Отчет по Наредба №1 /дв бр. 51 от 20. 06. 2014 г./ Формираните от дейността отпадъци се предават за понататъшно третиране въз основа на писмен договор. За реализираните на пазара опаковани продуктижүктеу 34.61 Kb.
Дата12.05.2019
өлшемі34.61 Kb.
түріОтчет

ДОКЛАД
ЗА ИЗВЪРШЕНА КОМПЛЕКСНА ПРОВЕРКА

НА „ТОПОЛОВО - АГРОКОМЕРС” ООД – С. ТОПОЛОВО

На основание Заповед № РД- 119/25.05.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 20.06.2016 г. беше извършена проверка на обект „Млекопреработвателно предприятие“ с местонахождение: с. Тополово,община Асеновград, собственост на „Тополово - Агрокомерс” ООД – с. Тополово. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив е по компоненти и фактори на въздействие, както следва – отпадъци и отпадъчни води, съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ - Пловдив за 2016 г.”


I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове.


II. Проверени инсталации и дейности:

1. Млекопреработвателно предприятие;

2. Участъци и съдове за съхранението на генерираните от дейността отпадъци;

3. Проверка по документи;


III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:
Фактор „ОТПАДЪЦИ

Дружеството притежава работни листове за класификация на образуваните отпадъци, съгласно Наредба № 3 от 2004 год. утвърдени от Директора на РИОДВ Пловдив през 2011 и 2014 год..

Има заверени от директора на РИОСВ – Пловдив отчетни книги Приложение № 1 към чл. 7, т.1 и се води отчетност на част от формираните от дейността отпадъци, съгласно чл. 48, ал. 1 от ЗУО. За отпадъци с кодове 15 01 10*; 02 05 01; 20 01 21; 02 05 99 няма записи в отчетната книга. Не е внесен в ИАОС – София годишен отчет по Наредба № 1 /ДВ бр. 51 от 20.06.2014 г./

Формираните от дейността отпадъци се предават за понататъшно третиране въз основа на писмен договор . За реализираните на пазара опаковани продукти „Тополово - Агрокомерс” ООД има сключен Договор „Екопак България“ АД, София, за поемане на задължения за оползотворяване на отпадъци от опаковки и участва в колективна система за оползотворяване на отпадъците от опаковки. Представиха се вътрешно фирмена спецификация за 2016, месечни справки-декларации и първични счетоводни документи, удостоверяващи заплащането на дължимите продуктови такси, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци посл. изм. ДВ бр. 100 от 19.11.2013 год.,

При направеният обход на площадката се установи следното:  • Обособени са участъци и съдове за събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци, съгласно техния вид, състав и характерни свойства /под навес/;

  • Опасните отпадъци се съхраняват затворено помещение с ограничен достъп;

  • На всички съдове за съхранение на отпадъци са поставени обозначителни табели с кодове, съгласно Наредбата № 2 за класификация на отпадъците;


Компонент „Води“

На обекта се произвеждат различни млечни продукти от сурово мляко. Преработват се около 18 – 20 тона на ден сурово мляко. Формират се производствени отпадъчни води от измиване на помещения, съоръжения и съдове; води от обратна осмоза на обработвания цвик; води от измиване на площадката; дъждовни води и води от битово-фекален произход. Предвидено е всички отпадъчни води да се събират в бетонов безотточен резервоар с вместимост около 100 куб. метра. Периодично, при напълването му, количеството отпадни води се източват и извозват в ГПСОВ, на база договор № 01-016/02.01.2016 гос със „Зимер“ ООД гр. София. Представиха се търговски документи и кантарни бележки. Количеството обезводнен и сгъстен цвик, след обратната осмоза, се предева, съгласно Договор № 1/01.01.2010 год. Представиха се и търговски документи за извозеното количество от 19.06.2016 год..При направената проверка се констатира, че има заустване на непречистена отпадъчна води с характерния за производството на млечни продукти цвят и мирис в р. Тополовска от млекопреработвателното предприятие, посредством канализационната мрежа на с. Тополово, община Асеновград. Дружеството не притежава Разрешение за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект, съгласно чл. 46, ал.1, т. 31 буква Б от Закона за водите.IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

Да се извърши ревизия на площадковата канализационна мрежа, с оглед установяване причината на нерегламентираното заустване в р. Тополовска и се преустанови замърсяването й с отпадъчните води на обекта и се уведоми писмено РИОСВ – Пловдив.

Срок 20.07.2016 год.

Отговорник: Управителя

В РИОСВ – Пловдив е постъпило писмо от дружеството с искане за удължаване на срока за изпълнение на предписанието.


V. Съответствие, последващ контрол:

На обекта е констатирано несъответствия с изискванията на екологичното законодателство. Предстои предприемане на административно-наказателни мерки.


Достарыңызбен бөлісу:


©kzref.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет