Обявление за малка обществена поръчкажүктеу 87.22 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі87.22 Kb.

00072-2011-0004

BG-Карлово: Изграждане

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА МАЛКА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Строителство

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт

Община Карлово, ул. Петко Събев №1, За: Зам. Кмет - инж. Евгени Доралийски, РБългария 4300, Карлово, Тел.: 0335 99300, Факс: 0335 99333

Място/места за контакт: Община Карлово

Общ адрес на възлагащия орган: www.karlovo.bg.

Допълнителна информация може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Документация (спецификации и допълнителни документи) може да бъде получена на: На горепосочения адрес за контакти.

Оферти трябва да бъдат изпратени на: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя

Обществени услугиВъзложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/и

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКАII.1) Описание

II.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя

“Ремонт и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Карлово”

II.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

Строителство
Изграждане 
Място на изпълнение: Община Карлово
Код NUTS: BG421

ІІ.1.3) Кратко описание на поръчкатаІ. Обектът на поръчката се състои в ремонт и рехабилитация на част от общинската пътна мрежа на община Карлово. ІІ. Ремонтните дейности са продиктувани от взимане на спешни мерки за възстановяване на общинската пътна мрежа, която е във влошеното технико-експлоатационно състояние, особено след зимния период. Появилите се множество дупки, неравности и пропадания по пътищата усложняват пътната обстановка и създават реални условия за провокиране на пътно-транспортни произшествия. ІІІ. Изпълнението на поръчката включва изкърпване и частично ремонтиране на пътищата, така че да се осигурят необходимите условия за безопасно и комфортно пътуване на превозните средства ІV. Обектът на поръчката включва посочените по-долу общински пътища: 1. Път PDV 1082 от PDV 1360 – Войнягово – Дъбене – Богдан -PDV 2075 2. Път PDV 1072 от гл. път I-6 до кв. Сушица 3. Път PDV 2078 от път II-64 – Марино поле – Ведраре – Г. Домлян 4. Път PDV 2085 от път PDV 2078 – Соколица 5. Път PDV 3084 от път III-641 – до PDV 2078 6. Път PDV 1076 от гл. път I-6 до жп гара Ботев 7. Път PDV 1360 – гр.Община Хисар–Войнягово–Климент–Каравелово-Богдан 8. Път PDV 1086 от гр. Клисура до гл. път I-6 9. Път PDV 1081 от път PDV 2079 – Бегунци – Ведраре до PDV 2078 10. Път PDV 2079 – Баня – Пролом – Домлян 11. Път PDV 1040 от гл. път I-6–с.Куртово–с Г. Домлян–с.Домлян– с. Мраченик 12. Път PDV 1074 от гл. път I-6 до с. Певците 13. Път PDV 2075 от гл. път I-6 – Карлово – гр. Община Сопот - до PDV 1360 14. Път SFO 3003 – гр.Клисура – бивши складове 15. Път PDV 1073 - гл. път I-6 – Столетово – Слатина – Розино – жпг. Розино 16. Път PDV 1290 – границата с Община Сопот – Московец – Богдан V. Условия и начин на финансиране: Средствата са осигурени от републиканския бюджет на РБългария. VІ. Финансовия ресурс осигурен за изпълнение на обществената поръчка е както следва по обекти: Път PDV 1082 от PDV 1360 – Войнягово – Дъбене – Богдан -PDV 2075 – 7450,00 лева без ДДС. Път PDV 1072 от гл. път I-6 до кв. Сушица - 1 250,00 лева без ДДС Път PDV 2078 от път II-64 – Марино поле – Ведраре – Г. Домлян – 15 000,00 лева без ДДС Път PDV 2085 от път PDV 2078 – Соколица – 1 333,30 лвева без ДДС Път PDV 3084 от път III-641 – до PDV 2078 – 5 000,00 лева без ДДС Път PDV 1076 от гл. път I-6 до жп гара Ботев – 2 500,00 лева без ДДС Път PDV 1360 – гр.Община Хисар–Войнягово–Климент–Каравелово-Богдан – 37 500,00 лева без ДДС Път PDV 1086 от гр. Клисура до гл. път I-6 – 7 500,00 лева без ДДС Път PDV 1081 от път PDV 2079 – Бегунци – Ведраре до PDV 2078 – 5 45,00 лева без ДДС Път PDV 2079 – Баня – Пролом – Домлян – 34 400,00 лева без ДДС Път PDV 1040 от гл. път I-6–с.Куртово–с Г. Домлян–с.Домлян– с. Мраченик – 60 325,00 лева без ДДС Път PDV 1074 от гл. път I-6 до с. Певците – 1500,00 лева без ДДС Път PDV 2075 от гл. път I-6 – Карлово – гр. Община Сопот - до PDV 1360 – 4150,00 лева без ДДС Път SFO 3003 – гр.Клисура – бивши складове – 4323,00 лева без ДДС Път PDV 1073 - гл. път I-6 – Столетово – Слатина – Розино – жпг. Розино – 27 891,40 лева без ДДС Път PDV 1290 – границата с Община Сопот – Московец – Богдан – 12 500,00 лева без ДДС

ІІ.1.4) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

45233220

Описание:

Строителни работи по полагане на пътна настилка на други пътища

ІІ.1.5) Обособени позиции

НЕ

ІІ.1.6) Ще бъдат приемани вариантиНЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем

Общото количество и обем са описани в документацията и в изготвения инвестиционно-технически проект, който е на разположение на участниците в общинска администрация за запознаване.

Прогнозна стойност без ДДС

228073 BGN

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в дни

45
РАЗДЕЛ ІII ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

Гаранцията за участие е в размер на 2200 лева Гаранция за изпълнение - 3% от стойността на договора без ДДС. Гаранциите, които са под формата на парична сума се внасят в касата на Община Карловопо или по сметка на Възложителя: BG 98IORT73753307000003, BIC: IORTBGSF, Инвестбанк АД - клон Пловдив.

ІІІ.1.2) Условия и начини на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

Средствата са осигурени от републиканския бюджет на РБългария.

ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им в професионални или търговски регистри

Изискуеми документи и информация: Офертата се състои от три части: Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документи и образци, съдържащи информация за правното състояние, икономическите, финансови и техническите възможности на участника. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документи и образци, свързани с изпълнението на поръчката. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставят документи и образци, съдържащи ценово предложение за изпълнението на поръчката - Ценова оферта на участника.Списък на документите, съдържащи се в Плик №1. Оферта Образец №1. Удостоверение за актуално състояние или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, което е регистрирано в България; заверено копие от документ за регистрация на чуждестранното лице, съобразно националното му законодателство, който документ се представя в официален превод /за юридическо лице, което не е регистрирано в България/; нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в процедурата /когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация/ ; нотариално заверено споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице/ - представя се в оригинал или нотариално заверено копие ; нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата, да попълни и подпише документите, които са общи за обединението /когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението/; заверено копие от документ за самоличност за участник - физическо лице. Документ за внесена гаранция за участие.Заверено копие от удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Камарата на строителите. Удостоверението да обхваща строежи от четвърта категория, втора група. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП. Декларация, че в предложената цена е спазено изискването за минимална цена на труда по чл.56, ал.1, т.10 от ЗОП; Декларация за оглед на обекта и за запознаване с ИТП; Инвестиционно техническия проект е на разположение на участниците за запознаване в сградата на общинска администрация. Декларация за запознаване и съгласие с условията на поръчката ; Декларация за участието на подизпълнители. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв. Декларация от членовете на обединението. Списък на документите, съдържащи се в плик №2, подписан от участника. Техническо предложение: срок за изпълнение, гаранционен срок и линеен график.12.1. Списък на документите, съдържащи се в плик №3. Ценова оферта на участника. Прилага се и остойностена Технология за запълване на средно дълбока дупка.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Копие от годишен финансов отчет, включително отчет за приходи и разходи за изминалата 2010г. или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателствата на държавата, в която участникът е установен. Справка за оборота от строителство, сходен с предмета на настоящата поръчка, за последните три години 2008, 2009 и 2010г. в зависимост от датата на която участникът е учреден или започнал дейността си.
Минимални изисквания: Оборотът от строителство, сходно с предмета на обществената поръчка сумарно за последните три години /2008, 2009 и 2010г. да е не по-малко от 600 000 лева без ДДС/

ІІІ.2.3) Технически възможностиИзискуеми документи и информация: 1. Документ удостоверяващ наличието на валидно сключена застраховка “Професионална отговорност”, съгласно изискванията на чл.171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължителното застраховане в проектирането и строителството. За участник установен /регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност, следва да бъде еквивалентна на тази по чл.171 от ЗУТ, но изготвена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника. 2. Списък-декларация за инженерно-техническия състав за осигуряване на техническото ръководство при изпълнение на договора, включително за осигуряване на качеството. 3.Списък-декларация за изпълнителския състав, ангажиран за изпълнение на обекта. 4. Списък-декларация на строителните машини и техническото оборудване за изпълнение на обществената поръчка. 5. Списък- декларация на договорите изпълнени през последните 3 години /2008г., 2009г. и 2010г./ за строителство и ремонт на обекти, подобни на обекта на настоящата обществена поръчка.
Минимални изисквания: 1. Представената застраховка да е валидна към датата на отваряне на офертата и най-малко за срока на валидност на офертата за участие. Участниците трябва да представят към нея декларация, подписана от представляващия участника със задължението за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора /свободен текст/. 2. Списъкът следва да съдържа име, образование, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида правоотношение на посочените лица с участника /трудово, гражданско, др./. За доказване на декларираните данни в списъкът участникът прилага документи, удостоверяващи образованието, професионалната квалификация и опита на лицето /диплома за завършено образование и придобита квалификация, трудов или граждански договор/. Минимално изискване -наличие на следния състав: - строителен инженер – 1 бр. - строителни техници – 2 бр. Един от посочените служители следва да е координатор по безопасност и здраве /КБЗ/. 3.Списъкът следва да съдържа име, образование, квалификация и длъжност, която ще изпълнява лицето при изпълнение на обществената поръчка, информация за вида правоотношение на посочените лица с участника /трудово, гражданско, др./. Минимални изисквания, както следва: Машинист на асфалтополагаща машина – 1бр. Машинист на валяк- 1бр. Работници - 6 бр. Шофьори – 2бр. 4.Списъкът следва да съдържа наименование на машината или оборудването, технически характеристики, свързани с тяхната производственост и качеството на СМР и основание за ползване на техниката и оборудването /собственост, наем, лизинг или др./. Списъкът да бъде придружен с документ доказващ собственост, наем, лизинг, предварителен договор. Минимални изисквания към строителните машини и оборудване: валяк – 2бр. асфалтополагаща машина – 1 бр. МПС за превоз на асфалтова смес – 2бр. фреза – 1 бр. фугорези – 4 бр. духалки – 4 бр. 5. Списъкът следва да е придружен от препоръки за добро изпълнение за всеки един от изпълнените договори. Препоръките да посочват стойността, датата и мястото на строителство, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Минимално изискване: Участникът да има изпълнен минимум един договор с предмет подобен на предмета на настоящата обществена поръчка със стойност най-малко 200 000 лева без ДДС. Участникът може да формира минимално изискуемата сума от 200 000 лева без ДДС с повече от един изпълнен договор през последните 3 години.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услугиРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открит конкурс


ІV.2) Критерии за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерии за оценка на офертите

Най-ниска цена

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.3.3) Условия за получаване на документацията за участие (спецификации и допълнителни документи)Срок за получаване на документация за участие

Дата: 16.06.2011 г.  Час: 14:00Платими документи

НЕ

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти23.06.2011 г.  14:00

IV.3.5) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.6) Срок на валидност на офертитеСрок в дни

90

IV.3.7) Условия при отваряне на офертитеДата: 24.06.2011 г.  Час: 10:00

Място

Заседателна зала на общинска администрация, ет.3Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша 18, Р България 1000, София, Тел.: 02 988407, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и (URL):: www.cpc.bg/public/indeks.php.VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

20.05.2011 г. 
Каталог: uploads
uploads -> Английские слова и выражения в оригинальном написании a horse! a horse! MY KINGDOM FOR a horse! англ букв. «Коня! Коня! Мое царство за коня!»
uploads -> Викторина по пьесе В. Шекспира «Гамлет, принц Датский»
uploads -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
uploads -> 2018 жылға арналған Жарқайың ауданы бойынша айтақты және естелік күнтізбесі 24 маусым
uploads -> Ақмола оато үшін есікті қайта сатып алуды жүзеге асыру туралы хабарландыру 2016 жылғы 11 қазан Астана қ. Тапсырыс берушінің атауы мен пошталық мекенжайы «Ұлттық ақпараттық технологиялар»
uploads -> «Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет