«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімі»Дата09.09.2017
өлшемі98.21 Kb.
#57


ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКIМДIГIНIҢ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БIЛIМ БӨЛIМI» «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»

Б Ұ Й Р Ы Қ

П Р И К А З

2016 жыл 07.11. №1067
11 сынып оқушылары арасындағы

жаратылыстану – математикалық бағытындағы

пәндер бойынша Президенттік олимпиаданың

ІІ (қашықтық) кезеңіне қатысу туралы
«Қостанай облысы әкімдігінің білім басқармасының» 2016 жылғы 21 қазандағы «11-сынып оқушылары арасындағы жаратылыстану-математикалық цикл пәндері бойынша ІХ Президенттік олимпиадасының

І (өңірлік) кезең қорытындысы туралы» №429 бұйрығына сәйкес 2016 жылдың 11 қараша күні 11 сынып оқушылары арасында жаратылыстану – математикалық бағытындағы пәндер бойынша ІХ Президенттік олимпиадасының ІІ (қашықтық) кезеңі өткізіледі (бұдан әрі – Олимпиада).

Жоғарыда аталғанның негізінде БҰЙЫРАМЫН:

1.Дарынды балалармен жұмысы бойынша «Дарын» қалалық орталығы

(Сайпилова А.С.):

1.1.Олимпиада қатысушыларының тізімі бекітілсін (№1 қосымша);

1.2.Мектеп директорларына Олимпиаданың ІІ (қашықтық) кезеңі

қатысушыларының құрамы туралы ақпарат берілсін;

1.3.Олимпиада өткізуінің бағдарламасы туралы ақпарат мектеп

директорларына берілсін (№2 қосымша).

2.«Қостанай қаласы әкімдігінің білім бөлімінің физика-математикалық лицейі» ММ директоры (Богданчиков С.П.) Олимпиаданы өткізу үшін қажетті жағдайларды жасасын:

2.1.Олимпиада қатысушыларын қарсы алсын және тіркеуді

қамтамасыз етсін;

2.2.Олимпиада қатысушыларын кабинеттер бойынша шығарып

салуын қамтамасыз етсін;

2.3.Олимпиаданың жұмысын қамтамасыз ету үшін компьютер

құралдармен жабдықталған кабинеттер бөлінсін;

2.4.Кабинет пен қабаттарда кезекшілер бөлінсін;

2.5.Олимпиаданың ұйымдастырушы комитеті үшін кабинет

анықталсын;

2.6.Гардеробтың, асхананың және медициналық кабинеттің жұмысы

қамтамасыз етілсін.

3.Мектеп директорлары:

3.1.Олимпиаданы өткізу орнына Олимпиада қатысушыларының

қауіпсіз және уақытында келуін қамтамасыз етсін («Қостанай қаласы

әкімдігінің білім бөлімінің физика-математикалық лицейі» ММ,

Абай даңғылы, 17);

3.2.Жүру жолында және Олимпиаданы өткізу уақытында оқушылардың өмірі мен қауіпсіздігі үшін жауапкершілікті жүктеумен топтардың жетекшілерін тағайындасын.

4.Бұйрықтың орындалуына қадағалау жасау білім бөлімі басшысының орынбасары Г.А.Уразбаеваға жүктелсін.


Басшы (қолы және мөрі бар) Д.Сюндикова

2016 жылғы 07.11. № 1067 бұйрығына

1 қосымшаЖаратылыстану – математикалық бағытындағы пәндер бойынша Президенттік олимпиаданың ІІ (қашықтық) кезеңің

қатысушылар құрамы
Оқушының

аты-жөні

Мектеп

Оқыту тілі

ЖСН

1

Мержакупова Эльмира

МГГ

орыс тілі

991005450225

2

Айсин Алдияр

МГГ

орыс тілі

990407350073

3

Жангельдинов Олжас

ФМЛ

орыс тілі

000129550050

4

Репина Софья

№1 МЛ

орыс тілі

990629450027

5

Лекерова Екатерина

№2 МЛ

орыс тілі

990822450234

6

Бровко Дмитрий

№8 ОМ

орыс тілі

981107350876

7

Бобкова Светлана

№18 МГ

орыс тілі

990214450080

8

Халиханова Акбота

№30 ОМ

орыс тілі

991013450407


2016 жылғы 07.11. № 1067 бұйрығына

2 қосымшаЖаратылыстану – математикалық бағытындағы пәндер бойынша Президенттік олимпиаданың

ІІ (қашықтық) кезеңің бағдарламасы
Тестілеудің басталу уақыты: сағ.10.00-де

Олимпиадаға қатысушыларға сағат 09.00-де келуі тиіс. Қатысушыларда жеке куәлігі (түпнұсқасы және көшірмесі - міндетті түрде!!!!), қалам, шимай қағаз, Менделеев кестесі және тұздардың ергіштік кестесі болуы тиіс.

Басты бетінде (http://www.daryn.kz сайтында Президенттік олимпиада ссылкасында) ЖСН көрсетіп, парольді енгізу керек (пароль Олимпиада болатын күні таратылады). Парольді дұрыс енгізген соң «Кіру» батырмасын басу керек. Профиль деректерің толтырыңыз. Тур басталар алдында «11 сынып» және олимпиадаға қатысу «қазақ» немесе «орыс» тілін таңдаңыз.

Қашықтық турын өткізу үшін - 120 минут беріледі, қазақ және орыс тіліндегі тапсырмалар саны - 40 (математика бойынша -10, физика бойынша-10, химия бойынша -10, биология бойынша -10 тапсырма), эссені жазу үшін -45 минут.ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ ӘКIМДIГIНIҢ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БIЛIМ БӨЛIМI» «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

МЕМЛЕКЕТТIК МЕКЕМЕСI АКИМАТА ГОРОДА КОСТАНАЯ»

Б Ұ Й Р Ы Қ

П Р И К А З

07.11.2016 год №1067
Об участии во II (дистанционном) этапе

Президентской олимпиады по предметам

естественно-математического цикла

среди учащихся 11-х классов
Согласно приказу ГУ «Управление образования акимата Костанайской области» №429 от 21 октября 2016 года «Об итогах І (регионального) этапа ІХ Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла среди учащихся 11 классов» 11 ноября 2016 года проводится II (дистанционный) этап IХ Президентской олимпиады по предметам естественно-математического цикла для учащихся 11 классов (далее - Олимпиада).

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Городскому центру по работе с одаренными детьми «Дарын»

(Сайпилова А.С.):

1.1.Утвердить состав участников Олимпиады (Приложение №1);

1.2.Довести до сведения директоров школ состав участников

Олимпиады;

1.3.Довести до директоров школ программу проведения Конкурса

(Приложение №2).

2. Директору ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата города Костаная» (Богданчиков С.П.):

2.1.Обеспечить встречу и регистрацию участников Олимпиады;

2.2.Обеспечить сопровождение по кабинетам участников Олимпиады;

2.3.Определить кабинеты для работы Олимпиады, оснащенные

компьютерным оборудованием;

2.4.Определить дежурных по кабинетам и этажам;

2.5.Определить кабинет для организационного комитета Олимпиады;

2.6.Обеспечить работу гардероба, столовой и медицинского кабинета.

3. Директорам школ:

3.1. Обеспечить безопасное и своевременное прибытие участников в пункт проведения Конкурса (ГУ «Физико-математический лицей отдела образования акимата города Костаная», проспект Абая, 17);

3.2. Назначить руководителей команд, возложив на них

ответственность за жизнь и безопасность учащихся в пути следования

туда и обратно, и во время проведения Олимпиады.4.Контроль над исполнением приказа возложить на заместителя руководителя отдела образования акимата города Костаная Уразбаеву Г.А.


Руководитель (подпись и печать имеется) Д.Сюндикова

Приложение №1

к приказу №1067 от 07.11.2016 года

Состав участников II (дистанционного) этапа

Президентской олимпиады

по предметам естественно-математического цикла
Ф.И. ученика

школа

язык обучения

ИИН

1

Мержакупова Эльмира

ГМГ

русский язык

991005450225

2

Айсин Алдияр

ГМГ

русский язык

990407350073

3

Жангельдинов Олжас

ФМЛ

русский язык

000129550050

4

Репина Софья

ШЛ №1

русский язык

990629450027

5

Лекерова Екатерина

ШЛ №2

русский язык

990822450234

6

Бровко Дмитрий

СШ №8

русский язык

981107350876

7

Бобкова Светлана

ШГ №18

русский язык

990214450080

8

Халиханова Акбота

СШ №30

русский язык

991013450407


Приложение №2

к приказу №1067 от 07.11.2016 года
Памятка участникам II (дистанционного) этапа

Президентской олимпиады

по предметам естественно-математического цикла
Начало тестирования: 10.00 ч.

Участникам олимпиады необходимо прибыть в 09.00 ч. При себе иметь удостоверение личности (оригинал и копию - обязательно!!!!), ручку, черновик, таблицу Менделеева и таблицу растворимости солей.На главной странице (на сайте http://www.daryn.kz ссылка Президентская олимпиада) нужно указать ИИН и ввести пароль (пароль будет выдан в день Олимпиады). После верного ввода пароля нажать «Войти». Заполнить данные в профиле. Перед началом тура указать «11 класс» и язык участия олимпиады «казахский» или «русский».

На проведение дистанционного тура отводится 120 минут, количество заданий на казахском и русском языках - 40 (10 - заданий по математике, 10 - по физике, 10 - по химии и 10 - по биологии); на написание эссе – 45 минут.


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет