Обяснителна запискажүктеу 166.28 Kb.
Дата26.08.2018
өлшемі166.28 Kb.

Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС


Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС
І. Информация за контакт с инвеститора:
1. Име, ЕГН, местожителство, гражданство на инвеститора – физическо лице:

 • Красимир Захариев Карамфилов, ЕГН-8308022444, гр.Ардино, обл.Кърджали, ул.Пирин №18, блок Ела-1, вх.В, ет.1, ап.24, българско гражданство, физическо лице-земеделски производител

2. Пълен пощенски адрес:

 • гр.Ардино, пощенски код-6750, обл.Кърджали, ул.Пирин №18, блок Ела-1, вх.В, ет.1, ап.24

3. Телефон , факс и електронна поща:

 • 0876440110

4. Лице за контакти и адрес за кореспонденция:

 • Силвия Кънчева Хаджиева, тел.0888254563, e-mail: silvia_kh@abv.bg

ІІ. Характелистики на инвестиционното предложение:
1.Резюме на предложението:

Инвестиционното предложение има за цел изграждане на кравеферма за свободно отглеждане в индивидуални боксове на 40 броя крави за мляко и техните приплоди в имот № 012639 в землището на с. Дядовци, община Ардино, с обща площ на имота -2438 кв.м., собственост на възложителя. В част от имота на площ от 750 кв.м. възложителя има реализиран проект за калифорнийски червей по ПРСР „Млад фермер“, за който в момента се осигурява торова маса от други кравеферми и свързаните с това разходи за осигуряване, транспортиране и доставка на тор са сравнително големи. С изграждането на тази кравеферма, възложителя ще си осигури достатъчно торова маса за калифорнийския червер и ще постигне разширение и модернизиране на своята дейност до завършен цикъл. На територията на община Ардино има 4 действащи предприятия за преработка на мляко и произведената продукция от кравефермата (мляко) ще бъде реализирана в тях. Торовата маса от кравите ще захранва калифорнийския червей и този краен продукт – биотор, който произвежда в момента възложителя ще бъде с по-ниска себестойност и ще има конкурентност на пазара.

Функционалното разпределение на бъдещата кравеферма ще се извърши на базата на подробна технологична схема по най-новите и модерни технологии и изисквания за такъв тип кравеферми.

Предвижда се изграждане на кравеферма за свободно боксово отглеждане на крави за мляко. Избраната порода крави, които ще се отглеждат в кравефермата не се извеждат на паша, а се отглеждат в обора.

Основните помещения, които са предвидени ще са разположени на обща площ до 750,00 м2 (седемстотин и петдесет) и представляват:


 • производствена сграда за свободно боксово отглеждане на крави;

 • доилна зала;

 • сектор с хладилна камера и вана за млякото;

 • машинно отделение;

 • родилни бокове;

 • изолационен бокс;

 • битово помещение със санитарен възел за персонала;

 • клетки за отглеждане на телета до 8 седмична възраст;

Всички помещения ще са разположени в определена технологична последователност и някои са оборудвани с мивки и други съоръжения за почистване и стерилизиране. Осигурени са отделни входове за постъпващи материали, за персонал, за дворовете и изход за готовата продукция - млякото.Предвидена е и дезинфекционна площадка на входа според изискванията за такъв тип кравеферма. Светлата височина на обора ще бъде минимум - 3.50 м.

 • Тороем за събиране на течна тор

За временно съхранение на торовата маса от кравите се предвижда изграждане на тороем с площ от 300 м3. Предвижда се тороемът да поеме торовата маса за 6 мес.период

 • Ограда на Кравефермата

Площта на имота, в която ще се разположи кравефермата ще бъде оградена с плътна ограда по външната имотна граница и телена ограда по линията отделяща площа предвидена за кравеферма от останалата площ на имота. Височина на оградата ще бъде до 1,80 съобразно терена.

2. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение:

Собственикът е земеделски производител. Има действащ проект по ПРСР „Млад фермер” – ферма за калифорнийски червей и към настоящият момент осигурява торова маса от други кравеферми. Настоящето инвестиционно предложение е продиктувано от факта, че за калифорнийския червей е необходимо голямо количество тор и доставянето на такава от другите кравеферми в района е свързано с много разходи. С изграждането на тази кравеферма, възложителя ще си осигури достатъчно торова маса за калифорнийския червер и ще оптимизира разходите. Това инвестиционно предложение ще осигури и постоянна заетост и доходи на собственика, както и работа и препитание за още 1 човек пряко свързан с дейността, както и косвена заетост за доставчиците на фуражи и сена. Произведената биотор ще се използва за развитие на биоземеделието в региона и страната.Закупуване на доилна инсталация и доилни апарати за доилна зала, групови поилки за крави с цел: Въвеждащи специфични хигиенни правила за храни от животински произход Регламент /ЕО/№853/2004 от 29.04.2004 г

Изграждане на торище с цел: Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (91/676/ЕИО) (ОВ L 375, 31.12.1991 г
3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности:

Няма връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности.

Връзката на инвестиционното намерение, което не е предмет на одобрена с устройствен или друг план дейност е фермата за калифорнийски червей, която ще се захранва с торовата маса от кравефермата.
4. Подробна информация за разглеждани алтернативи:

Не са разглеждани алтенативни решения с характер и дейност на инвестиционното предложение.5. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството:

Имот №012639 в землище с.Дядовци, общ. Ардино, обл. Кърджали, ЕКАТТЕ-24788, местност „Узун тарла”

Съседи са: Имот №012638 – Данчо Митков Анастасов

Имот №012496 – наследници на Али Еминов Садетинов

Имот №012514 – наследници на Меджит Реджебов Юсеинов

Имот №012640 – Вехби Садетин Емин

Имот №012525 – път, община Ардино

Документ за собственост – Нотариален акт №145 от 28.08.2013 г., том 2, рег.№1885, дело 275 вписан в Служба по вписвания гр.Ардино.

За изпълнение на строителството няма да бъдат изграждани временни пътища, тъй като имота има осигурен достъп от съществуващ път. Източната страна на имота изцяло граничи със съществуващ път.
6. Описание на основните процеси /по проектни данни , капацитет:

В имота ще се изгради производствена сграда за свободно боксово отглеждане на 40 бр.крави с доилна зала и помещение за съхранение на млякото. При така възприетата технология на отглеждане кравефермата е разделена условно на 3 основни зони: зона за почивка, зона за движение и зона за хранене. В зоната за почивка ще са обособени индивдуални боксове разделени помежду си с прегради. Боксовете ще са конструирани така, че в тях практически да не попадат фекалии и урина, а замърсяваето е само по торовите и технологични пътеки. Боксовете ще са с размери: дължина 220 см и ширина 120 см. Преградите между отделните боксове ще са метални с височина 110 см , по-къси от дължината на бокса с 25 см. Върху всяка редица делители между индивидуалните боксове ще бъде монтирана тилна ограничителна тръба, която може да се премества напред или назад в зависимост от екстериорните измерения на животните и замърсеността на бокса.

Зоната за движение /между 2 реда боксове и между боксовете за почивка и яслата/ ще е с ширина 250 см и 350 см.

Торовата и торово- технологичната пътека ще са с ширина съответно 250 см и 350 см. Почистването на торовата маса ще се осъществява посредством скреперна инсталация, като събраната торова масса ще попада в бетонова вкопана шахта, разположена извън сградата. Тя ще бъде с обем 1,5м3- достатъчен да поеме количеството торова маса за едно денонощие. От там посредством специална помпа торовата маса ще се насочва към тороема, а от там към лехите с калифорнийски червей.

Храненето на животните ще е на ясла пътека. Дажбите ще бъдат съобразени с тяхната възраст и физиологично състояние. Предвидено е хранене с основна дажба и допълнително раздаване на концентриран фураж. Осигурен е 70 см. фронт на хранене на всяка крава. Ще бъдат монтирани ограничителни тръби и вертикални или наклонени прегради с ширина между две съседни прегради – 70 см.Зареждането на фуражите ще се осъществява посредством мобилна техника.

Осигурен е свободен достъп на животните до чиста питейна вода. Поенето е на воля по всяко време на денонощието. Поенето ще се извършва от групови поилки, разположени в производствената сграда. Поилките трябва да осигуряват постоянен и неограничен достъп на животните с питейна вода. Кравите в родилния бокс и изолационното помещение ще се поят от единични поилки с клапън.Кравите ще се доят в доилна зала, разположена в производствената сграда. Ще бъдат оформени два реда доилни боксове.Водоснабдяване: ще е необходимо за поене на животните с чиста непрекъснато течаща питейна вода в на двора от три броя групови поилки. Също така за обслужване на битови цели(бани, WC, мивки и други).

Възложителя е осигурил водоснабдяването на имота – сключен е договор с „ВиК” ООД Кърджали.Разход на вода


Категория говеда

Брой

Студена вода

Топла вода

Всичко

Дневно

Общо

Дневно

Общо

За 1 ден/l

За 1 год./ l

Крави

40

75

3000

5

200

3200

1152000

Телета до 2м.

36

13

468

2

72

540

194400

Обслужващ персонал

2

60

120

20

40

160

58400

Всичко1404000


Всичко м31404

За нормалното протичане на физиологичните процеси в организма на животните и за получаване на оптимална продукция те се нуждаят ежедневно от вода. Освен за животните е необходима вода за обслужващия персонал и за основните производствени процеси. От дневното количество се изчислява разхода на вода за 1 година (365 дни), като се завишава с 10 – 15% за непредвидени нужди. През върховите периоди (юли, август) необходимите дневни количества вода се завишават с 20 – 30%.Електроснабдяване: Освен за осветление ще е необходимо ел. захранване за Вакуумпомпен агрегат, Млечна помпа, Кoмпресорен агрегат на хлад. танк и бъркалката, консумация за ел. управление на мл. помпа, промивна система на доилната инсталация и за млекосъбирателния танк.
7. Схема на нова или промяна на съществуваща инфраструктора:

 • Предвид естеството на дейността не възниква необходимост от изграждане на съпътствуваща инфраструктура.

 • Водоснабдяването на обекта е осъществено от съществуващата водопроводна мрежа на гр.Ардино, за което е осигурен и договор с „ВиК” ООД гр.Кърджали.

 • Заустването на битовите отпъдни води ще стане в същесвуващия градски колектор изпълнен от тръби ф 500, който преминава на около 30,00 м. източно от имота. Предоставено е становище от „ВиК“ ООД гр.Кърджали с изх.№117 от 20.01.2015 г.

 • Електроснабдяването ще се осъществи от съществуващ трафопост разположен в близост до имота съгласно становище от ЕВН Кърджали с изх.№1120873279 от 21.01.2015 год.

8. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване:

 • Дейностите, които ще бъдат предмет на строителството няма да доведат до нарушаване на околното пространство и района, както и свободната площ която ще остане в имота.

 • При започване на строителството в определен участък от имота, ще се складира изкопания повърхностния почвен слой. Изкопаната земна маса ще се използва за изравняване на имота. Повърхностния почвен слой ще се използва за озеленяване и благоустрояване на предвидените участъци в рамките до 30 % от имота. Тази дейности ще се извършат непосредствено след приключване на торището.

 • Материалите за нуждите на строителния процес ще се складират в зоната на имота.

 • При строителството няма да бъдат засегнати площи от сервитутната зона.


9. Предлагани методи за строителство:

 • Строителството, което се предвижда е традиционно.

 • Самата кравеферма ще бъде изградена по смесен начин, чрез метални и стоманобетонови конструктивни елемени на носещата конструкция, монолитно изпълнение на необходимите външни ограждащи стени, настилките и облицовъчни материали ще бъдат в съответствие изискванията на технологичния проект, които да отговарят на санитарно хигиенните изисквания.

 • Изпълнението на торохранилището е традиционно – то ще се изпълни със ст.бет.стени с водоплътен бетон с W =0,4. Съоръженията за съхранение на тор са стоманобетонни монолитни конструкции, които се обработват отвън с обмазване с битумни смеси или хидроизолация, а вътрешно се измазват с водонепропускливи и устойчиви на химическото въздействие на урината замазки.


10. Природни ресурси, предвидени за използуване по време на строителството и експлоатацията:

 • По време на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използвани готови метални елементи-конструкции, инертни материали, готови бетонови смеси, вода и дървесина от лицензирани доставчици.

 • Водоснабдяването на обекта е осъществено от съществуващата водопроводна мрежа на гр.Ардино, за което е осигурен и договор с „ВиК” ООД гр.Кърджали. Електроснабдяването ще е от съществуващ трафопост разположен в близост до имота съгласно становище от ЕВН Кърджали.


11. Отпадъци, които се очакват да се генерират, видове, количества и начин на третиране:

 • От строителния процес:

При строителството няма да има отпадъци от разрушени сгради и съоръжения. Материалите и готовите конструктивни елементи ще бъдат предмет на доставка, а няма да се произвеждат на място, което да причини съответно и отпадъци. Конструктивните елементи ще се доставят като готови елементи, на място ще се извършва единствено сглобяването им, което не поражда отпадъци.


 • По време на експлоатацията на обекта – отпадъците, които се генерират са два вида:

1.Битови – от работещите в кравефермата, които ще са до 2 –ма души постоянен персонал. Тези отпадъци ще се заустват в съществуващата градса канализация, която минава в близост до имота.

2.Производствени - от отглеждането на кравите –торовата маса ще се съхранява в открита вкопана торова лагуна за отлежаване, а от там ще се използва за захранване на калифорнийските червеи, които вече се отглеждат в част от имота или ще се транспортират от там на полето, съгласно регламентирани договори за наторяване и извозване съответно с общината или в специализирани предприятия за преработената тор.

С изграждането и въвеждането в експлоатация на тороема ще се постига: • Съхраняване на торовата маса за да могат да протекат процесите на ферментация и минерализация, които водят до отстраняване на причинителите на заболявания по животните и хората и до по-доброто усвояване на хранителните вещества от растенията.

 • Съхраняване на торовата маса в периода, когато съществува забрана за внасяне на азотсъдържащи торове в почвата – от 1 ноември до 15 февруари.

 • Съхраняване на торовата маса в периода, когато климатичните условия са неблагоприятни – дъжд, сняг, замръзване на почвата и не е възможно извозването и оплзотворяването на торовата маса.

 • Подобряване на организацията на работа и хигиената във фермата

Торищната площадка ще се изгради от неводопропускливи под и стени /ст.бетон/, и ще се изгради по начин, който да не позволява проникване на течност в почвата или замърсяване на водоизточниците.

12.Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда:

 • Ще се съхрани отпадъка от кравите –торовата маса във водоплътни съоръжения и ще е изолирана от подпочвените води и тяхното замърсяване.

 • Имота не е в близост до водовземни съоръжения.

 • Ще се вземат мерки за спазване на санитарните норми при отглеждане на животните- дезинфекция при входа и плътно ограждане на външните имотни граници на кравефермата.


13. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение /например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на електроенергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчни води/:

   • Не се предвиждат.


14. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

 • Регулярните, съгласно ЗОЗЗ и ЗУТ .


15. Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

 • Инвестиционното намерение ще се осъществява в землището на с.Дядовци, община Ардино и няма опасност от пряко замърсяване и дискомфорт на жилищните имоти в регулацията на селото, а и извън регулацията.

 • В зоната около имота няма разположени жилищни сгради, най-близката е на разстояние от 900-1000 м.

 • В близост до имота има действаща кравеферма, цех за производство на мивки, цех за преработка на мрамор и мраморни изделия, както и свободни пасищни зони, ниви и ливади.

 • Характеристиките на предлаганата дейност не предполагат негативно въздействие върху компонентите на околната среда.


16. Риск от инциденти:

 • Риска от възникване на инциденти е минимизиран.

 • Тороемът ще е ограден с предпазна ограда. Кравите се отглеждат в определените за целта помещения.

 • По време на строителството ще се спазват изготвените инвестиционни проекти по изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и Закона за устройстно на територията (ЗУТ) по всички проектни части, като особенно внимание ще бъде отделено на Плана за безопасност и здраве.

 • По време на строителството ще се спазват изискванията на Наредба №2 за минимални и здравословни условия на труд, както и всички останали действащи нормативни уребди свързани с безопасните условия на труд.


ІІІ. Местоположение на инвестиционното предложение:
1.План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и атропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа:

 • Прилагам актуална скица на имота № 00425 от 12.01.2015 г. Издадена от Общинска служба по земеделие гр.Ардино с Географски координати на имота.


2. Съществуващи ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

 • Дейността, предмет на инвестиционното предложение ще бъде ограничена единствено и само върху разглежданата площадка – имот №012639, поради което не се очаква въздействие върху земеползването и почвите в района.


3. Зониране или земеползване съгласно одобрени планове:

 • Имота в които ще се обособи площадката на обекта е с начин на трайно ползване –ливада, категория на земята – ІХ.

 • Започната е процедура за смяна предназначението на земята, чрез изготвяне на ПУП за застрояване на кравеферма.


4. Чувствителни територии, в т. ч. Чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони санитарно охранителни зони и др. , Национална екологична мрежа:

 • Най-близко разположени защитени зони са „Родопи Източни” с код BG 0001032 за опазване на природните местообитания.4а. Качество и регенеративна способност на природните ресурси:

 • Не се засягат регенеративните способности на природните ресурси в района.


5. Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение:

 • Не са разглеждани други алтенативи за местоположение на площадката за обособяване на инвестиционното предложение. Настоящата площадка отговаря на изискванията на инвестиционното намерение- собствен терен, с възможности за захранване с ток и вода добра транспортна достъпност и на добро разположение спрямо населеното място.


ІV. Характеристики на потенциалното въздействие /кратко описание на възможните въздействия вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:
1.Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови паметници на културата, както и очакваното въздействие от естествени и атропогенни вещества и процеси, различни видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергиини източници – шумове, вибрации, както и някои генетично модифицирани организми:

 • Не се очаква генериране на газови и прахови емисии, които да повлияят на качеството на атмосферния въздух в района.


2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционно предложение:

 • Инвестиционното предложение не попада в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитени територии и в обхвата на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположени защитени зони са „Родопи Източни” с код BG 0001032 за опазване на природните местообитания. При извършване на дейността по инвестиционното предложение не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване на защитените зони. Отпадъците генерирани от предмета на дейността, ще се извозват след отлежаване за преработка и наторяване. Битовите отпадъци ще се събират в подходящи за целта съдове и ще се предават на сметище, а отпадъчните води ще се заустват в градската канализационна мрежа.

 • Отглеждането на крави е характерно за поминъка на населението в разглеждания район.


3. Вид на въздействието /пряко, непряко вторично кумоланивно краткотрайно , средно и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно/:

 • Предложението не е с характер на производствена дейност, която да предизвиква кумулативни въздействия. В предвид естеството на дейността, въздействията могат да се определят като локални.


4. Обхват на въздействието – географски район, засегнато население, населени места /наименование, вид, град, село, курортно селище, брой жители и др./:

 • Териториалният обхват на въздействие е ограничен в рамките на разглеждания имот. В близост до имота няма жилищни сгради, курортни селища и други подобни. Не се очаква живущите в селото да бъдат засегнати в негативен аспект.


5. Вероятност на поява на въздействието:

 • В предвид естеството на дейността вероятността за поява на въздействие е минимална.


6.Продължителност, честота и обратимост на въздействието:

 • Продължителността на въздействие зависи от срока на извършване на дейността по инвестиционното предложение и ще бъде постоянно, но без натрупващ се отрицателен ефект.


7. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с предотвратяване, намаляване или компенсиране на значителните отрицателни въздействия върху околната среда:

 • Настилките в района на Кравефермата ще се изпълнят водонепропускливи. Ще се предвиди съхранение на отпадъците във водоплътни съоръжения за отлежаване.

 • Рискът от разливи и други аварийни ситуации ще бъде минимизиран с провеждане на предварителен инструктаж на работещите и спазване на правилата за безопасна работа.

 • Периодично ще се почистват районите около работните участъци.

 • Ще се извърши обозначаване на местата за съхранение с необходимите заграждения.

 • Стриктно ще се спазват всички противопожарни и санитарно-хигиенни изисквания и норми.


8. Трансграничен характер на въздействията:

 • Реализацията на инвестиционното предложение не предполага трансгранично въздействие, предвид характера на дейността и местоположението на площадката спрямо границите на Република България.


Възложител:
Каталог: ovos
ovos -> Қазақстан республикасы халықаралық Қайта жаңарту және даму банкі қаржыландыратын
ovos -> Овощной базар
ovos -> За преценяване на необходимостта от овос на инвестиционно предложение
ovos -> Фонд “Републиканска пътна инфраструктура”
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Директора на риосв
ovos -> Решение за преценяване на необходимостта от извършване на овос за инвестиционно предложение
ovos -> Уведомлени е
ovos -> Информация за преценяване необходимостта от овос
ovos -> На основание чл. 25 от


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет