Обявление №1Дата04.03.2018
өлшемі32.22 Kb.
#19366

ОБЯВЛЕНИЕ


Изпълнително дело № 48/2011 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 10.11.2014 г. до 10.12.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ, собственост на “Елит” ООД гр. Троян, а именно:

3851/3943 ид. части от Поземлен имот с идентификатор 02448.501.11 по кадастралната карта на с. Балканец, общ. Троян, м. “Беклемето” с площ от 3 943 кв.м., заедно целите построени в имота сгради: двуетажна сграда идентификатор 02448.501.11.1 със ЗП 279 кв.м., двуетажна сграда идентификатор 02448.501.11.2 със ЗП 89 кв.м. и едноетажна сграда с идентификатор 02448.501.11.3 със ЗП 88 кв.м., които сгради са функционално свързани и представляват хотел.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 114 743,00 /сто и четиринадесет хиляди седемстотин четиридесет и три/ лв.

По делото има данни за учредени договорни ипотеки върху описания имот, вписани под № 188, т. ІІ, от 2006 г., № 40, т. ІІІ от 2008 г., № 41, т. ІІІ от 2008 г. и № 104, т. І от 2009 г., всички в полза на “ОББ” АД гр. София.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението му в с. Балканец, м. “Беклемето”.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по набирателната сметка на Районен съд гр. Троян по ИД № 48/2011 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 11.12.2014 год. в 09,00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:

15.10 .2014 год. /А. Йонкова/

ОБЯВЛЕНИЕ № 2


Изпълнително дело № 48/2011 г.
Подписаната Анета Йонкова – държавен съдебен изпълнител при Районен съд гр. Троян, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 04.06.2014 г. до 04.07.2014 год. в гр. Троян, обл. Ловешка, в канцеларията ми ще се проведе ВТОРА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ, собственост на “Елит” ООД гр. Троян при начални цени, равни на 80 % от цените по първата продан, а именно:

1. Сграда с идентификатор 73198.503.548.1 по кадастралната карта на гр. Троян със застроена площ 39 кв.м., представляваща едноетажна сграда за търговия.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 2256,00 /две хиляди двеста петдесет и шест/ лв.

2. Сграда с идентификатор 73198.503.548.3 по кадастралната карта на гр. Троян със застроена площ 21 кв.м., представляваща едноетажна сграда за търговия.

Началната цена, от която започва проданта е в размер на 1214,00 /хиляда двеста и четиринадесет/ лв.

По делото няма данни за учредени ипотеки върху описаните имоти.

Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на Съдебно изпълнителна служба при Районен съд гр. Троян всеки работен ден и час, за да прегледат книжата.

Всички желаещи да прегледат имотите, могат да сторят това всеки работен ден по местонахождението им в гр. Троян.

Задатъкът в размер на 10 % от началната цена на продаваемият имот /на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК/ за участие в проданта, се внася предварително по сметка сметка на Районен съд гр. Троян в “Райфайзенбанк /България/” ЕАД IBAN BG 29 RZBB 9155 3320 0588 05 по ИД № 48/2011 г.

Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението с квитанция за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават на регистратурата на Районен съд гр. Троян.

На 07.07.2014 год. в 09,30 часа в присъствието на явилите се наддавачи, съдебния изпълнител обявява наддавателните предложения, за което съставя протокол /чл. 492, ал. 1 от ГПК/. На осн. чл. 492, ал. 2 от ГПК, при обявяването на купувача, явилите се наддавачи могат устно да предлагат цена, по-висока с размера на един задатък.

гр. Троян СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ:08.05.2014 год. /А. Йонкова/


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет