Основно училище “капитан петко войвода”- варнажүктеу 59.34 Kb.
Дата03.04.2019
өлшемі59.34 Kb.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА”- ВАРНА

УТВЪРЖДАВАМ:


ДИРЕКТОР:

Александрина ВеличковаПЛАН

ЗА

КВАЛИФИКАЦИОННАТА

ДЕЙНОСТ
уч.2015/2016 год.


ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ И ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ
1.1. Състав на комисията:

Председател: Люся Ангелова

Членове:1. Гергана Илиева

2. Иванка Кънева

3. Геновева Божилова

4. Динко Михайлов

1.2. Цели:

-повишаване на научната, педагогическата и методическата подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите;

-усъвършенстване на професионалните умения и компетенции и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности;

-постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.

1.3. Задачи:

-разработване на система за квалификационна дейност в училище, състояща се от План за квалификационна дейност и планове на методическите обединения ;

-осъществяване на квалификационна дейност в съответсвие с приоритетите на съвременната образователна система;

-стимулиране на учителите и възпитателите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит;

-създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, при трудности и проблеми и тяхното преодоляване;

-квалификационната дейност да съдейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети;

-създаване на трайни мотиви за учебна дейност у учениците чрез използването на разнообразни форми на проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания;

-усъвършенстване на организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите;

-самоусъвършенстване на учителите чрез вътрешноучилищната система за квалификация;

-засилване на работата по утвърждаване на МО като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за оформяне и съхранение на документацията на МО;

-осъществяване на тесни връзки и контакти между училището и други образователни структури.

1.4. Основни теми:

-“Повишаване нивото на подготовка на учениците”

-“ Учебни планове, учебни програми и учебници в начален и в прогимназиален етап”

-“Промени в нормативната уредба в образователната система”

-“Мерки и действия за недопускане на фиктивно записани имена на деца и ученици”

-“Гражданско, екологично и здравно образование “

-“Интегративност и интерактивност в образователния процес”

-“Работа с ученици със специални образователни потребности и ученици с девиантно поведение”

-“Използване на ИТ в УВП”,

- ”Запознаване с облачни технологии”

-“Работа по проекти и програми”

-“ Ефективните комуникации в училище”

-“ Обучение чрез решаване на проблеми”

1.5. Форми:

- самообразование;

- самоусъвършенстване;

- семинари;

- курсове;

- обучения;

- срещи-разговори;

- лектории;

- дискусии;

- тренинги;

- работни срещи;

- методически сбирки;

- практикуми;

- методически конференции;

- открити уроци;

- ролеви игри;

- решаване на казуси;

- анализ на професионални практики;

- педагогическо взаимодействие;

- консултиране и супервизия.

1.6. Дейности:

А. Вътрешноучилищна квалификационна дейност

-проучване на желанията на учителите ивъзпитателите за участие в квалификационни форми

отг.Директор, ПДУ, Гл.учител., КПКД срок:м.IX.2015г.

-разработване на План за квалификационна дейност

отг.КПКД срок:м.ІХ.2015г.

-запознаване с учебните програми за подготвителна група, начален и прогимназиален етап

отг.Учители, възпитатели срок:през уч.година

-запознаване с новите учебници

отг.Учители, възпитатели срок:през уч.година

-подготовка за участие в тематични педагогически съвети и в сбирки на методическите обединения

отг.Учители, възпитатели срок:през уч.година

-системно овладяване на нови знания и изграждане на умения за осъществяване на професионална дейност

отг.Учители, възпитатели срок:постоянен

-проучване чрез анкети на интересите на учениците по отделните учебни предмети и на трудностите при усвояване на учебното съдържание и набелязване на конкретни форми и методи на работа

отг.Учители, възпитатели срок:през уч.година

-провеждане на анкетно проучване сред учениците от VII и VIII клас за продължаване на образованието им и набелязване на конкретни форми за работа по професионалното им ориентиране

отг.Пом.-директор, кл.ръководители срок: през уч. година

-провеждане на открити уроци по различни учебни предмети

отг.Учители, възпитатели срок:през уч.година

-заснемане на видеофилми на открити уроци и използването им във вътрешноучилищната квалификационна дейност

срок:през уч.година

-използване в максимална степен на наличната педагогическа, методическа и помощна литература и периодика, както и на наличните УТС

отг.Учители, възпитатели срок:постоянен

-провеждане на родителски лектории на тема: ”Връзката между училището и семейството. Работа с детето в семейството. Постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание”

отг.Класните ръководители срок:през уч.година

-провеждане на работни срещи за обсъждане и избор на варианти на учебници

отг.раб.групи по културно-обр.области срок:през уч.година

-провеждане на квалификационни семинари на тема „Обучение чрез решаване на проблеми“, „Безопасност на движението по пътищата“, „Безопасност и здраве на работното място“

отг. ПДУД, Гл.учител, КПКД срок:през уч.година

-провеждане на тренинг на тема “Ефективните комуникации в училище”

отг. ПДУД, Гл.учител, КПКД срок:м.V.2016г.

-осъществяване на вътрешноучилищна верижна квалификация /”учители обучават учители”/

отг.КПКД срок:през уч.година

-обогатяване на библиотечния фонд на училището с научна, методическа, дидактическа и учебно-помощна литература, с ръководства, помагала, видео и аудиоматериали и др.

отг.Директор, пом.-дир., учители, възпитатели срок:през уч.година

-осигуряване на абонамент за педагогически периодични издания

отг.пом.-директори, гл.учител, КПКД срок:м.XІ-XIІ.2015г.

-изготвяне на каталог на наличната в училищната библиотека научна, методическа и учебно-помощна литература и своевременното му актуализиране

отг. Гл. учител, Г.Илиева и Д.Михайлов срок: през уч. година

-Осигуряване на психолого-педагогическо консултиране и супервизия за учителите и възпитателите

Отг.Директор, пом.-директор срок: през уч.година

Б. Извънучилищна квалификационна дейност

-проучване на желанията на учителите за участие в квалификационни форми

отг.Директор, пом.-дир., КПКД срок:м.IX.2015г.

-координиране на извънучилищните квалификационни дейности с вътрешноучилищната квалификационна дейност

отг.Гл.учител,КПКД срок:през уч.година

-осигуряване на необходимите условия за повишаване на квалификацията на учителите в извънучилищни форми, организирани на регионално и национално ниво

отг.Директор срок:през уч.година

-стимулиране на учителите за повишаване на квалификацията /придобиване на ОКС, ПКС, нова или допълнителна професионална квалификация, участие в поддържаща и продължаваща квалификация и др./

отг.Директор, КПКД срок:през уч.година

-осигуряване на информационни бюлетини за участие на учителите в извънучилищни квалификационни форми

отг.Директор, пом.-дир., гл.учител,КПКД срок:през уч.година

-активно участие на учителите и възпитателите в извънучилищни квалификационни форми /съвещания, срещи, семинари, курсове, обучения, тренинги и др./

отг.Учители, възпитатели срок:през уч.година

-осъществяване на контакти с институции, осъществяващи извънучилищни квалификационни форми

отг.ПДУД, гл.учител, КПКД срок:през уч.година

-осъществяване на междуучилищна квалификация с педагогически екип от други училища /български и чуждестранни/отг. ПДУД, гл.учител, КПКД срок:през уч.година


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет