“основи суспільної географії”


Тема 1. Вступ. Походження назви «Україна». Географічне положення. Територія, положення. Тема 2жүктеу 1.53 Mb.
бет9/9
Дата21.04.2019
өлшемі1.53 Mb.
түріПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Тема 1. Вступ. Походження назви «Україна». Географічне положення. Територія, положення.

Тема 2. Кордони України.

Етнічні межі. Державні кордони.Тема 3. Географічні дослідження.

Відомості античних авторів. Київська Русь. Гетьманщина. Україна під владою Росії. Видатні українці-географи.Тема 4. Орографія. Геологічна будова України. Тектоніка.

Головні орографічні риси території України. Геоструктурі особливості. Східно-Європейська платформа. Український щит. Волино-Подільська плита та Галицько-Волинська западина. Дністровсько-Донецька западина. Причорноморська западина. Кримська і Карпатська складчасті області.Тема 5. Мінерально-сировинні багатства.

Нафта. Природний газ. Кам’яне вугілля. Буре вугілля. Залізні руди. Марганцеві руди. Нікелева руда. Графіт. Озокерит. Горючі сланці. Торф. Термальні води. Золото.Тема 6. Клімат України.

Кліматичні умови та ресурси. Кліматотворчі фактори. Сонячна радіація. Циркуляція атмосфери. Основні кліматичні елементи. Пори року. Коливання та зміни клімату.Тема 7. Води. Внутрішні води. Поверхневі та підземні води суші як важливі складові географічного середовища. Річкова сітка України. Озера і водосховища. Характеристика боліт і перезволожених земель. Поширення підземних вод.

Тема 8. Моря. Моря як важливі складові географічного середовища. Формування акваторії Чорного та Азовського морів.

Тема 9. Ґрунтовий покрив Генетичні типи ґрунтів України. Ґрунти рівнинної частини. Ґрунти гірських територій.

Тема 10. Рослинний світ. Рослинний покрив, його різноманітність по природним зонам. Вплив господарської діяльності на формування рослинного покриву. Лісовий фонд України. Геоботанічна характеристика лісів.

Тема 11. Тваринний світ. Багатство тваринного світу України, його різноманітність по природних зонах. Видовий склад тварин. Зоогеографічне районування України. Охорона тваринного світу.

Тема 12. Рекреаційні ресурси. Південний рекреаційний район. Карпатський район. Рекреаційні ресурси Полісся. Рекреаційні ресурси Лісостепової зони.

Тема 13. Природозаповідний фонд

Природо заповідна справа в Україні. Червона книга України. Заповідники, національні парки, біосферні заповідники.Тема 14. Негативні фізико-географічні процеси і шляхи боротьби з ними. Закономірності розвитку сучасних фізико-географічних процесів. Генезис і поширення. Прогнозування розвитку і оцінка для потреб практики.

Тема 15. Ландшафти і фізико-географічне районування України Ландшафтні ідеї на Україні. З історії ландшафтних досліджень України. Ландшафтна карта України масштабу 1:2500000. Наукове і прикладне значення ландшафтних карт. Поняття про типології ПТК.

Тема 16. Східно-Європейська рівнина. Зона мішаних лісів. Загальна географічна характеристика зони мішаних лісів.

Тема 17. Лісостепова зона України. Загальна географічна характеристика лісостепової зони.

Тема 18. Степова зона України. Генезис степів. Типи степів України і їх фізико-географічна характеристика.

Тема 19. Українські Карпати. Морфоструктурні особливості гірських систем України. Вплив гірських систем на клімат. Ландшафти Українських Карпат.

Тема 20. Гірський Крим. Формування території. Гідро-кліматичні особливості. Природно-заповідний фонд. Ландшафти.

Тема 21. Використання та охорона водних, земельних, повітряних і лісових ресурсів. (Охорона та раціональне використання земель. Актуальні природоохоронні проблеми.
Список рекомендованої літератури

 1. Заставний Ф.Д. Географія України. Львів: Світ, 1994 р.

 2. Фізична географія Української РСР. – К.: Вища школа, 1982.

 3. Геоморфология Украинской УРСР. – К.: Высшая школа,1990.

 4. Цись П.М. Геоморфологія УРСР. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1962.

 5. Атлас природных условий и естественных ресурсов Украинской ССР. – М.: ГУГК при СМ СРСР, 1978.

 6. Климат Украины / Под ред. Г.Ф. Приходько. – Л.: Гидрометеоиздат, 1967.

 7. Русанов О.О. Комплексне використання водних ресурсів УРСР. – К.: Вища школа, 1986.

 8. Генсірук С.А., Боднар В.С. Лісові ресурси України, їх охорона і використання. – К.: Наукова думка, 1973.

 9. Природа України та її охорона / Упорядник Андрієнко Л.В. – К., 1975.

 10. Природоохоронні території Української РСР. – К.: Урожай, 1983.

 11. Физико-географическое районирование Украинской ССР. – Киев, 1968.


«Економічна і соціальна географія України»

Тема 1. Предмет суспільної географії України, її місце в системі наук. Державна територія і Державний кордон України.

Тема 2. Столиця й адміністративно-територіальний устрій України.

Тема 3. Історико-географічні передумови розвитку господарства України протягом ХІХ-ХХ ст.

Тема 4. Загальні риси галузевої структури господарства України.

Тема 5. Паливно-енергетичний комплекс (ПЕК) України.

Тема 6. Металургійна промисловість України.

Тема 7. Машинобудування України.

Тема 8. Хімічна і хіміко-фармацевтична промисловість.

Тема 9. Лісова і деревообробна промисловість. Промисловість будівельних матеріалів.

Тема 10. Легка промисловість України.

Тема 11. Агропромисловий комплекс України.

Тема 12. Транспортний комплекс України.

Тема 13. Соціально-економічне районування України: мета, завдання, історичні підходи.

Тема 14. Столичний економічний район.

Тема 15. Північно-Східний економічний район.

Тема 16. Донецький економічний район.

Тема 17. Придніпровський економічний район.

Тема 18. Центральний економічний район.

Тема 19. Причорноморський економічний район.

Тема 20. Карпатський економічний район

Тема 21. Подільський економічний район

Тема 22. Північно-Західний (Волинський) економічний район

Тема 23. Зовнішньо-економічні зв’язки України.

ЛІТЕРАТУРА 1. Атлас “Україна Промисловість та інвестиційна діяльність”. ― К.: Картографія, 2003. − 80 с.

 2. Гудзеляк І. Географія населення: Навч. посібник. − Л.: Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. − 232 с.

 3. Данилишин Б.М., Чернюк Л.Г., Фащевський М.І. Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів: методологія і практика / За ред. д.е.н., проф., чл.-кор. НАН України Б.М.Данилишина. − Черкаси: ЧДТУ, 2006. − 315 с.

 4. Демографічна криза в Україні. Проблеми дослідження, витоки, складові, напрями протидії // НАН України. Інститут економіки / За ред. В.Стешенко. – К., 2001. – 560 с.

 5. Дністрянський М.С. Україна в політико-географічному вимірі. ― Л.: Видав. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2000. – 310 с.

 6. Заставний Ф.Д. Україна. Природа, населення, економіка / Ф.Д. Заставний. – Львів: Апріорі, 2011. – 504 с.

 7. Іщук С.І. Географія промислових комплексів. − К.: ІСДО, 1993. − 136 с.

 8. Ковтун В.В., Степанеко А.В. Города Украины: Экономико-географический справочник. − К.: Вища школа, 1990. − 279 с.

 9. Колодій А.Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні. Монографія. – Львів: Червона Калина, 2002. – 276 с.

 10. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Підручник / С.І.Дорогунцов, Т.А.Заяць, Ю.І.Пітюренко та ін.; За заг. ред. д-ра екон. наук, проф., чл.-кор. НАН України С.І. Дорогунцова. − Вид. 3-тє, без змін. − К.: КНЕУ, 2008. − 992 с.

 11. Садова У., Семів Л. Регіональні ринки праці: аналіз та прогноз.– Львів, 2000. – 264 с.

 12. Соціально-економічна географія України: Навч. посібник / За ред. проф. Шаблія О.І. Вид друге, перероб. і доп. ― Л.: Світ, 2000. ― 680 с.

 13. Стешенко В., Рудницький О., Хомра О., Стефановський А. Демографічні перспективи України до 2026 р. – К.: Ін-т економіки НАН України, 1999. – 56 с.

 14. Філіпенко А.С., Букін В.С., Гальчинський А.С. та ін. Україна і світове господарство: взаємодія на межі тисячоліть. ― К.: Либідь, 2002. – 470 с.

 15. Шевчук Л.Т. Розміщення продуктивних сил. Навч. посібник. − Л.: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2001. − 150 с.

 16. Топчієв О.Г. Основи суспільної географії: Навч. посіб. − Одеса: Астропринт, 2001. − 560 с.

«МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ГЕОГРАФІЇ»
Тема 1. Методика навчання географії як наука.

Предмет і проблеми методики викладання географії

Методика викладання географії - педагогічна наука про закономірності і особливості процесу навчання географії в школі. Предмет, завдання і сучасні проблеми методики викладання географії. Зв’язок з географічною наукою, дидактикою, психологією, логікою. Структура методики викладання географії. Зміст і структура загальної і окремих методик викладання географії.

Методи науково-педагогічних досліджень у шкільній географії. Методи теоретичного рівня: аналіз літератури, статистично-математичний, історичний, порівняльний. Системно-структурний підхід. Методи експериментально-емпіричного рівня. Спостереження за процесом навчання. Вивчення сучасного педагогічного досвіду. Метод анкетування, бесіди (з учителями та учнями), вивчення шкільної документації, математично-статистичні методи.

Педагогічний експеримент. Вимоги до експерименту. Природний і лабораторний експеримент. Схема проведення педагогічного експерименту.

Методичне дослідження під час педагогічної практики студентів. Обгрунтування актуальності вибраної теми на основі вивчення літератури і ознайомлення з досвідом школи. Постановка проблеми, яка містить певну новизну та суперечність з відомими положеннями. Висунення гіпотези. Визначення завдань дослідження. Вибір методів дослідження. Підготовка експериментальних матеріалів, необхідних для виконання кожного завдання. Проведення експерименту. Обробка і осмислення отриманої інформації. Формулювання висновків. Експериментальна перевірка результатів.

Тема 2. Мета і зміст географічної освіти в школі

Загальноосвітня цінність шкільного курсу географії. Визначення змісту географічної освіти як складна наукова проблема. Концепція базової географічної освіти в Україні. Загальна характеристика програми з шкільної географії - основного документа який визначає зміст навчального предмета в цілому, а також містить обов’язкові результати навчання. Структура шкільної географії. Завдання і основний тематичний зміст курсів: “Загальна географія”, “Географія материків і океанів”, “Географія України”, “Економічна та соціальна географія світу”.

Головні риси змісту сучасної шкільної географії: системність, гуманізація, екологізація, плюралізм, історизм, міждисциплінарна інтеграція, варіативність. Головні завдання шкільного курсу географії: формування цілісного географічного образу планети Земля, розуміння ролі географічних знань у вирішенні економічних, екологічних і соціальних проблем, розвиток у школярів геопросторового мислення, виховання національно свідомого громадянина, гуманіста і природолюба, розвиток причинного і творчого мислення.

Елементи змісту шкільної географії за Лернером І.Я. і Скатніним М.М.: знання; уміння і навички; досвід творчої діяльності; досвід емоційно-ціннісного ставлення до світу. Характеристика окремих елементів змісту шкільної географії.

Тема 3. Засоби навчання географії і методика роботи з ними

Поняття про засоби навчання. Cистема засобів навчання географії. Провідні засоби навчання: навчальний план школи, програми з географії, підручники, географічні карти, контурні карти. Підпорядковані засоби навчання: вербально-інформаційні (навчально-методичні посібники для вчителя і навчальні посібники для учнів); наглядні засоби навчання (натуральні об’єкти, моделі натуральних об’єктів, засоби, які відтворюють процеси і явища; технічні засоби навчання).

Організація роботи з підручником географії. Географічна карта і робота з нею. Основні картографічні уміння учнів. Розуміння читання і знання карти. Методика роботи з фотозображеннями і екранними засобами (діапозитивами, кіно- і відеофільмами). Робота із статистичним матеріалом. Комп’ютерне навчання географії.

Тема 4. Методи навчання географії. Проблемне навчання

Класифікація методів навчання географії. Характеристика методів навчання, виділених на основі характеру пізнавальної діяльності учнів: пояснювально-ілюстративного, репродуктивного, проблемного викладу, частково-пошукового, дослідницького. Характеристика методів навчання за джерелами формування знань групи словесних методів (розповіді, бесіди, диспуту, лекції, рольові гри); групи наочних методів (ілюстрування та демонстрування, спостереження), групи практичних методів навчання. Вибір методів навчання. Рівні засвоєння знань.

Проблемне навчання географії. Основні поняття: проблемна ситуація, навчальна проблема, проблемне запитання, завдання, задача. Види проблемних завдань з географії. Етапи вирішення навчальної проблеми: усвідомлення проблемної ситуації, формулювання проблеми, застосування відомих знань і способів, ідей; формулювання гіпотези; перевірка гіпотези; висновки. Реальні проблеми географічного характеру, у вирішенні яких зацікавлені учні, як позитивна мотивація вивчення географії.
Тема 5. Принципи навчання географії

Поняття про принципи навчання. Характеристика окремих принципів навчання: науковості; систематичності і системності у навчанні; свідомості і активності учнів; зв’язку навчання з життям (зв’язку теорії з практикою); доступності навчання; індивідуального підходу до учнів; наочності; міцності засвоєння знань, умінь і навичок; емоційності навчання; виховного характеру навчання; краєзнавчого.


Тема 6. Засвоєння змісту шкільної географії

Засвоєння знань. Емпіричні і теоретичні знання з географії.

Формування географічних уявлень і понять. Особливості географічних уявлень. Роль живого слова вчителя, наочних засобів і методів у формуванні географічних образів.

Особливості засвоєння загальнонаукових, загальногеографічних та одиничних понять. Загальні вимоги до формування географічних понять: спостереження предметів і явищ, виділення істотних ознак, уточнення змісту, формулювання понять, поглиблення і застосування, усвідомлення співвідношення та підпорядкування понять.

Методи і прийоми засвоєння причинно-наслідкових зв’язків. Види географічних зв’язків. Використання схем і моделей. Роль самостійної роботи у виявленні причинно-наслідкових зв’язків.

Засвоєння знань про географічні закономірності. Найважливіші прийоми: порівняння, зіставлення, знаходження причинно-наслідкових зв’язків, узагальнення.

Географічне мислення. Основні його риси.

Особливості вивчення географічних об’єктів у викладанні географії.

Формування умінь і навичок. Демонстрування учителем значення вміння, ознайомлення з його змістом, демонстрація зразка виконання дії, тренувальні вправи, самостійне застосування уміння. Система практичних робіт як умова формування умінь і навичок.

Формування досвіду творчої діяльності і емоційно-ціннісного ставлення до світу. Основні риси творчого мислення.

Тема 7. Форми організації навчально-виховного процесу з географії

Урок як основна форма навчально-виховного процесу

Традиційні і нові організаційні форми навчання географії. Сучасний урок.

Основні його риси.

Форми організації навчальної діяльності на уроках географії: фронтальна, індивідуальна, колективна. Переваги колективних форм навчальної діяльності на уроці (рольових ігор, групової роботи, дискусії) у формуванні географічного мислення.

Типи уроків географії за дидактичною метою: уроки вивчення нового матеріалу; розширення та поглиблення знань; уроки застосування набутих знань на практиці; уроки корекції та контролю; комбіновані уроки. Проблемні і непроблемні уроки.

Структура і організаційно-методичні особливості окремих етапів основних типів уроків. Уроки з нестандартною структурою (“нестандартні уроки”) та їх місце у системі навчання. Інтегровані уроки.

Лекційно-семінарська система навчання як складова класно-урочного навчання. Вимоги до шкільної лекції. Особливості підготовки і проведення шкільного семінару.

Підготовка вчителя до уроку. Планування навчальної роботи: визначення мети уроку, розробка структури і планування пізнавальної діяльності учнів, вибір методів і засобів навчання. Оцінка якості урокуТема 8. Навчальні екскурсії і робота учнів на місцевості.

Навчальна екскурсія як властива географії форма організації навчально-виховного процесу. Роль екскурсій у формуванні географічних знань, умінь, реалізації краєзнавчого принципу навчання та розвитку пізнавальної діяльності учнів. Комплексний характер географічних екскурсій. Програмні і позапрограмні екскурсії.

Зміст, організація та методика проведення екскурсій з фізичної та економічної географії. Застосування під час навчальних екскурсій інформаційно-репродуктивних та проблемних методів навчання.

Досвід творчих вчителів у створенні навчальних екологічних стежок як об’єктів навчальних екскурсій.

Організація і схема проведення спостережень в природі: метеорологічних, фенологічних, геоморфологічних. Виявлення ритмічності у розвитку природних процесів як необхідної умови пізнання динаміки природи. Способи формування позитивного ставлення учнів до спостережень.

Методика проведення практичних робіт на місцевості: “Окомірне знімання з планшетом невеликої території” (6 клас), “Вивчення взаємозв’язків компонентів природи у місцевому ПТК” (7 клас).

Тема 9. Позакласна робота з географії

Позакласна робота - складова частина навчально-виховного процесу. Мета і зміст позакласної роботи з географії, її значення. Основні напрями позакласної роботи: науково-пізнавальний, історико-географічний, екологічний, економічний, естетичний, туристсько-краєзнавчий, українознавчий.

Організаційні форми і способи проведення позакласної роботи. Систематична форма : географічний гурток, географічний клуб, географічне товариство. Види їхньої діяльності: науково-дослідницька, екскурсійно-краєзнавча і суспільно-корисна.

Епізодичні форми позакласної роботи: конференції, “тижні географії”, географічні вечори, олімпіади, КВН.

Туристська робота в школі. Організація і проведення туристських походів. Зміст спостережень та навчальних досліджень під час походу. Ведення польового щоденника. Виховне та навчальне значення туристських походів.

Організація географічного відділу шкільного краєзнавчого музею.

Методика вивчення окремих шкільних курсів географії

Тема 10. Методика вивчення курсу “Загальна географія” (6 клас)

Місце і значення курсу в системі фізико-географічної і природничої освіти в цілому. Основні завдання курсу. Структура і дидактичні завдання розділів. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення курсу. Методика вивчення окремих розділів і тем. Планування уроків за моделлю великих смислових блоків. Організаційно-методичні особливості викладання основ географії на кожному з виділених етапів. Використання на уроках вивчення нового матеріалу засобів схематичної наочності (логічно- опорних схем (ЛОС), структурно-логічних схем (СЛС)) для ефективного засвоєння навчальної інформації. Методи і форми активізації навчальної діяльності на уроках розширення знань та уроках застосування знань і умінь: сюжетно-рольові ігри, гра “Що? Де? Коли ?”, географічні вікторини, уроки відкритих думок. Методика проведення практичних робіт. Варіанти проведення уроків узагальнення і систематизації знань: підсумкові конференції, усний залік тощо.

Тема 11. Методика вивчення курсу “Географія материків і океанів” (7 клас)

Значення курсу, в рамках якого формуються знання про географічну оболонку, її компоненти і територіальні складові регіонального та локального рівня в системі шкільної географічної освіти. Логічний зв’язок з попередніми і наступними курсами. Значний пізнавальний та мотиваційно-емоційний потенціал курсу. Структура і основні завдання окремих розділів. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення курсу. Методичні моделі вивчення. Традиційна модель комбінованих уроків. Поетапне вивчення за моделлю великих смислових блоків. Використання на етапі засвоєння нового матеріалу окрім структурно-логічних схем (СЛС) таких видів схематичної наочності як опорно-інформаційні схеми (ОІС) та картосхеми, які ілюструють територіальність явищ і процесів.

Застосування нетрадиційних форм навчання на другому етапі - уроках розширення і поглиблення знань (уроки-експедиції, інтегровані уроки, вікторини, ігри та ін.). Методика проведення практичних робіт. Основні форми організації роботи на останньому етапі вивчення тем (уроки узагальнюючого повторення): підсумкові письмові роботи, усний залік.

Тема 12. Курс “Географія України” як основна складова географічної освіти в Україні

Органічна єдність курсу, який формує географічний образ своєї країни на основі комплесного підходу і показу взаємодії трьох основних компонентів: природи, населення і господарства. Розвиваюча і виховна роль курсу.

Місце першої частини курсу - “Фізична географія України” як завершальної у фізико-географічній підготовці школярів. Удосконалення її тематичного змісту в новій редакції програми з географії. Навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення фізико-географічної частини курсу. Методика вивчення окремих розділів: дедуктивний метод викладання, активні форми роботи на уроці, використання опорно-інформаційних схем як засобу генералізації, систематизації і наочного представлення основного матеріалу. Розширення і поглиблення умінь роботи з картами і глобусом як з джерелами географічної інформації при вивченні географічного положення України, її фізико-географічних умов і природно-ресурсного потенціалу. Краєзнавчий підхід до розкриття закономірностей розвитку природно-просторових явищ.

Тема 13. Методика вивчення економіко-географічної частини курсу «Географія України» (9 клас)

Зміст, освітнє і виховне значення економіко-географічного блоку курсу, його профорієнтаційні риси. Методика формування основних понять економічної і соціальної географії. Прийоми роботи з цифровим матеріалом, побудова картограм і картодіаграм. Роль колективної роботи - рольових ігор, навчальних дискусій на уроках соціальної і економічної географії. Методична правомірність зміщення акцентів з засвоєння характеристики економічних районів на метод і види районування, фактори районоутворення.

Тема 14. Методика вивчення економічної і соціальної географії світу

“Економічна та соціальна географія світу” - курс, який дає комплексні знання про сучасну політичну карту світу, країни, історико-географічні та політико-економічні райони планети. Навчальне і виховне значення курсу. Структура, зміст і завдання, навчально-методичне забезпечення курсу. Нові методологічні положення сучасної економічної та соціальної географії світу.Методика вивчення загальної характеристики світу. Застосування лекційно-семінарської форми навчання. Використання карт, схематичної наочності, статистичних матеріалів з метою формування понять та пояснення причинних зв’язків. Ігрові методи роботи на основі колективного мислення. Використання міжпредметних зв’язків, застосування тестів для перевірки знань і самоконтролю. Методика вивчення регіонів і країн світу. Два підходи до вивчення регіональної частини курсу: переваги і недоліки кожного з них. Країнознавчий підхід в процесі вивчення курсу. Вивчення окремих країн за типовим планом. Проблеми вивчення країн світу. Ігрові форми вивчення географії країн і регіонів.

« Географія населення України»
Тема 1. Основи географії населення України. Джерела вивчення чисельності населення

Тема 2. Демогеографічні особливості населення України

Тема 3. Міграційні процеси в Україні

Тема 4. Географія трудових ресурсів України. Соціальна структура населення

Тема 5. Етногеографічна та мовно-географічна структура населення України

Тема 6. Географія розселення населення України.
ЛІТЕРАТУРА

 1. Заставний Ф. Д. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. (результати, аналіз, оцінка). – Львів: ВЦ ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 57 с.

 2. Заставецька О. В., Заставецький Б. І., Ткач Д. В. Географія населення України. – Тернопіль, 2001. – 146 с.

 3. Піскунов С. Етнічні особливості смертності і тривалості життя в Україні у 1959 – 1989 рр. // Демограф. дослідження. – 1996. – Вип. 18. – С. 99–115.

 4. Євтух В.Б., Трощинський В.П., Галушко К.Ю., Чернова К.О. Етнонаціональна структура українського суспільства. Довідник. – К.: Наукова думка, 2004. – 343 с. – 21,5 д.а

 5. Дністрянський М. С. Етногеографія України – Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка. – 2008. – 232 с.

 6. Демографічні перспективи України до 2026 року. - К., 1999. - 55 с

 7. Прибуткова І.М. Основи демографії. – К.: АртЕк, 1997. – 256 с.

 8. Курс демографии: Учеб. пособие / А. Я. Боярский, Д. И. Валентей, А. Г.Вишневский и др., - М.: Финансы и статистика, 1985. – 391 с.

 9. Покшишевский В.В. Население и география. Теоретические очерки. М., „Мысль”, 1978. – 315 с.

 10. Доценко А. Питання формування національної системи розселення в Україні // Сучасні проблеми географії населення в Україні. - Тези доп. І Всеукр. семі-нару з геогр. населення. - Луцьк. - 1993.- С. 89-90.

 11. Анісімова Г. М., Максимова Є. М. Особливості розвитку територіальних сис-тем розселення в Західному регіоні України // Проблеми соціально-економічної географії Західного регіону України. - К.- 1993.- С. 66-76.

 12. Шаблій О. І. Соціально-економічна географія України. – Львів, 2000. – 600 с.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Жек дуадақтарды аулауды жүргізу туралы «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы»
2017 -> Бағдарламасы өтетін күні: 16 тамыз 2017 жыл Өтетін орны: Шымкент қаласы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің
2017 -> Мемлекеттік мекеме
2017 -> Қосымша 2 Техникалық ерекшелігі Реанимациялық бригадаларға арналған жылжымалы жедел медициналық көмек комплексі
2017 -> Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі «Кәсіпқор» холдингі» коммерциялық емес акционерлік қоғамы
2017 -> Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Оңтүстік Қазақстан облыстық аумақтық инспекциясының
2017 -> Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа орналасуєа конкурс туралы хабарландыру 17/07/2012г


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет