ОпределениеДата13.03.2018
өлшемі117.84 Kb.
#20618
түріРешениеР Е Ш Е Н И Е
97
гр. Габрово, 28. 07. 2010 година
В ИМЕТО НА НАРОДА

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО в публично заседание на дванадесети юли две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря К.Н. и с участието на прокурора ……………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 52 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във връзка с чл. 215 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

Жалбоподателят Н.П.Д. *** оспорва Заповед № 69 от 10. 02. 2010 година на Кмета на Община Трявна за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за поземлен имот № 035017 в местността „Царски път” от землището на с. Бангейци, Община Трявна. Излагат се доводи за незаконосъобразност на заповедта като издадена в противоречие на материалния закон. Според жалбоподателя, легитимиращ се като собственик имот, съседен на този, за който е одобрен ПУП–ПЗ с оспорената заповед, планът бил одобрен въз основа на неверни данни, отразени в скицата, приложена към преписката за промяна предназначението на имота. През процесния имот преминавал черен път, чрез който се осъществявал достъпът до имота на жалбоподателя и до още 3 съседни имота, но пътят не бил отразен в скицата, съгласно която е одобрен ПУП-ПЗ. Поради денивелация на терена и границата с река жалбоподателят не разполага с друг достъп до имота си, а след застрояване и ограждане на процесния имот съществуващият път щял да бъде заличен. Според жалбоподателя пътят следва да бъде отразен в плана и съобразно него да се изработи и утвърди ПУП-ПЗ за поземлен имот № 035017. Прави се искане за отмяна на заповедта. В хода на съдебното производство се навеждат и други доводи за незаконосъобразност на оспорената заповед – противоречие със стабилен административен акт, какъвто е разрешението за изработване на ПУП, противоречие с разпоредбите на чл. 59, ал. 1 и чл. 45, ал. 1 от Наредба № 7 от 22. 12. 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, според които се изисква наличие на общ устройствен план; нарушение на чл. 112, ал. 2, т. 4 от ЗУТ, според която в процесния случай следвало да се изработи план за регулация и застрояване, а не само план за застрояване; нарушение на визираното в Наредба № 8 от 14. 06. 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове изискване за нанасяне на задължителни линии на основното застрояване, а не само ограничителни, както било в случая. В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично, както и се представлява от надлежно упълномощен процесуален представител - адвокат, поддържа се жалбата, както и искането по същество за отмяна на заповедта, претендира се присъждане на направените по делото разноски, вкл. адвокатско възнаграждение, в общ размер на 340 лева.

Ответната страна – Община Трявна, чрез надлежно упълномощен процесуален представител, изразява становище за неоснователност на жалбата и моли последната да бъде отхвърлена. Претендира се присъждане на направените по делото разноски.

Заинтересованата страна С.Д.Н., чрез надлежно упълномощен процесуален представител - адвокат, изразява становище за основателност на оспорването, претендира присъждане на направените по делото разноски в размер на 180 лева

Заинтересованата страна „Щ. ***, чрез надлежно упълномощен процесуален представител - адвокат, изразява становище за неоснователност на оспорването. Разноски не се претендират.

Останалите заинтересовани страни - М.П.Д., С.Б.Т., Я.Б.С., Р.Ц.С., Х.Ц.Д., Ц.Х.Д.,*** и Държавата /чрез Министъра на регионалното развитие и благоустройството/ не изразяват становище по оспорването.

Съдът намира жалбата за допустима, като подадена от надлежна страна, срещу административен акт, подлежащ на съдебен контрол и в законоустановения срок, надлежно указан и от административния орган в оспорения акт.

След съвкупна преценка на събраните по делото доказателства, на доводите и възраженията на страните и като извърши служебна проверка за законосъобразност по реда чл. 168, ал. 1 във връзка с чл. 146 от АПК, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбоподателят се легитимира като съсобственик /заедно със заинтересованата страна М.Д./ на поземлен имот № 035006 в местността „Царски път” от землището на с. Бангейци, Община Трявна съгласно нотариален акт № 140 от 17. 07. 1998 година /л. 6/, който е съседен на имот № 035017 – собственост на заинтересованата страна „Щ. ***№ 164 от 27. 06. 2005 година и 14 от 19. 11. 2004 година – л. 28-31/.

Твърди се, че производството пред административния орган е започнало по искане на „Щ. ***, макар документ с материализирано искане по делото да не е представен. С писмо изх. № 15-00-802 от 04. 11. 2008 година, изготвено от Главен архитект и подписано от Кмета на Община Трявна, в което е посочено заявление с вх. № 1500-802 от 03. 11. 2008 година, е допуснато изработването по частен път на ПУП-ПЗ за имот № 035017 в местността „Царски път” от землището на с. Бангейци, Община Трявна, при спазване на формулирани в 6 /шест/ пункта условия, едно от които е планът да обхваща поземлен имот № 035017 и съседните му. Описаното писмо следва да се цени като разрешение по смисъла на чл. 124, ал. 3 от ЗУТ и носи белезите на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 214, ал. 1 от ЗУТ, в случая благоприятен по своя характер акт за заявителя.

На 18. 11. 2009 година в Община Трявна е депозирано заявление с вх. № 1500-962 от „Щ. *** за одобряване на ПУП за поземлен имот № 035017 в землището на с. Бангейци, Община Трявна. Видно от представения по делото препис от Протокол № 21 от 19. 11. 2009 година на ОЕСУТ при Община Трявна, последният приема ПУП при посочени в решението показатели.

Обявление за приетия проект на ПУП е връчено на част от заинтересованите страни срещу подпис, видно от представените заверени копия от известия за доставяне /л. 12-13/, а на С.Н. чрез залепване на обявлението на таблото на Община Трявна на основание чл. 61, ал. 3 от АПК /протокол на л. 15/. На заинтересованите лица М.П.Д.,*** и Държавата няма данни за обявяване на проекта.

В срока по чл. 128, ал. 5 от ЗУТ възражения по така обявения проект, видно от Акт за постъпили възражения от 25. 01. 2010 година, не са подадени и видно от Протокол № 3 от 04. 02. 2010 година на ОЕСУТ при Община Трявна, последният приема обявения проект на ПУП и предлага Кметът на Община Трявна да издаде заповед за одобряването му.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 59, ал. 1 и чл. 129, ал. 2 от ЗУТ и решения на ОЕСУТ от посочените по-горе протоколи /№ 21 от 19. 11. 2009 и № 3 от 04. 02. 2010 година/ Кметът на Община Трявна издава оспорената пред настоящата съдебна инстанция Заповед № 69 от 10. 02. 2010 година за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за поземлен имот № 035017 в местността „Царски път” от землището на с. Бангейци, Община Трявна, като в заповедта са посочени и определени показатели за имота – зона, плътност на застрояване, К инт, озеленяване, характер на застрояването и начин на застрояване. Посочено е, че неразделна част от заповедта е цялата преписка ПУП-ПЗ за поземлен имот № 035017 от землището на с. Бангейци, Община Трявна. Като графична част, от Кмета на Община Трявна е одобрено копие от проект, който според отбелязаното /л. 43/ се отнася за ПУП-ПРЗ за поземлен имот № 035017, част: план за застрояване. За издаването на заповедта жалбоподателят е уведомен на 13. 02. 2010 година, видно от известие за доставяне /л. 8/ По същия начин са уведомени и останалите заинтересовани страни, като за М.П.Д.,*** и Държавата няма данни да са уведомявани за издаването и съдържанието на процесната заповед.По делото, по искане от страна на жалбоподателя, е назначена и изслушана съдебна експертиза, неоспорена от страните и приета като доказателство по делото. Според заключението на вещото лице /л. 109-112/, с процесния ПУП-ПЗ предназначението на имот № 035017 се променя от имот-земеделска земя в имот за производствена и складова дейност. Това обстоятелство обуславя и допустимостта на оспорването по отношение на правен интерес – в случая е приложима хипотезата на чл. 131, ал. 2, т. 4 във връзка с ал. 1 от ЗУТ. Съгласно заключението на вещото лице, ако изработеният ПУП включваше и други имоти, освен имот № 035017, то за всеки имот следва да се предвиди достъп от улица. За процесния, както и за съседните му имоти, не съществува действащ общ устройствен план и план за регулация. Според вещото лице са спазени разпоредбите на чл. 59, ал. 2 и чл. 46-50 от ЗУТ, както и изискванията на Наредба № 8 от 14. 06. 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове и процесният ПУП не съдържал задължителни линии на застрояване, тъй като не съществувала необходимост от такива. Разположението на строежите в имота отговаряло на изискванията на чл. 60, ал. 1 от ЗУТ. Според вещото лице, разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 4 от ЗУТ не се отнасяла за процесния случай, а била задължителна при изготвяне на ПУП-ПРЗ. Транспортният достъп до имота на жалбоподателя, както и до този на заинтересованата страна С.Н. /имот № 035004/, се осъществявал по съществуващ черен път и ако процесният имот бъде застроен съобразно ПЗ, посочените по-горе два имота няма да разполагат с транспортен достъп.

При така установените факти съдът намира, че оспорената заповед е издадена от компетентен орган, съобразно правомощията по устройствено планиране на територията на съответната община съобразно чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, но при издаване на акта е допуснато нарушение на формата, установена с чл. 59, ал. 1 и 2 от АПК, както и нарушение на материалния закон и съществено нарушение на административнопроизводствените правила – отменителни основания, визирани в чл. 146, т. 2-4 от АПК. В заповедта липсва посочване на фактически основания за издаването й в смисъла на юридически факти, наложили изработването на плана и одобряването му от компетентния за това орган. Непосочването на конкретните фактически основания за издаването на административния акт е съществено нарушение, което води до незаконосъобразност на акта и е самостоятелно основание за неговата отмяна, като обаче съдът не е обвързан от правната квалификация на фактите, установени в административното производство, а е овластен да реши спора по същество. Данните от обяснителната записка, представена като част от административната преписка /л. 42/, не могат да заместят отсъстващото фактическо основание за издаване на заповедта, предвид обстоятелството, че мотивировката на акта е изцяло в прерогативите на неговия издател. В случая, обяснителната записка нито е приподписана от административния орган, нито е асоциирана като част от съдържанието на заповедта, за да се приеме, че посредством нея е спазено изискването за форма на акта, съгласно чл. 59, ал. 1 и ал. 2, т. 4 АПК. В посочените в заповедта решения на ОЕСУТ също не се съдържат фактически пояснения, които да заместят изискуемата обосновка на крайния административен акт. Приподписаната от издателя й графична част е в противоречие с текстовата част на акта, доколкото в текстовата се визира ПУП-ПЗ, а в графичната ПУП-ПРЗ, макар и в част ПЗ, какъвто всъщност план /ПУП-ПРЗ/ е следвало да бъде допуснат да се изработи за процесния имот предвид необходимостта да се промени предназначението му с цел застрояване и в съответствие с разпоредбата на чл. 112, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и при спазване изискванията по чл. 46-50 от Наредба № 8 от 14. 06. 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове. Констатираният пропуск се квалифицира от съда също като нарушение на формата на акта, но във връзка с изискването на чл. 59, ал. 2, т. 5 АПК за ясно определена разпоредителна част с указани конкретно права и задължения на адресатите. Пороците като достатъчно съществени обуславят, сами по себе си, отмяната на оспорения акт. При издаването на заповедта е допуснато процедурно нарушение от категорията на съществените, свързано с неизпълнение на задължението на административния орган да уведоми всички заинтересувани лица относно изработения проект за ПУП, като по този начин им обезпечи адекватно реализиране на нормативно признатата им възможност за участие в административното производство посредством предявяването на писмени възражения, предложения и искания по проекта - чл. 128, ал. 5 от ЗУТ. Видно от съдържанието на разпоредбата, срокът за упражняване на това гарантирано от закона процесуално право на участие на страните в процеса на изработване на плана тече от момента на уведомяването им, което в случаите на планиране на територии извън границите на населените места се извършва по реда на чл. 128, ал. 3 ЗУТ. Относно предвиденото съобщаване на проекта следва да се има предвид разпоредбата на § 4, ал. 1 ДР от ЗУТ, според която съобщенията от компетентните органи до заинтересуваните лица по този закон, когато не е указано друго, се правят по реда на АПК, като отсъстващите лица се уведомяват със залепване на съобщение на жилището им или на недвижимия имот, до който се отнася актът. При този ред на уведомяване, следва да се постави съобщение и на видно място в сградата на общината. Съобщаването по този ред се удостоверява в служебна бележка с подписите на две длъжностни лица. Доказателството следва да се приложи към преписката. В случая, от приложения по делото на л. 15 протокол не може да се направи обоснован извод за спазване на процедурата по уведомяване на заинтересуваното лице С.Н. за изготвения проект за ПУП, а както вече бе посочено, по делото не са представени данни за съобщаване на заинтересованите лица М.П.Д.,*** и Държавата както на проекта на ПУП, така и на оспорената заповед. Като нарушение на административнопроизводствените правила при издаване на заповедта следва да бъде квалифицирано и противоречието на акта с предходен влязъл в сила административен акт, какъвто е разрешението за изработване на ПУП, материализиран в писмо с изх. № 15-00-802 от 04. 11. 2008 година, изготвено от Главен архитект и подписано от Кмета на Община Трявна, според което допуснатият да се изработи по т. нар. частен път ПУП е следвало да бъде в обхват на процесния имот и съседните му. При издаване на заповедта е допуснато и нарушение на материалния закон – разпоредбата на чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, посочена и като правно основание за издаване на заповедта. Съгласно посочената разпоредба извън границите на урбанизираните територии застрояване се допуска при спазване на кумулативно предвидените предпоставки - предвиждания на действащ общ устройствен план, ако такъв е изработен и въз основа на действащ план за застрояване на поземлен имот или на група поземлени имоти или на парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон. Липсата на действащ общ устройствен план /а липсата му се установява от заключението на вещото лице, което в тази част съдът кредитира с доверие/ е пречка за изработването на ПУП за имот, който е извън регулираните територии. Това би било в противоречие с принципите на устройство на територията. Устройственото планиране на територията на страната се извършва чрез териториални устройствени схеми, последвани от общи устройствени планове за територията на отделните общини, последвани от своя страна от подробните устройствени планове за общини или части от тях и на последно място подробни устройствени планове за отделни имоти. Съгласно чл. 104, ал. 1 от ЗУТ предвижданията на общите устройствени планове са задължителни при изработването на ПУП, а изискването за съобразяване на всички подробни устройствени планове с предвижданията на общите е регламентирано с генералната норма на чл. 103, ал. 4 от ЗУТ, повторението му спрямо застроителния план в частната хипотеза на чл. 59, ал. 1 от закона не би имало самостоятелна регулативна стойност. В чл. 59, ал. 1 от ЗУТ, следователно, общият устройствен план се сочи не за потвърждаване на това изискване, а като условие за одобряването на самия застроителен план. Това следва и от чл. 103, ал. 5 от ЗУТ, допускащ изработването на подробен устройствен план без действащ общ такъв само за цяло населено място и землището му, в който случай подробният план функционира и като общ по чл. 105, т. 3 от ЗУТ. Допускането на изработването на застроителни планове за отделни имоти или групи имоти без общ план би означавало застрояване без единна устройствена концепция за неурбанизираната територия, чиято структура би се оказала определяна от кмета на общината, вместо от общинския съвет като компетентен орган и при игнориране на процедурата по чл. 127 от ЗУТ /в този смисъл е налице и съдебна практика – Решение № 7477 от 8.06.2009 г. на ВАС по адм. д. № 1958/2009 г., II отд.; Решение № 16025 от 23.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 10263/2009 г., II отд; Решение № 15343 от 14.12.2009 г. на ВАС по адм. д. № 10267/2009 г., II отд.; Решение № 11580 от 7.10.2009 г. на ВАС по адм. д. № 5802/2009 г., II отд. и др./. Изискването за наличие на общ устройствен план в хипотезата на чл. 59 от ЗУТ следва и от разпоредбата на чл. 60 от същия закон. Посочените в нея улици, с които следва да бъдат съобразени строежите по чл. 59 от ЗУТ с оглед бъдещото регулиране, са част от техническата инфраструктура, която е елемент на общия устройствен план. В случая, според заключението на вещото лице /уточнение, направено в съдебно заседание на 24. 06. 2010 година/, а и от представената графична част на проекта, става ясно, че с така одобрения ПУП-ПЗ не са предвидени свободни площи за изграждане на нови улици при урегулиране на съседни имоти. Видно е и това, че спрямо нанесените ограничителна линия на застрояване и граница на промяна на режима на застрояване, които не съвпадат с изискванията на чл. 48, ал. 2, т. 1, б. „е” във връзка с чл. 59, ал. 2 от Наредба № 8 от 14. 06. 2001 година за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове за наличие на вътрешните линии на основното застрояване /задължителни линии, до които е задължително да се разположи застрояването, и ограничителни линии, до които застрояването може да се разположи или да отстъпи от тях/ е допуснато застрояване и в близост до чупки или ивици, вдадени към съседни поземлени имоти, в противоречие с изискванията по чл. 60, ал. 1 от ЗУТ.

По изложените по-горе съображения съдът не кредитира с доверие заключението на вещото лице в частта, в която се твърди, че процесният ПУП е изработен в съответствие с нормативните разпоредби или посочените от жалбоподателя не са приложими в случая /т.т. 3 „а” и „б”,4 и 5 от заключителната част/.

Наведените от заинтересованата страна „Щ. *** доводи, свързани с начина на възстановяване на имота на жалбоподателя по реда на ЗСПЗЗ, който начин не предвиждал наличие на достъп до имота, са неотносими към настоящото производство. Доводите касаят вече приключила процедура по възстановяване на собствеността, а не законосъобразността на одобрения в оспорената заповед ПУП-ПЗ от гледна точка на поставените към изработването му законови изисквания. Още повече, че последните не изискват осигуряване на достъп със самото изработване, респ. одобряване на ПУП, а предвиждане на свободни площи за изграждане на нови улици при урегулиране на съседни имоти.

Исканията на жалбоподателя Н.Д. и на заинтересованата страна С.Н. за присъждане на направените по делото разноски като своевременно направени и основателни с оглед крайния изход на спора следва да бъдат уважени за сумата от 340 /триста и четиридесет/ лева за жалбоподателя, представляваща 10 лева дължима и внесена държавна такса, 150 лева депозит за вещо лице и 180 лева договорено и внесено възнаграждение за един адвокат, и 180 /сто и осемдесет/ лева за заинтересованата страна С.Д.Н., представляващи договорено и внесено възнаграждение за един адвокат.


Водим от горното и на основание чл. 172, ал. 2, предл. 2 от Административнопроцесуалния кодекс съдът
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ Заповед № 69 от 10. 02. 2010 година на Кмета на Община Трявна за одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване /ПУП–ПЗ/ за поземлен имот № 035017 в местността „Царски път” от землището на с. Бангейци, Община Трявна.

ОСЪЖДА Община Трявна да заплати на Н.П.Д. 340 /триста и четиридесет/ лева, а на С.Д.Н. 180 /сто и осемдесет/ лева - и двете суми, представляващи направени от страните разноски по делото.
Решението не подлежи на обжалване.
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕ


Каталог: menu -> del-court%20sistem -> CourtA%20work -> Web%20page -> 2010
Web%20page -> Определение по Административно дело 212/2011г
Web%20page -> Заседание от двадесет и пети юни 2008 г., в състав
Web%20page -> Определение
Web%20page -> Решение №31 Габрово, 13. 03. 2009 година в името на народа
Web%20page -> Определение по Административно дело 130/2015г
Web%20page -> Определение
Web%20page -> Определение
Web%20page -> Заседание на дванадесети януари две хиляди и девета година в състав
2010 -> Решение №84 гр. Габрово, 05. 08. 2010 година в името на народа


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет