Основно училище ”христо ботев” – сДата14.03.2018
өлшемі345.68 Kb.
#20817
түріЗаседание

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ” с. БАНИЦА, общ. ВРАЦА


* ул. “Девети септември“ № 8, ' 09112 2282, e-mail: hr.botev.banica@abv.bg


П Р А В И Л Н И К


ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ХРИСТО БОТЕВ”

с. БАНИЦА

през учебната 2013/2014 година

Приет на заседание на педагогическия съвет с протокол № 1 от 16.09.2013 г.

І. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Училището е средищно, обособено със заповед на Министъра на образованието и науката от 29.05.2008 г. и е Юридическо лице и има: наименование – Основно училище “Христо Ботев”, седалище – с. Баница и официален адрес ул. “Девети септември” № 8, който съответства на адреса на дирекцията; собствен кръгъл печат и БУЛСТАТ.
 1. Училището осигурява: овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание; усвояване на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура; развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот; завършване на определените в ЗНП етап и/или степен на образование.

 2. Училището създава услови за образование и възпитание на учениците и развиване на техните интереси, способности и възможности и в областта на спорта и изкуствата.

 3. Учениците ползват правото си на образование независимо от своята възраст; продължаването на образованието се извършва въз основа на документ за завършен предходен клас или етап на образование, нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен.

 4. Училищното обучение се регулира от Държавни образователни изисквания.

 5. В училището не се допускат ограничения на правата или привилегиите на учениците, основани на раса, народност, етническа и социална принадлежност, пол и произход.

 6. В училището религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез съдържание на различните учебни предмети, в часовете определени за СИП.

 7. Учениците ползват правото си на безплатно образование в училището.

 8. Училището е общинско, с местно значение и утвърден авторитет, финансира се от държавния и общинския бюджет и ползва имоти, които са публична общинска собственост.

 9. В училището могат да се обучават и ученици от други общини.

 10. Училището има право да притежава собствено недвижимо имущество и да се разпорежда с него; да извършва педагогически услуги, ако това не е във вреда на образователно–възпитателния процес и при спазване на санитарно – хигиенни норми и изисквания; да се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства; да определя вътрешната си организация; да избира начин за приемане на ученици в съответствие със съществуващите нормативни актове; да определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание; да издава документ за завършен клас, етап и степен на образование; да сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина

 11. Училището носи отговорност за изпълнението на ДОИ и дейности свързани със създаването на условия за опазване на живота и здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им; за опазване на материално – техническата база и сградния фонд; за законосъобразното използване на бюджетните средства; за извършването на дейности и прояви, които не противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободата на личността или нарушават образователно – възпитателния процес.

 12. Училището е образователно – възпитателно заведение и осигурява завършването на класа и етапа, и придобиване на степен на образование.

 13. В училището са изградени общообразователни паралелки от І до VІІІ клас.

 14. Според съдържанието на подготовката училището ни е общообразователно.

 15. Според степента учениците в училището получават основно образование, което се осъществява в два етапа – начален и прогимназиален:

 • началният етап е от І до IV клас включително;

 • прогимназиалният етап е от V доVIII клас включително.

 1. Приемът на учениците се осъществява с молба до директора, удостоверение за преместване на ученика и ученически книжка (без І клас). В І клас постъпват деца на седем години, навършени в съответна календарна година и посещавали ПДГ (по изключение и не посещавалите ПДГ) или на шест години по преценка на родителите, ако физическото и умственото им развитие позволява това. В училището могат да се приемат и деца със специални образователни потребности.

 2. Ученици навършили 16 години могат да се обучават в дневна или в самостоятелна форма след подаване молба от родител/настойник/,решение на ПС и изискванията на Наредба №4 на МОН за документите в образованието.

 3. Обучението и възпитанието на учениците в училището се провежда на книжовен български език.

 4. Обучението на учениците в училището се извършва при целодневна организация на образователно-възпитателния процес и по проект „ Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 5. Училището се ръководи от директор и педагогически съвет.


ІІ. ПРИЕМ, ПРЕМЕСТВАНЕ И ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕТАП И СТЕПЕН В УЧИЛИЩЕТО
1. Прием в училището

- Прием в първи клас: Всички деца от селата Мраморен, Оходен, Голямо Пещене и Баница

желаещи да се обучават в училището.Приемът се извършва от 30.05.2014г. до 15.06.2014г. след подадено заявление от родителя с представени към него акт за раждане на детето, удостоверение за завършено ПДГ или декларация за причините за непосещаване на ПДГ.

- Прием в пети клас: Всички ученици от селата Мраморен, Оходен, Голямо Пещене и Баница желаещи да се обучават в училището. Приемът се извършва от 15.06.2014г. до 30.06.2014г. след подадено заявление от родителя, ако детето не се е обучавало в училището, съпроводено с акт за раждане, удостоверение за завършен начален етап. За завършилите четвърти клас в училището и не пожелали да се преместят в друго училище записването става служебно.

- Прием на деца със СОП: Всички деца и ученици от селата Мраморен, Оходен, Голямо Пещене и Баница желаещи да се обучават в училището и имащи документи от ЕКПО. Приемът се извършва през цялата учебна 2013/2014 година след подаване на заявление, акт за раждане, удостоверение за завършен клас и документи от ЕПОВДУСОП, утвърдени със заповед на Началника на РИО-Враца.

2. Преместване на ученици- след подадена молба от родител ( настойник) и съгласно предвиденото в ППЗНП

3. Завършване на етап и степен в училище

- начален етап- съгласно ППЗНП, Наредба №6 на МОН и Наредба №4 на МОН

- основна степен – съгласно ППЗНП, Наредба №6 на МОН и Наредба №4 на МОН


ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ


 1. Формата на обучение в училището е дневна и при необходимост индивидуална и/или самостоятелна.

 2. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и в ПИГ.

 3. Дневната форма на обучение е присъствена, която се провежда между 8.00 ч. и 17.10 ч. в учебните дни/ включително целодневното обучение- с разрешение на началника на РИО-Враца за двусменен режим на обучение/.Училищното обучение до 16 – годишна възраст е задължително и при желание на родителя на ученика и над тази възраст.

 4. Индивидуалната форма на обучение в училище се организира за отделен ученик ( ако има такъв) – ако ученикът не може да посещава училище повече от 30 последователни дни, обучението е в домашни условия, въз основана медицински документ, издаден от ЛКК и при финансови възможности на училището.

 5. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена. Обучението се извършва самостоятелно ( с консултации от страна на учителите) и се полагат изпити за оформяне на годишни оценки по всички учебни предмети, включени в училищния учебен план за съответната година по график утвърден от директора на училището. Формата се прилага при изрично изявено писмено желание от ученика над 16 годишна възраст и възможност за организиране на същата от училището.

6. Училищното обучение е организирано в последователни класове.

7. Продължителността на обучение в един клас е една учебна година за всички организирани в училище форми с изключение на случаите, когато е организирана индивидуална форма на обучение за ученици по чл. 83, ал. 2, т. 2 от ППЗНП. 1. В училището са обособени 9 паралелки, а класовете са номерирани във възходящ ред с римски цифри и букви от българската азбука.

 2. Разпределението на учениците в паралелки се извършва от училищното ръководство.

 3. При желание от страна на учениците, подадени писмени молби от техните родители, съгласувано с общинската администрация и РИО - Враца , в училището могат да се изградят и сборни групи за СИП и други дейности в областта на науката, спорта, изкуствата ,информационни технологии.

 4. Желанието за обучение във формите на ЗИП, СИП и целодневна организация на обучение се декларират от ученика две седмици преди края на учебните занятия за текущата година с писмено заявление до директора на училището, подписано от родителя (настойника). Подадените заявления се съхраняват от ЗАС в канцеларията на училището в четиригодишен срок.

 5. Броят на учениците в паралелките, делението на паралелките на групи се определят при спазването на Наредба № 7 от 2000 г. от МОН и изменението и от 2008 година.

 6. Разпределението на учебното време по предмети, класове, етапи и степен на образование за достигане на общообразователния минимум и за продължителността на етапите се спазва Наредба № 6 от 28.05.2001 г. на МОН и нейните изменения от 2006 год.

 7. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици и учебни часове, както следва: учебната 2013/2014 година започва на 15.09.2013 г. и е с продължителност 12 месеца.

 8. През учебната 2013/2014 година учениците ползват следните ваканции:

- есенна

- коледна

- зимна

- пролетнаНеучебните дни се определят със заповед на Министъра на образованието и науката.


 1. Учебните занятия с продължителност не повече от 34 и на по-малко 31 учебни седмици:

за І клас – 31 учебни седмици;

за II – IV клас – 32 учебни седмици;

за V – VIII клас – 34 учебни седмици.


 1. Учебните занятия се разпределят в два учебни срока, както следва:

І-ви учебен срок е с продължителност 18 седмици:

ІІ-ви учебен срок:

за І клас – 13 седмици;

за II – IV клас – 14 седмици;за V – VIII клас –16 седмици.

 1. Учебната седмица е петдневна.

 2. Броят на задължителните учебни часове се определя съобразно утвърдените училищни учебни планове.

 3. Продължителността на учебния час е:

 • за І и ІІ клас – 35 минути;

 • за ІІІ – IV клас –40 минути.

 • за V – VІІІ клас – 40 минути./съгласно разрешение на Началника на РИО-Враца целодневното обучение да се счита за двусменно обучение/

 1. Почивките между учебните часове са:

 • малко междучасие – 10 минути;

 • голямо междучасие – 20 минути.

Почивките между учебните часове се ползват при спазване на графика за учебното време в училището, отнасящо се за ЗП и ЗИП.

 1. Организацията на учебния ден е:

 • целодневна за учениците от I – VІІІ клас от 8.00 ч. до 17,10 ч. организирана в самостоятелни блокове . Следобедната организация на ОВП се реализира в шест групи ПИГ , при спазване на графика на учебното време, отнасящо се за тях.

 1. Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо-физическите особености на учениците, разработва се в съответствия с изискванията на МЗ, съгласува се с регионалната дирекция на РЗИ, утвърждава се от директора не по-късно от 3 дни преди започване на всеки учебен срок.

 2. Часът на класа се включва в седмичното разписание извън броя на задължителните учебни часове.ІV УЧАСТНИЦИ В УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ
Учители и възпитатели

 1. Учителят организира образователно – възпитателната работа по учебния предмет, по които е назначен, проверява и оценява знанията на учениците и съдейства за пълноценната им интеграция в училищната и социалната среда.

 2. Възпитателят организира и провежда образователно – възпитателни дейности с учениците извън задължителните учебни часове в „Организиран отдих и спорт”, „Самоподготовка” и „Занимания по интереси”.

 3. Учител или възпитател може да бъде гражданин, който има учителска правоспособност.

 4. За заемане на степените към длъжностите “Учител” или “Възпитател” се изисква диплома за завършена степен за висше образование “Бакалавър”, “Магистър” или “Специалист”, а при липса на правоспособни кандидати могат да се назначават на следните длъжности и лица със средно образование и нужната подготовка за съответния учебен предмет.

 5. Условията и реда за заемане на длъжностите “Учител” или “Възпитател” се определят съгласно ДОИ за учителска правоспособност и квалификация.

 6. Длъжността “Учител” или “Възпитател” не може да се заема от лица, които:

  • са осъдени на лишаване от свобода с влязла в сила присъда за умишлено престъпление;

  • са лишени от право да упражняват професията си;

  • страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на учениците, определени с наредбата, съгласувана с министъра на здравеопазването.

 7. Учителите / възпитателите , постигнали високи резултати при възпитанието и обучението се поощряват с морални и материални награди, а чрез медиите дейността им се популяризира за получаване на обществено признание.

 8. На учителите / възпитателите се дължи почит и уважение от учениците, техните родители и персонала на училището.

 9. Учителят/ възпитателят има право да:

 • членува в професионални организации и да участва в работата на регионалните и националните органи;

 • дава мнение и прави предложение по дейността на училището до административните органи в системата на народната просвета;

 • получава информация за възможностите за повишаване на професионалната си квалификация и участва в проекта „ Квалификация на педагогическите специалисти” по ОП на РЧР

 • свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

 • да участва в класирането на проектите на учебници по съответния учебен предмет и при избора на учебник, по който ще се провежда обучението;

 1. Учителят / възпитателят е длъжен да:

 • изпълнява задълженията си определени с Кодекса на труда, Правилника за вътрешния трудов ред на училището, длъжностната характеристика и нормативните актове за системата на народната просвета, както и Правилника за БУВОТ;

 • да преподава учебния предмет на книжовния български език, с изключение на учебните предмети "чужд език" и "майчин език", както и на учебните предмети на чужд език, да общува с децата или учениците на книжовен български език и да ги подпомага да усвояват книжовно-езиковите норми;

 • изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа;

 • изпълнява решенията на педагогическия съвет, указанията, препоръките и заповедите на училищното ръководство и други висше стоящи органи;

 • опазва живота и здравето на учениците по време на образователно – възпитателния процес и на други дейности, произтичащи от годишния план на училището, в извънкласните и извънучилищните мероприятия;

 • повишава непрекъснато професионалната си квалификация на нивото на съвременните образователни изисквания.

 • Планира, организира и провежда образователно-възпитателния процес по учебния предмет или модул, по който преподава;

 • Формира знания, умения и нагласи у децата и учениците

 • Диагностицира, насърчава и оценява постиженията на учениците, на които преподават

 • Анализира резултатите при оценяването на входното и на изходното равнище на учениците, на които преподава.

 • да уведомява своевременно директора, когато се налага да отсъства от учебни часове, за осигуряване на заместник с оглед недопускане на свободни часове;

11.Учителят / възпитателят не може да нарушава правата на ученика, да унижава личното му достойнство, да упражнява каквато и да е форма на физическо и психическо насилие върху него.

12.Учителят / възпитателят да не допуска в работата си пряка и непряка дискриминация, основана на пол, народност, етническа принадлежност и религия.

13.Учителят / възпитателят може да отстранява ученик от учебния час, от извънурочни и извънучилищни дейности при нарушаване на учебния процес, като ученика се поема от свободен учител и решава тематични тестове и задачи.

14.Учителите / възпитателите редовно попълват и водят дневниците, а след приключване на учебните занятия за деня ги оставят в учителската стая на съхранение.

15. Учителите / възпитателите след приключване на учебния ден, срок и учебната година попълва ЗУД, съгласно заповед на директора.

16. Учителите / възпитателите съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на закона срещу дискриминацията. 1. Учителят / възпитателят няма право да дава частни уроци на ученици от училището, в което преподава.

 2. Възпитателят организира и ръководи възпитателната работа в ПИГ и отговаря за опазване на живота и здравето на учениците и на училищното имущество чрез реализирането на проекта „ Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 3. Учителите/ възпитателите са длъжни да се явяват в училище с чисти и спретнати дрехи, с нормална дължина на полите и панталоните, блузите и деколтетата, без пиърсинги и татуировки по видимата част на тялото и не употребяват мобилни телефони по време на учебни часове.


Ученици

 1. Учениците в училището се възпитават и обучават при условия, които гарантират:

- равни възможности за духовно и физическо развитие;

- зачитане на достойнството, правата и свободите им; 1. Учениците участват активно като партньори в училищното обучение и възпитание, като играят важна роля за постигане на целите и задачите на образователно – възпитателния процес.

 2. Ученикът има право:

 • да избира училището, профила или професията и специалността от професията, както и учебните предмети, предвидени в училищния учебен план като избираеми, при спазване изискванията на нормативните актове;

 • да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина - при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

 • да бъде консултиран във връзка с професионалното му ориентиране и развитие, да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

 • да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

 • да се ползва от формите за насърчаване на равния достъп до образование.

 • да ползва безплатно училищната материално-техническа база по ред, определен от директора на училището, в учебно и в неучебно време за развитие на интересите и способностите си;

 • учениците постигнали високи резултати в ОВП се поощряват с морални и материални награди и техните постижения се популяризират чрез медиите;

 • учениците показали високи резултати в ОВП участват в общински кръг на олимпиади , състезания и др., организирани по различни предмети и културно-образователни области;

 • да участва в извънкласни и извънучилищни дейности, в това число форми на ученическо самоуправление;

 • да бъде поощряван с морални и материални награди за високи постижения в учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и за приноса си за развитието на училищната общност;

 • да дава мнения и предложения по отношение на организацията и провеждането на цялостната училищна дейност;

 • да участва, включително с присъствието на родител, при решаване на въпроси, засягащи негови права и интереси.

 1. Ученикът няма право да:

 • да отсъства от учебни занятия без уважителни причини;

 • участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол;

 • участва в политически партии и организации до навършване на осемнадесет годишна възраст;

 • накърнява с поведението си авторитета и достойнството на учителя и да създава пречки при изпълняване на служебните му задължения.

 • да носи хладни и огнестрелни оръжия и да застрашава живота и здравето на другите ученици

 • да ползва мобилен телефон по време на учебните часове;

 1. Ученикът е длъжен:

 • да посещава редовно учебни занятия;

 • да спазва и изпълнява задълженията си, произтичащи от ЗНП, ППЗНП и неговите изменения, този правилник и да познава Закона за закрила на детето, и Хартата за правата на детето;

 • да съхранява и издига авторитета на училището, да работи за издигане и утвърждаване на училищните традиции, постигане на по-добри образователно – възпитателната резултати;

 • да представя документ за извинение на отсъствията си в три дневен срок;

 • своевременно да се снабдява с учебни помагала, учебници, ученическа книжка и ученическа лична карта;

 • да пази училищното имущество и спазва хигиената в училищната сграда и принадлежащия й двор и личната хигиена.

 • да подпомагат учителите при изработване на дидактически материали ( табла, постери, кътове и др.) и изпълняват дейности свързани с учебното съдържание;

 • да се явяват в училище с чисти и спретнати дрехи, с нормална дължина на полите, блузите и деколтетата, без гримове, пиърсинги и татуировки по видимата част от тялото;

 • За учениците, които не са усвоили учебното съдържание от І – ІV клас се организира допълнителна работа през ваканциите до 10 дни по ред и условия определени от директора;

 • За учениците от І клас, които нямат училищна готовност и не владеят книжовния български език се определя по 1 час седмично за допълнителна работа в удобно за учителя и ученика време по ред и условия определени от директора;

 1. Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се извиняват с медицинска бележка за времето на боледуването, регистрирана от медицинския специалист и заведена във входяща поща на училището и съхранявана в канцеларията на училището до края на учебната година/. Отсъствията на ученика от учебни занятия по уважителни причини се извиняват с уведомително писмо от родителя (настойника) до директора-до десет дни в рамките на учебната година.

 2. За ученик, който в рамките на една учебна година отсъства повече от два месеца независимо от причините, директора на училището след обсъждане с педагогическия съвет със заповед определя условията и реда за завършване на учебната година.

 3. Отсъствието на ученик от учебен час без уважителни причини е неизвинено отсъствие; закъснения до 15 минути за три учебни часа без уважителни причини се счита за един час неизвинено отсъствие.

 4. Ученикът, който няма събрания необходим брой оценки по отделните учебни предмети (съгласно системата за оценяване) се явява на изпит по всички предмети, по които няма оформена срочна или годишна оценка, на определените за целта сесии. На ученик преместен от друго училище и обучавал се по училищен учебен план различен от училищния учебен план на ОУ „ Христо Ботев” – село Баница или завърнал се от чужбина след по- дълъг престой , по уважителни причини по решение на ПС му се удължава срока за оформяне на срочни и / или годишни оценки.

 5. За допуснати 5 неизвинени отсъствия класния ръководител задължително уведомява родителя (настойника) с писмо, а директора на училището със сигнално писмо. За допуснати над 5 неизвинени отсъствия се изготвя доклад до ПС , с копие до директора на училището и Дирекция „ Социално подпомагане”, отдел „ Закрила на детето” – Враца за налагане на съответното административно наказание. Класният ръководител изготвя ежемесечен писмен доклад до директора на училището , в който отразява общо направените извинени и неизвинени отсъствия от учениците в класа, документите, с които са извинени направени от учениците отсъствия, поименно учениците направили 5 и повече неизвинени отсъствия , предприетите мерки за тях, връзката родителите и институциите отнасящи се до неизвинените отсъствия и/или недисциплинирани или противообществени прояви, информация за отстранени от час ученици от учител и информация за напуснали и придошли ученици. Класният ръководител редовно отразява в дневника на класа отсъствията, при необходимост прави корекция, която се заверява от директора на училището , вписва номерата на изпратените съобщения, номерата на заповедите за наложени наказания на ученици и в раздел „Бележки” на дневника на паралелката отразява и номерата на заповедите , с който са извинени отсъствията на ученици по допустими семейни причини – до 10 дни годишно. При направени 5 и повече неизвинени отсъствия класни ръководител подготвя и справка, по образец за спиране на детските добавки за деца са съответния месец.

 6. За неизпълнение на задълженията си по този правилник ученикът се наказва със следните наказания:

 • забележка;

 • извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време;

 • предупреждение за преместване в друго училище;

 • преместване в друго училище до края на учебната година;

 • преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години.

 1. Наказанието “забележка” се налага на учениците за недисциплинирани прояви и/или за допуснати 5 неизвинени отсъствия.

 2. Наказанието „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” се налага на учениците за недисциплинирани прояви и множество закъснения за учебните часове.

 3. Наказанието се налага в свободното от учебни часове време за наказания ученик, чрез следните дейности:

 • засаждане на растения за озеленяване на училището

 • помощ за поддържане хигиената на ученическата столова

 • помощ в поддържане двора на училището

 1. Наказанието “предупреждение за преместване в друго училище” се налага на ученици за недисциплинирани прояви, похабяване на училищно имущество и/или 10 неизвинени отсъствия.

 2. Наказанието” забележка” се налага със заповед на директора след писмен доклад на класния ръководител и документиран разговор на класния ръководител и директора с ученика.

 3. Наказанието „извършване на дейности в полза на училището в свободното от учебни часове време” се налага със заповед на директора след писмен доклад на класния ръководител и документиран разговор на класния ръководител и директора с ученика.
 1. Наказанията “предупреждение за преместване в друго училище” и “преместване в друго училище” се налагат със заповед на директора, по предложение на педагогическия съвет и писмен доклад на класния ръководител. Преди заседанието писмено се уведомява отдел „Закрила на детето” и родителите.

 2. Наказанието ”Преместване в друго училище” се налага като крайна мярка при тежки нарушения и важи за текущата учебна година и когато ученика е направил 15 неизвинени отсъствия на заседанието на педагогическия съвет задължително се изслушва ученика или определен от него друг ученик, или учител като защитник. На заседанието може да присъства и родител ( настойник ).

 3. Наказанието „преместване в самостоятелна форма на обучение” се налага при същите условия като „преместване в друго училище”, но за навършилите 16 години. Желание за участие в изпитните сесии през време на текущата учебна година, ученика изразява с молба до директора на училището.

 4. Ако наказанията са наложени по-малко от 30 дни от края на учебната година, те влиза в сила от следващата учебна година. На заседанието на педагогическия съвет задължително се изслушва ученикът или определен от него друг ученик, или учител за защитник. На заседанието може да присъства и родител (настойник), а преди заседанието е уведомена и Дирекция “Социално подпомагане”, отдел „ Закрила на детето”-Враца..

 5. Преди налагане на наказанията класният ръководител е длъжен да уведоми предварително писмено родителя (настойника) и директора на училището, след писмено документиран разговор с ученика, а директорът е длъжен да изслуша ученика и да провери фактите и обстоятелствата свързани с нарушението.

 6. Наказанията наложени по предложение на класния ръководител, се заличават с изтичането на учебната година или предсрочно с ново предложение на класния ръководител и със заповед на директора.

 7. Наложените наказания и тяхното заличаване се вписват в дневника на класа от класния ръководител. След изтичане на учебната година наложените наказания отпадат автоматично.

 8. Ученик наказан с “преместване в друго училище”, продължава образованието си при условия и по ред, определени със заповед на началника на РИО-Враца, а след заличаването на наказанието ученика може да продължи образованието си в същото училище, в което е преместен.

 9. Наказание “преместване в друго училище до края на учебната година” може да се наложи и на ученик за допуснати повече от петнадесет неизвинени отсъствия за текущата учебна година, с изключение на ученик от последния клас или когато училището е единствено на територията на населеното място.

 10. Освобождаването на учениците от ФВС се извършва както следва:

 • за една учебна година или учебен срок в началото на учебната година родителя (настойника) подава молба до директора на училището и представя съответния медицински документ от ЛКК;

 • временно освобождаване от учебните занятия се извършва срещу заверена от личния лекар медицинска бележка;

 • медицинските бележки се завеждат в специален журнал от медицинския специалист на училището и се съхраняват в канцеларията на училището, а копия на медицинските бележки се съхраняват от класния ръководител до края на текущата учебна година;

 • освободените ученици са задължени да присъстват в учебните часове без да участват в занятията.

Освобождаване на ученик по здравословни причини се допуска и по други учебни предмети – изобразително изкуство, домашен бит и техника и други/, различни от изучаващите се пи индивидуални учебни програми за ученици със СОП/ при изрично издадено медицинско становище от компетентните органи. Освобождаването се извършва по доклад на класния ръководител до ПС и утвърдено със заповед на директора на училището.

 1. Учениците носят материална отговорност за повреждане на училищното имущество и за нанесени щети, като възстановяват повредите в срок до 10 дни от установяването на щетите.

 2. Ученик, който унижава личното достойнство на съучениците си и упражнява физическо и психическо насилие върху тях, свързано с религиозни, етнически и полови различия се наказва, съгласно ППЗНП.

 3. За учениците застрашени от отпадане, училището с помощта на РИО-Враца, съвместно с общината, училищното настоятелство и други обществени органи и организации създават допълнителни образователни условия и възможности, а именно:

 • разработва и прилага индивидуални планове и програми за психологическо въздействие;

 • допълнителна работа с учениците по време на учебните занятия и през ваканциите;

 • извънкласни и извънучилищни дейности, съобразени с образователните им потребности и интереси;

 • консултации;

 • съвместни дейности с Дирекция “Социално подпомагане” ,отдел „Закрила на детето”;

насочване към професионално обучение съобразено с възможностите и интересите на учениците.

50. Използват се и възможностите на НП „ На училище без отсъствия” , модул „ Без отсъствия” , НП „ С грижа за всеки ученик”, модул „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиален етап на основното образование за повишаване нивото на постиженията им по общообразователната подготовка” и участието на такива ученици в ПИГ.


Ученически органи за управление и самоуправление
51. Ученически съвет на класа

- Съставът на ученическия съвет на класа се определя от учениците чрез явно гласуване.

- УС на класа участва в планирането на тематиката на часа на класа, отговаря за спазване правата на учениците, участва активно в разрешаването на проблемите на класа, излъчва представител за участие в ученическия съвет на училището.

52. Ученически съвет на училището

- Съставът и ръководството на УС на училището се определя от самите ученици. Изработва и приема свой устав и план за работа през учебната година. Включва се в дейностите на общинския ученически съвет.

- УС на училището участва в:  • планиране на училищната възпитателна дейност;

  • изработване на становище за наказание и награждаване на учениците;

  • организиране и провеждане на извънкласните и извънучилищните форми и мероприятия.

- УС на училището има право да: • събира средства от учениците за културни прояви и други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия;

 • предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки за подобряване на образователно – възпитателната работа;

 • участва чрез свои представител (при необходимост) в заседанията на педагогическия съвет.


Родители

 1. Право и задължение на родителите е да подпомагат училището при обучението и възпитанието на техните деца.

 2. Родители или настойници, които не осигуряват присъствие на децата си в училище за времето, през което те подлежат на задължително обучение се наказват с глоби съгласно ЗНП. При направени 5 и повече неизвинени отсъствия за съответния месец на детето им органите на Дирекция „Социално подпомагане”, спират изплащането на детските добавки.

 3. Родителите имат право:

- да изискват условия за пълноценно протичане на ОВП в училището;

- на пълна информация за обучението и възпитанието на техните деца и правилата за безопасност при превоз на техните деца от училищния автобус и графика за движението му;

- на педагогическо съдействие и консултации от учителите;

- да създават свои органи – родителски активи (съвети), училищно настоятелство.

- да подпомагат дейността на училището;

- на избор на извънкласни и извънучилищни форми на обучение на своите деца.

- да бъдат информирани своевременно за настъпили допълнителни изменения във вече утвърдената схема на работа в училището;

- да присъстват на родителски срещи;

- да изразяват мнения и предложения за развитието на училището;

- да присъстват и при желание да бъдат изслушвани при решаване на въпроси, засягащи правата и интересите на ученика;

- да бъдат консултирани със специалист при необходимост и тяхно желание;

- да дадат съгласието чрез попълване на декларация детето му да получи медицинско обслужване от медицинския фелдшер на училището при възникнал здравословен проблем и да получи лично медицински документ при необходимост за извиняване на направени отсъствия от ученика .Родителят дава съгласието си детето му да бъде снимано при участие в снимки от изяви на училището; 1. Родителите са длъжни:

- да изпращат децата си на училище до навършване на шестнадесет годишна възраст, а при желание и след това.

- да оказват помощ и съдействие при обучението на децата си и да създават необходимите за това условия;

- редовно да контролират и подписват ученическата книжка на детето си;

- да посещават родителски срещи и консултации, да поддържат връзка с класния ръководител и учителите, за да се осведомяват за състоянието на детето си;

- да уведомяват писмено класния ръководител при отсъствие на детето по семейни причини преди или в деня на отсъствието му;

- да дават добър пример на децата си, да ги възпитават в уважение към училището, учителите и другите институции свързани с училището;

- да посещават училищните мероприятия, да съдействат за тяхното провеждане и да осъществяват контакт с други родители и съученици на детето си;

- да изпращат детето си на училище в добър и прегледен външен вид и спазват утвърдения график за движение на училищния автобус на пътуващите ученици.

- да присъстват на родителски срещи;

- да се запознаят срещу подпис и спазват правилника за дейността на училището и училищния учебен план;

- да се явяват в училище при повикване от класния ръководител или директора след получаване на уведомително писмо;

- да декларира пътя на детето си от дома до училище и обратно , да определи начина на прибиране на ученика – с или без придружител /отнася се основно за учениците от І-ІV клас и ученици със СОП/, да остави актуален адрес и телефон и при промяна да уведомява своевременно класния ръководител;

- да уведомяват своевременно и да представят документи издадени от медицински органи , като ТЕЛК и ЛКК на класния ръководител и/ или медицинското лице.;

- да уведомяват и подкрепят с документи състояния на алергии, депресии, хронични заболявания. В противен случай училищните власти не носят отговорност.V ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ
Директор

 1. Директорът като орган за управление на училището:

  • организира, контролира и отговаря за цялостна дейност на училището;

  • спазва и прилага изискванията на ДОИ;

  • представлява училището пред органи,организации и лица, сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с предоставените му възможности;

  • осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

  • сключва и прекратява трудови договори с учителите, служителите и работниците в училището;

  • обявява свободните места в Бюрото по труда – Враца и в РИО- Враца съгласно изискванията на нормативната база;

  • разпорежда се с бюджетните средства на делегирания бюджет, като второстепенен разпоредител;

  • награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, ЗНП и ППЗНП и произтичащите от тях поднормативни документи;

  • организира приемането на ученици и обучението и възпитанието им в съответствие с ДОИ;

  • подписва и подпечатва документи за преместване на ученици, за завършен клас, етап и степен на образование, съхранява училищния печат;

  • съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и чл. 48 от ЗНП и на законите на страната;

  • отговаря за правилното водене и съхраняване на ЗУД ;

  • осигурява условия за здравно – профилактична дейност в училището;

  • изготвя и утвърждава длъжностно и поименно щатно разписание и Списък –Образец №1 на персонала на училището, като ги съгласува с Общината,която е финансиращ орган и РИО- Враца;

  • ръководи работата на Педагогическия съвет и осигурява изпълнението на решенията му.

  • Директорът предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

 2. Административните актове на директора могат да се отменят от началника на РИО-Враца.

 3. При изпълнение на служебните си задължения директорът се подпомага от педагогическия и административния персонал.

 4. При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището. В заповедта се регламентират правата и задълженията на заместника.

 5. При отсъствие на директора за срок, по-голям от 30 календарни дни, началника на РИО-Враца назначава негов заместник.

 6. При отсъствие на директора по здравословни причини болничните листове се заверяват от началника на РИО в тридневен срок.


Педагогически съвет

 1. Педагогическият съвет като специален орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

  • приема правилника за дейността на училището, годишен план на училището, план за квалификация, плановете на постоянните комисии, плана на училищния екип и индивидуалните програми на учениците със СОП, плановете на МО, училищната програма за превенция на отпадането на ученици от училище,актуализация на стратегията на училището , училищна програма по изпълнение проекта за целодневна организация на учебния процес и други допълнителни програми и планове за дейности и събития възникнали в течение на учебната година.

  • приема училищния учебен план;

  • избира формите и варианта на обучение;

  • обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

  • определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на нормативните актове;

  • приема критерии за диференцирано заплащане и обсъжда вътрешните правила за работна заплата.

  • приема учебни планове за индивидуална форма на обучение и обучение в самостоятелна форма (при необходимост);

  • прави предложение на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания – преместване в друго училище до края на учебната година и преместване от дневна в самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 16 години, удължаване на срока за приключване на учебен срок или учебна година;

  • определя дейностите извън ДОИ и приема програми за осъществяването им;
 1. Педагогическия съвет включва в състава си директор, учители и възпитател, при необходимост и медицинския фелдшер и се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора на училището и при възникнали извънредни обстоятелства. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко от 2/3 от числения му състав.

 2. Решенията на ПС се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав и могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство / 2/3 от присъстващите/ или от началника на РИО.

 3. За всяко заседание на ПС се води отделен протокол от назначен със заповед на директора секретар.Решенията от заседанията се вписват в протоколна книгата, която е придружена от класьор, в който се събират протоколите от заседанията на ПС

 4. Не се допуска отсъствие от заседание на ПС без уважителни причини.

 5. Педагогическият съвет няма право да обсъжда и взема решения, които противоречат на ЗНП и ППЗНП.

 6. Най – малко веднъж на учебен срок ПС отчита изпълнението на взетите решения от предходните заседания, може и в началото на всяко следващо заседание.


Училищно настоятелство

Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане на училището и цялата му дейност е уредена с устав, изготвен на базата на правилника за устройството и дейността на училищните настоятелства, издаден от министъра на образованието и науката.


ПОМОЩЕН И ОБСЛУЖВАЩ ПЕРСОНАЛ

 1. Правата и задълженията на обслужващия персонал се определят съгласно КТ, длъжностните характеристики и Правилника за вътрешния трудов ред в училището.

 2. За изпълнение на възложената работа обслужващия персонал се отчита на училищното ръководство.

 3. Лицата съзнателно подпомогнали извършването на актове на дискриминация, носят отговорност по силата на Закона за защита срещу дискриминацията.


ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
Синдикални организации

Работниците и служителите имат право да се сдружават в синдикални организации и съюзи за защита на своите интереси в областта на труда и социалното осигуряванеОбщо събрание

Членовете на педагогическия и непедагогическия персонал имат право и задължение поне един път на три месеца да се събират на свое събрание на което да обсъждат въпроси свързани със социално битовия живот във училището. На тези събрания се приемат Правилника за БУВОТ , правилника за вътрешния трудов ред, разпределението на средствата за СБКО, вида и срока на износване на дрехите, като част от работното облекло за различните длъжности . На всеки три месеца директора на училището отчита изпълнението на бюджета на институцията за изтеклия период от календарната година. Общото събрание се свиква от директор на училището и / или от председателя на синдикалната организация.Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко от 2/3 от числения му състав.
VІ ФИНАНСИРАНЕ


 1. Финансирането на дейността на училището се осъществява чрез делегиран бюджет със средства от държавния бюджет чрез МОН и през общинските бюджети.

 2. Размерът на средствата в делегирания бюджет се определя на база едногодишната издръжка ученик по броя на реално обучаващите се ученици в училището , при спазване на Постановление на Министерския съвет за условията и реда за управления на бюджет от училищата и обслужващите звена в системата на народната просвета ,системата за диференцирано заплащане и допълнен от средствата по проект „ Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

 3. Чрез делегирания бюджет на училището се осигуряват средства за заплати, осигурителни вноски и поддържане на МТБ,съгласно приети от общото събрание вътрешни правила за работна заплата.

 4. Директорът на училището разработва проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура, съгласува го с ръководството на синдикалната организация и го представя на финансиращия орган за одобрение.

 5. Средства за подпомагане на училището могат да се набират и чрез училищното настоятелство под формата на дарения, спонсорство, благотворителна дейност, разработване на проекти и други дейности, регламентирани в устав на училищното настоятелство.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
УЧИЛИЩНО ИМУЩЕСТВО


 1. Всяка година се извършва годишна инвентаризация и бракуване на ДМА на училището по ред, определен от училищния директор.

 2. За съхранение на училищното имущество отговорност носи МОЛ, което изготвя годишен отчет за фактическото състояние на активите и води необходимата инвентарна документация.

 3. Педагогическият, непедагогическият персонал и учениците са длъжни да опазват училищното имущество и сградата на училището.


УЧЕБНИЦИ


 1. В училището се използват учебници и учебни помагала, които подпомагат усвояването на знанията и придобиването на умения в училищното обучение.

 2. Учениците от осми клас сами закупуват учебниците, учебните помагала или организирано чрез училищното настоятелство.

 3. За учениците от първи до седми клас учебниците са безплатни и се осигуряват от МОН по заявка на училището, а учебните помагала се закупуват от родителите.

 4. Похабен или загубен учебник от раздадените безплатно се възстановява от родителите на ученика, на основание подписана декларация при получаването им.


ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


 1. Настоящия правилник е в сила от 15.09.2012 г. и подлежи на актуализиране при промяна на нормативната база.

 2. Правилникът може да бъде променян само от органа, който го е гласувал – Педагогическия съвет.

 3. Изготвянето на правилника е съобразено с числеността на персонала, категорията училище и специфичните училищни дейности.

4. Настоящият правилник определя и конкретизира правата и задълженията на учителите, възпитателите и учениците и непедагогическия персонал съобразно:

        -Закона за народната просвета (ДВ, бр. 86 от 18. 10. 91 г. , изм. и доп. в бр. 36 от 98 г. , доп. в бр. 124 от 98 г. , изм. в бр. 153 от 98 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 1999 г., бр. 90/2002 г., бр. 95/2002 г., бр. 29/2003 г., бр. 71/2003 г.), бр. 86 от 2003 г., бр. 114 от 2003 г., бр.40 от 2004 г.(изм. бр.28,94/2005г.), бр. 46 от 2006г., бр. 36 на ДВ от 15.05.2009г. в сила от учебната 2009-2010г.

         -Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ДВ, бр. 31 от 14. 04. 92 г. , изм. в бр. 62 и 77 от 92 г. , бр. 54 и 75 от 93 г. , попр. в бр. 90 от 93 г. , изм. в бр. 13 и 68 от 94 г. , бр. 3 и 75 от 95 г. , бр. 8 от 96 г. , изм. и доп. в бр. 119 от 98 г. , бр. 68 от 30. 07. 99 г. , изм. в бр. 19 от 2000 г. и изм. и доп. в бр. 53 от 2001 г., бр. 7 от 2002 г., бр. 68 от 2002 г., бр. 19 от 2003 г., бр.33 от 2003г.,в сила от 11.04.2003г., попр. бр.48 от 2003г., изм. и доп., бр.65 от 2003г., в сила от 22.07.2003г., бр.99 от 2003г., в сила от 11.11.2003г., бр.15 от 2004г., в сила от 24.02.2004г.; ДВ бр.51 от 2009г.);

- Закона за степента на образование , общообразователния минимум и учебния план;

- Закон за социалното подпомагане;

- Закон за семейни помощи за деца;

- Закон за счетоводството;

         -Закон за защита на дискриминацията;

-Закон за закрила на детето (ЗЗД);

- Закон за защита на класифицирана информация;

- Закон за защита от дискриминация;

          -Наредба № 3 от 15. 04. 2003 г., бр. 11 от 10.02.2009 г. за системата на оценяване;

          -Наредба № 4 от 16. 04. 2003 г. за документите за системата на НП (изм. и доп. ДВ, бр. 52 от 2009 г.).

- Проект „ Подобряване на качеството на образование в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”.

- Проект «Квалификация на педагогическите специалисти»;

- Националните програми на МОН за 2013 / 2014 учебна година.

Той регламентира взаимоотношенията между страните в процеса на обучение и възпитание при пълно зачитане и уважение на човешката личност.

5. Правилникът е изготвен на основание § 8 от ПЗР на ППЗНП и е в съответствие със ЗНП , ППЗНП и ПМС №162/30.06.2009г.за изменение и допълнение на ППЗНП.

6. При изготвянето на правилника са използвани и спазени действащите към момента нормативни документи.

7. ПС взема решения от неговата компетенция по въпроси, неуредени в този правилник.

8. Всички работници, служители и ученици са равни пред училищния правилник.

9. Този правилник е задължителен за спазване от училищното ръководство, педагогически и непедагогическия персонал и учениците.10. С настоящия правилник са запознати педагогическия и непедагогическия персонал на училището, учениците и родителите.

 1. Не изпълнението на училищния правилник е нарушение на трудовата дисциплина и за неговото неспазване учителите, работниците, служителите и учениците носят дисциплинарна отговорност и се наказват съгласно КТ и ППЗНП.

Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет