Отчет за дейността на народно читалище „ Добри Керанов-1961г с. Стара река за 2017гДата10.04.2019
өлшемі196.5 Kb.
#91059
түріОтчет

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ КЕРАНОВ-1961г.”

СЕЛО СТАРА РЕКА, ПЛ.: „ХАН АСПАРУХ” №1,

ОБЩИНА „ТУНДЖА” ОБЛАСТ ЯМБОЛ

e-mail:chitalishte1961@abv.bg;

тel: 0897059813

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ

Добри Керанов-1961г.- с. Стара река” за2017г.
Докладът за дейността на читалището отчита изпълнението на дейността по Годишната план-програма за развитие на читалищната дейност, културния календар и реализираната дейност.


 1. ОСНОВНИ ЦЕЛИ  1. Обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност.

  2. Развитие на библиотечната дейност.

  3. Превръщане на читалището в информационен център.

  4. Съхраняване на традициите и обичаите на българския народ.

  5. Развитие и подпомагане на любителското художествено творчество.
 1. ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ


2.1 Укрепване на читалището като самоуправляващо се културно-просветно сдружение на основата на българското законодателство;

2.2 Засилване на превантивната и социална функция на читалището, насочена към ангажиране на свободното време на подрастващите със занимания, изграждащи положителни ценности и нагласи или превенция чрез изкуство;

2.3 Работа за устойчивост на ефектите от читалищната дейност;

2.4 Създаване на партньорства за осъществяване на съвместни инициативи и мероприятия;

2.5 Предоставяне на достъп до знания, информация и услуги на гражданите;

  1. Реализиране на проекти;3. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЧИТАЛИЩЕТО
3.1 Сграден фонд.
Сградата на читалището е собствена двуетажна, придобита е чрез дарение през 2009 г. Построена е 1983г., със застроена площ от 307 кв. м., с две зали малка и голяма с общ брой места 90. До сега е извършен частичен ремонт, смяна на дограмата на библиотеката и освежаване на старата дървена дограма на цялата сграда. Поради липса на средства сградата се руши.
- Читалището разполага с компютър, принтер и скенер и предоставя като възможност безвъзмездни услуги ; попълване на молби, формуляри и др.образци, изготвяне на съобщения, обяви, покани, принтиране, сканиране, както и предоставяне на актуална информация, необходима на зем. производители, пчелари, пенсионери, ученици и др.,както и онлайн достъп до различни институции и учреждения /НАП,IVN,ВИК и др./

3.2 Библиотечна дейност.
Към читалището функционира един общ отдел на библиотеката – за деца и за възрастни.

Библиотечният фонд наброява 3 250 библиотечни единици, има 49 читатели и 701 тома заета литература през 2017 г.
Новопостъпила литература.

 • от дарения – 167 стари книги

 • новозакупена – не3.3 Любителско художествено творчество

- Детска лазарска група

- Група за народни танци

- Кукерска група

3.4 Празненства, концерти, чествания, витрини;
- Сирни заговезни: В парка на селото се събраха млади и стари за да поискат прошка един от друг. Беше запален обреден огън, от който момчетата палиха и хвърляха стрели, най- малките се забавляваха, като хамкаха халва и яйце. Пяха се песни под съпровода на жива музика и се играха хора. След догарянето на огъня всеки го скочи за здраве.
- Кукеровден : Два дни кукерската група прогонва злите сили в селото. На втория ден в центъра пред съграждани и гости се изпълниха кукерски ритуали. В края на празника се изви голямо кукерско хоро, на което се хванаха много хора за здраве и берекет.
- Организирахме пролетно почистване на парка с деца и родители. Изрязаните клони и храсти събрахме и запазихме за обредния огън на Сирни заговезни - 2018 година.
- Лазаровден: На този празник младите момичета се бяха облекли в гиздави носии, закичени с върбови венци по главите. Те с песни минаха по махалите и посетиха всички гостоприемни домакинства, за което бяха възнаградени с парички , яйца и лакомства.

- Боядисване на Великденски яйца. Деца и родители боядисаха пъстри Великденски яйца, след което с тях се сбориха за здраве.
- По повод празника на община „Тунджа“- 22 април наши гости бяха ансамбъл „Тунджа”
- Национален ден на библиотекаря: Запознаване на юношите с дейностите в библиотеката.
- Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост: „Ние малките четем”
- Ден на Ботев –Витрина

- Деня на детето: На спортната площадка организирахме спортен полуден за малки и големи. Поканихме аниматор за най - малките,читалищния секретар им беше направил пинията, а председателят ги изненада в ролята на клоун. За всички деца беше осигурена почерпка и подаръци.
- Ден на занаятите: „Ваканционна работилничка”, в която взеха участие всички малчугани през ваканцията. В нея се изработиха: -желета, хранилки и къщички за птици, хвърчила и мелби.
- През летните дни читалището организира любителски народни танци с професионален хореограф, които се провеждаха на открито в спортната площадка.
- 1097 години битката при Ахелой между византийци и българи- Витрина
- 140 години от боевете при Шипка – Витрина
- Световен ден на Анимацията: Оцветяване на анимационни герои от най-малките.
- Дни преди края на лятната ваканция организирахме спортен риболов с деца и родители на язовир „Бъчвата” в селото.
- Коледа. Беше организирана „Коледна работилничка”, в която родители и децата изработиха коледни елхи от гирлянди, картон и бонбони. Дядо Коледа и Снежанка раздадоха много подаръци и лакомства.

3.5 ПРОЕКТИ –ДА
С платформата „С Тунджа в сърцето-рестарт” - тематично направление отдих, спорт и свободно време, кандидатствахме за изграждане на детски кът в централния парк на селото.
Реализирани проекти: - НЕ

В читалището работи един служител на трудов договор с квалификационна степен „ Библиотекар”, специалност „Библиотекознание”, от първи май на цяла щатна бройка.

3.6 Партньорства;

 • Поддържане на постоянно сътрудничество и партньорство с всички читалища от общината, МК, РЕКИЦ, Регионална библиотека „Георги Сава Раковски” , НПО и общината.


Отчета е приет на отчетно събрание на 23.03.2018г.

Изготвил: Чит. секретар ……………… Председател: …………………

/Д. Йорданова / /Коста Костов/

с. Стара река
ПЛАН – ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ДЕЙНОСТТА

В НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОБРИ КЕРАНОВ-1961г.”

ПРЕЗ 2018 г.

СЪДЪРЖАНИЕ: 1. Въведение…………………………………………………………………….

 2. Анализ на състоянието на читалището…………………………………..

 3. Основна цел на програмата……………………………………………………..

 4. Основни дейности по изпълнение на програмата.…………………

4.1. Организационна и стопанска дейност.……………………………

4.2 . Любителско творчество и художествено- творческа дейност.………………………………………………………………………………………

4.3. Библиотечна дейност..…………………………………………………….

4.4. Работа по проекти……………………………………………………………
 1. Културен календар……………………………………………………………………

 2. Материално – техническа база………………………………………………..

 3. Финансиране………………………………………………………………………………

 4. Индикатори за оценка изпълнението на програмата…………….

 5. Срок за изпълнение и отчитане на програмата……………………..

10.Заключение………………………………………………………………………………..

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018г. е съобразена с изискванията на чл. 26 а, ал. 2 от Закона за народните читалища. Изготвянето на Програмата за развитие на читалищната дейност през 2018г. цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на село Стара река. Програмата ще подпомогне и популяризира годишното планиране и финансиране на читалищната дейност.2. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩЕТО:

На територията на село Стара река като културно средище функционира само Народно читалище „Добри Керанов-1961г.”.

Читалището има изключително значение за съществуващото културно многообразие е фактор за интелигентния растеж, преследван от Европейския съюз, чрез инвестиции в образованието, творчеството и иновациите.

2.1. Външната среда осигурява следните възможности:


 • Културно- етническо разнообразие:

 • Сътрудничество с общинската администрация, НПО, читалища

 • Проекти

2.2. Кои са силните страни на вътрешната среда?

 • Собствена материална база;

 • Наличие на компютър и офис техника;

 • Наличие на библиотека в читалището;

 • Интерес към търсене и развиване на нови форми на читалищна дейност;

2.3. Слаби страни:

 • Недостатъчна активност при търсене и разработване на проекти;

 • Щатен персонал 1 бр. на 8 часов работен ден

 • Липса на финансов ресурс за развиване на нови форми на дейност, и за ремонт на сградния фонд.

 • Квалификацията на персонала е необходимо условие и решаващ фактор за работата на този културен институт.3. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА:

3.1. От направения анализ на читалището може да се направи изводът, че е необходимо да продължава партньорството на читалището с други читалища,Общината,НПО и предимно местната общност с цел финансиране и намиране път и към работещите хора за привличане в дейности.

3.2. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови съвременни форми за тяхното развитие и предаване;

3.3. Необходима е подкрепа и насърчаване на любителското творчество, насочено към нематериалното културно наследство.

3.4. Развитие на професионалните умения и повишаване на квалификацията на работещия в културната институция.
4. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
4.1 ОРГАНИЗАЦИОННА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

Организационната дейност в читалището е насочена към създаване на по-добри възможности за работа на читалищните дейци и потребителите, както и откликване на новите потребности на българското общество. Ще се работи за създаване на условия за организационна стабилност и утвърждаване ценностите на гражданското общество. В тази връзка се предвиждат следните основни задачи за изпълнение: • Работа за повишаване на квалификацията на персонала, посредством организиране на различен тип семинари, както и включването им в срещи и конференции, отнасящи се до тяхната работа;

 • Дейности по привличане на нови членове на читалището;

 • Повишаване на културата за работа с читатели и потребители.

 • Сградата на читалището е с голяма площ и обем и се нуждае от непрекъснати текущи и основни ремонти, които трудно могат да се финансират. Прекаленото отлагане на ремонтите може да превърне голяма част от тази инфраструктура в неизползваема.

- сградата на читалището се нуждае от ремонт

- цялостно обновяване на библиотеката;

- подходящи съоръжения за достъп на хора с увреждания на първи етаж;

Необходимо е проектиране и кандидатстване с проекти за реконструкция пред национални и международни програми.

4.2 . ЛЮБИТЕЛСКО ТВОРЧЕСТВО И ХУДОЖЕСТВЕНО – ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:
Развитието на читалищната дейност се определя не само от потребностите на местната общност. Общият брой на читалищните членове е 53 Читалищните любителски колективи са 3 на брой с около 70 самодейци.

Съществена част от дейността на читалището е грижата за разширяване и  развитие на любителското художествено творчество. Читалището се явява като най-естествения мост между миналото и съвремието и ролята му при създаването, укрепването и възпроизвеждането на традициите и културата по места е незаменима.

Художествено-творческата дейност в читалището цели запазване и развитие на традиционните ценности на българския народ, съхранение на обичаите и традициите, както и създаване на нови традиции, породени от нуждите на местните общности. Чрез тази дейност читалището ще работи за привличане на младите хора и учениците към читалищните самодейни колективи, както и за осмисляне свободното време на учениците през лятната ваканция. С изявите на читалището ще се работи за развитие и обогатяване на културния живот в населеното място, за утвърждаване на националното самосъзнание и отчитане и съхранение богатството на местната и етническа култура. Чрез тази дейност читалището ще има възможност за популяризиране на селото в страната и чужбина. За осъществяване на тези задачи ще бъдат изпълнявани следните дейности и ще бъдат организирани следните празници:


 • Организиране и провеждане на местни фолклорни празници;

 • Поддържане на утвърдените форми в любителското художествено творчество и създаване на нови;  ангажирано участие в общинските конкурси, празници и др. прояви.

 • Съществуващите групи по същество са много важен елемент в сферата на допълващото образование и в тях участват различни по възраст хора;


 • Специално внимание и подкрепа на младите дарования; осъществяване на местни творчески проекти и инициативи със заинтересованите институции относно културното възпитание на децата, учащите се и младите хора и стимулиране на творческите им възможности /музика, фолклор, традиционни изкуства, танц, краезнание, литература и др./

 • Разширяване на художествено-творческото направление

 • Осъвременяване на читалищните дейности и услуги чрез обучение на хората от всички възрасти с цел развитие на гражданското общество. Читалището – място за учене през целия живот.
ФОРМАРЪКОВОДИТЕЛ


БРОЙ УЧАСТНИЦИ

1.Кукерска група


Иван Иванов


40

2. Група за народни танци


Станка Василева

15

3. Лазарска група

Донка Йорданова

15


  1. БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ;

Библиотечната дейност е една от основните дейности на читалищата. Тя ще бъде насочена към: • Превръщането на библиотеката в съвременен обществен информационен център, полезен партньор и ефективен участник в процесите на информационно осигуряване на гражданите на Общината;

 • Библиотечно обслужване на гражданите.

Обновяване на застарелия библиотечен фонд чрез участие с

проекти в програми на Министерството на културата и други донори

за нови книги.


- срещи с изявени творци

- детски утра

- литературни четения в библиотеката

– беседи с награди

- щафетно четене на книжки


 • Включване в плана на библиотеката на конкретни дейности за работа с подрастващите и приобщаване към читателската аудитория.


4.4. РАБОТА ПО СОБСТВЕНИ ПРОЕКТИ И ТАКИВА В СЪТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИ НПО:

Тази програма е стъпка в осъществяването на насоките за превръщането на читалището в център за култура и образование. Постигането на поставените цели в Програмата . изисква да се обединят усилията и ресурсите на всички страни, участващи в нейната реализация.


Модернизирането и укрепването ще се осъществи при насочване вниманието и усилията към задоволяване на реални обществени потребности чрез активното включване  на читалищните настоятелства   в разработването на целеви проекти.5. КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР:

Неделима част от настоящата програма е културният календар на НЧ “Добри Керанов- 1961”:КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

2018 ГОДИНА


ДАТА


СЪБИТИЕ

МЕСЕЦ ЯНУАРИ

31.12.17/01.01.18г.

Новогодишно хоро

06.01. 2018г.

Честване годишнина от рождението на Христо Ботев-Витрина

08.01. 2018г.

Бабинден-Пресъздаване на обичая и тържество с жените от селото.МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ


01.02.2018г.

Ден на лозаря /Трифоновден/-Участие в Празника на виното в с. Скалица за най-добър майстор на виното и изява на танцов състав „Детелини”

18.02. 2018г.

Сирни заговезни –Пресъздаване на обичая, изява на танцов състав „Детелини”

19.02.2018г.

Годишнина от обесването на Васил Левски-Витрина

24.02.2018г.

Участие в кулинарната изложба по проект на община „Тунджа”- „ С вкуса на българската трапеза в Европа”

25.02.2018г.

„Кукерландия” –Участие на ТС „Детелини”

28.02. 2018г.

109 години от рождението на Емилиян Станев-Литературно четене с най-малките читатели


МЕСЕЦ МАРТ


16.03.2018г.

Заседание на читалищното настоятелство

23.03.2018г.


Годишно отчетно събрание


01.03.2018 г.

Ден на мартеницата изработка на мартенички

03.03.2018 г.

3 март Националния празник на България- Витрина

08.03.2018 г.

Международен ден на жените-Организиране на тържество с участие на ТС „ДЕТЕЛИНИ”

09/10.03.18 г.

Кукерски игри и изява на ТС „Детелини”

23.03.2018г.

Участие на ТС „Детелини” в празника на ПГСГ Кольо Фичето Ямбол.


31.03.2018г.

Лазаровден-Лазарска групаМЕСЕЦ АПРИЛ01.04. 2018г.

От Цветница до Гергьовден с.Генерал Инзово участие на ТС „Детелини”

05.04.2018г.

Велики четвъртък - Боядисване на Великденски яйца

06.04. 2018г.

Гостуване на ансамбъл „Тунджа”и участие на ТС”Детелини” по случай празника на общ „Тунджа”

07.04.2018г.

Великденска благотворителна кампания „Да помогнем на Тшо”

20.04.2018г.

Театрална постановка на Велика Видева и Звезделин Минков по случай празника на Общ. „Тунджа”.

22.04.2018г.

Участие на ТС „Детелини”в с.Тенево като танцов съпровод на Славка Калчева

30.04. 2018г.

141 години от Априлското въстание-Витрина


МЕСЕЦ МАЙ


11.05. 2018г.


Национален ден на библиотекаря-Запознаване на юношите с дейностите в библиотеката

19.05.2018г.

Опознай околностите на селото - Поход с родители и деца

24.05.2018г.

Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.- Щафетно четене на книжки -”Аз обичам да чета”

25.05.2018г.

„Тунджа пее и танцува” гр. Елхово – Участие на ТС „Детелини”МЕСЕЦ ЮНИ


01.06.2018г.

90г. НЧ”Виделина”-1928 с. Кукорево – Участие на ТС „Детелини”

01.06.2018г.

Ден на детето - Излет в местността „Бакаджик”

02.06.2018г.

Ден на Ботев -Витрина

29.06.2018г.

Ден на занаятите-Отново отваря врати „Ваканционна работилничка”

??????

„Модата се мени фолклора остава” с.Генерал Инзово –Приготвяне на гозби и участие на ТС „Детелини”

??????

„Славееви нощи” гр. Айтос- Участие на ТС „Детелини”

??????

Надпяване и надиграване на самодейните колективи в общ. „Тунджа” в с. Безмер -Участие на ТС ”Детелини”


МЕСЕЦ ЮЛИ


06.07.2018г.

„Ваканционна работилничка”

07.07.2018г.

Отчет на първото шестмесечие на 2018г.пред настоятелството и проверителната комисия.

14.07.2018г.

Организиране на хората от селото и почистване на местата за отдих


МЕСЕЦ АВГУСТ


02.08.2018г.


„Ваканционна работилничка”


20.08. 2018г.

1097год. от битката при Ахелой м/у византийци и българи-Витрина

?????

„Богородична стъпка” Старозагорски минерални бани –Участие на ТС „Детелини”

25.08. 2018г.

140 години от боевете при Шипка-Витрина


МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ


06.09.2018г.

Ден на Съединението - Витрина22.09.2018 г.

Ден на Независимостта на България и празник на българското знаме-Витрина.
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ


28.10.2018 г.

Световен ден на анимацията-„Ние обичаме да оцветяваме” С участие на най-малките деца.МЕСЕЦ НОЕМВРИ


03.11.2018г.

Ден на българския художник

16.11.2018 г.


Международен ден на толерантността –„Да бъдем толерантни”-БеседаМЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ


28.12.2018 г.

Международен ден на киното. „Българското кино”-Беседа

25.12.2015 г.

Коледно тържество за най-малките с участието на аниматор


6. МАТЕРИАЛНО – ТЕХНИЧЕСКА БАЗА :

Читалището извършва своята дейност в собствена материална база. 

Материално-техническата база на читалището включва сградния фонд, оборудването и обзавеждане на библиотека, зали и други помещения.

Чрез участие в различни донорски програми и финансиране от общинския бюджет ще се търсят начини за подобряване на материално-техническата база и създаване на оптимални условия за работа и занимания. Основните задачи, по които ще се работи през 2018 год. ще бъдат:


6.1. Създаване на по-добри условия за работа в библиотеката, за посетителите и самодейците в читалището;
6.2. Модернизация на инфраструктурата за разпространение и осигуряване на достъп до културно съдържание.

  7. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА:

Финансирането на читалищата е регламентирано в Закона за народните читалища и се осъществява по следните начини:

7.1. Читалището финансира дейността в рамките на държавната субсидия;

7.2. Наеми на помещения или стопанска дейност, в съответствие с действащото законодателство

7.3. Членски внос
7.4. Дарения
7.5. Други законови приходи
8. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА:

8.1. брой нови книги;

8.2. брой читатели;

8.3. брой предоставени компютърни и интернет услуги;

8.4. брой и качество на проведени празненства, концерти, чествания;

8.5. брой организирани школи, клубове, курсове, кръжоци, групи; постижения;

8.6. брой участници в организираните школи, клубове, курсове, кръжоци, групи;

8.7. брой участия в местни, регионални, национални празници и конкурси;

8.8. награди от участия в конкурси, фестивали и празници;

8.9. спечелени и финансирани проекти

9. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА:

9.1. Срокът за изпълнение на Програмата е в рамките на бюджетната 2018 година;

9.2. Съгласно чл. 26 а, ал. 4 от Закона за народните читалища Председателят на читалището представя в срок до 31.03.2018 г. пред Кмета на Общината и Общинския съвет доклад за осъществените дейности в изпълнение на Програмата и за изразходваните от бюджета средства през 2018 г.

9.3. При отчитане на дейностите в изпълнение на Програмата ще бъдат отчетени и индикаторите за оценка на изпълнението.


 1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Настоящата едногодишна програма за развитие на Читалището е само вариант и процес във времето, един от многото начини, който ще се търси в бъдеще, за да стимулира развитието на общността, за да не се изостава от времето, което изисква коректност, компетентност, находчивост, вземане на нестандартни решения с пълната степен на отговорност, за да има устойчиво развитие в истинския смисъл на думата.Насоките и плана за културните дейности през 2018 г. са приети на редовно заседание на читалищното настоятелство на 23.03.2018г.
Секретар: ………………… Председател: ……………….

/Д. Йорданова/ /К. Костов/
Каталог: images -> karta -> 2018
2018 -> Програмазадейностт а на народно читалище „ трудолюбие 1907 " С. Вардим за 2018 год. Основа в работата на Читалище „Трудолюбие 1907"
2018 -> Вискяр / Приет от Общото събрание на 17. 03. 2012 г
2018 -> Програма за развитие на читалищната дейност на нч „бачо киро-1869" гр. Бяла черква, община павликени за 2018 година І. История и развитие на нч „Бачо Киро-1869"
2018 -> Отчет за дейността на чн през 2010 г
2018 -> Отчет за дейността на нч"васил левски 1900" с. Войнягово за 2017 година брой състави: Фолклорен танцов състав „Гергьовска китка"
2018 -> Народно читалище „йордан йовков 1896”
2018 -> Отчет за дейността на Н
2018 -> Отчет за дейността на Н


Достарыңызбен бөлісу:
©kzref.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет