Основно училище "васил левски" село боримажүктеу 419.98 Kb.
бет3/3
Дата10.09.2018
өлшемі419.98 Kb.
1   2   3
РАЗДЕЛ ІІІ

РОДИТЕЛИ

Чл. 92. (1) Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

(2) Родителите имат следните права:

 1. периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за умението им да общуват с учителите и учениците и интегрирането им в училищната среда;

 2. да се срещат с класния ръководител и другите учители в приемното им време или в друго удобно за двете страни време;

 3. да участват в родителските срещи;

 4. да изразяват мнение и да правят предложения за развитието на училището;

 5. да присъстват и при тяхно желание да бъдат изслушани, когато се решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика;

 6. да участват в училищното настоятелство,

 7. да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на учениците, от специалист, за което училището им оказва съдействие.

(3) Родителите имат следните задължения:

 1. да осигуряват присъствието на ученика в училище;

 2. да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика, както и при всички настъпили промени;

 3. да не допускат явяването на ученика в училище с облекло и във вид, които не съответстват на правилника на училището, положението му на ученик и на добрите нрави;

 4. редовно да се осведомяват за успеха и развитието на ученика в образователно – възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, за умението му да общува с учителите и учениците и интегрирането му в училищната среда;

 5. да се явяват в училище, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от класния ръководител или директора.

Г Л А В А П Е Т А

УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

РАЗДЕЛ I

ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 93. Органите за управление в системата на народната просвета са Министерството на образованието, младежта и науката; Министърът на образованието, младежта и науката; Регионалният инспекторат по образованието на МОМН – Шумен и директорът на училището.

Чл. 94. Директорът на училището е орган за управлението му.

Чл. 95. (1) Директорът като орган за управление на училището:

 1. организира, контролира и отговаря за цялостната дейност;

 2. спазва и прилага държавните образователни изисквания;

 3. осигурява безопасни условия за възпитание, обучение и труд;

 4. представлява институцията пред органи, организации и лица, и сключва договори с юридически и физически лица по предмета на дейност в съответствие с представените му правомощия;

 1. съставя бюджет и отговаря за законосъобразното, целесъобразно и икономично разпореждане с бюджетните средства;

 2. сключва и прекратява трудови договори с учителите, възпитателите, служителите и работниците в училище по КТ;

 1. обявява свободните места в Бюрото по труда и в РИО в 3 - дневен срок от овакантяването им;

 2. награждава и наказва ученици, учители и служители в съответствие с КТ, Закона за народната просвета и Правилника на училището;

 1. организира приемането на ученици и обучението им в съответствие с държавните образователни изисквания;

 1. подписва и подпечатва документите за преместване на учениците, за завършен клас, за степен на образование и съхранява печата на училището;

 1. съдейства на компетентните органи за установяване на нарушения по чл. 47 и 48 от ЗНП;

 1. контролира и отговаря за правилното водене и съхраняване на задължителната документация и съхранява учебната документация;

 1. осигурява условия за здравно-профилактична дейност в училище;

 2. изготвя и утвърждава длъжностното разписание;

 3. предприема мерки за предотвратяване на форми на дискриминация в училището.

(2) Директорът е председател на педагогическия съвет и осигурява изпълнение на решенията му.

(3) Административните актове на директора на училището могат да се отменят от началника на РИО - Шумен

Чл. 96 . (1) Длъжността “директор” се заема въз основа на конкурс при условията и по реда, определени в КТ и чл. 37 от ЗНП.

(2) При отсъствие на директора за срок повече от 30 календарни дни началникът на РИО на МОМН сключва трудов договор с друго лице за временно изпълняване на длъжността “директор”.

(3) При отсъствие на директора за срок, по-малък от 30 календарни дни, той определя със заповед свой заместник от педагогическия персонал на училището.

РАЗДЕЛ II

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ

Чл. 97 . Педагогическият съвет на училището като специализиран орган за разглеждане и решаване на основни педагогически въпроси:

1. приема Стратегия за развитие на училището, която се актуализира всяка година;

2. приема Правилника за дейността на училище;

3. приема училищния учебен план;

4. избира формите на обучение;

5. обсъжда и взема решения по резултатите от обучението;

6. определя начина за приемане на ученици в училище при спазване изискванията на нормативните актове;

7. приема учебни планове за индивидуална форма на обучение;

8. прави предложения на директора за награждаване на ученици и за налагане на наказания “преместване в друго училище” и “преместване от дневна форма в самостоятелна форма на обучение - за ученици, навършили 16 - годишна възраст”;

9. определя дейностите извън държавните образователни изисквания и приема програми за осъществяването им;

10. взема решение за преместване на ученици в самостоятелна форма на обучение в случаите по чл. 28, ал. 2, т. 1 и 2;

11. обсъжда резултатите от работата на училищната библиотека и дава препоръки за дейността й;

12. утвърждава униформено облекло след съгласуване с родителите;

13. утвърждава училищни символи и ритуали след съгласуване с училищното настоятелство или родителите.

Чл. 98. (1) ПС включва в състава си учителите, възпитателите и други специалисти с педагогически функции.

(2) В състава на ПС с право на съвещателен глас могат да участват председателят на училищното настоятелство и медицинското лице, което обслужва училището.

Чл. 99. (1) ПС се свиква най-малко веднъж на два месеца от директора. Извънредно заседание се свиква по писмено искане до директора на най-малко 1/3 от числения му състав.

(2) Решенията се приемат с обикновено мнозинство при присъствието на не по-малко от 2/3 от числения му състав.

(3) Решенията на ПС могат да се отменят от самия съвет с квалифицирано мнозинство / 2/3 от гласовете на присъстващите/ или от началника на РИО на МОМН - Шумен.

(4) За всяко заседание на ПС се води протокол.

Чл. 100. (1) Училищното настоятелство е обществен орган за подпомагане дейността на училището.

(2) Устройството и дейността на УН се уреждат съгласно разпоредбите на ЗНП, Закона за юридическите лица с нестопанска цел и техните устави.

(3) С цел изграждане облика на училището училищното настоятелство може да предлага на ПС за утвърждаване униформено облекло, училищни символи и ритуали.

(4) Съветът на настоятелите представя информация за дейността си при необходимост на РИО на МОМН.

(5) Ръководството и служителите на училището подпомагат дейността на УН.

Г Л А В А Ш Е С Т А

ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 101. (1) Финансирането на училището се осъществява със средства от държавния бюджет чрез бюджета на Община Шумен

(2) Размерът на средствата по ал. 1 се определя съгласно единните разходни стандарти за едногодишна издръжка на един ученик, разпределени по формула за училищата в общината.

(3) Чрез бюджета на училището се осигуряват средства за заплати, осигурителни вноски, столово хранене, учебни помагала и поддръжка на материално - техническата база.

(4) Училището може да реализира приходи в левове и валута за подпомагане издръжката и развитието на материално - техническата база в съответствие с нормативните актове.

(5) Средствата от допълнителни приходи могат да се набират от отдаване под наем на учебна и спортна база, машини и съоръжения, квалификационна дейност, педагогически и други услуги, определени с наредба на министъра на образованието, младежта и науката.

Чл. 102. (1) Директорът на училището, заедно с главния счетоводител разработват проект за бюджет в съответствие с бюджетната процедура и го представят на финансиращия орган - Община Шумен.

(2) След утвърждаване на бюджета директорът и главният счетоводител осигуряват изпълнението му, за което се отчитат пред финансиращия орган.

Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет