди на част от поземлени имоти /ПИ/ 022001 и ПИ 021012 по КВС на с.Витановци, община Перник.

РАЗРЕШАВА изработване на ПРОЕКТ ЗА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН- ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ПЛАН ЗА ЗАСТРОЯВАНЕ на част от поземлени имоти /ПИ/ 022001 и ПИ 021012 по КВС на с.Витановци, община Перник, при което:

1. С план за регулация част от поземлени имоти /ПИ/ 022001 и ПИ 021012 се урегулират и се образува нов урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІІІ, който се отрежда “За помпена станция” в кв.31.

Удължава се трасето на улица с ОТ 162а-162б по ОТ 162б-162в, като премине през част от ПИ 021012.

2. С план за застрояване се определя зона за застрояване в новообразуваният УПИ ХІІІ “За помпена станция”.

Проектът за ПУП-ПР и ПЗ да се изготви в М1:1000 върху картова основа на КВС на с.Витановци, община Перник в обхвата на имота. ПУП-ПР и ПЗ да бъде изготвен в цифров вид CAD формат в съответствие с изискванията на ЗУТ.

При изработване на проекта за ПУП-ПР и ПЗ да се спазят изискванията на ЗУТ, Наредба №7/2003г. на МРРБ за ПНУТ и Наредба №8/2014г. за Обема и съдържанието на устройствените планове на МРР и МИП.

Към проекта да се приложат:

1.Становище на “ЧЕЗ Разпределение България” АД

2.Становище от “В и К”-Перник

3.Становище от РИОСВ за необходимостта от оценка на въздействие върху околната среда.

4.Удостоверение от “Напоителни системи” ЕАД-Перник

5.Акт за категоризиране на земeделските земи при промяна на тяхното предназначение, издаден от Областна Дирекция ”Земеделие”-Перник.

6.Решение за утвърждаване на площадка и трасета за проектиране, издадено от Областна Дирекция ”Земеделие”-Перник.

7.Здравно становище от РЗИ-Перник.

Проектът за ПУП-ПР и ПЗ да се изготви еднофазно във фаза окончателен проект и да бъде съобразен със Закона за опазване на земеделските земи и действащата нормативна уредба.

Проектът да се разгледа от Общински експертен съвет гр.Перник и по него да се предложи решение.
Поради следните мотиви: Във връзка с изграден напорен водопровод и водоснабдяването на село Витановци, община Перник, налага необходимостта да се изработи проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от поземлени имоти /ПИ/ 022001 и ПИ 021012 по КВС на с.Витановци, община Перник с цел провеждане на процедура по промяна предназначението на земеделска земя в терен за застрояване на техническата инфраструктура-помпена станция и улица.

Искането за издаване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ е придружено от техническо задание по чл.125, ал.1 и ал.2 от ЗУТ на основание чл.124а, ал.5 от ЗУТ с което е обосновано необходимостта от изработване на проект. Заданието съдържа информация за съществуващото положение на имотите:

1. Поземлен имот 022001 по КВС на с.Витановци, община Перник, представлява земеделска земя-нива с категория на земята VІІ /седма/, собственост на Стоянчо Зарев Тонев. Поземленият имот е транспортно достъпен, граничи от северозапад с полски път.

2. Поземлен имот 021012 представлява земеделска земя-ливада с категория на земята VІІ /седма/, собственост на Община Перник. Той е транспортно достъпен, граничи от югозапад с полски път.

3.Инвестиционните намерения на Община Перник са да се промени предназначението на част от ПИ 022001 с площ 167кв. м. от земеделска земя в терен за застрояване на техническата инфраструктура-помпена станция.

Да се промени предназначението на част от ПИ 021012 с площ 138кв. м. от земеделска земя в терен за застрояване на техническата инфраструктура-помпена станция и 119 кв.м. за улица.ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/М. МИЛАНОВ/Страница от от Решение № 1064 от 07.05.2015 г.


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> География пәнінен облыстық олимпиада
2015 -> Сыздыкова Гульжанар Каримовна карабаева Самал Сериковна Исетова Венера Мухаметжановна Список граждан, допущенных к собеседованию на объявленный конкурс
2015 -> Ибраев Жомарт Омашұлы; Результат конкурса по осуществлению отбора кандидатов на занятие
2015 -> Географиядан теориялық тур сұрақтары ( 9 сынып) Аудандық олимпиада 2014 – 2015 оқу жылы
2015 -> Биографическая справка
2015 -> Bala Turkvizyon 2015» Түрік әлемі әндерінің Ұлттық іріктеу турының ережесі Байқауды ұйымдастырушылар: «Bala Turkvizyon 2015» Ұлттық Түрік әлемі әндері байқауының (ары қарай Байқау) ұйымдастырушылары «rimas televiziyon Radyo Produksyon A


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет