Основно училище "васил левски" село боримабет1/3
Дата10.09.2018
өлшемі203 Kb.
#44112
  1   2   3

НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК ОПРЕДЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯТА НА

РАБОТА В УЧИЛИЩЕТО, ПРАВАТА И ЗАДЪЛЖЕНИЯТА НА ДИРЕКТОРА,

УЧИТЕЛИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ И РОДИТЕЛИТЕ

Г Л А В А П Ъ Р В А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Системата на народната просвета полага основите на непрекъснато образование на гражданите, като осигурява:

 • овладяване на общите основи и закономерности на човешкото познание;

 • усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели и култура;

 • развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби; • духовно, физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;

 • изграждане на свободна, морална и инициативна личност, която като български гражданин уважава законите, правата на другите, техния език, религия и култура;

 • завършване на определените в Закона за народната просвета степени на образование / основно/ ;

 • светското образование не допуска налагането на идеологически и религиозни доктрини на учениците, както и дискриминация на основата на пол, народност, етническа принадлежност и религия.Чл. 2. (1) Гражданите ползват правото си на образование в училище до 16 годишна възраст.

(2) Продължаването на образованието се осъществява въз основа на документ за завършен предходен клас или степен на образование.

(3) Учениците нямат право да повтарят успешно завършен клас и повторно да придобиват образование от една и съща степен в училище.

Чл. 3. Системата на народната просвета се регулира от единни държавни образователни изисквания.

Чл. 4. (1) Светското образование не допуска налагането на учениците на идеологически и религиозни доктрини.

(2) В училище може да се изучава религия в часовете, определени за свободноизбираема подготовка.

Чл. 5. Учениците ползват правото си на безплатно образование, като:

 1. не заплащат такси за училищно обучение в рамките на държавните образователни изисквания;

 2. ползват безплатно училищната база за обучение и развитие на интересите и способностите си.

Чл. 6. (1) Училищното обучение до 16 - годишна възраст се осъществява в дневна форма и е задължително за всички граждани на Република България

(2) Училището осигурява обучение в индивидуална и самостоятелна форма за ученици в задължителна училищна възраст, които съгласно издаден от компетентните органи медицински документ не могат да се обучават в дневна форма.

(3) Училищното обучение може да започне по-късно от определената в чл. 7, ал. 2 от ЗНП възраст по решение на диагностична комисия към РИО на МОМН.

(4) Подготовката на децата за училище една година преди постъпването им в първи клас е задължителна и се извършва в подготвителни групи към детските градини или в подготвителен клас в училище.

Чл. 7. (1) Обучението и възпитанието на учениците се провежда на книжовен български език.

(2) Учениците, за които българският език не е майчин, могат да изучават майчиния си език съгласно държавното образователно изискване за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

(3) Майчин език по смисъла на този правилник е езикът, на който детето общува в семейството си.

Г Л А В А В Т О Р А

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 8. (1) Училището като общинско има право на:

 1. наименование, символи, седалище и официален адрес, който съответства на адреса на дирекцията му;

 2. собствен кръгъл печат;

3. банкова сметка;

 1. номер и шифър по Булстат.

(2) Училището има право да:

 1. притежава собствено недвижимо и движимо имущество и да се разпорежда с него;

 2. предоставя собственото си имущество под наем, да извършва педагогически услуги и учебно-производствена дейност, ако това не е във вреда на възпитателния и образователния процес и ако са спазени санитарно- хигиенните изисквания;

 3. се разпорежда самостоятелно с бюджетните си средства;

 4. патентова и продава продукти от своята дейност;

 5. определя вътрешната си организация;

 6. избира начина на приемане на учениците в съответствие с нормативните актове;

 7. определя организацията, методиката и средствата на обучение и възпитание;

 8. издава документи за завършен клас и степен на образование;

 9. сключва договори за асоцииране с юридически лица от страната и чужбина, без да се нарушават държавните интереси.

(3) Училището носи отговорност за:

 1. изпълнението на държавните образователни изисквания, засягащи дейността му;

 2. създаването на условия за опазване живота и укрепване здравето на учениците по време на обучението и възпитанието им, както и на територията си;

 3. законосъобразното изразходване на бюджетните средства и опазването на материално - техническата си база;

 4. извършването на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават правата и свободите на личността или нарушават учебно- възпитателния процес.

РАЗДЕЛ II

Чл. 9. Образованието в училище е общо и осигурява усвояването на общообразователния минимум и на знания и умения на по-високо равнище чрез задължително избираемата и свободноизбираемата подготовка.

Чл. 10. (1) Училищното образование според степента е основно и средно

(2) Образование се осъществява на три етапа – начален, прогимназиален и гимназиален

(3) Началният етап е от I до IV клас включително.

(4) Прогимназиалният етап е от V до VIII клас включително.

(5) Гимназиалният етап е от VIII до XII клас включително

Чл. 11. (1) В I клас постъпват деца на 7 години, навършени в съответната календарна година. Деца, навършили 6 години, могат да постъпят в I клас по преценка на родителите или настойниците им, ако физическото и умственото им развитие позволява това и представят удостоверение за завършена подготвителна група или клас.

(2) Община Шумен се задължава в срок до 30 април изготви списък на децата, които следва да постъпят в I клас, и да го изпращат в срок до 15 май в училището.

Чл. 12. Децата постъпват в I клас по молба на родителите или настойниците им.

Чл. 13. За деца, които следва да постъпят в I клас, но здравословното им състояние не позволява това, училищното обучение се отлага с решение на диагностична комисия към РИО на МОМН.

Чл. 14. Училището изпраща сведение за децата, постъпили в I клас в срок до 30 септември в общината, където се води списък на децата, които следва да постъпят в I клас.

Чл. 15. (1) Учениците от I до IV клас могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определен от приемащото училище, през време на цялата учебна година. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището, в което ученикът се е обучавал,

(2) След издаването на удостоверението за преместване директорът на училището уведомява писмено общината, където ученикът е включен в списъка на децата, подлежащи на задължително обучение.

(3) Директорът на приемащото училище в 7 - дневен срок от записването на преместения ученик писмено уведомява общината по местоживеенето му и директорът на училището, в което се е обучавал.

Чл. 16. (1) На учениците, завършили I клас, училището издава удостоверение, в което се вписва обща годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети.

(2) Завършването на II и III клас се удостоверява с ученическа книжка.

(3) На учениците, завършили IV клас, училището издава удостоверение за завършен начален етап на основното образование.

Чл. 17. (1) Учениците от V до VIII клас могат да се преместват в друго училище при условия и по ред, определени от приемащото училище, през време на цялата учебна година, но не по-късно от 30 учебни дни преди приключването на всеки учебен срок. Преместването се извършва с удостоверение за преместване, издадено от директора на училището и при спазване на изискванията на чл.16, ал.2 и 3.

(2) Учениците от гимназиален етап, могат да се преместят в друга паралелка на училището или в друго училище при наличие на свободни места в приемащото училище и при спазване изискванията на чл.51 от ППЗНП

(3) Учениците могат да се преместват над утвърдения държавен план-прием в следните случаи:

1. по социални или здравословни причини;

2. при смяна на местоживеенето поради смяна на местоработата на родителите или настойниците.

(4) В случаите по т. 1 ученикът се премества със заповед на директора на приемащото училище въз основа на представени документи, удостоверяващи обстоятелствата по т. 1 и 2. При отказ на директора на приемащото училище началникът на регионалния инспекторат по образованието взема решение относно преместването на ученика.

Чл. 18. При преместване директорът на училището, издава удостоверение за преместване и в 14-дневен срок изпраща изисканото от директора на приемащото училище копие от личния картон на ученика. В случаите, когато ученикът е подлежащ на задължително училищно обучение, преместването се извършва при спазване и на изискванията по чл. 40, ал. 2 и 3.от ППЗНП

Чл. 19. (1) Учениците не могат да се преместват:

1.. в последния гимназиален клас при смяна на: непрофилирана гимназиална паралелка с профилирана; профил с друг профил; професия с профил;

2 в последните два гимназиални класа при смяна на: професия с друга професия, профил с професия, непрофилирана гимназиална паралелка с професия.

(2) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат в случаите на връщане на ученик след заличаване на наказанието по чл. 139, ал. 1, т. 4.

Чл. 20 На ученици, навършили 16 години, които напускат училището, се издава удостоверение за завършен клас.

Чл. 21. (1) На учениците, завършили успешно ХII клас и положили успешно държавните зрелостни изпити, се издава диплома за завършено средно образование.

(2) Когато ученикът не се е явил или не е положил успешно държавните зрелостни изпити по свое желание, се издава удостоверение за завършен гимназиален етап.

(3) Когато ученикът със специални образователни потребности не е усвоил държавните образователни изисквания за придобиване на средно образование по обективни причини, училището издава удостоверение за завършен гимназиален етап, в което вписва резултатите от обучението по индивидуалните образователни програми.

(4) Документите по ал. 2 и 3 не удостоверяват завършено средно образование.

Чл. 22. Получената оценка на държавен зрелостен изпит за придобиване на средно образование, е окончателна. Когато получената оценка е слаб (2), ученикът може да се яви отново на съответния изпит без ограничения за възраст и брой изпитни сесии.

Чл. 23. (1) Завършването на клас се удостоверява с ученическа книжка.

(2) На учениците се издава удостоверение за завършен клас за приемане в училищата, в които се постъпва след проверка на способностите или чрез конкурсен изпит, за постъпване от VI , VII или от VIII клас в спортни училища, от VII или от VIII клас в професионални училища и професионални гимназии и в паралелки за професионално обучение в основни, прогимназиални, средни общообразователни и в специални училища, както и по тяхно желание

Чл. 24. На учениците, завършили VIII клас, училището издава свидетелство за основно образование съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и за документите за системата на народната просвета.

Чл. 25. (1) Учениците, завършили основно образование, могат да продължат обучението си в IX клас на СОУ, гимназии, професионални гимназии, техникуми и други.

(2) Учениците, завършили VII клас, могат да продължат обучението си в VIII клас на профилирани гимназии, професионални гимназии, училища по изкуствата и други.

Чл. 26. (1) Дубликат на удостоверение за завършен клас, удостоверение за завършен начален етап на основното образование и свидетелство за основно образование се издава от директора на училището.

(2) Дубликатът се издава по молба на заинтересованото лице в случай, че документът по ал. 1 е изгубен, унищожен или е станал негоден за ползване.

Чл. 27. (1) Дубликатът се издава при наличие на училищна документация, от която е видно, че оригиналният документ е издаден.

(2) В случай, че липсва училищната документация за издаване на дубликат, заинтересуваните лица могат да установят правата си по съдебен ред.

Чл. 28. (1) Дубликатът се издава по образец съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета.

(2) За издаване на дубликат се заплаща такса, определена с решение на Общински съвет - Шумен.

Г Л А В А Т Р Е Т А

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

РАЗДЕЛ I

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ

Чл. 29. Формите на обучение в СОУ „ П. Волов” са: дневна, индивидуална и самостоятелна.

Чл. 30. В дневната форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а индивидуалната и самостоятелната форми на обучение се организират за отделен ученик.

Чл. 31. Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се провежда между 7 и 19 ч. в учебните дни.

Чл. 32.(1) Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и изпити или текущи проверки по учебни предмети, предвидено в учебния план, утвърден от директора.

(2) Индивидуална форма на обучение се организира за:

1. ученици, които по здравословни причини не могат да посещават училището повече от 30 последователни учебни дни;

2. за даровити ученици, както и за ученици, които по семейни причини желаят да завършат в други срокове обучението си за един или повече класове;

(3) В случаите по ал. 2, т. 1 училището организира индивидуалното обучение в домашни условия въз основа на медицински документ, издаден от лекарска консултативна комисия, като осигурява от 8 до 12 учебни часа седмично;

(4) Знанията и уменията на учениците по ал. 2 ,т. 1 се оценяват чрез текущи проверки, а на учениците по ал. 2, т. 2 - чрез изпити.

(5) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 33. (1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети съгласно училищния учебен план.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. лица, навършили 16 - годишна възраст.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора.

Чл. 34. (1) Ученици, които ще се обучават в индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна, индивидуална или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година. Промяната се допуска и по време на учебните занятия, когато се преминава от дневна в индивидуална или самостоятелна форма на обучение.

(3) За промяна на формата на обучение директорът на училището издава заповед.

Чл. 35. Завършването на клас и на степен на образование в различните форми на обучение, се удостоверява с едни и същи по вид документи съгласно държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета, които дават равни права на завършилите.

РАЗДЕЛ II

ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ

Чл. 36. (1) Училищното обучение се организира в последователни класове.

(2) Продължителността на обучението в един клас е една учебна година.

(3) Класовете се номерират във възходящ ред с римски цифри.

Чл. 37. (1) В зависимост от броя на приетите ученици класовете се делят на паралелки.

(2) В зависимост от особеностите на учебния предмет паралелката може да се дели на групи, да се организират сборни групи от различни паралелки или да се организира индивидуално обучение.

(3) Училището може да организира сборни групи за свободно избираема подготовка или за дейности, свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на учениците в областта на спорта, науката, техниката, технологиите, изкуствата и отдиха. Групите могат да се формират от ученици от различни класове и от ученици от други училища.

Чл. 38. (1) Броят на учениците в паралелки, деленето на паралелките на групи и индивидуалното обучение се определят с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

(2) В началото на учебната година директорът определя със заповед класните ръководители на всички паралелки.

(3) Класният ръководител организира и провежда Часа на класа, извънкласните дейности с учениците и води задължителната училищна документация за съответната паралелка.

РАЗДЕЛ III

УЧЕБНО ВРЕМЕ

Чл. 39. (1) Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове, учебни седмици, учебни дни и учебни часове.

(2) През учебната година учениците ползват коледна, междусрочна, пролетна и лятна ваканция. Учениците от 1 клас ползват и допълнителни дни за отдих през първия учебен срок.

Чл. 40. (1) Учебната година е с продължителност 12 месеца.

(2) Учебната година започва на 15 септември.

(3) В случай, че денят по ал. 2 е почивен, учебната година започва на първия следващ работен ден.

(4) Учебните занятия са с продължителност не повече от 36 и не по-малко от 31 учебни седмици и се разпределят в два учебни срока.

(5) Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици.

(6) Продължителността на учебната седмица е пет учебни дни.

(7) Изключения по ал. 4, 5 и 6 се допускат само ако това е предвидено в учебния план.

Чл. 41. Продължителността на ваканциите, с изключение на лятната, както и дните за отдих на учениците от 1 клас и други неучебни дни, както и края на втория учебен срок се определят за всяка учебна година със заповед на министъра на образованието, младежта и науката, която се издава преди началото на учебната година.

Чл. 42. (1) Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни за учебни със заповед на министъра на образованието, младежта и науката.

(2) В случай на разместване на почивните дни през годината на основание чл. 154, ал. 2 от Кодекса на труда, обявените почивни дни са неучебни за учениците, съответно обявените работни дни са учебни дни, освен когато учениците са във ваканция.

(3) Кметът на община Шумен, след съгласуване с началника на регионалния инспекторат може да обявява до три дни за неучебни за общинските училища в случай на извънредни или непредвидени обстоятелства, както и за отбелязване на празници на общината.

(4) В случаите по ал. 1, 2 и 3 след възстановяване на учебния процес и при необходимост началникът на регионалния инспекторат по образованието, респективно директорът на училището, създават организация за преструктуриране на тематичното разпределение на учебното съдържание.

Чл. 43. (1) Броят на задължителните учебни часове за една учебна седмица не може да бъде повече от :

* 22 /двадесет и два/ учебни часа - в I и II клас;

* 25 /двадесет и пет/ учебни часа - в III и IV клас;

* 30 /тридесет/ учебни часа - в V, VI, VII и VIII клас.

* 32 / тридесет и два/ учебни часа - в IX, X, XI, XII клас

(2) Часът на класа се включва в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл. 44 . (1) Организацията на учебния ден е целодневна и включва от 4 до 7 задължителни учебни часа.

(2) Целодневна организация на учебния ден се осъществява за учениците от I до VIII клас, при наличие на необходимите санитарно - хигиенни условия и по желание на родителите. Задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих след обед в ПИГ.

(3) Седмичното разписание на учебните занятия се съобразява с психо - физическите особености и възможностите на учениците. Седмичното разписание се разработва в съответствие с изискванията на Наредба №24 от 05.09.2006 г. на Министерство на здравеопазването, утвърждава се от директора на училището не по- късно от 3 дни преди започване на учебната година и се съгласува с РИОКОЗ – гр. Шумен.

Чл. 45. (1) Продължителността на учебния час е:

 • 30 /тридесет/ минути - в подготвителния клас;

 • 35 /тридесет и пет/ минути - в I и II клас ;

* 40 /четиридесет/ минути - в III - XII клас / с разрешение на началника на РИО- Шумен/

(2) Почивките между учебните часове са с продължителност от 10 минути и 20 минути за голямото междучасие.

РАЗДЕЛ IV

СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ

Чл. 46. (1) Учебното съдържание в училищното обучение се групира в общообразователна подготовка.

(2) Общото образование се осъществява чрез общообразователна подготовка.

Чл. 47. (1) Общообразователната подготовка е задължителна, задължителноизбираема и свободноизбираема и се осъществява чрез учебни предмети, групирани в културно-образователни области, както и в други области и дейности.

(2) Задължителната подготовка осигурява постигането на общообразователния минимум в зависимост от степента на образование. Общообразователният минимум за началния и прогимназиалния етап на основното образование е еднакъв и задължителен за всички видове училища.

(3) Задължителноизбираемата подготовка осигурява знания и умения на по-високо равнище по учебните предмети от културно-образователните области в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището.

(4) Свободноизбираемата подготовка осигурява обучение освен по учебните предмети от културно-образователните области и по други области и дейности, предложени на учениците за избор, и се провеждат извън задължителните учебни часове.

Чл. 48. Извънкласната и извънучилищната дейност се организират през свободното от учебни часове време и осигурява обучение и развитие на специфични интереси и потребности на учениците в областта на изкуствата, науката, техниката и спорта.

Чл. 49. (1) Учебният план съдържа наименованията на учебните предмети, включени в задължителната подготовка; разпределението на учебните предмети по класове; годишния или седмичния брой часове за изучаването на учебните предмети по задължителната, задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка, график на учебната година и описание на организацията на обучението в училище.

(2) Училищният учебен план се разработва въз основа на учебния план по ал. 1 и разпределя учебните предмети и часовете по задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.

(3) Училищният учебен план се приема с решение на педагогическия съвет и се одобрява от Началника на регионалния инспекторат по образование – Шумен.

(4) Класните ръководители запознават родителите с училищния учебен план.

Чл. 50. (1) Учебната програма определя по всеки учебен предмет и за всеки клас целите на обучението, учебното съдържание и очакваните резултати от обучението.

(2) Учебните програми за задължителноизбираема подготовка се съгласуват с експертите по учебни предмети в регионалния инспекторат и се утвърждават от Началника на Регионалния инспекторат по образованието - Шумен, а тези за свободноизбираема подготовка - от директора на училището.

Чл. 51. Усвояването на знанията и придобиването на умения се подпомага от учебници и учебни помагала.

Чл. 52. Учебното съдържание, чрез което се осигурява общо образование, се определя съгласно държавните образователни изисквания за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет