Основно училище “свети свети кирил и методий” Сжүктеу 231.78 Kb.
Дата27.01.2019
өлшемі231.78 Kb.
түріПротокол


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ”,С.ВЕДРИНА,

ОБЩ.ДОБРИЧКА,ОБЛ.ДОБРИЧ

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР:Ев.Тонева


ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет

Протокол № 1 / 15.09.2014 година
Р А З Д Е Л І
КРАТЪК ОБЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА ДЕЙСТВИТЕЛНОТО

СЪСТОЯНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


Цялостната дейност на ОУ “СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, село Ведрина, община Добричка през учебната 2013/2014 година протече съгласно залегналите в годишния план задачи. В училището се обучаваха 45 ученици, разпределени в 4 - слети паралелки.

Системата на организация на учебния процес- целодневна,за втора година,по проект

„BG051PO001-3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”,с две сборни ПИГ ,с четири слети паралелки,като една от тях-VІІ-VІІІ клас –от 8 ученици/в началото на учебната година/- е под определения минимум съгласно Наредба №7 за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и групите на училищата,детските градини и обсл.звена, -10 ученици.В проекта както и за всички училища така и за нас броят на пътуващите ученици определя дали едно училище да бъде средищно/с не по-малко от 10 пътуващи/.През изтеклата година броят им е-15,за новата 2014/2015 прогнозен брой пътуващи-12.
В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на УВП. Стратегически силни стъпки бяха направени в областта на планирането на УВР. Постигнати бяха успехи по следните направления:

-обхванати са 100 % от децата, подлежащи на задължително обучение;

- НВО по БЕЛ в VІІ клас-ср.успех- 31.25

-формира се естетически вкус и критерии чрез музикалното и изобразителното изкуство чрез многобройните изяви на учениците;

Слабата мотивация за учебен труд на отделни ученици и допуснатите голям брой неизвинени отсъствия е проблем за педагогическия колектив. Слабият родителски контрол оказва своето влияние върху учениците. Родителите не присъстват на родителски срещи, въпреки че се постарахме да ги организираме във време, подходящо за тях.

Дейността на училището през учебната 2013/2014 година бе подчинена на основните цели и задачи от годишния план.

Необходимо е:

-да продължи работата по гражданското образование на учениците;

-да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при наличие на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни;

-да се повиши взискателността по опазване на училищното имущество;

-специално внимание да се отдели на работата с родителите, да се привлекат възможно най-голям брой родители, съпричастни към училищните проблеми, да се търсят нови методи и подходи за приобщаване на родителите към училищния живот, обогатяване на материално-техническата база и библиотечния фонд.


Р А З Д Е Л І І
1.МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО
Формиране на личности с интелектуална подготовка и култура с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.

2.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО


Утвърждаване на ОУ”Свети Свети Кирил и Методий”, с.Ведрина, общ. Добричка като конкурентноспособно училище, способно да формира у учениците национални и общочовешки добродетели при подготовката им за социализация и реализация. Обособяването на педагогическия колектив като екип от високоотговорни личности, проявяващи толерантност и зачитане на човешкото достойнство: прилагане на творчески подход и критически мислене в осъществяване на УВП за утвърждаване на младия човек като гражданин на РБългария и света. Училището се стреми чрез висококвалифицирани педагози да формира знания и личностни умения у учениците за активно взаимодействие със социалната среда, уважение към гражданските права и отговорности, противодействие срещу проявите на агресивност и насилие.
3.ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО
-Издигане и утвърждаване престижа на училището;

-Повишаване качеството на учебно-възпитателната работа;

-Ефективно изучаване на чужди езици;

-Издигане качеството на обучение по всеки предмет;

-Усъвършенстване педагогически подход на учителите при работа с деца от малцинствен произход;

-Организиране на мероприятия с възпитателен характер и спортни прояви за задържане на децата в училище;

-Осигуряване на условия за умствено, физическо, нравствено и социално развитие на подрастващите;

-Изграждане на образовани личности с възможности за реализация.

-Обучаване на младите хора за разбират човешките състояния, социалните цели и обществените проблеми, да мислят творчески и конструктивно и да могат и да искат да участват в развиването на обществото към по-добро.

4.СТРАТЕГИИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


-Усъвършенстване работата с изоставащите ученици;

-Показване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция по отношение на знанията;

-Акцентиране върху способностите за самостоятелното получаване на знания и тяхното правилно използване;

-Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник;

-Защита личностното достойнство на учениците в синхрон с процесите на демократизация в обществото;

-Обогатяване на материалната база;

-Обогатяване творческата дейност на учители и ученици чрез прилагане на нови форми и методи на обучение.
5.ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО
-Акцентиране върху подготовката по български език и литература и математика;
-Повишаване ефективността на УВР чрез подобряване организацията на учебния процес,компетентност на педагогическите кадри;

-Подобряване на вътрешноучилищната квалификационна и методическа дейност;

-Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ;

-Привличане и приобщаване на родителската общественост за активно участие и решаване на училищните проблеми.


Р А З Д Е Л І І І
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ, СТРАТЕГИИТЕ И

ПРИОРИТЕТИТЕ


А/.ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УВП:

1.АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ • Изпращане на сведение за приетите в І-ви клас ученици по общинските администрации по местоживеенето им.

Отг.: Директора,Срок: 15.09.2014год.

 • Изготвяне на годишни разпределения на учебния материал и на плановете на класните ръководители.

Отг.:учителите по предмети, Срок: 20.09.2014год.

 • Изготвяне на график за провеждане на консултации с учениците.

Отг.Директора,Срок: 15.09.2014 год.

 • Изготвяне на Списък-Образец №1 за учебната година.

Отг.Директора,Срок:по график

 • Преглед на задължителната документация за началото на учебната година.

Отг.: Директора,Срок:м.09.2014г.


 • Издирване на деца, подлежащи на задължително обучение.

Отг.: учителите

Срок: м.09.2014г. • Планиране на:

-броя на постъпващи първокласници;

Отг.:учителския колектив,Срок: 15.09.2014г.

-броя на пенсиониращите се педагогически кадри;

Отг. : Директора, Срок: постоянен

-нуждите от педагогически кадри;

Отг.: Директора,Срок: м.09.2014г.

-необходимата учебна и училищна документация.

Отг.: Директора, Срок: по график


2.СОЦИАЛНО-БИТОВА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

-Получаване на санитарно разрешително за началото на учебната година.

Отг.:Директора,Срок:15.09.2014г.

-Превантивна работа с трудовия колектив и всички ученици за създаване на атмосфера за недопускане рушене и унищожаване на придобитото имущество.

Отг.:Директора,Срок:постоянен -Задоволяване на най-неотложните потребности от учебно-технически средства. Отг.: Директора, Срок: постоянен

-Изготвяне на план за хигиенизиране на училищната сграда и дворните площи.

Отг.:Директора,Срок:м.09.2014г.и м.04.2015г.

-Планиране на строително-ремонтните работи.

Отг.: Директора , Срок: м.10.2014г.

-Провеждане на медицински прегледи на учениците.

Отг.: мед. Специалист, Срок: по график

-Изготвяне на план за работа през зимата и осигуряване на нормален учебен процес. Отг.: Директора, Срок:м.11.2014г.

3.ЧЕСТВАНЕ НА ПРАЗНИЦИ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНИ ТЪРЖЕСТВА • Тържествена програма по случай откриването на учебната година.

Отг.:всички учители и директор

Срок: 15.09.2014г.

 • Ден на европейските езици – 26.09.2014 г.

Отг.: Г.Сюлейман


 • Международен ден на мира – 21.09.2014г.

Отг.: Класните ръководители

Срок: 21.09.2014г. • Ден на народните будители - 01.11.2014г.

Отг.: Класните ръководители

Срок: 01.11.2014г. • Патронен празник - 11.05.2015г.

Отг.: Класните ръководители

Срок: 11.05.2015г. • Коледни тържества.

Отг.: Класните ръководители

Срок: 21.12.2014г. • Трети март-ден на Освобождението на България от османско иго /национален празник/

Отг.: учителя по история

Срок: 03.03.2015г. • Празник на буквите за първи клас и годишни тържества за учениците

 • от начален етап

Отг.: Класните ръководители


Срок: м.04.2015г.

 • Първи юни-международен ден за защита на детето.

Отг.: Класните ръководители

Срок:01.06.2015г. • Закриване на учебната година.

Отг.: Класни ръководители V-VІІІ клас

Срок: 15.06.2015г.


4.ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗЛОЖБИ

-“Коледа по света”, ”Български коледни обичаи и традиции”

Отг.: К.Димитрова и Г.Енчева

Срок: 21.12.2014г.

-“Спомени от лятото”

Отг.: начални учители

Срок: м.10.2014г.

-“Моето училище”-компютърна графика и рисунка

Отг.: Й.Добрева

Срок: м.04.2015 г.


Б/.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ- ЦЕЛИ,ЗАДАЧИ,ТЕМИ И ФОРМИ

ЦЕЛИ 1. Повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка и създаване на мотивация за саморазвитие и самоусъвършенстване на учителите;

 2. Усъвършенстване на професионалните умения и промяна и развитие на професионалните нагласи и ценности;

 3. Постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици;

ЗАДАЧИ 1. Да се разработи система за квалификационна дейност в училище, чийто план е неразделна част от годишния план на училището. Към него да се добавят и плановете на методическите обединения /предметни групи/.

 2. Да се стимулират учителите към самоподготовка и усъвършенстване и към активно преподаване и обучение, чрез обмяна на педагогически опит.

 3. Да се създадат условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми.

 4. Квалификационната дейност да създейства за успешното усвояване на учебното съдържание по предмети.

 5. Да се работи за създаване на трайни мотиви за учебна дейност при учениците чрез разнообразни форми за проверка и оценка на знанията в съответствие с новите образователни изисквания.

 6. Да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване и стимулиране на професионалните изяви на учителите.

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
 1. Самоусъвършенстване чрез вътрешноучилищна система за квалификация

 2. Засилване работата по утвърждаването на методическите обединения като действена форма за самоусъвършенстване на учителите и създаване на система за съхранение на документацията на методическите обединения

 3. Преодоляване на затвореността и изолацията на учителите единствено в рамките на училищната информация и създаване на връзки и контакти между училището и останалите структури на образователната система

 4. Приложение на съвременните тенденции в проверката и оценката на знанията на учениците и разчупване на стереотипните форми на преодоляване


Вътрешноучилищна квалификационна дейност

Извънучилищна квалификационна дейност

Форма

(семинар, тренинг и др.)

Тема

Време на провеждане

Целева група

(брой)

Форма

(семинар, тренинг и др.)

Органи

затор

Тема

Време на провеждане

Целева група

(брой)

Финан

сиране

трениг

Организиране на „Дни на отворените врати” за наблюдение на уроци в

начален и прогимназиален етап
30.11.2014г

30.04.


2015

Нач.учители

I-IVклас


3

Учители


прог.ет

4


Семинар

Семинар


РААБЕ

България

РААБЕ


Проблеми на

обуч-то


при

слети


пара-

лелки


и ЦО
Работа с деца –билингви и деца от етнически малцинства

30.04.

2015

30.04.

2015


Нач.учители

I-IVклас


И възпитатели

3
Учители

прог.ет и

Възпитатели

5


Учили-

щен


Бюджет
Учили-

щен


бюджет

практикум

Практикум


семинар


Обсъждане проблемите на обучението

по БЕЛ


и математика

Обсъждане на учебните програми и учебниците по съответните учебни дисциплини, на учебните планове, учебните програми по ЗП и ЗИП, техните особености и изисквания


Изготвяне на анализи на резултатите от учебно-възпитателната работа през І и ІІ учебен срок. Определяне на основните проблеми и представяне на предложения за решаването им

15.03.

2015


30.10

2014

30.01

2015


МО

на всички

учители

8

МОна всички

учители


8

Нач. и


прог.

учители


Възпитатели

8В/.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

1.ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ:


-учебната работа на учениците и техните учебни резултати;

-учебната, педагогическата и организационната работа на учи-

телите и възпитателите;

-работа на помощния персонал;

2.ФОРМИ НА КОНТРОЛ И ГРАФИК НА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ

1.ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНТРОЛ

1.1.ПРЕВАНТИВНИ ПРОВЕРКИ

1.1.1.Проверка на резултатите от входното ниво на учениците по отделните учебни предмети.

Срок: м.10.2014г.

1.1.2.Проверка на резултатите от проведените тестове за изходно ниво на учениците в края на всеки срок.

Срок:м.02.2015г. и м.06.2015г.

1.1.3.Разговор с учителите по отношение осъществяването на задължителното обучение до 16 год.възраст.

Срок: в началото на всеки срок

1.1.4.Установяване обхвата на учениците и посещаемост на учебните занятия,включително и в ПИГ.

Срок:веднъж всеки учебен срок

1.1.5.Проверка задълженията на учителите при консултациите по отделните предмети

Срок:веднъж всеки учебен срок
1.2.ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ

1.2.1.Проверка на провеждането и ритмичността на взетите теми в часа на класа по безопасност на движението.

Срок: втори учебен срок
1.3.ТЕКУЩИ ПРОВЕРКИ

1.3.1.Проверка готовността на учители и ученици за провеждане на ефективни учебни занятия.

Срок: веднъж на учебен срок по предварително изготвен график

1.3.2.Проверка върху ритмичността на изпитванията.

Срок: веднъж на учебен срок

1.3.3.Проверка върху провеждането и оценяването на класните работи на учениците по български език и математика в края на всеки срок.

Срок: по график

1.3.4.Проверка върху организацията на УВР по учебни предмети от ЗИП чрез посещение на учебни часове.

Срок:м.април 2015г.

1.3.5.Контрол върху провеждането на поправителните изпити. Срок: съгласно заповед

1.3.6.Проверка на изпълнението на препоръките към работата на учителите, дадени от експерти от РИО.

Срок:след издаването на протокол от РИО

1.3.7.Контрол върху работата на учителите с родителите: провеждане на родителски срещи, връзката на училището със семейството, дейността на родителските активи.

Срок: постоянен

2.АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ

2.1.ПРОВЕРКА НА УЧИЛИЩНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ,

СВЪРЗАНА С УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

2.1.1.Годишните разпределения на учебния материал по учебни предмети.

Срок: 20.09.2014год.

2.1.2.Годишните разпределения и съответствието им с материалната книга за взетите учебни часове.

Срок: веднъж на учебен срок
2.1.3.Проверка на плановете на класните ръководители и съответствието им при попълването на материалната книга за взетия учебен материал.

Срок: при утвърждаването им от директора в началото на учебната година и при посещения в ЧК съгласно настоящия план.

2.1.4.Проверка на дневниците на паралелките и съответствието им с материалната книга за взетия учебен материал.

Срок: веднъж на учебен срок

2.1.5.Проверка на материалната книга за взетите часове и съответствието й с дневниците, годишните разпределения, седмичното разписание, лекторската книга и заповедната книга.

Срок: ежедневно

2.1.6.Проверка на ученическите книжки.

Срок: веднъж на срок


2.2.ПРОВЕРКА НА СОЦИАЛНО-БИТОВАТА И СТОПАНСКАТА

ДЕЙНОСТ


2.2.1.Дейността на помощния персонал.

Срок: постоянен

2.2.2.Разширяването и опазването на МТБ и поддържане състоянието на училищната сграда.

Срок: постоянен

2.3.3.Спазването на изискванията за техническа безопасност,охрана на труда и ППО от учениците и училищния персонал.

Срок:след посещението им и написване на протокол

Г./ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ,СВЪРЗАНИ С ОБУЧЕНИЕТО ПО БДП

1.Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобалните теми за всеки клас.

Срок:през годината Отг.кл.ръководители

2.Преподаваният учебен материал да се отразява задължително в дневниците на класовете и в материалната книга.

Срок:през годината Отг.кл.ръководители

3.Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП.

Срок:през годината Отг.кл.ръководители

4.Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на планираните мероприятия.

Срок:постоянен Отг.директора

5.В началото на учебната година класните ръководители в часа на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.

Срок:20.09.2014г. Отг.кл.ръководители

6.Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

Срок:30.09. 2014г. Отг.кл.ръководители

7.С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно „петминутка”-краткотрайно занимание,напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата.

Срок:постоянен Отг.учителите

8.След завършването на учебните занятия дежурните възпитатели в ПИГда придружават с автобусите учениците от съставните села.

Срок:постоянен Отг.дежурните възпитатели

9.До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да е определи най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас.

Срок:20.09 2014г. Отг.кл.ръководители

10.Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове.

Срок:15.09 2014г. Отг.директора

11.Да се осигурят необходимите учебни средства и учебните тетрадки по БД.

Срок:20.09.2014г. Отг.кл.ръководители

12.В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви предложение за обезопасяване на района на училището.

Срок:17.09. 2014г. Отг.председателя

13.Да се ангажират родителите в оказване на помощ при провеждане на мероприятията по БД.

Срок:постоянен Отг.кл.ръководители

14.При всяко организирано напускане на училищната сграда/екскурзии,походи,наблюдения и др./ да се провеждат разговори с учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис.

Срок:при провеждане на мероприятието

Отг.ръководителя на групата

15.При възникване на ПТП с ученици и настъпила смърт,задължително да се информира МОН и съответния РИО на МОН в срок от 24 часа.

Срок:при произшествие

Отг.директора

16.Да се информира министъра на МОН и РИО на МОН в срок от 3 дни при възникване на ПТП с ученици при наранявания.

Срок:при произшествие

Отг.директора

17.Да се изготви и изпрати информация в РИО на МОН за работата на училището по БД през учебната година.

Срок: Х.2014г. Отг.директора

18.Да се проведе инструктаж по БД с всички ученици.

Срок:3 пъти в годината Отг.кл.ръководителиД/.ТЕМИ И ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ:
.

М.СЕПТЕМВРИ

1.Избор на секретар на заседанията на ПС за учебната 2014/2015г.

2.Приемане на нормите за преподавателска заетост и часовете,възложени

на учителите за учебната 2014/2015г.

3.Утвърждаване на класните ръководители за учебната 2014/2015г.

4.Приемане на Училищния правилник за дейността на училището.

5.Приемане на Правилника за вътрешния трудов ред.

6.Приемане и утвърждаване на Годишния план на училището.

7.Приемане на Училищен учебен план за учебната 2014/2015г.

8.Запознаване с плана за контролната дейност на директора.

9.Приемане и утвърждаване на Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

10.Приемане Правила за организиране на квалификационна дейност и План за

квалификационна дейност

М.ОКТОМВРИ

1.Приемане на график за провеждане на обучението по гражданска защита.

2.Приемане на график за провеждане на обучението по безопасност на движението.

3.Приемане на плана за осигуряване на нормален учебен процес през зимата.

4.Приемане и утвърждаване на план за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.


М.ДЕКЕМВРИ

1.Обхват на децата, подлежащи на задължително училищно обучение.

2.Разглеждане на нарушенията на училищния правилник и на Правилника за вътрешния трудов ред в училище.

3.Обсъждане на предложения за налагане на наказания на учениците според ППЗНП.


М.ФЕВРУАРИ

1.Отчет на резултатите от УВР през първия учебен срок и на дейността на МО.

2.Доклад на директора за резултатите от контролната дейност през първия учебен срок.

М.АПРИЛ


Тематичен:Обсъждане проблеми при образователно-възпитателния процес в училище.

М.ЮНИ

1.Обсъждане на резултатите от проверката на изходното равнище на учениците.

2.Отчет на резултатите от УВР през учебната година и изпълнението на годишния план на училището.

3.Отчет на дейността на методическите обединения и училищните комисии.

4.Обсъждане на задачите за подготовка на училището през новата учебна година.

5.Приемане критерии за оценяване резултатите от труда- карта за диф.заплащане.

Е/.ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ ВЪВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА С

ФАКТОРИТЕ ОТ СОЦИАЛНАТА СРЕДА

ИНТЕГРАЦИОННИ ВРЪЗКИ:
1.Засилване на интеграционните връзки с други учебни заведения.

2.Утвърждаване на контактите с обществени, културни и научни институции с цел ефективно подпомагане на многообразното училищно въздействие върху подрастващите.

3.Развитие на връзките с други образователни институции и издателски фирми, които биха били полезни за училището.

4.Установяване на по-тесни контакти с частни фирми за съвместни дейности с цел подобряване на материалната база в училище.

5.Актуализиране на връзките със следните институции:

-Център за гражданска защита;

-Противопожарна охрана;

-Детска педагогическа стая;

-Център за работа с деца;

-Нестопански организации;

-Медии;

-Читалища.-Етнографски музей

6.Съвместна дейност с:

-Полиция, съдебна власт и прокуратура;

-РС ”ПБЗН”-гр. Добрич;

-Общинска администрация;

-РИО - гр.Добрич;

-Спортни клубове и дружества;

-Регионален център за ученически отдих и туризъм.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ


1.Ангажиране на родителите и кмета на селото при решаване на проблеми по прибирането и задържането на учениците, подлежащи на задължително обучение и при решаване на въпроси, свързани с подобряване на материалната база.

2.Засилване на взаимодействието с родителските активи по класове за постигане на синхрон между семейното и училищното възпитание.

3.Съдействие от родителите при подготовка и провеждане на училищни мероприятия.

4.Изготвяне на анкетни карти за попълване от родителите относно училищни проблеми, както и такива за родителите на бъдещите първокласници.

5.Изготвяне на график за срещи на родителите с учителите.

6.Изготвяне на табло за информация на родителите.

7.Провеждане на родителски срещи.М. СЕПТЕМВРИ


Запознаване на родителите с правилника за вътрешния ред, седмичното разписание, училищния учебен план, правилника за дейността на училището.

М. ДЕКЕМВРИ


Резултати от УВП- готовност на учениците за приключване на І-вия учебен срок.

М. ЮНИ


Готовност за приключване на учебната година. Обсъждане летния отдих на учениците. Срещи с родителите на бъдещите първокласници.
Ж/. П Л А Н на комисията по превенцията/закрила на деца в риск/ за учебната 2014/2015година
І. Цел на комисията

Да оказва съдействие на органите по закрила в случаи, че в училището има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация.


ІІ. Задачи:

1.Актуализиране и  разнообразяване на формите на  превантивна и възпитателна работа сред учениците, застрашени от извършване на противообществени прояви

2.Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие.

3.Оказване на морална подкрепа на дете в риск.

4.Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

5.Превенция против агресията и насилието върху деца.


ІІІ. График на дейностите:

 1. Запознаване с отноношенията в семейството на всяко едно от децата в класа.

Срок: постоянен

Отг.: Класните ръководители
 1. Провеждане на разговори с учениците във връзка с рисковите фактори застрашаващи тяхното здраве в семейната и извънсемейната среда

Срок: два пъти в месеца

Отг. :Класните ръководители
 1. Провеждане на беседи в ЧК с цел запознаване на учениците с рисковите фактори от различни видове насилие.

Срок: постоянен

Отг. Класните ръководители
 1. Поддържане на връзка с център дирекция”Социално подпомагане”/отдел „Закрила на детето”/ и РУ на МВР

Срок: постоянен

Отг. Членовете на комисията
 1. Съвместна дейност с кметовете на населени места

Срок: постоянен

Отг. Класните ръководители
 1. Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент.

Срок:постоянен

Отг. Класните ръководители и директора
 1. Проявилите се ученици да се включват в мероприятия, провокиращи отговорността им – в класни тържества, летен отдих.

Срок:постоянен

Отг.Класните ръководители и възпитатели

8.Да се провеждат индивидуални срещи-разговори с родители на деца, склонни към противообществени прояви или извършители на такива. Срок:постоянен Отг.Класните ръководители и възпитатели

9.Работа с класовете по проблемите на общуването и взаимоотношенията с децата от различните етноси. Срок:постоянен

Отг.Класните ръководители и възпитатели

З./СТРАТЕГИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА И МАТЕМАТИКА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015ГОДИНА

ЦЕЛИ:


1.Овладяване на говорим български език.

2. Изграждане на умения за четене и писане.

3. Създаване на умения за извличане на информация от текст.

МЕРКИ:


1.Създаване на максимален брой групи ЗИП по БЕЛ и Математика.

2. Осигуряване на по-голяма практическа приложимост на обучението и ориентирането му към конкретни резултати.

3. Осигуряване на допълнителни часове /консултации/ от учители – специалисти. Консултациите да са задължителни за трудно успяващите ученици.

4.Документиране на консултациите в личен дневник на учителя,вписани лично от ученика.

5.Изготвяне на портфолио на всички изоставащи ученици , проследяващо овладяването на знанията им.

6.Изграждане на умения за работа с текст.Критериите да са съобразени с тези на външното оценяване.

7. Ежедневна комуникация между класния ръководител и възпитателя в начален етап и между възпитателя и учителя– специалист в прогимназиален етап.

8. Ефективно диференциране на задачите за учениците с ниски резултати и напредналите от учителите и възпитателите.

9. Подобряване на дисциплината и мотивацията за учене и добро представяне 

10.Уеднаквяване на изискванията на учителите от IV и V клас.


ДЕЙНОСТИ:

1.Мотивиране на учениците чрез състезания,викторини,празници,открити уроци.

2.  Онагледяване на работата , тъй като зрителните и слуховите възприятия улесняват не само речниковата работа и  формирането на понятия, но и развитието на устната свързана реч

3. Използване на игри-драматизации в началния курс,чрез които се усвояват по-леко и по-трайно правоговора на звуковете, на думите, словореда на изречението, интонацията на фразата.

4. Използване на сюжетно-ролеви игри,които дават възможност за развитие на умението на детето за общуване в различни ситуации, за развитие на инициативното говорене.

5.Провеждането на състезания по краснопис, правопис, изразително четене

6. Мотивиране на учениците да четат в часовете  и извън тях.

7.Учителите да изработят постери с най-важните понятия по БЕЛ за съответните класове.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Намаляване процента на слабите оценки по БЕЛ и Математика на НВО.
4­./ДНОСТИ СВЪРЗАНИ С ПЛАН ЗА СЪВМЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ МОН И МВР С АКЦЕНТ ВЪРХУ ПРЕВЕНЦИЯТАНА ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО И УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

1.Провеждане на среща-разговор под ръководството на училището с районен инспектор от Детска педагогическа стая за съгласуване на съвместни действия по обезпечаване на обществения ред и сигурността в района на училището.

Срок-30.09.2014г.

2.Включване на теми от НП”Работа на полицията в училищата” в ЧК за учениците от I-Ivклас.

Срок-30.09.2014г.

3.Съгласуване на варианти за осъществяване на бърза комуникация между училището и полицията при установяване и употреба или разпространение на наркотични вещества в района на училището.

Срок-30.09.2014г.

Директор:

/Ев.Тонева/

С настоящия Годишен план са запознати следните членове на учителския колектив:


1.И.Златанова -
2. Д.Иванов -
3. Й.Добрева -
4. Сн.Маринова -
5.Г.Сюлейман -
6.К.Димитрова-
7.Г.Енчева-

Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет