Окръжнапрокуратур а-варнаДата10.04.2019
өлшемі151.24 Kb.
#91073

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


О К Р Ъ Ж Н А П Р О К У Р А Т У Р А-В А Р Н АС П Р А В К А
Относно извършена проверка в

млекопреработвателни и месопреработвателни

предприятия на територията на регион Варна

По указания на Върховна Административна прокуратура на територията на регион Варна през месец февруари 2009 г. бе извършена проверка относно качеството и безопасността на храните от животински произход - млечни и месни продукти, които се предлагат на българския пазар. Проверката бе възложена за изпълнение на специализиран държавен контролен орган – Регионална ветеринарно-медицинска служба – Варна /РВМС/. Контрол и съдействие бе осъществен от Окръжна прокуратура – Варна.

Констатации при проверките:

Млекопреработвателни предприятия:

На територията на регион Варна работят 3 млекопреработвателни предприятия, 2 предприятия за препакетиране на масло, производство на мазнини за мазане, масло с растителна мазнина, млечни пастети и топено сирене.

От проверените предприятия едно е с капацитет по проект над 10 000 литра сурово мляко. Спазват се качествените и количествени показатели и норми на въведените в предприятието технологични документации. При етикетировката на стоките вложените суровини са отбелязани точно и съответстват на посочените в технологичната документация стойности. При производството на бяло саламурено сирене и българско кисело мляко в предприятията на територията на регион Варна не се влагат сухо и кондензирано мляко, растителни мазнини и други нетипични продукти. Спазват се изискванията за водене на входящи и изходящи дневници, свързани с количествата вложени суровини и готова продукция.

Не са установени закононарушения, поради което не са съставени актове.

Проверени обекти:

1.”Дженема ЕООД” – с. Генерал Киселово, Община Вълчи дол – търговска марка „Киселово”. Предприятието произвежда само бяло саламурено сирене. Като суровина използва само сурово краве мляко, без растителни мазнини и сухо мляко. На етикета се изписва състава на продукта съгласно разработената технологична документация.

2. ЕТ ”Марио – Лазар Генчев” – гр. Суворово, – търговска марка „Марио”. Предприятието произвежда само прясно пастьоризирано мляко и кисело краве мляко. Като суровина използва само сурово краве мляко, без растителни мазнини и сухо мляко. На етикета се изписва състава на продукта съгласно разработената технологична документация.

3.”Национал 47 ЕООД” – с. Осеново, Община Аксаково – търговска марка „Мая”. Предприятието произвежда само краве кисело мляко. Като суровина използва само сурово краве мляко, без растителни мазнини и сухо мляко. На етикета се изписва състава на продукта съгласно разработената технологична документация.

4. ”Хранинвест ООД” – с. Кичево, Община Аксаково – търговска марка „Хранинвест”. Предприятието е за производство и препакетиране на млечни продукти. За производството се използват суровини от животински и растителен произход. В групата продукти „масла – смес” се влага растителна мазнина съгласно разработената технологична документация. Същата се изписва на етикета на продуктите. Суровините от животински произход, които се преработват произхождат от предприятия и складове одобрени за търговия с ЕО. Растителните мазнини са с произход ЕО и придружени с документи за такъв. В хода на проверката е установено, че за периода след 01.11.2008 г. в предприятието е постъпила растителна мазнина като суровина в количество 13 000 кг. От хранителен склад на фирма в гр. София със съответно име и БГ номер. Суровината е получена с търговски документ и декларация за качество и безвредност. Същата е заведена във входящия дневник на предприятието. Търговските марки на фирма „Хранинвест” са:

- масло „Аро”

- масло „Кливер”

- масло „Кливер леко”

- масло „Милкер за готвене”

- масло „Милкер за намазване”

- масло „Слънчогледи”

- масло „Оптима”

- масло „Европа”

- масло „Голд бутер бленд”

5. ”Милтекс – КК” ЕООД – гр. Варна. Предприятието е за производство и препакетиране на млечни продукти. За производството се използват суровини от животински и растителен произход. В групата продукти „масла – смес” се влага растителна мазнина съгласно разработената технологична документация. Същата се изписва на етикета на продуктите. Суровините от животински произход, които се преработват произхождат от предприятия и складове одобрени за търговия с ЕО. Растителните мазнини са с произход ЕО и придружени с документи за такъв. В хода на проверката е установено, че за периода след 01.11.2008 г. в предприятието е постъпила растителна мазнина като суровина в количество 6 060 кг. от хранителен склад на фирма в гр. Варна със съответно име и БГ номер. Суровината е получена с търговски документ и декларация за качество и безвредност. Същата е заведена във входящия дневник на предприятието. Търговските марки на фирма „Милтекс” са:

- масло смес „Miltex”

- масло смес „FF вкус”

- масло смес „СВА”.


Месопреработвателни предприятия:

На територията на регион Варна работят 21 месопреработвателни предприятия, от които 3 месодобивни, 3 транжорни за бяло месо, 6 транжорни за червено месо, 9 за преработка на месо. Едно предприятие временно е спряло дейността си. За всички месопреработвателни мероприятия и транжорни за червено месо /секция VІ и V/ е установено, че не изписват в техническата си документация влаганите суровини различни от категория „месо”. Тези суровини като „месо от глави”, „механично обезкостено месо”, „кожи” или друга видова принадлежност не са изписани и на етикетите на готовия продукт. Те са разрешени за консумация и не са вредни. При проверките е бил извършван и лабораторен анализ от контролния орган.

1.Месодобивни предприятия:

- „Агромес ООД” . Фирмата има разработени технически документации за добив на червено месо. Етикетите са съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните и Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо. Няма констатирани нарушения.- ЕТ „Алекс – 83 - Ал. Димов”. Фирмата има разработени технически документации за добив на червено месо. Етикетите са съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. Няма констатирани нарушения.

- ЕТ „Рекарди – Св. Добрев”. Фирмата има разработени технически документации за добив на червено месо. Етикетите са съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните. Няма констатирани нарушения.

2. Транжорни за бяло месо:

- Птицекланица „Еко пиле ЕООД”. В техническата документация са описани всички месни суровини и адитиви. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. Спазва се изискването птичето месо, което е обработено да задържа вода, да не се пуска на пазара като птича разфасовка.

В етикета на готовата продукция са описани влаганите суровини според техническата документация с изключение на Е 401. /Е - № според стандарта/.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- „ЕТ Еди – В. Иванова”. Търговска марка „Еди”. В техническата документация са описани всички месни суровини и адитиви. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. Спазва се изискването птичето месо, което е обработено да задържа вода, да не се пуска на пазара като птича разфасовка.

В етикета на готовата продукция са описани влаганите суровини според техническата документация. Добавките са описани само с Е – номерата, без да е изписана категорията им. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- Транжорна за бяло и червено месо „Хепилейди ЕООД”. Търговска марка „Хепи”. В техническата документация са описани всички месни суровини и адитиви, не се изписват категориите на добавките. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения.

В етикета на готовата продукция не се изписват категориите добавки, а само Е – номерата. Не се изписват влаганите суровини, различни от категорията месо. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

3. Транжорни за червено месо:

- ЕТ „Алеко – Ал. Александров”. Търговска марка „Гюрлата”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Не се изписват всички компоненти на композицията „Фреш – Е 262 /соев компонент/. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”, не се изписват всички компоненти от композицията „Фреш – Е 262”, добавките са описани само с Е-номерата, без да е изписана категорията им. Не са подредени в низходящ ред. Не е отразено процентното съотношение на видовете месо, влизащо в състава на готовия продукт. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- ЕТ „Дари”. Търговска марка „Дари”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Не е описана солта като съставка на готовия продукт. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- ЕТ „Трифон Трифонов - 69”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета с изключение на картофено нишесте. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- Предприятие за преработка на червено и бяло месо „Дет – 2000 ООД”. Търговска марка „Дани”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- Предприятие за производство на месни заготовки от бяло и червено месо „Женя Ве” ЕООД. Търговска марка „Женя”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- Предприятие за производство на месни заготовки от червено месо ЕТ „Вини – К. Бакалов”. Търговска марка „Екомес”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

4. Месопреработвателни предприятия:

- ЕТ „Картел В. Янев”. Търговска марка „Янев” и „Вега”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”, месо от глави и всички влагани подправки и адитиви. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”, месо от глави и видовата принадлежност на МОМ /механично обезкостено месо/, кожи. Не всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета с категорията и Е-номера. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- ЕТ „Герасимов Ж 65”. Търговска марка „Жизлин”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо” и всички влагани подправки и адитиви. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт се изписват влаганите суровини, подправки и адитиви. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- „Пикант” ООД. Търговска марка „Пикант”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини различни от категорията „месо”. Всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- „Емил Илиев” ЕООД. Търговска марка „Чико”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Не са описани всички влагани подправки и адитиви, налични в склада и описани във входящите и производствени дневници. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини различни от категорията „месо” и всички влагани подправки и адитиви с категорията и Е-номерата им. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. В производствения дневник за производство на мляно месо се изписва, че се използва суровина, която не отговаря на регламент № 853 от 2004 г. на ЕО. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- ЕТ „Ивайло 2000”. Изготвена е търговска документация за произвежданите продукти. Не са описани добавките, които влизат в подправъчната смес, която реално се влага в производството. По ТД се влага добавка, която не е разрешена за влагане в месни заготовки. На етикетите се изписват добавките с категорията им и Е-номерата. Не се водят входящ дневник за суровини, добавки и подправки и производствен дневник. Не са представени входящи документи и сертификати за произход на добавките.

Дейността на предприятието е временно спряна от официалния ветеринарен лекар.- ЕТ „ЕМДИ – Емил Димитров”. Търговска марка „Дона”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо”. Описани са всички влагани подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини различни от категорията „месо” и всички влагани подправки и адитиви. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- „Транж” АД. Търговска марка „Транж”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо” /сланина/. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини различни от категорията „месо” /сланина/, не се изписват всички добавки. Не са подредени в низходящ ред. Не е отразено и процентното съотношение на видовете месо, влизащи в състава на готовия продукт. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- „Алианс - МК” ООД. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо” и всички влагани подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини различни от категорията „месо”. Не всички влагани подправки и адитиви са отразени в етикета с категорията им и Е-номера им. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.

- „Жар” ООД. Търговска марка „Жар”. В търговската документация на фирмата не се изписват влаганите суровини, различни от категорията „месо” и всички влагани подправки и адитиви. В етикетите на готовия продукт не се изписват влаганите суровини различни от категорията „месо” и всички влагани подправки и адитиви. Във входящия дневник за получените добавки и подправки са описани действително получените и тези, които се влагат и са установени в складовите помещения. В производствения и входящия дневник са описани действително вложените суровини. При проверка на помещенията и хладилните съоръжения не са установени суровини различни от тези описани във входящия дневник и действително влаганите.

За установените несъответствия е било издадено предписание от контролния орган за отстраняването им.


Предстои по-нататъшно изпълнение на административната процедура за отстраняване на установените нарушения, която е от компетенцията на РВМС – Варна.

С оглед спазване на Закона за защита на потребителя /чл. 9/ за информиране на потребителя за вида на стоката, производителя, съдържанието, срока на годност, начина на съхранение, Окръжна прокуратура – Варна ще продължи упражняването на контрол върху дейността на РВМС по линия на общия надзор.


ЗАМ.ОКРЪЖЕН ПРОКУРОР:


/А. ГЕНЧЕВА/
Каталог: file
file -> Симон маркиш
file -> Падение Трои Пьеса в 5-ти действиях
file -> 2. в греческом языке существует три слова для обозначения понятия «слово» «эпос», «логос» и
file -> Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің 2016 жылғы 22 қаңтардағы №35 бұйрығымен бекітілген тиісті деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске асыратын Қазақстан
file -> График предоставления респондентами первичных статистических данных по общегосударственным статистическим наблюдениям в июне 2013 года
file -> 66 баспасөз релизі қаржы нарығындағы ахуал туралы


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет