“основи суспільної географії”


Математична геоморфологія. Об’єкт, предметна сфера, завдання математичної геоморфологіїжүктеу 1.53 Mb.
бет8/9
Дата21.04.2019
өлшемі1.53 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9

9. Математична геоморфологія. Об’єкт, предметна сфера, завдання математичної геоморфології.III. Методи геоморфологічних досліджень.
1 .Методологія, методика, метод, прийом, дослідницька операція.

2. Методи геоморфологічного аналізу рельєфу, ендогенних і екзогенних рельєфоутворюючих процесів. Геологічні методи в геоморфологічних дослідженнях. Географічні методи, їх значення для вирішення геоморфологічних проблем. Палеогеографічні, палеонтологічні., палеогеоморфологічні методи.

3. Методи вивчення морфології, генезису та віку рельєфу.

4. Неотектонічний аналіз, його значення для вирішення геомор­фологічних проблем.

5. Літоморфогенетичний аналіз.

6. Морфодинамічний аналіз. Стаціонарні, напівстаціонарні експери-ментальні методи геоморфологічних досліджень.

7. Дистанційне зондування рельєфу і геоморфологічних процесів.

8. Методи вивчення основних генетичних категорій рельєфу і процесів:

гравітаційного (обвали, осипи, зсуви, лавини), флювіального, карстового, еолового, гляціального, леригля-ціального, морського, біогенного, антропогенного та полігенного. Методи інженерної та екологічної оцінки рельєфу і геоморфологічних процесів.


 1. Методичні засади геоморфологічної експертизи та прогнозування.


Список рекомендованої літератури


 1. 1.В.В.Стецюк., І.П.Ковальчук Основи геоморфології. Київ, “Вища школа”, 2005.

 2. О.К.Леонтьев, Г.И.Рычагов Общая геоморфология. Москва “Высшая школа”, 1979.

 3. И.С. Щукин Общая геоморфология. т. I Изд. МГУ, 1960.

 4. И.С. Щукин Общая геоморфология. т. II Изд. МГУ, 1964.

 5. И.С. Щукин Общая геоморфология. т. III. Изд. МГУ, 1974.

 6. Р.Дж. Райс Основы геоморфологии М., Изд. “Прогресс”, 1980.

 7. М.Klimaszewski. Geomorfologia Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa, 2000.

«Геологія загальна та історична»
І. Геологія як наука. Вивітрювання гірських порід, елювій і делювій. Геологічна діяльність підземних вод та річок.

1. Геологія як наука

2. Загальні відомості про геологічні процеси, їх класифікація. Вивітрювання гірських порід і його значення.

3. Елювій, делювій, умови їх формування та особливості.

4. Види води в гірських породах. Поняття про зони аерації і насичення.

5. Класифікація підземних вод. Ґрунтові та міжпластові води та їх особливості.

6. Артезіанські та тріщино-карстові води. Типи та класифікація джерел.

7. Карст, умови його розвитку та значення вивчення.

8. Геологічна робота річок.

ІІ. Льодовикові та еолові процеси. Основні структурні елементи літосфери та історія розвитку планети.

1. Геологічна робота льодовиків. Формування льодовикових та водно-льодовикових відкладів.

2. Геологічні процеси в перигляціальній зоні.

3. Геологічна робота вітру.

4. Геологічна робота моря.

5. Процеси внутрішньої динаміки Землі.

6. Дислокації.

7. Основні структурні елементи земної кори і літосфери.

8. Основні етапи еволюції планети та органічного світу.
Список рекомендованої літератури


 1. Богуцький А.Б. та ін. Породоутворюючі мінерали і гірські породи (лабораторний практикум) Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1998 р. – 67 с.

 2. Якушова А.Ф., Хаин В.Е., Славін В.І. Общая геология. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988. –448 с.

 3. Свинко Й.М., Сивий М.Я. Геологія. Київ: Либідь, 2003. – 478 с.

 4. Куровець М., Гунька Н. Основи геології. Підручник для вузів. Львів, 1997. – 694 с.

Основи екологіїНазва і зміст теми


З історії розвитку екології. Про структуру і деякі проблеми сучасної екології.

Аутекологія та її завдання.

Демекологія, як наука про популяцію.

Синекологія та її завдання.

Біосфера, як глобальна екосистема. Вчення Вернадського про біосферу.

Природні ресурси планети. Проблеми їх охорони.

Глобальні проблеми людства.

Екологічний моніторинг та проблеми його запровадження.

Екологічні проблеми України та шляхи їх вирішення.

Предмет, об'єкт і система основних понять екології.

Організмовий рівень функціонування екосистеми

Абіотичні екологічні чинники середовища

Біотичні і антропогенні чинники середовища

Популяціійний рівень організації біологічних видів

Вивчення екологіії біотичних угруповань

Вчення В. І. Вернадського про біосферу та ноосферу

Предмет, методи і завдання соціальної екології

Основні соціоекологічні проблеми в Україні та шля­хи їх вирішення.

Екологічна експертиза та її завдання

Екологічна характеристика (оцінка) типових об'єктів

Біоіндикація і її роль в екологічних дослідженнях

Автотранспорт — основний забруднювач атмосфери

Визначення забруднення нітратами овочевих культур

Визначення якості питної води

Вивчення екологічного стану грунту

Забруднення довкілля та здоров'я людини

Правничі аспекти гармонізації взаємодії суспільства

та природи.Програма сталого розвитку — програма дій на XXI ст.


Список рекомендованої літератури


 1. Голубець М.А. Від біосфери до соціосфери. Львів, 1997. – 256с.

 2. Екологія: теоретичні основи і практикум. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Львів: “Новий Світ-2000”, “Магнолія плюс”, 2003. – 296с.

 3. Васюта О.А., Васюта С.І., Філіпчук Г.Г. Екологія і політика. У 2-х томах. Т.1. – Чернівці: Зелена Буковина, 1998. – 424с.

 4. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього природного середовища (Екологія та охорона природи). Підручник – Вид. 3-тє, доп. – Львів, Афіша, 2001 – 272 с.

 5. Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2000 – 500 с.: іл.Бібліогр.: 480 с.

 6. Назарук М.М. Сенчина Б.В. Практикум із основ екології та соціоекології. Навчальний посібник. – Львів: Афіша, 2000. – 116 с.

 7. Назарук М.М. Койнова І.Б. Екологічний менеджмент. Запитання та відповіді: Навчальний посібник. – Львів: Еней, 2004. – 216 с.

Біогеографія
1

Вступ. Теоретичне й прикладне значення біогеографії як науки. Структура і зміст курсу. Головні джерела інформації.

2

Атрибути й парадигми біогеографії. Об’єкт, предмет і методи дослідження біогеографії. Головні поняття або тезаурус біогеографії. Напрямки біогеографічних досліджень.

3

Становлення біогеографії як науки. Періодизація історії біогеографії. Коротка характеристика періодів біогеографії. Зміна парадигм сучасної біогеографії.

4

Виникнення та розвиток життя на Землі. Зміна поглядів на проблему походження життя. Особливості життя в криптозої. Розвиток життя в фанерозої.

5

Вчення про біосферу або біосферологія. Виникнення біосферології як науки. Структура біосфери. Роль живих організмів у формуванні біосфери. Коло обіг речовин у біосфері. Біогеохімічні цикли і провінції.

6

Основи факторіальної екології. Поняття про екологію як науку. Класифікація та характеристика екологічних чинників. Життєві форми рослин і тварин. Екологічні ніші організмів.

7

Вчення про біоценози, біогеоценози та екосистеми. З історії виникнення науки про угруповання живих організмів. Головні ознаки біоценозу, біогеоценозу, екосистеми. Взаємовідносини організмів у біоценозі. Стадії формування та класифікація біоценозів.

8

Ареалогія організмів і біоценозів. Поняття про ареали та їх види. Закономірності розселення організмів. Типові біоми суходолу. Центри походження культурних рослин і свійських тварин.

9

Біогеографічна регіоналістика. Підходи і принципи регіоналізації біоти. Флористичне районування. Фауністичне районування. Біотичні (біогеографічні) регіони суходолу та їх характеристика. Біогеографічне районування території України.

10

Висотна поясність та острівна ендемічність біоти. Головні чинники формування висотних поясів біоти. Приклади висотної поясності. Висотна поясність рослинності Українських Карпат та Кримських гір. Закономірності формування острівних біот.

11

Біота поверхневих вод суходолу. Біота озер і водосховищ. Біота річок і джерел. Біота боліт.

12

Органічний світ океаносфери. З історії дослідження Світового океану. Екологічні чинники водного середовища. Мешканці океану та закономірності їх поширення. Морські екосистеми. Біогеографічне районування Світового океану.

13

Висновки. Актуальні проблеми охорони біорізноманіття.


Список рекомендованої літератури

 1. Биогеография. Учебн. для студ. вузов / Г.М.Абдурахманов, Д.А.Криволуцкий, Е.М.Мяло, Г.Н.Огуреева. М.: Академия, 2003.

 2. Воронов А.Г. Биогеография с основами экологии. М.: Изд-во Моск.ун-та, 1987.

 3. Воронов А.Г., Дроздов Н.Н., М’яло Е.Г. Биогеография мира. М.: Высш.шк.., 1985.

 4. Географія рослин з основами ботаніки. За ред. С.Морозюк. К.: Вища шк.., 1991.

 5. Голубець М.А. Екосистемологія. Львів: Поллі, 2000.

 6. Кисельов В.Н. Биогеографыя с основами экологии. Минск: Універсітэцкае, 1995.

 7. Леме Ж. Основы биогеографии / Пер. с франц. М.: прогресс, 1976.

 8. Лопатин И.К. Зоогеография. Минск: Высэй.шк., 1989.

 9. Мороз С.А. Історія біосфери Землі. У 2-х кн. К.: Заповіт, 1996.

 10. 10.Риклефс Д. Основы экологии / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1979.

 11. 11.Флинт Р.Ф. История Земли / Пер. с англ. М.: Прогресс, 1978.

Раціональне икористання природних ресурсів і охорона природиНазва і зміст теми

1

Етапи розвитку науки та знань про охорону природи. Сучасне законодавство в Україні про охорону довкілля. Екологічні проблеми в Україні (окремі регіони), глобальні проблеми.

2

Джерела забруднення довкілля. Проблеми охорони природи. Екологічні кризи. Наслідки екологічних криз. Проблеми Ель-Ніньо.

3

Охорона і раціональне використання атмосферного повітря. Джерела забруднення атмосфери. Об’єми викидів в атмосферу забруднювачів. Вплив атмосферних викидів на довкілля. Заходи з підтримання оптимального стану атмосферного повітря. Методи очищення забруднених газових викидів.

4

Поверхневі, підземні, атмосферні води. Джерела забруднення. Система спостережень та контролю (моніторинг) за якістю поверхневих вод і їх раціональне використання. Методи очищення забруднених вод.

5

Охорона і раціональне використання ґрунтового покриву. Функції ґрунтового покриву. Негативні процеси. Протиерозійні і протидефляційні заходи.

6

Рослинний покрив. Географія лісонасаджень на земній кулі, окремих регіонів, України. Проблеми охорони рослинного покриву. Використання, відновлення, підвищення продуктивності. Причини безлісся. Роль рослинності у збереженні ландшафтів. Сучасне та оптимальне заліснення України.

7

Тваринний світ, його зміни під впливом антропогенної діяльності. Інтродукція, реакліматизація. Негативні явища інтродукції. Заходи щодо охорони тваринного світу.

8

Природоохоронні проблеми в Україні. Забруднення атмосфери великих міст. Акумуляція шкідливих речовин у ґрунтах, поверхневих, підземних вод

9

Львівська область. Стан довкілля. Проблеми раціонального використання природних ресурсів Заходу, збереження природи.

10

Заповідні об’єкти в Україні. Роль заповідних територій у збереженні унікальних природних комплексів, рідкісних тварин, рослин. Характеристики основних заповідних територій.

11

Завдання та методи екологічного виховання учнів у середніх школах

12

Контрольна робота.


Список рекомендованої літератури


 1. Волошин І. М. Методичні вказівки, дидактичний матеріал до самостійної роботи з курсу “Використання природних ресурсів і охорона природи. Частина перша: Структура органів управління, природні ресурси, ґрунтовий покрив. Природоохороні об’єкти. – Л.–К.6 1990. – 60с.

 2. Частина друга: Повітряний простір, водні ресурси, рослинний і тваринний світ. – Л.–К.: Укрвузполіграф, 1990. – 60с.

 3. Волошин І. М. Ландшафтно-екологічні основи моніторингу. – Львів: Простір М, 1998. – 356 с.

 4. Волошин І. М. Методика дослідження проблем природокористування. Навчальний посібник. – Львів–Київ: ВІПОЛ, 1994. – 150 с.

 5. Ярошенко М. Ф. Природа и человечество. – Кишинев: Штиинца, 1978. – 405с.

«Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства»


Наука ґрунтознавство і географія ґрунтів. Напрями в розвитку науки ґрунтознавства. Місце і роль ґрунтознавства в системі географічних наук. Поняття про ґрунт. Фактори ґрунтотворення та їхня роль. Поняття родючості ґрунту. Біосферно-екологічні функції ґрунтів. Утворення, склад та властивості мінеральної частини ґрунту. Поро­дотворні мінерали. Кларки основних хімічних елементів. Процеси гіперґенези та їхні типи. Детритус і його властивості.

Гранулометричний склад ґрунтів. Класифікація гранулометричних елементів і їхні властивості. Гранулометричний склад і класифіка­ція. Вторинні глинисті мінерали та їхні властивості. Основні типи материн­ських порід і їхнє значення в процесах ґрунтотворення. Суть ґрунтотворного процесу. Великий геологічний і малий біологічний колообіги речовин у природі.

Рослинні формації і їхня роль у ґрунтотворенні. Розклад, мінера­лізація і синтез органічних речовин. Процеси розкладу органічних речовин і утворені продукти. Органічна частина ґрунту. Гумус ґрунту і його екологічна роль. Склад гумусу і характеристика його частин. Методи визначення кількості та якості гумусу.

Фізико-хімічні властивості ґрунтів. Вбирна здатність ґрунту. Типи вбирної здатності та їхнє значення. Фізико-хімічна вбирна здатність ґрунту. Будова колоїдальної міцели. Значення фізико-хімічної вби­р­­ної здатності. Вбирні основи і їхня роль у формуванні властивос-

тей і родючості ґрунтів. Кислотно-основні властивості ґрунтів. Види кислотності ґрунтів. Буферність і лужність ґрунтів. Методи визна­че­н­ня кислотності ґрунтів. Регулювання кислотно-основних власти­востей ґрунтів.

Форми води в ґрунті та водно-фізичні властивості ґрунтів. Доступ­ність різних форм води для живлення рослин. Типи водного режиму та їхнє регулювання. Принципи класифікації та діагностики ґрунтів. Основні напрямки класифікації. Класифікаційні одиниці ґрунту. Ґрунтово-географічне районування.

Географічні закономірності поширення ґрунтів. Зональність, верти­кальна поясність, азональність та інтразональність ґрунтів. Ґрунтові фації. Ґрунти арктичної і тундрової зон. Особливості природних умов. Утворення, склад та властивості основних типів ґрунтів. Тундрово-глеєві ґрунти. Дернові арктичні і субарктичні ґрунти. Особливості використання та охорона.

Ґрунти тайгово-лісової зони. Характеристика природних умов. Під­золистий процес ґрунтотворення. Властивості, склад і класифікація підзолистих і дерново-підзолистих ґрунтів, їхнє використання та охо­рона. Ґрунти і ґрунтовий покрив лісостепової зони. Сірі лісові ґрунти і чорноземи. Особливості поширення, ґенеза, властивості, класифі­ка­ція, шляхи підвищення родючості та охорона.

Ґрунти і ґрунтовий покрив степової зони. Умови утворення. Чорно­земи і каштанові ґрунти. Будова профілю, властивості, класифіка­ція. Меліоративні заходи підвищення родючості. Ґрунти напів­пус­тель і пустель. Засолені ґрунти: солонці, солончаки і солоді. Ґрунти гірських країн і річкових долин. Болотні ґрунти. Ґенеза, склад, властивості та шляхи підвищення родючості, охорона грунтів.

Список рекомендованої літератури


№ з/п

Автор

Назва

1.

Тихоненко Д.Г.

Ґрунтознавство

2.

Назаренко І.І., Польчина С.М., Нікорич В.А.

Ґрунтознавство

3.

Назаренко І.І., Польчина С.М.,

Дмитрук Ю. М., Смага І. С.,


Нікорич В.А.

Ґрунтознавство

4.

Ковда В.А.,

Розанов Б.Г.Почвоведение. Почва и почвообразование. Часть І.

5.

Ковда В.А.,

Розанов Б.Г.Типы почв, их география и использование

6.

Глазовская М.А., Геннадиев А.И.

География почв с основами почвоведения

7.

Добровольский Г.В., Урусевская И.С.

География почв

8.

Кауричев И. С.

Почвоведение

1.

Добровольский В.В.

География почв с основами почвоведения

2.

Вернандер Н. Б. и др.

Природа Украинской ССР. Почвы.

3.

Крикунов В. Г.

Ґрунти і їх родючість.

4.

Панас Р.М.

Ґрунтознавство.

5.

Крупский Н. К., Полупан Н.И.

Атлас почв Украинской ССР

«Топографія з основами геодезії»


 1. Вступ. Форма і розміри Землі. Вплив кривизни Землі на горизонтальні і вертикальні відстані.

 2. Методи визначення форми і розмірів Землі. Державна геодезична мережа. Системи координат, які застосовуються в топографії. Система географічних координат. Система плоских прямокутних координат. Система біполярних координат. Географічні, астрономічні, геодезичні координати. Визначення географічних (геодезичних) координат крапок на карті. Плоскі прямокутні координати. Прямокутна координатна сітка на топографічних картах. Орієнтування ліній в топографії.

 3. Топографічні карти, плани. Зміст топокарти. Топографічні та спеціальні карти. Основні різновиди карт. Поняття про карту і особливості картографічного зображення земної поверхні. Геометрична сутність і математична основа карт. Сутність картографічних проекцій. Державна і спеціальна геодезичні сітки.

 4. Короткі відомості з теорії помилок.

 5. Визначення площ за топокартою.

 6. Вимірювання відстаней на місцевості. Віддалеміри

 7. Будова геодезичних приладів. Теодоліт. Перевірки теодоліта

 8. Принцип вимірювання горизонтальних і вертикальних кутів, будова компасу і робота з ним

 9. Теодолітні ходи. Теодолітне знімання.

 10. Методи визначення висот точок на місцевості. Геометричне нівелювання.

 11. Нівеліри. Технічне нівелювання. Нівелювання площ.

 12. Тригонометричне нівелювання. Тахеометричне знімання. Барометричне нівелювання.

 13. Аерофотознімання. Аерознімок. Дешифрування акрознімків.

 14. Аерофототопографічне знімання.

 15. Окомірне знімання. Вимірювання кутів та відстаней з допомогою підручних засобів. Орієнтування на місцевості.

 16. Розв’язання задач за топографічною картою.


Список рекомендованої літератури

 1. Картографія з основами топографії. – Р.М. Земледух. – К.: Вища школа, 1993. – 456 с.

 2. Лозинський В.В Топографо-географічний словник. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 252 с.

 3. Лозинський В.В. Топографо-геодезичний довідник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ ім Івана Франка, 2009. – 215 с.

 4. Найдин И.Н., Найдина К.В. Руководство к практическим занятиям по геодезии. – М.: Недра, 1991. – 208 с.

 5. Поклад Г.Г. Геодезия. – М.: Недра, 1988. – 304 с.

 6. Практикум по геодезии /Под редакцией В.В. Бакановой. – М.: Недра, 1983. – 456 с.

 7. Ратушняк Г.С. Топографія з основами картографії. – Київ: Центр навч. літератури, 2003. – 208 с.

 8. Топографія з основами геодезії (за ред. А.П. Божок) – К.: Вища школа, 1995 – 275 с.


«Картографія і картографічне креслення»
1.Вступ. Картографія, її предмет і методи. Структура картографії. Зв’язки картографії з іншими науками.

2. Карта та інші картографічні твори.

2.1.Карта, її властивості.

2.2.Властивості карти як моделі реального світу.

2.3.Атласи, глобуси та інші картографічні твори.

2.4.Значення карт та інших картографічних творів для науки і практики.

3. Класифікація карт та інших картографічних творів.

3.1.Принцири класифікації карт та інших картографічних творів.

3.2.Класифікація карт.

3.3.Класифікація атласів.

3.4. Класифікація глобусів.

3.5. Елементи карт, складові атласів.

4. Математична основа картографічних творів.

4.1.Математична основа карт, її призначення, елементи.

4.2.Геодезична основа картографічних творів.

4.3.Масштаби картографічних творів.

4.4.Картографічні проекції карт.

4.5.Спотворення картографічного зображення.

4.6.Класифікація картографічних проекцій.

4.7.Особливості створення та властивості основних картографічних проекцій.

4.8.Вибір картографічних проекцій.

4.9.Проекції карт світу, півкуль, материків, океанів, держав.

4.10.Визначення картографічних проекцій.

5. Зміст карт, допоміжне оснащення та додаткові дані.

5.1.Зміст карт, його елементи.

5.2.Картографічні умовні знаки і зображувальні засоби.

5.3.Способи картографічного зображення об’єктів на тематичних картах.

5.4.Способи зображення рельєфу.

5.5.Поєднання різних способів картографічного зображення на одній карті.

5.6.Написи на картах. Картографічні шрифти.

5.7.Допоміжне оснащення і додаткові дані карт.

5.8.Поняття про компонування карт.

6. Картографічна генералізація.

6.1.Картографічна генералізація, її фактори.

6.2.Види генералізації та шляхи її здійснення.

7. Картографічна інформація. Державні стандарти картографічних термінів та визначень.

7.1.Картографічна служба інформації. Картографічна бібліографія.

7.2.Картосховища та інші центри накопичення картографічних джерел.

7.3.Стандартизація термінів і визначень з картографії.

7.4.Картографічна топоніміка.

8. Проектування, складання та видання карт.

8.1.Методи створення карт. Етапи камерального виготовлення карт.

8.2.Проектування карти.

8.3.Підготовка карт до видання. Поняття про друкування карт.

9. Історичний нарис розвитку картографії.

9.1.Зародження картографії. Картографія Давнього світу.

9.2.Картографія в епоху середньовіччя.

9.3.Картографія нового часу.

9.4.Картографія новітнього часу. Чинники її подальшого розвитку.

9.5.Картографія України. Організація


Список рекомендованої літератури

 1. Божок А.П., Осауленко Л.Є., Пастух В.В. Картографія. Підручник. –К.: Фітосоціоцентр, 1999. -252 с.

 2. Земле дух Р.М. Картографія з основами топографії: Навч. посібник. – К.: Вища шк.., 1993. –456с. іл.

 3. Картография с основами топографии /Под ред. Г.Ю. Грюнгера. – М.: Просвещение, 1991.–368с. ил.

 4. Салищев К.А. Картоведение. – 3-е изд. – М.: МГУ, 1990. – 400с.

 5. Картоведение: Учебник для вузов / А.М. Берлянт, А.В.Востокова, В.Н. Кравцова и др.; Род. ред. А.М. Берлянта. – М.: Аспект Пресс, 2003. – 477с.

 6. Вахромеева Л.Л., Бугаевский Л.М., Казакова З.Л. Математическая картографыя: Учебник для вузов. – М.: Недра, 1986. – 286 с. ил.

 7. Кравців С.С., Хомин Я.Б., Кобелька М.В. Картографія і картографічне креслення. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт (Частина І). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. 2004. – 20с.

 8. Кравців С.С., Кобелька М.В., Іванов Є.А. Методичні рекомендації та завдання до виконання лабораторних робіт з курсу «Картографія і картографічне креслення» (Розділ»Картографічне креслення»). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. 2006. – 30с.

 9. Кравців С.С., Кобелька М.В., Іванов Є.А. Визначення картографічних проекцій. Методичні вказівки з курсу «Картографія і картографічне креслення». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. 2008. – 25с.

 10. Кравців С.С., Кобелька М.В., Іванов Є.А. Картографічні проекції. Завдання до виконання лабораторних робіт з курсу «Картографія і картографічне креслення». – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – Львів. 2009. – 48с.

Фізична географія УкраїниКаталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет